kolsk klub pri Z A Dubeka 1 Vntorn

  • Slides: 46
Download presentation
Školský klub pri ZŠ A. Dubčeka

Školský klub pri ZŠ A. Dubčeka

 1. Vnútorný poriadok 2. Výchovný program 3. Plán práce 4. Výchovné podujatia 5.

1. Vnútorný poriadok 2. Výchovný program 3. Plán práce 4. Výchovné podujatia 5. Harmonogram týždennej činnosti 6. Harmonogram obedov Prílohy : fotodokumentácia

1. Vnútorný poriadok

1. Vnútorný poriadok

I. Riadenie a organizácia školského klubu 1. Školský klub detí riaditeľka školy. 2. Výchovno

I. Riadenie a organizácia školského klubu 1. Školský klub detí riaditeľka školy. 2. Výchovno – vzdelávaciu činnosť organizuje vedúca vychovávateľka, ktorá je zároveň členkou vedenia školy. 3. Riaditeľka školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených detí na pravidelnú dochádzku do školského klubu detí. 4. V oddelení môže byť zapísaných najviac 30 trvale dochadzajúcich detí. II. Prevádzka ŠKD 1. ŠKD je v prevádzke celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja, štátnych sviatkov, denne od 6. 30 do 17. 30 hod. 2. V čase školských prázdnin bude ŠKD v prevádzke iba v prípade, že sa prihlási najmenej 12 žiakov. 3. ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou vnútorného poriadku ŠKD.

III. Zaraďovanie detí 1. Deti sa do školského klubu zaraďujú vždy na jeden školský

III. Zaraďovanie detí 1. Deti sa do školského klubu zaraďujú vždy na jeden školský rok, najneskôr do 30. júna príslušného školského roku na základe písomnej žiadosti podanej zákonnými zástupcami. U detí 1. ročníka sa zistí predbežný záujem už pri zápise do prvého ročníka. Termín odovzdania žiadosti o prijatie do školského klubu je do 15. septembra príslušného školského roku. 2. O zaradení do ŠKD rozhoduje vedúca ŠKD. 3. Deti sa zaraďujú do ŠKD podľa svojich kmeňových tried, resp. ročníka, ktorý navštevujú.

IV. Výchovno-vzdelávacia činnosť 1. Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na činnosti oddychového, rekreačného, záujmového

IV. Výchovno-vzdelávacia činnosť 1. Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na činnosti oddychového, rekreačného, záujmového charakteru a na prípravu na vyučovanie, ktorá sa uskutočňuje v oddeleniach ŠKD. Vychovávateľky sú povinné dodržiavať Výchovný program ŠKD a plán práce, ktorý je vypracovaný vedúcou vychovávateľkou a tvorí dodatok Vnútorného poriadku ŠKD. 2. Ďeťom sa umožňuje účasť na rôznych formách záujmovej činnosti mimo školy. . 3. V oblasti rekreačného charakteru - vychádzky, výlety, šport, cvičenie sa umožní deťom čo najviac času tráviť pobytom na čerstvom vzduchu, čím podporujeme dobrý telesný rozvoj. 4. V čase určenom na prípravu na vyučovanie si deti podľa pokynov a dohody s rodičmi vypracujú úlohy, opakujú a utvrdzujú učivo rôznymi aplikačnými úlohami. 5. V rámci činnosti ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia. Vstupné hradia rodičia.

6. Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie detí. Deti prichádzajú do jedálne čistí, slušne

6. Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie detí. Deti prichádzajú do jedálne čistí, slušne sa správajú, dodržujú pravidlá a správne stolujú, za čo zodpovedajú vychovávateľky jednotlivých oddelení. Vychovávateľka výchovne pôsobí na deti počas stolovania v jedálni a v prípade, že sa stravuje v ŠJ, obeduje so svojím oddelením. Po skončení obeda odchádza z jedálne celé oddelenie spoločne. Stravné lístky zabezpečujú rodičia v zmysle pokynov vedúcej školskej jedálne. 7. Výchovno-vzdelávaciu činnosť ŠKD vykonávajú pedagogickí pracovníci – vychovávateľky. V prípade ich neprítomnosti sa zabezpečí zastupovanie učiteľmi, ktorí majú pohotovosť. 8. Na záujmovú a rekreačnú činnosť sa využívajú triedy, herňa, telocvičňa, športový areál, futbalové ihrisko a iné objekty školy. 9. Na činnosť ŠKD sa využívajú prostriedky vyzbierané z mesačných poplatkov zákonnych zástupcov detí, prostriedky Rady rodičov, predovšetkým na športovú a záujmovú činnosť.

