Komise knihovnk muze a galeri AMG R Jihomoravsk

  • Slides: 16
Download presentation
 Komise knihovníků muzeí a galerií AMG ČR Jihomoravský kraj 2010 -2015 Judita Matějová,

Komise knihovníků muzeí a galerií AMG ČR Jihomoravský kraj 2010 -2015 Judita Matějová, Moravská galerie v Brně

Komise knihovníků AMG ČR § druhá největší odborná komise při AMG ČR § v

Komise knihovníků AMG ČR § druhá největší odborná komise při AMG ČR § v rámci AMG je činná od roku 1997 § sekce muzejních knihoven funguje už od 50. let 20. stol. § v současné době má komise 124 zapsaných členů z 67 institucí § komise pracuje na regionální bázi § Výbor komise - předseda, místopředseda, tajemník a zástupci jednotlivých regionů podle současného územního uspořádání na kraje. Vedení KK je voleno Valnou hromadou 1 x za 3 roky § letos se bude Valná hromada konat v září na 40. semináři muzejních a galerijních knihovníků v Hradci Králové § Více informaci na www. cz-museums. cz

Hlavní programové linie činnosti Knihovnické komise AMG § posilovat postavení muzejních knihoven uvnitř vlastních

Hlavní programové linie činnosti Knihovnické komise AMG § posilovat postavení muzejních knihoven uvnitř vlastních institucích § upevňovat postavení muzejních knihoven mezi ostatními veřejnými knihovnami § poskytovat etické i odborné zázemí knihovníkům muzeí a galerií § pořádat odborné semináře pro knihovníky muzeí a galerií § aktivně se podílet na naplňování Koncepce rozvoje knihoven § podporovat odbornou činnost muzejních knihoven § zastupovat muzejní knihovny a prezentovat jejich činnost odborné i laické veřejnosti § spolupracovat s paměťovými institucemi (muzei, galeriemi, knihovnami a památkovými institucemi) § spolupracovat s Ústřední knihovnickou radou, se Sdružením knihovníků a informačních pracovníků, Sdružením knihoven České republiky a samostatným oddělením knihoven na MK ČR.

Semináře § Komise pořádá každý rok semináře knihovníků muzeí a galerií. Minulý rok se

Semináře § Komise pořádá každý rok semináře knihovníků muzeí a galerií. Minulý rok se konal v Moravské galerii Brně v prostorách Místodržitelského paláce. Celkem se ho zúčastnilo 98 knihovníků z celé České republiky za přítomnosti oficiálních hostů z Ministerstva kultury a Národní knihovny. § Z knihoven muzeí a galerií Jihomoravského kraje se semináře zúčastnilo 17 knihovníků

39. seminář v Moravské galerii v Brně

39. seminář v Moravské galerii v Brně

 Společná fotografie účastníků

Společná fotografie účastníků

Cíl a smysl seminářů § pravidelná setkání muzejních knihovníků § knihovnická problematika, novinky z

Cíl a smysl seminářů § pravidelná setkání muzejních knihovníků § knihovnická problematika, novinky z oblasti katalogizace, legislativy, knihovnická koncepce § problematika muzejních sbírkových předmětů v knihovnách § restaurování a ochrana knihovních fondů

 40. jubilejní ročník § v září se bude konat výroční čtyřicátý ročník semináře

40. jubilejní ročník § v září se bude konat výroční čtyřicátý ročník semináře § organizace se ujalo spolu s KK Muzeum východních Čech v Hradci Králové § kromě tradičního odborného programu věnovaného aktuální knihovnické problematice proběhnou akce se zaměřením na výročí – muzejní happenig, vzpomínky na kolegy a osobnosti knihovnické komise, projekce dokumentárních materiálů

Další aktivity Knihovnické komise § KK se zároveň také podílí na organizaci odborných školení,

