Kolobh ltek v prod potravn etzce zk provzn

  • Slides: 21
Download presentation
Koloběh látek v přírodě, potravní řetězce • Úzké provázání živé a neživé složky přírody

Koloběh látek v přírodě, potravní řetězce • Úzké provázání živé a neživé složky přírody • Organismy čerpají látky z okolního prostředí • Později se z nich látky zpět do prostředí vrací

Koloběh látek: Základy • 1) Konkrétní forma látky se proměňuje • Rozpouštění látek •

Koloběh látek: Základy • 1) Konkrétní forma látky se proměňuje • Rozpouštění látek • Koncentrování a srážení látek • Skládání, rozkládání a přeskupování sloučenin • 2) Celkové množství látky zůstává stejné • Platí zákon zachování hmoty • 3) V živých složkách přírody je koloběh rychlý, v neživých pomalý

Koloběh látek: Základy • 4) Do významných cyklů zasahuje člověk produkcí různých látek (hnojiva,

Koloběh látek: Základy • 4) Do významných cyklů zasahuje člověk produkcí různých látek (hnojiva, těžké kovy, umělé hmoty, atd. ) • 5) Drtivá většina těchto lidských látek má negativní vliv na živé organismy, anebo na přírodní rovnováhu • 6) Šest nejvýznamnějších prvků pro živé organismy (biogenní prvky): • Vodík H, uhlík C, dusík N, kyslík O, fosfor P a síra S.

Cyklus vodíku H • Vodík – součást mnoha sloučenin, zejména životodárné vody • Obvykle

Cyklus vodíku H • Vodík – součást mnoha sloučenin, zejména životodárné vody • Obvykle koluje v rámci cyklu jiných prvků, s nimiž se rychle slučuje (je velmi reaktivní) • Lze sledovat cyklus vody • ZAPIŠTE SI • Vodík – koloběh vody, ovšem i jinde • Samostatně se vyskytuje jen vzácně

Cyklus uhlíku C •

Cyklus uhlíku C •

Cyklus uhlíku C

Cyklus uhlíku C

Cyklus uhlíku C • ZAPIŠTE SI • Uhlík je základní stavební kámen organických sloučenin,

Cyklus uhlíku C • ZAPIŠTE SI • Uhlík je základní stavební kámen organických sloučenin, tvoří kostru těchto sloučenin • Rostliny: Z oxidu uhličitého a vody tvoří cukr a kyslík • Živočichové a houby: Přijímají sloučeniny uhlíku vytvořené jinými formami života • Návrat do atmosféry: Dýchání organismů, spalování fosilních paliv (vliv člověka!!!), sopečná činnost, zvětrávání hornin, rozklad mrtvých organismů • Uhličitany: Část uhlíku se ukládá do koster a schránek organismů (zkameněliny), také do krasových jevů (vápencové jeskyně, vápencové horniny)

Cyklus dusíku N • Nejhojnější plyn v atmosféře – 78% objemu • Elektrické výboje

Cyklus dusíku N • Nejhojnější plyn v atmosféře – 78% objemu • Elektrické výboje v atmosféře: Vznik sloučenin, které se dostávají srážkami do půdy • Některé bakterie: Přijímají vzdušný dusík a přeměňují ho na rozpustné dusíkaté látky, které jsou (z půdy) přijímány rostlinami • Rozklad mrtvých organismů: Dusík se vrací zpět do ovzduší • Lidský vliv na cyklus dusíku: Zemědělská výroba, průmyslová výroba, tepelné elektrárny, kouř a výfukové plyny, smyv hnojiv • Smyv hnojiv: Živiny ve vodách poškozují rovnováhu, např. přemnožení řas • Oxidy dusíku -----> vznik kyselých dešťů – poškození vegetace (rostlinstva)