V. Dochádzka detí 1. Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo

V. Dochádzka detí 1. Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič v Žiadosti o prijatie diťaťa do školského klubu. Všetky údaje o dieťati, rozsahu dennej dochádzky, z áujmové krúžky mimo ŠKD sú uvedené v Osobnom spise dieťaťa. Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne. 2. Aby sa nenarúšala výchovno-vzdelávacia činnosť, dieťa môže byť, ak to nie je v Osobnom spise dieťaťa uvedené, z ŠKD uvoľnené na základe písomného oznámenia rodičov, alebo si može rodič prísť po dieťa po naobedovaní do 14. hod. Inak až po 15. hod. na vrátnicu školy. 3. Dieťa, ktoré neodôvodnene a bez písomného ospravedlnenia vynechá dochádzku 7 za sebou nasledujúcich pracovných dní alebo 12 dní v mesiaci, sa vyradí zo zoznamu pravidelne dochádzajúcich detí. 4. Dieťa, možno v priebehu školského roka prihlásiť a odhlásiť z ŠKD vždy 3 dni pred ukončením mesiaca. 5. Za príchod dieťaťa do ranného klubu detí, ktorý je v prevádzke od 6. 30 hod do 7. 30 hod. , zodpovedajú rodičia. Po 7. 30 hod. vstup do ŠKD nie je možný. O 7. 40 hod. službukonajúce vychovávateľky pustia deti z ranného klubu 1. – 4. ročníka do svojich tried.

VI. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť detí 1. Za bezpečnosť detí počas celého pobytu

VI. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť detí 1. Za bezpečnosť detí počas celého pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka, prípadne zastupujúci učiteľ. 2. Ak sú vytvorené oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje presun detí delenej triedy do kmeňovej triedy učiteľ, prípadne poverená vychovávateľka po skončení poslednej vyučovacej hodine. 3. Počas konania popoludňajších krúžkov vyučujúci preberajú deti od vychovávateľa do svojej zodpovednosti a po skončení podľa dohody s rodičmi dieťa uvoľňujú domov, alebo odovzdávajú vychovávateľke. 4. Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná poučiť deti o bezpečnosti. 5. Pri činnostiach organizovaných mimo objektu ŠKD môže mať vychovávateľka najviac 25 detí. 6. Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo výkon činnosti, určí riaditeľka školy, zástupkyňa RŠ alebo vedúca vychovávateľka vyšší počet pedagogických pracovníkov, alebo nižší počet detí.

7. V prípade úrazu poskytne vychovávateľka, resp. zastupujúci učiteľ prvú pomoc, oznámi ho vedeniu

7. V prípade úrazu poskytne vychovávateľka, resp. zastupujúci učiteľ prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy, zapíše záznam o úraze, prípadne okamžite upovedomí rodičov dieťaťa. 8. Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané. 9. Dieťa musí mať hygienické vrecúško a prezúvky. 10. Deti majú mať svoje osobné veci (vrchné ošatenie – vetrovky, kabáty, bundy, prezúvky, topánky… ) označené pre prípad odcudzenia. 11. Straty z uzavretých priestorov v ŠKD u poisteného dieťaťa vybavuje vychovávateľka v spolupráci s rodičmi a tajomníčkou školy. 12. Pri prechádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá za deti vychovávateľka resp. zastupujúci učiteľ až do ich rozchodu pred objektom školy. 13. Z miesta konania môže byť dieťa uvoľnené len na základe písomného súhlasu rodičov. 14. Ak zistí vychovávateľka u dieťaťa nevoľnosť, teplotu, upovedomí o tom rodičov.

