KOLA Gymnzium Tanvald koln 305 pspvkov organizace SLO

  • Slides: 19
Download presentation
ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ. 1. 07/1. 5. 00/34.

ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0434 NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AUTOR: Jan KOHOUTEK TEMATICKÁ OBLAST: Fyzická geografie NÁZEV DUMu: Vznik pevnin a oceánů POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu: 20 KÓD DUMu: JK_FYZ_GEO_20 DATUM TVORBY: 20. 12. 2012 ANOTACE (ROČNÍK): Kvinta – DUM seznamuje žáky se svrchní částí zemské kůry - georeliéfem METODICKÝ POKYN:

Geomorfologie • je věda zabývající se studiem tvarů, vznikem a stářím zemského povrchu •

Geomorfologie • je věda zabývající se studiem tvarů, vznikem a stářím zemského povrchu • Termín geomorfologie v dnešním smyslu poprvé v literatuře použil americký geolog W. J. Mc. Gee v roce 1893 • Objektem geomorfologie je reliéf povrchu planety Země – reliéf • Předmětem geomorfologie je pak řešení vztahů v rámci objektu tj. vazeb mezi složkami reliéfu • Podle Farského (2008) je geomorfologie „vědní disciplinou, která se z pohledu objektu a předmětu zabývá georeliéfem, jeho jednotlivými tvary a způsoby jejich vzniku, tedy procesy vedoucími ke změně materiálního základu těchto tvarů“

Georeliéf • Svrchní plocha zemské kůry • Sám o sobě je nehmotný, hmotným nositelem

Georeliéf • Svrchní plocha zemské kůry • Sám o sobě je nehmotný, hmotným nositelem jsou horniny zemské kůry • Reliéf zemského povrchu ovšem úzce souvisí s vlastnostmi hornin zemské kůry, jejich uložením, stářím apod. • Reliéf vzniká v důsledku působení endogenních a exogenních geomorfologických pochodů • Endogenní pochody vedou zejména k vytváření nerovností povrchu, exogenní pochody směřují k zarovnávání povrchu a zmenšování výškových rozdílů

Georeliéf • Podmořský georeliéf – georeliéf pod úrovní mořské hladiny • Pevninský georeliéf -

Georeliéf • Podmořský georeliéf – georeliéf pod úrovní mořské hladiny • Pevninský georeliéf - je tvořen podle nadmořské výšky: nížinami do 200 m n. m. – vysočinami nad 200 m n. m. • Nížiny zaujímají ¼ souše, vysočiny ¾ • Území pod 0 m n. m. – proláklina (deprese) • Skrytá proláklina (kryptodeprese) – jestliže je dno jezera pod úrovní hladiny světového oceánu a jezerní hladina leží v nadmořské výšce

Bajkalské jezero • • • Nejhlubší skrytá proláklina Průměrná nadmořská výška hladiny jezera je

Bajkalské jezero • • • Nejhlubší skrytá proláklina Průměrná nadmořská výška hladiny jezera je 456 m Bajkal je tvořen hlubokou příkopovou propadlinou na rozhraní dvou tektonických desek (eurasijské a amurské), které se každým rokem rozestupují zhruba o 2 cm Jde o nejstarší jezero na Zemi, jeho stáří se odhaduje na 25 až 30 milionů let Průměrnou hloubku má 730 m a maximální 1680 m (ve střední části, kotliny) Dno je tak v nadmořské výšce -1182 m

Bajkalské jezero

Bajkalské jezero

Mrtvé moře • Nachází se 420 metrů pod hladinou světového oceánu a je nejníže

Mrtvé moře • Nachází se 420 metrů pod hladinou světového oceánu a je nejníže položeným odkrytým místem na zemském povrchu, nejníže položeným slaným jezerem na světě

Vysoká hustota vody umožňuje pohodlné sezení na hladině Mrtvého moře

Vysoká hustota vody umožňuje pohodlné sezení na hladině Mrtvého moře

Vstup do hotelu Dead sea resort (Jordánsko)

Vstup do hotelu Dead sea resort (Jordánsko)