Cyklus dusíku N

Cyklus dusíku N

Cyklus dusíku N • ZAPIŠTE SI • Nejhojnější plyn v atmosféře (78 %) •

Cyklus dusíku N • ZAPIŠTE SI • Nejhojnější plyn v atmosféře (78 %) • V atmosféře vzniká amoniak, v půdě dále dusičnany a dusitany • Dusík je klíčový pro stavbu těl, bílkoviny • Dusík se vrací zpět do ovzduší s rozkladem těl • Vliv člověka: Hnojiva

Cyklus kyslíku O • Druhý nejhojnější plyn v atmosféře - 21% objemu • Rostliny:

Cyklus kyslíku O • Druhý nejhojnější plyn v atmosféře - 21% objemu • Rostliny: Při fotosyntéze uvolňují kyslík do ovzduší • Veškeré organismy (zejména živočichové): Dýcháním kyslík odčerpávají • Kyslík se spotřebovává při některých chemických procesech (oxidacích) – např. zvětrávání hornin nebo spalování

Cyklus kyslíku O

Cyklus kyslíku O

Cyklus kyslíku O • ZAPIŠTE SI • Druhý nejhojnější plyn v atmosféře (21 %)

Cyklus kyslíku O • ZAPIŠTE SI • Druhý nejhojnější plyn v atmosféře (21 %) • Klíčový pro tvorbu energie v buňkách • Veškeré organismy (zejména živočichové): Dýcháním kyslík odčerpávají • Rostliny: Masivně kyslík produkují • Kyslík se spotřebovává při oxidacích, např. zvětrávání hornin nebo spalování • Spalování: Výrazný vliv člověka

Cyklus fosforu P • Rostliny: Přijímají fosfor z půdy v podobě fosforečnanů • Rozklad

Cyklus fosforu P • Rostliny: Přijímají fosfor z půdy v podobě fosforečnanů • Rozklad organismů, kosti, exkrementy: Návrat fosforu do půdy • Uvolňování fosforečnanů z hornin • Návrat fosforečnanů na dno oceánů • Návrat do koloběhu: Mořské ryby -----> Mořští ptáci ----> Trus mořských ptáků • Guáno: Ptačí trus, který se těží a je člověku zdrojem fosforečnanů zejména do hnojiv • Lidská činnost: Fosfor v hnojivech, pracích a mycích prostředcích neúměrně zvyšuje jeho množství ve vodách

Suchozemský cyklus fosforu P

Suchozemský cyklus fosforu P

Mořský cyklus fosforu P

Mořský cyklus fosforu P

Cyklus síry S •

Cyklus síry S •

Cyklus síry S

Cyklus síry S

Ekologická videa • Vyprávění o lese (28 minut) • http: //www. ceskatelevize. cz/porady/10319917977 -vypraveni-o-lese/

Ekologická videa • Vyprávění o lese (28 minut) • http: //www. ceskatelevize. cz/porady/10319917977 -vypraveni-o-lese/ • Ropáci (Studentský film, fiktivní dokument Jana Svěráka, 20 minut) • https: //www. youtube. com/watch? v=5 OIr 7 ABvh. Ic

Použité zdroje • Pavel Červinka a kolektiv: Ekologie a životní prostředí, Nakladatelství České geografické

Použité zdroje • Pavel Červinka a kolektiv: Ekologie a životní prostředí, Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o. , Praha 2012 • Kateřina Jančaříková: Ekologie čtená podruhé, Ped. F UK, Praha 2013 • Lubomír Hanel: Ekologie (Prezentace pro Ped. F UK) • http: //cs. wikipedia. org • http: //en. wikipedia. org • https: //www. hranostaj. cz/hra 1110 • http: //biosferaevropy. sweb. cz/krajina. htm • http: //www. zstgmivancice. cz/studium/prirodopis/tropy. pdf • http: //www. vykuplesa. cz/? clanek=25 • http: //www. mezistromy. cz/cz/les/pestovani-lesa • http: //ucebnice 3. enviregion. cz/9_-kulturni-krajina/typy-krajiny • https: //is. mendelu. cz/eknihovna/opory/index. pl? close_menu=1; cast=63998