VII. Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD 1. Príspevok na úhradu za

VII. Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD 1. Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD je 13 Eur mesačne na jedno dieťa, záväzným nariadením Mestskej časti Karlova Ves. 2. Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD uhrádza zákonný zástupca podľa pokynov školy prevodným, alebo trvalým príkazom na účet školy, č. účtu 8618538001/5600, variabilný symbol - podľa zadania, konštantný symbol- 308, vždy do 10. dňa mesiaca. 3. Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD. 4. Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie mesačného poplatku. 5. Po predložení dokladov o sociálnej odkázanosti môže riaditeľka školy rozhodnúť o znížení, alebo odpustení príspevku na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD. 6. Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí stanovený príspevok za pobyt žiaka v ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpe- čenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení dieťaťa z klubu. Ph. Dr. Eleonóra Golaisová riaditeľka školy

Oddelenia školského klubu: : 1. A - Mgr. Monika Pázičová 1. B - Alexandra

Oddelenia školského klubu: : 1. A - Mgr. Monika Pázičová 1. B - Alexandra Berkyová, od 1. 10. Jana Sekelská 2. A, B - Viera Kocianová /vedúca školského klubu/ 2. C, B - Alena Braunerová 3. A, 2. B - Mgr. Michaela Svobodová 3. B, 2. B - Mgr. Zuzana Korbíniová 4. roč. - Silvia Bošková

2. Výchovný program

2. Výchovný program

Názov programu: Výchova je to, čo v človeku zostane, keď zabudne čo sa naučil.

Názov programu: Výchova je to, čo v človeku zostane, keď zabudne čo sa naučil. Burrhus Frederic Skinner

Vymedzenie cieľov a poslania výchovy Vytvárať pre deti podmienky, aby malo každé dieťa možnosť

Vymedzenie cieľov a poslania výchovy Vytvárať pre deti podmienky, aby malo každé dieťa možnosť v čase mimo vyučovania rozvíjať poznatky získané v škole, rozvíjať svoje nadanie, talent, uplatňovanie celoživotných pravidiel a sociálnych zručností, naučiť sa kreatívnemu spôsobu života. Rešpektovať potreby jednotlivca a kolektívu. Odbúrať stres prostredníctvom aktívneho pohybu. Posilňovať úctu k rodine, k sebe samému a k ostatným v kolektíve. Prehlbovať úctu ku kultúrnym tradíciam, poznávaniu svojej obce a regiónu. Posilňovať zmysel pre ochranu životného prostredia. Vytvárať podmienky na rozvoj tvorivosti dieťaťa. Podporovať vzťah dieťaťa k poznávaniu hrou. Venovať sa športovým aktivitám, aktivitám v prírode. Nadväzovať na Školský vzdelávací program, ktorý vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu, aplikovať jednotlivé vzdelávacie oblasti, témy a kľúčové kompetencie nenásilnou, hravou formou do programu ŠKD.

Formy výchovy a vzdelávania Základným prostriedkom práce v školskom klube je hra, ktorá prináša

Formy výchovy a vzdelávania Základným prostriedkom práce v školskom klube je hra, ktorá prináša pozitívne emócie, prináša nové zážitky. Účastník hry lepšie spoznáva svoju osobnosť i svoje miesto v kolektíve. Formy výchovy a vzdelávania sa zameriavajú na rozvoj kľúčových kompetencií detí a sú v súlade so zámerom školy. Činnosti v školskom klube detí: dôležitá súčasť výchovy, prispieva k rozvoju schopnosti a zručnosti dieťaťa vzdelávacia spoločensko vedná pracovno technická prírodovedno environmentálna esteticko výchovná telovýchovná, zdravotno športová

oddychová a rekreačná činnosť: zameraná na odstraňovanie psychickej únavy po vyučovaní, upevňovanie zdravia, uplatnenie

oddychová a rekreačná činnosť: zameraná na odstraňovanie psychickej únavy po vyučovaní, upevňovanie zdravia, uplatnenie princípu dobrovoľnosti Riadené činnosti vychovávateľom - rozhovory s deťmi, medziľudské vzťahy, oceňovanie detí, vzájomné oceňovanie detí, komunity s deťmi, relaxačné cvičenia s hudbou, počúvanie rozprávky príprava na vyučovanie: zameraná na pravidelné prípravy domácich úloh rozvoj pamäťových schopností, riešenie hlavolamov precvičovanie hrubej a jemnej motoriky dbať na grafickú úpravu a správne držanie tela pri písaní a kreslení individuálne čítanie

