KNH CHO QU THY C Tit 71 Tit

  • Slides: 23
Download presentation
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ

Tiết 71:

Tiết 71:

Tiết 71: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PH N SỐ Bài tập 1 Giải

Tiết 71: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PH N SỐ Bài tập 1 Giải thích vì sao: vì 1. 4 = 2. 2 = 4 vì (-1). (-6) = 2. 3 = 6 vì (-4). (-2) = 8. 1= 8 vì 5. 2 =(-10). (-1)=10

BÀI TẬP 2 Tiết 71: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PH N SỐ Điền

BÀI TẬP 2 Tiết 71: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PH N SỐ Điền số thích hợp vào ô vuông: . -3 . 2 a) a) b). 2 . -3

BÀI TẬP 2 Tiết 71: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PH N SỐ Điền

BÀI TẬP 2 Tiết 71: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PH N SỐ Điền số thích hợp vào ô vuông: . 2 1/ Nhận xét: (sgk) 2/ Tính chất cơ bản của phân số: (sgk) a) a) . -3 b) b) . 2 . -3 : -4 c) c) b) ƯC(a, b) : -5 d) : -4 : -5

Tiết 71: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PH N SỐ 1/ Nhận xét: (sgk)

Tiết 71: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PH N SỐ 1/ Nhận xét: (sgk) 2/ Tính chất cơ bản của phân số: (sgk) ƯC(a, b)

Tiết 71: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PH N SỐ 1/ Nhận xét: (sgk)

Tiết 71: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PH N SỐ 1/ Nhận xét: (sgk) 2/ Tính chất cơ bản của phân số: (sgk) ƯC(a, b) ?

Tiết 71: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PH N SỐ 1/ Nhận xét: (sgk)

Tiết 71: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PH N SỐ 1/ Nhận xét: (sgk) 2/ Tính chất cơ bản của phân số: (sgk) ƯC(a, b)

Tiết 71: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PH N SỐ 1/ Nhận xét: (sgk)

Tiết 71: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PH N SỐ 1/ Nhận xét: (sgk) 2/ Tính chất cơ bản của phân số: (sgk) ƯC(a, b)

Tiết 71: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PH N SỐ BÀI TẬP 1/ Nhận

Tiết 71: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PH N SỐ BÀI TẬP 1/ Nhận xét: (sgk) 2/ Tính chất cơ bản của phân số: (sgk) ƯC(a, b) Viết mỗi phân số sau đây thành một phân số bằng nó và có mẫu dương:

Tiết 71: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PH N SỐ 1/ Nhận xét: (sgk)

Tiết 71: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PH N SỐ 1/ Nhận xét: (sgk) 2/ Tính chất cơ bản của phân số: (sgk) * Ta có thể viết một phân số bất kì có mẫu âm thành phân số bằng nó và có mẫu dương bằng cách nhân cả tử và mẫu của phân số đó với -1. * Mỗi phân số có vô số phân số bằng nó. ƯC(a, b) * Kết luận: (sgk) * Các phân số bằng nhau là cách viết khác nhau của cùng một số mà người ta gọi là số hữu tỉ.

1 2 3 4 5 6 7 8 BT

1 2 3 4 5 6 7 8 BT

Phát biểu bằng lời tính chất cơ bản của phân số ? 10 789123456

Phát biểu bằng lời tính chất cơ bản của phân số ? 10 789123456

Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống (…. . ) Ta có thể

Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống (…. . ) Ta có thể viết một phân số bất kì có mẫu âm thành phân số bằng nó và có mẫu dương bằng cách nhân cả tử và mẫu của phân số đó với -1. . …………………. . . . 27 21 28 15 13 20 19 18 25 23 30 12 17 22 26 14 24 11 10 567893412 16 29

Tìm quy luật của các dãy phân số sau: 27 21 28 15 13

Tìm quy luật của các dãy phân số sau: 27 21 28 15 13 20 19 18 25 23 30 12 17 22 26 14 24 11 10 567893412 16 29

Điền số thích hợp vào ô vuông: : 3 10 789123456

Điền số thích hợp vào ô vuông: : 3 10 789123456

B

B

Ghép nối các câu tương ứng ở 2 cột để được câu đúng. Cột

Ghép nối các câu tương ứng ở 2 cột để được câu đúng. Cột A 1. Mỗi phân số có 2. Các phân số bằng nhau Cột B a) là cách viết khác nhau của cùng một số mà người ta gọi là số hữu tỉ. b) một phân số bằng nó. c) vô số phân số bằng nó. 27 21 28 15 13 20 19 18 25 23 30 12 17 22 26 14 24 11 10 567893412 16 29

Đố: Ông khuyên cháu điều gì? Điền số thích hợp vào ô vuông để

Đố: Ông khuyên cháu điều gì? Điền số thích hợp vào ô vuông để có hai phân số bằng nhau. Sau đó, viết các chữ cái tương ứng với các số tìm được vào các ô ở hai hàng dưới cùng, em sẽ trả lời được câu hỏi nêu trên.

A T Y E C 7 25 32 -35 100 O C O 20

A T Y E C 7 25 32 -35 100 O C O 20 7 20 O N G 20 18 -27 24 M S I K N G 18 -27 A Y 25 -35 45 -2 G 20 O C 7 N 18 64 M 24 N 18 -27 A 25 E 100 I S A T -2 45 25 32 N K I M 18 64 -2 24

Tiết 71: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PH N SỐ 1/ Nhận xét: (sgk)

Tiết 71: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PH N SỐ 1/ Nhận xét: (sgk) 2/ Tính chất cơ bản của phân số: (sgk) HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ -Học thuộc tính chất cơ bản của phân số, viết dạng tổng quát. - Làm bài tập 11, 12, 13 trang 11 SGK và bài tập 20, 21, 23, 24 trang 6, 7 SBT. -Ôn tập rút gọn phân số đã học ở tiểu học. ƯC(a, b) * Kết luận: (sgk)