Mrtvé moře Izrael Řeka Jordánsko

Mrtvé moře Izrael Řeka Jordánsko

Řeka Jordán

Řeka Jordán

Nížina • je část zemského povrchu o nadmořské výšce 0 – 200 m, tvořená

Nížina • je část zemského povrchu o nadmořské výšce 0 – 200 m, tvořená nezpevněnými nebo málo zpevněnými sedimentárními horninami, plochá nebo jen málo zvlněná, s relativní výškovou členitostí do 75 m Existuje řada typů s charakteristickými tvary: • Nížina pobřežní je bývalá část mořského dna s mírně zvlněným reliéfem, který se od mořské hladiny zvolna zvedá • Na plážích je výskyt mysů, kos a přesypů (např. nížina na Floridě, na východním pobřeží Brazílie, Kaspická nížina)

Nížina • Nížina jezerní je tvořena vynořeným dnem jezera • Nížina deltová představuje rovinu

Nížina • Nížina jezerní je tvořena vynořeným dnem jezera • Nížina deltová představuje rovinu při ústí řeky do moře s četnými rameny a lagunami (např. nížina deltová řeky Amazonky, 100 000 km 2) • Nížina piedmontová vzniká spojením říčních náplavových kuželů při vyústění toku z pohoří do nížiny • Nížina říční je tvořena sedimenty vodních toků, údolními nivami a říčními terasami; výskyt meandrů, mrtvých ramen, břehových valů

Zemědělská výroba v Polabí

Zemědělská výroba v Polabí

Vysočina • je území v nadmořské výšce nad 200 m se zvlněným až členitým

Vysočina • je území v nadmořské výšce nad 200 m se zvlněným až členitým reliéfem, tvořeným různými typy hornin (sedimentární, metamorfované, vyvřelé) Podle výškové členitosti se dělí na: • pahorkatiny • vrchoviny • hornatiny • velehornatiny

Morfologické typy reliéfu • Se určují podle relativního výškového rozdílu mezi nejvýše a nejníže

Morfologické typy reliéfu • Se určují podle relativního výškového rozdílu mezi nejvýše a nejníže položenými částmi georeliéfu v metrech na určité ploše (zpravidla 16 km²) • • • Roviny – území s výškovou členitostí do 30 m Pahorkatiny - území s výškovou členitostí 30 – 150 m Vrchoviny - území s výškovou členitostí 150 – 300 m Hornatiny - území s výškovou členitostí 300 – 600 m Velehornatiny - území s výškovou členitostí nad 600 m

Gerlachovský štít - 2 655 m n. m.

Gerlachovský štít - 2 655 m n. m.

Použité zdroje a literatura Literatura: Bičík, I. et al. (2001): Příroda a lidé Země.

Použité zdroje a literatura Literatura: Bičík, I. et al. (2001): Příroda a lidé Země. Praha: Nakladatelství ČGS. Kašparovský, K. (1999): Zeměpis I v kostce. Havlíčkův Brod: Fragment. Kašparovský, K. (2008): Zeměpis I v kostce. Praha: Fragment. Internetové zdroje: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Bajkal http: //cs. wikipedia. org/wiki/Mrtv%C 3%A 9_mo%C 5%99 e http: //cs. wikipedia. org/wiki/N%C 3%AD%C 5%BEina

Použité zdroje a literatura Obrazové materiály: Fotografické materiály autora. SANSCULOTTE. wikipedia [online]. [cit. 20.

Použité zdroje a literatura Obrazové materiály: Fotografické materiály autora. SANSCULOTTE. wikipedia [online]. [cit. 20. 12. 2012]. Dostupný na WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: -26_swiatoinos. JPG NASA. wikipedia [online]. [cit. 20. 12. 2012]. Dostupný na WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Baikal-S 1998162044804. jpg NASA. wikipedia [online]. [cit. 20. 12. 2012]. Dostupný na WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Dead_Sea_1920 px. jpg PETE. wikipedia [online]. [cit. 20. 12. 2012]. Dostupný na WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Dead_sea_newspaper. jpg VILGUS, Petr. wikipedia [online]. [cit. 20. 12. 2012]. Dostupný na WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Polabi_zemedelstvi. JPG GSOUTHFACE. wikipedia [online]. [cit. 20. 12. 2012]. Dostupný na WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Gerlach_south_face_B. jpg