Tematické oblasti výchovy Osobnosť dieťaťa a sociálny rozvoj Celoživotné pravidlá ( aktívne počúvanie, dôvera,

Tematické oblasti výchovy Osobnosť dieťaťa a sociálny rozvoj Celoživotné pravidlá ( aktívne počúvanie, dôvera, pravdivosť, osobný najlepší výkon) a sociálne zručnosti detí (priateľstvo, trpezlivosť, starostlivosť, snaha) Zdravie a pohyb Environmentálna výchova Dopravná výchova Kultúrne tradície

Výchovný plán September Téma – Vitaj prvák, cesta do školy, poznávanie Upevňovanie celoživotných pravidiel,

Výchovný plán September Téma – Vitaj prvák, cesta do školy, poznávanie Upevňovanie celoživotných pravidiel, sociálnych zručností Oboznámenie sa s režimom školy, školského poriadku, vnútorného poriadku ŠKD, záujmovou činnosťou, orientáciou v škole a blízkom okolí Upevňovať u detí základné hygienické návyky, správne stolovanie v jedálni Poznávanie základných dopravných značiek Cieľ – Upevnenie pravidiel, zručností, orientácie v škole, v obci Metódy a formy – komunita, riadený rozhovor, vychádzka po obci

Október Téma – Jeseň, zdravá výživa Jesenná tématika – práca s prírodným materiálom Kreatívne

Október Téma – Jeseň, zdravá výživa Jesenná tématika – práca s prírodným materiálom Kreatívne výtvarné techniky Zdravá výživa – Abeceda vitamínov Strašideň, hallowenská diskotéka Cieľ – Vzťah k prírode, ochrana zdravia Metódy a formy - výstava jesenných prác, ovocia a zeleniny, šarkaniáda, kvíz o zdraví November Téma – V zdravom tele zdravý duch Význam pohybu vo výchove dieťaťa Ochrana pred drogou Relaxačné cvičenia Cieľ – Pohybom za zdravím, zdravým životným štýlom, ochranou pred drogou Metódy a formy – kurz korčuľovania, skupinová práca: Nenič svoje telo

December Téma – Vianočné zvyky a obyčaje Tradície kresťanstva Vianočné trhy, vianočná akadémia Príprava

December Téma – Vianočné zvyky a obyčaje Tradície kresťanstva Vianočné trhy, vianočná akadémia Príprava vianočných prezentácií v triedach Cieľ – Upevnenie vzťahu k rodine, hodnotám, tradíciám Metódy a formy – továrnička na výrobu vianočných motívov (darčeky, výrobky, pečenie perníkov), Príde k nám Mikuláš, vianočné trhy, vianočná akadémia Január Téma – Zimné kráľovstvo Zimné športy – súťaže medzi oddeleniami Nácvik piesní so zimnou tematikou Bylinkové čaje v zimnom období Deň otvorených dverí ŠK Cieľ – Zdravý spôsob života, význam pohybu, rozvoj hudobného cítenia Metódy a formy – lyžiarsky kurz pre deti 1. stupňa, nácvik piesní, posedenie pri čaji

Február Téma – Fašiangy Turíce Karneval, príprava masiek na rozprávkový karneval, súťaže, prehliadka, ocenenie,

Február Téma – Fašiangy Turíce Karneval, príprava masiek na rozprávkový karneval, súťaže, prehliadka, ocenenie, diskotéka Výroba darčekov pre budúcich prváčikov Cieľ – Tradície kresťanstva, pocit radosti, spevu, pohybu Metódy a formy – fašiangový karneval, výroba masiek, darčekov pre prvákov Marec Téma – Moja obľúbená kniha Čítanie kníh, slovenskí rozprávkari Dramatizácia textu rozprávky Návrh obalu knihy ŠKD hľadá Superstar – zábavné popoludnie Cieľ – Čítanie s porozumením, rozvoj slovnej zásoby, rozvoj hudobného cítenia u detí Metódy a formy – návšteva žiackej knižnice, dramatizácia rozprávky, návrh obalu na knihu, súťaž v speve

