Kommuners tillsyn av fristende frskolor Definition av tillsyn

  • Slides: 15
Download presentation
Kommuners tillsyn av fristående förskolor

Kommuners tillsyn av fristående förskolor

Definition av tillsyn enligt skollagen Med tillsyn avses i denna lag en självständig granskning

Definition av tillsyn enligt skollagen Med tillsyn avses i denna lag en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäckts vid granskningen (…) (Källa: skollagen 2010: 800, 26 kap. 2§. ) Sida 2

Tillsynens omfattning Statens skolinspektion har tillsynsansvar för bland annat: §Skolväsendets skolformer och särskilda utbildningsformer

Tillsynens omfattning Statens skolinspektion har tillsynsansvar för bland annat: §Skolväsendets skolformer och särskilda utbildningsformer §Hur en kommun uppfyller sina skyldigheter. § Hur en kommun uppfyller sitt tillsynsansvar. (Källa: skollagen, 26 kap. 3 §. ) Sida 3

Tillsynens omfattning Kommunen har tillsynsansvar för bland annat: §Fristående förskolor och fritidshem med enskild

Tillsynens omfattning Kommunen har tillsynsansvar för bland annat: §Fristående förskolor och fritidshem med enskild huvudman som kommunen har godkänt. §Att enskilda huvudmän som godkänts av kommunen kontinuerligt uppfyller kraven. (Källa: skollagen, 26 kap. 4 §. ) Sida 4

Huvudmäns ansvar för utbildning En huvudman ansvarar för att: §Utbildningen genomförs i enlighet med

Huvudmäns ansvar för utbildning En huvudman ansvarar för att: §Utbildningen genomförs i enlighet med gällande styrdokument. §Resurser organiseras och fördelas i verksamheten. §Verksamheten följs upp, utvärderas och utvecklas så att de nationella målen kan uppfyllas. §Utbildningen är likvärdig. §Utbildningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Sida 5

Hur går kommunal tillsyn till? §Kommunens tillsynsansvariga informerar den fristående förskolans huvudman och rektor

Hur går kommunal tillsyn till? §Kommunens tillsynsansvariga informerar den fristående förskolans huvudman och rektor om att en tillsyn kommer att ske och hur processen ser ut. §Kommunen skickar ut underlag och frågor som huvudmannen och rektorn för den fristående förskolan ska besvara. §Huvudmannen för den fristående förskolan skickar in dokumentationen till kommunens tillsynsansvariga. §Kommunens tillsynsansvariga informerar om datum och tid för tillsynsbesök, intervju, återkoppling och beslut. Sida 6

Olika typer av tillsynsbeslut Ett tillsynsbeslut kan resultera i: §Föreläggande §Anmärkning §Avstående från ingripande

Olika typer av tillsynsbeslut Ett tillsynsbeslut kan resultera i: §Föreläggande §Anmärkning §Avstående från ingripande §Återkallelse (Källa: skollagen, 26 kap. 10 -13 §§. ) Sida 7

Ingripande vid tillsyn Föreläggande En tillsynsmyndighet får förelägga en huvudman som enligt denna lag

Ingripande vid tillsyn Föreläggande En tillsynsmyndighet får förelägga en huvudman som enligt denna lag står under dess tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller för verksamheten eller, i fråga om enskild huvudman, de villkor som gäller för godkännandet eller beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart. Ett föreläggande ska ange de åtgärder som tillsynsmyndigheten anser nödvändiga för att avhjälpa de påtalade bristerna. (…) (Källa: skollagen, 26 kap. 10§. ) Sida 8

Ingripande vid tillsyn Anmärkning En tillsynsmyndighet får i stället för att meddela ett föreläggande

Ingripande vid tillsyn Anmärkning En tillsynsmyndighet får i stället för att meddela ett föreläggande tilldela en huvudman som enligt denna lag står under dess tillsyn en anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller för verksamheten. (Källa: skollagen, 26 kap. 10 -11§. ) Sida 9

Ingripande vid tillsyn Avstående från ingripande En tillsynsmyndighet får avstå från att ingripa om

Ingripande vid tillsyn Avstående från ingripande En tillsynsmyndighet får avstå från att ingripa om 1) överträdelsen är ringa 2) den vars verksamhet granskas vidtar nödvändig rättelse, eller 3) det i övrigt med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl mot ett ingripande. (Källa: skollagen, 26 kap. 12§. ) Sida 10

Ingripande vid tillsyn Återkallelse En tillsynsmyndighet – i detta fall en kommunal huvudman -

Ingripande vid tillsyn Återkallelse En tillsynsmyndighet – i detta fall en kommunal huvudman - får återkalla ett godkännande, ett medgivande eller ett beslut om rätt till bidrag som myndigheten har meddelat enligt denna lag, om 1. ett föreläggande enligt 10 § inte har följts, och 2. missförhållandet är allvarligt. (Källa: skollagen, 26 kap. 13§. ) Sida 11

Diskutera §Diskutera gärna de begrepp och regler som förekommer i denna presentation. §Använd skollagen

Diskutera §Diskutera gärna de begrepp och regler som förekommer i denna presentation. §Använd skollagen och Skolinspektionens hemsida som stöd vid diskussionen. §Vad innebär detta tillsynsuppdrag för dig som kommunal huvudman när det gäller kompetens och personal? Sida 12

Diskutera §Finns det tydliga rutiner för detta arbete? §Utgå gärna från de mallar som

Diskutera §Finns det tydliga rutiner för detta arbete? §Utgå gärna från de mallar som bifogas i detta material och anpassa till era egna behov. §Vem är ansvarig för vad? §Hur säkerställer du som kommunal huvudman att ert tillsynsvar för fristående förskolor enligt skollagen genomförs? Sida 13

Checklista §Skolchef eller motsvarande utser personal med rätt kompetens som får ansvar för tillsynen.

Checklista §Skolchef eller motsvarande utser personal med rätt kompetens som får ansvar för tillsynen. §Skolchef eller motsvarande säkerställer att den kommunala utbildningsledningen har kunskap om tillsynsuppdraget. §Vid behov erbjuds fortbildning till den personal som har ansvar för tillsynen. §En process för tillsynen etableras, dokumentmallar för tillsynens tas fram och de fristående förskolornas huvudmän informeras om hur tillsynen går till. §Diskussioner förs kontinuerligt om utbildningskvalitet med utgångspunkt i lagstiftningen. Sida 14