Další aktivity Knihovnické komise § KK se zároveň také podílí na organizaci odborných školení, především v oblasti katalogizace fondů, se zaměřením na staré tisky § spolupráce se Souborným katalogem ČR § r. 2013 proběhlo dvoudenní školení katalogizačních pravidel AACR 2 ve spolupráci se SK ČR a NTM v Praze a to ve dvou termínech, s důrazem na katalogizaci starých tisků. Zúčastnilo se ho 50 muzejních knihovníků § r. 2014 spolupráce se SKIP na projektu Týden knihoven na téma Velká válka. Tento ročník byl zaměřen na muzejní knihovny § v současnosti se připravuje podrobné školení na pravidla RDA pro muzejní knihovny. RDA pravidla pro muzejníky byla představena v r. 2015 na semináři v MG v Brně

 KK Jihomoravského kraje § Muzeum Blanenska § Muzeum Boskovicka § Moravské zemské muzeum

KK Jihomoravského kraje § Muzeum Blanenska § Muzeum Boskovicka § Moravské zemské muzeum v Brně § Moravská galerie v Brně § Muzeum města Brna § Technické muzeum v Brně § Masarykovo muzeum Hodonín § Vlastivědné muzeum Kyjov § Regionální muzeum Mikulov § Muzeum Brněnska § Muzeum Slavkov § Jihomoravské muzeum ve Znojmě

Činnost KK za Jihomoravský kraj § Zástupce za jižní Moravu ve výboru KK (2013

Činnost KK za Jihomoravský kraj § Zástupce za jižní Moravu ve výboru KK (2013 -2015) - Mgr. Jiří David, Muzeum Brněnska § 2015 Mgr. Renata Pilátová, Moravské zemské muzeum § 2016 prozatímně pověřená Ph. Dr. Judita Matějová, Moravská galerie v Brně § Pravidelná setkání členů komise dvakrát do roka § Informace z činnosti výboru KK § Informace o aktuálním dění v knihovnické oblasti § Konkrétní problémy muzejních knihoven

§ mezikrajské zasedání společně se členy KK za Zlínský kraj a 18. 4. 2014

§ mezikrajské zasedání společně se členy KK za Zlínský kraj a 18. 4. 2014 v Moravské galerii v Brně § Program: § Zprávy z výboru Knihovnické komise AMG § Návrh volební kandidátky do výkonného výboru KK AMG § Zpráva o stavu digitalizace ve Zlínském a Jihomoravském kraji § Informace k 40. semináři v Hradci Králové § Diskuze a připomínky § Odborné exkurze: komentovaná prohlídka nové expozice umění 20. století v Pražákově paláci

Knihovna Moravské galerie v Brně, Pražákův palác

Knihovna Moravské galerie v Brně, Pražákův palác

Aktuality z knihovny Moravské galerie Grantové programy VISK MK ČR na rok 2016 §

Aktuality z knihovny Moravské galerie Grantové programy VISK MK ČR na rok 2016 § VISK 5 Retrokon - Pokračování retrokatalogizace. Zpracování výstavních katalogů, projekt retrokatalogizace bude v nejbližších letech ukončen § VISK 7 Kramerius – digitalizace časopisu Veraikon Knihovna Obrazárny § příruční knihovna cca 20 000 svazků knih, časopisů, výstavních katalogů. Původní knihovna Obrazárny Moravského zemského muzea § příprava doprovodné výstavy mezinárodního Bienále Brno Studovna § repríza výstavy Nejkrásnější české knihy 2015

Služby § od září rozšíření otevírací doby knihovny v dopoledních hodinách Webový katalog Portaro

Služby § od září rozšíření otevírací doby knihovny v dopoledních hodinách Webový katalog Portaro Pokračování ve skenování obálek a obsahů http: //tinweb. moravska-galerie. cz/ http: //www. moravska-galerie. cz/moravskagalerie/vzdelavani/knihovna/o-knihovne. aspx

Děkuji Vám za pozornost

Děkuji Vám za pozornost