Apríl Téma – Zelený mesiac – environmentálna výchova, Veľká noc Veľkonočné zvyky a obyčaje

Apríl Téma – Zelený mesiac – environmentálna výchova, Veľká noc Veľkonočné zvyky a obyčaje Poznávanie liečivých bylín Starostlivosť o izbové kvety Cieľ – zdravá príroda , zdravá budúcnosť, kultúrne tradície Metódy a formy – skupinové práce s environmentálnou tematikou, príprava herbáru, vychádzky do prírody, starostlivosť o izbové kvety Máj Téma – Úcta k rodine Význam rodiny vo výchove dieťaťa Protidrogová prevencia – športová olympiáda v ŠKD Cieľ – Úcta k svojim rodičom, k svojim blízkym, medziľudské vzťahy, uplatnenie sociálnych zručností Metódy a formy – rozhovor, komunita, výroba darčekov, program ku Dňu matiek

Jún Téma – Veselý jún, MDD Príprava a realizácia Dňa radosti Výlety a exkurzie

Jún Téma – Veselý jún, MDD Príprava a realizácia Dňa radosti Výlety a exkurzie Dodržiavanie bezpečnosti Cieľ – radosť, pohyb, súťaže, ochrana pred úrazmi Metódy a formy – zábavné popoludnie, súťaže, kresba na chodníku, vychádzka, výlet

Výchovný jazyk V školskom klube detí je komunikácia v slovenskom jazyku. Deti vedieme k

Výchovný jazyk V školskom klube detí je komunikácia v slovenskom jazyku. Deti vedieme k tomu, aby sa zdokonaľovali v spisovnom jazyku, aby hovorili spisovne formou rôznych recitačných, čitateľských aktivít, programov pre rodičov. Personálne zabezpečenie Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečuje sedem kvalifikovaných vychovávateliek, ktoré sú odborne vzdelané, spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti s platnou legislatívou. Materiálno-technické a priestorové podmienky Školský klub detí využíva na svoju činnosť priestory školy: triedy 1. – 4. ročníka, šatne, školskú jedáleň, herňu, školský a športový areál, futbalové ihrisko. Na materiálne zabezpečenie ŠKD využívame finančné príspevky z Rady rodičov, z rozpočtu školy.

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove Za bezpečnosť detí počas celého

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove Za bezpečnosť detí počas celého ich pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľ. Prechod detí do ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľ, príp. zastupujúci učiteľ. Počas konania krúžkov po skončení vyučovania vyučujúci preberajú deti od vychovávateľa do svojej zodpovednosti a po skončení podľa dohody s rodičmi dieťa uvoľňujú domov, alebo odovzdajú vychovávateľovi. Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľ povinný poučiť deti o bezpečnosti. Pri činnostiach organizovaných mimo objektu ŠKD môže mať vychovávateľ najviac 25 detí. V prípade úrazu poskytne vychovávateľ prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy, zapíše do knihy úrazov, príp. napíše záznam o úraze. Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané. Straty z uzavretých priestorov ŠKD u poisteného dieťaťa vybavuje vychovávateľ v spolupráci s rodičmi a vedením školy. Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá za deti vychovávateľ až do ich rozchodu pred objektom ŠKD. Z miesta konania môže byť dieťa uvoľnené len na základe písomného súhlasu rodičov. Ak zistí vychovávateľ u dieťaťa zdravotné ťažkosti, nevoľnosť, teplotu, upovedomí o tom rodičov.

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov Kontrola dochádzky detí do ŠKD sa robí denne.

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov Kontrola dochádzky detí do ŠKD sa robí denne. Hodnotenie detí v ŠKD sa zameriava na povzbudenie, pozitívne hodnotenie dieťaťa v spolupráci s triednym učiteľom. Je realizovaný aj formou prezentácií výrobkov detí. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školského zariadenia Systém kontroly a hodnotenia zamestnancov je realizovaný riaditeľom školy, zástupkyňou 1. stupňa, vedúcou ŠK formou vnútroškolskej kontroly, ktorá je zameraná na triednu agendu, hospitácie, pozorovanie, dodržiavania vnútorného poriadku školy pre zamestnancov. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov Riaditeľ školy zabezpečuje pre svojich zamestnancov školenia realizované metodickým centrom. Vychovávateľky využívajú odborný časopis Vychovávateľ, Učiteľské noviny, vzdelávacie aktivity na webovej stránke ŠPÚ.

V školskom roku 2012/2013 činnosť ŠK pozostáva z týchto činností : -vzdelávacia činnosť /denne/

V školskom roku 2012/2013 činnosť ŠK pozostáva z týchto činností : -vzdelávacia činnosť /denne/ -spoločensko vedná činnosť /pondelok/ -pracovno technická činnosť /utorok/ -telovýchovno zdravotná, športová činnosť /streda/ -esteticko-výchovná činnosť /štvrtok/ -prírodovedno-environmentálna činnosť /piatok/ Oddelenia školského klubu: : 1. A - Mgr. Monika Pázičová 1. B - Alexandra Berkyová, od 1. 10. Jana Sekelská 2. A, B - Viera Kocianová /vedúca školského klubu/ 2. C, B - Alena Braunerová 3. A, 2. B - Mgr. Michaela Svobodová 3. B, 2. B - Mgr. Zuzana Korbíniová 4. roč. - Silvia Bošková

Hlavné úlohy MZ: Dôsledné plnenie predpisov a dokumentov pre ŠKD, plánu práce a Výchovného

Hlavné úlohy MZ: Dôsledné plnenie predpisov a dokumentov pre ŠKD, plánu práce a Výchovného programu, týždenného plánu, výchovných podujatí ŠKD Vplývať na vedomie detí, ich vzťah k rodine, ku škole, k vlasti, k ľudovým tradíciám Dôsledné a zmysluplné plnenie záujmových útvarov. V rámci projektu Zdravá škola využívať netradičné formy pohybových aktivít, cvičenia s fitloptami, organizovanie korčuliarskeho a lyžiarskeho kurzu pre deti I. stupňa Dôležitú pozornosť venovať environmentálnej a protidrogovej výchove Vytváranie obohateného prostredia v triedach, na chodbách Prehlbovať vzájomnú spoluprácu učiteľa, vychovávateľa, rodiča, rešpektovať záujmy detí z hľadiska naplnenia voľného času, psychohygienické požiadavky detí a rekreačný poldeň Dôraz klásť na výchovu k právnemu vedomiu, demokracii, mravným hodnotám a prosociálnemu cíteniu. MZ ŠKD usmerňuje za vedenie školy pani zástupkyňa Nadežda Michalková.

4. Výchovné podujatia

4. Výchovné podujatia

 Výchovné podujatia ŠKD v šk. roku 2012/2013 September Vnútorný poriadok ŠKD, Zjednotenie metodického

Výchovné podujatia ŠKD v šk. roku 2012/2013 September Vnútorný poriadok ŠKD, Zjednotenie metodického systému organizácie práce ŠKD, Harmonogram činností v jednotlivých oddeleniach, Pravidlá /stolovanie v jedálni/ Október Jeseň v lese /rekreačný poldeň spojený so zberom lesných plodov/, Výstava jesenných plodov , Abeceda vitamínov, Strašideň, Hallowenská diskotéka, Dopravné ihrisko November Hry zamerané na dopravnú a environmentálnu výchovu, Korčuliarsky kurz, Ochrana pred úrazmi, Beseda so záchranárom spojená s ukážkou prvej pomoci December Vianočná výzdoba školy, Príde k nám Mikuláš, Mikulášska diskotéka Príprava prezentácií v jednotlivých ročníkoch Vianočná továrnička na výrobu vianočných motívov

 Január Bilinkové čaje v zimnom období, Zimné súťaže medzi oddeleniami, Deň otvorených dverí,

Január Bilinkové čaje v zimnom období, Zimné súťaže medzi oddeleniami, Deň otvorených dverí, Divadelné zábavné predstavenie pre deti Február Zápis do 1. ročníka, Lyžiarsky kurz, Príprava a usporiadanie karnevalu Marec Talentmánia v ŠKD, Návšteva knižnice, Zábavné popoludnie s rozprávkou Apríl Deň Zeme /výstavka, rozhovor s lesníkom/, Tvorba herbáru, Veľká noc /veľkonočné zvyky a obyčaje/, Rozprávkové vretienko

 Máj Beseda zameraná na výchovu detí v oblasti protidrogovej prevencie, Príprava darčekov ku

Máj Beseda zameraná na výchovu detí v oblasti protidrogovej prevencie, Príprava darčekov ku Dňu matiek, Sviatok hasičov /beseda s požiarníkom/, Športová olympiáda v ŠKD Jún Príprava a realizácia Dňa radosti /detská diskotéka/, Ukážka výcviku psov /vzťah k zvieratám/, Vyhodnotenie celoročnej práce ŠKD Zodpovedné: všetky vychovávateľky ŠKD

5. Harmonogram týždennej činnosti

5. Harmonogram týždennej činnosti

 September Vítaj ško-lák cesta do školy - poznávanie Vzdelávacia Písomná Ústna denne Spoločensko

September Vítaj ško-lák cesta do školy - poznávanie Vzdelávacia Písomná Ústna denne Spoločensko Vedná pondelok VOV SVOV Rozvoj jemnej motoriky Autonómnoť v príprave na vyučovanie Upevňovanie celoživotných pravidiel sociálnych zručnosti Hygienické návyky Stolovanie v jedálni Školský poriadok ŠK Režim ŠK Pracovno Technická utorok Telovýchovn. Zdr avotno Športová streda Esteticko Výchovná štvrtok PTOV TVOV ETOV Dopravné značky Hry zamerané na dopravnú výchovu Orientácia v okolí školy Upevňovanie pravidiel pohybových hier Základy prvej pomoci Tiesňové volania Križovatka Semafor Modelová situácia Riadený rozhovor Prírodovedno Enviromen tálna piatok PEOV Tvorba a ochrana životného prostredia Vychádzky do blízkeho okolia

Október VOV SVOV PTOV TVOV ETOV PEOV Jeseň Zdravá Správne drvýživa žanie tela pri

Október VOV SVOV PTOV TVOV ETOV PEOV Jeseň Zdravá Správne drvýživa žanie tela pri písaní Vzťah k celoživotnému vzdelávaniu Mesiac úcty k starším Komunita Rozhovor Jesenná tematika Práca s prírodným materiálom Význam pohybu v živote detí Šarkaniáda Kreatívne výtvarne techniky spojené s jese -ňou Zdravá výživa Kvíz o zdraví Výstava ovocia a zeleniny December VOV SVOV PTOV TVOV ETOV PEOV V zdravom tele zdravý duch Rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa Čítanie s porozumením Správna výslovnosť Ochrana pred drogou Skupinová práca - Nenič svoje telo Práca s plastelína a papierom Rozvoj tvorivosti a zručnosti V zdravom tele zdravý duch Pohybom za zdravím Korčuliarsky kurz Zdravý životný Pozorovanie štýl zmien v prírode –jeseň

 SVOV PTOV Vianočné zvyky a obyčaje Rozvoj slovnej zásoby Hrubá a jemná motorika

SVOV PTOV Vianočné zvyky a obyčaje Rozvoj slovnej zásoby Hrubá a jemná motorika Tradície kresťanstva Zvyky a obyčaje január VOV Zimné kráľovstvo Práca s textom Rozvoj upevňovanie vedomosti TVOV ETOV PEOV Továrnička na Otužovanie výrobu Netradičné vianočných športy motívov Príde k nám Mikuláš Vianočné trhy Vianočná akadémia Prezentácie v triedach Starostlivosť o zvieratá v zimnom období SVOV PTOV TVOV ETOV PEOV Zdravý spôsob života Zimné športy Pravidlá a zásady fair play Darčeky pre budúcich prvákov - rôzne techniky Lyžiarsky kurz Súťaže medzi oddeleniami Bylinkové čaje v zimnom období Zimná pieseň Príroda v zime Život zvierat a rastlín v zime

Február VOV SVOV PTOV TVOV ETOV PEOV Fašiangy Turice Rozvoj slovnej zásoby Doplňovačky Hádanky

Február VOV SVOV PTOV TVOV ETOV PEOV Fašiangy Turice Rozvoj slovnej zásoby Doplňovačky Hádanky Ľudové tradície kresťanstva Pozitívna atmosféra v triede Výroba masiek Práca s rôznym materiálom Valentínsky pozdrav Vitamíny Prevencia pred choro-bami, zdravý štýl Karneval Fašiangová diskotéka Fašiangové piesne Zimné vychádzky Hry v snehu Zmeny v prírode Marec VOV SVOV PTOV TVOV ETOV PEOV Moja obľúbená kniha Upevňovanie slovnej zásoby Čítanie s porozumením Moja obľúbená kniha Návšteva knižnice Čítanie je radosť Návrh obalu knihy Príprava plagátu Talentmánia Relaxačné cvičenia, Cvičenia pri hudbe Vychádzky do prírody Slovenskí rozprávkari Čítanie a počúvanie rozprávok Dramatizácia rozprávky Talentmánia Ochrana lesov Výroba a recyklácia papiera

Apríl VOV SVOV PTOV TVOV ETOV PEOV Zelený mesiac Veľká noc Rozvoj pamäťových schopnosti

Apríl VOV SVOV PTOV TVOV ETOV PEOV Zelený mesiac Veľká noc Rozvoj pamäťových schopnosti Didaktické hry Veľkonočné zvyky a obyčaje Apríl mesiac lesov- rozhovor, komunita Modrá planéta Skupinová práca s environ mentálnou tematikou Telovýchovné chvíľky Skákačky Naháňačky Triafačky Preliezačky Starostlivosť o izbové kvety Jarná výzdoba Hry s farbami Poznávanie liečivých bylín Príprava herbáru Máj VOV SVOV PTOV TVOV ETOV PEOV Úcta k rodine Pozornosť Sústredenosť Úcta k sebe samému k rodine, k ostatným v kolektíve Medziľudské vzťahy Darček pre mamu Jarné kvety Práca s prírodným materiálom V zdravom tele zdravý duch Športová olympiáda Význam slova mama Sociálne zručnosti Olympijské hry Protidrogová prevencia Ochrana životného prostredia

Jún Veselý jún MDD VOV Opakovanie nadobudnutých vedomosti, schopnosti, zručnosti SVOV MDD Sebahodnotenie Vzájomné

Jún Veselý jún MDD VOV Opakovanie nadobudnutých vedomosti, schopnosti, zručnosti SVOV MDD Sebahodnotenie Vzájomné oceňovanie detí Komunita PTOV Kresby na chodníku TVOV Výlety Exkurzie Vychádzky ETOV Príprava a realizácia Dňa radosti Súťaže Radosť Pohyb PEOV Dodržiavanie bezpečnosti Ochrana pred úrazmi

5. Harmonogram obedov

5. Harmonogram obedov

HARMONOGRAM OBEDOV V ŠKOLSKOM ROKU 2011/2012 ČAS - HOD. DEŇ 11: 55 12: 10

HARMONOGRAM OBEDOV V ŠKOLSKOM ROKU 2011/2012 ČAS - HOD. DEŇ 11: 55 12: 10 12: 30 12: 55 13: 00 13: 15 13: 20 13: 45 1. B, 1. C, 1. D 2. B 1. A, 2. A 3. A, 3. B 4. A, 4. B, 4. C UTOROK 1. A, 1. B, 1. C, 1. D, 2. A, 2. B 3. A, 3. B 4. roč. STREDA 1. A, 1. C, 1/2 2. B 2. A 1. B, 1. D, 1/2 2. B, 3. B 4. roč. 3. A 1. A, 1. B 1. C, 1. D 2. A, 2. B 3. A, 3. B 4. roč. PONDELOK ŠTVRTOK PIATOK 2. A, 2. B 1. A, 1. B, 1. C, 1. D 3. A, 3. B 4. roč.

Prílohy : - prvá pomoc - lyžiarsky kurz - korčuliarsky kurz

Prílohy : - prvá pomoc - lyžiarsky kurz - korčuliarsky kurz