KMYASAL TERMODNAMK KAVRAMLARI II Do Dr Mustafa ALTINIIK

  • Slides: 36
Download presentation
KİMYASAL TERMODİNAMİK KAVRAMLARI II Doç. Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 1

KİMYASAL TERMODİNAMİK KAVRAMLARI II Doç. Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 1

Ekzergonik ve endergonik reaksiyonlar 2

Ekzergonik ve endergonik reaksiyonlar 2

Sabit sıcaklık ve basınç altında kimyasal reaksiyonla oluşan ürünlerin toplam serbest enerjisi reaksiyona giren

Sabit sıcaklık ve basınç altında kimyasal reaksiyonla oluşan ürünlerin toplam serbest enerjisi reaksiyona giren maddelerin toplam serbest enerjisinden küçük ise G negatifdir ( G<0) ve reaksiyon ekzergonik’tir. Ekzergonik reaksiyon, kendiliğinden ilerler. yazıldığı şekilde soldan sağa doğru 3

 G değeri negatif ( ) ve büyük olan reaksiyonlar (ekzergonik reaksiyonlar), termodinamik olarak

G değeri negatif ( ) ve büyük olan reaksiyonlar (ekzergonik reaksiyonlar), termodinamik olarak elverişli reaksiyonlar olarak tanımlanırlar. 4

Termodinamik olarak elverişli bazı reaksiyonlar, ölçülebilecek hızda gerçekleşmez. Reaksiyonunun başlaması için aktivasyon enerjisi diye

Termodinamik olarak elverişli bazı reaksiyonlar, ölçülebilecek hızda gerçekleşmez. Reaksiyonunun başlaması için aktivasyon enerjisi diye tanımlanan bir miktar enerji gereklidir. 5

Sabit sıcaklık ve basınç altında kimyasal reaksiyonla oluşan ürünlerin toplam serbest enerjisi reaksiyona giren

Sabit sıcaklık ve basınç altında kimyasal reaksiyonla oluşan ürünlerin toplam serbest enerjisi reaksiyona giren maddelerin toplam serbest enerjisinden büyük ise G pozitifdir ( G>0) ve reaksiyon endergonik’tir. Endergonik reaksiyon, kendiliğinden ilerlemez. yazıldığı şekilde soldan sağa doğru 6

 G değeri pozitif ( ) olan reaksiyonlar (endergonik reaksiyonlar), termodinamik olarak elverişli olmayan

G değeri pozitif ( ) olan reaksiyonlar (endergonik reaksiyonlar), termodinamik olarak elverişli olmayan reaksiyonlar olarak tanımlanırlar. 7

Sabit sıcaklık ve basınç altında kimyasal reaksiyonla oluşan ürünlerin toplam serbest enerjisi reaksiyona giren

Sabit sıcaklık ve basınç altında kimyasal reaksiyonla oluşan ürünlerin toplam serbest enerjisi reaksiyona giren maddelerin toplam serbest enerjisine eşit ise G sıfırdır ( G=0) ve sistem dengededir. Sistemde herhangi bir değişiklik olmamaktadır. 8

Standart serbest enerji değişikliğinin toplanabilirliği 9

Standart serbest enerji değişikliğinin toplanabilirliği 9

A B ve B C gibi art arda gelen iki kimyasal reaksiyonun her biri

A B ve B C gibi art arda gelen iki kimyasal reaksiyonun her biri kendi denge sabitine ve karakteristik standart serbest enerji değişikliğine sahiptir. A B GoıA B B C GoıB C Art arda olan bu iki reaksiyon sonunda A reaktantından (substrat) C ürünü oluştuğundan, B iptal edilir ve toplam reaksiyon A C şeklinde yazılabilir; bu reaksiyonun da kendi denge sabiti ve standart serbest enerji değişikliği vardır. A C GoıA C 10

A B GoıA B B C GoıB C A C GoıA C toplu reaksiyonu

A B GoıA B B C GoıB C A C GoıA C toplu reaksiyonu için GoıA C standart serbest enerji değişikliği, iki alt basamak reaksiyonun standart serbest enerji değişikliklerinin toplamına eşittir. GoıA C = GoıA B + GoıB C 11

Standart serbest enerji değişikliklerinin toplanabilme özelliği, termodinamik olarak elverişsiz ( Goı pozitif, endergonik) bir

Standart serbest enerji değişikliklerinin toplanabilme özelliği, termodinamik olarak elverişsiz ( Goı pozitif, endergonik) bir reaksiyonun yüksek olarak ekzergonik bir reaksiyona ortak bir ara madde vasıtasıyla bağlanarak ileri yönde yürüyebilmesini açıklar. 12

13

13

Glukoz + Pi Glukoz-6 -fosfat + H 2 O ATP + H 2 O

Glukoz + Pi Glukoz-6 -fosfat + H 2 O ATP + H 2 O ADP + Pi Goı= 13, 8 k. J/mol Goı= 30, 5 k. J/mol Glukoz + ATP Glukoz-6 -fosfat + ADP Goı= 16, 7 k. J/mol Toplam reaksiyon ekzergoniktir. ATP’nin bağlarında depolanmış olan enerji, glukoz ve fosfattan oluşumu endergonik olan Glukoz-6 -fosfatın sentezini sürdürmek için kullanılabilmektedir. 14

Hücrelerde Glukoz-6 -fosfatın ATP’den fosfat transferi vasıtasıyla oluşmasının yolu, burada anlatılan art arda gelen

Hücrelerde Glukoz-6 -fosfatın ATP’den fosfat transferi vasıtasıyla oluşmasının yolu, burada anlatılan art arda gelen reaksiyonlar gibi değildir; fakat net sonuç, toplam reaksiyonun aynısıdır. Termodinamik hesaplamalarda önemli olan, başlangıç ve son durumlardır; bunların arasındaki yolun biçimi önemli değildir. 15

Glukozdan glukoz-6 -fosfatın oluşmasındaki gibi bir strateji, bütün canlı hücreler tarafından, metabolik ara ürünler

Glukozdan glukoz-6 -fosfatın oluşmasındaki gibi bir strateji, bütün canlı hücreler tarafından, metabolik ara ürünler ve hücresel komponentlerin sentezinde kullanılır. 16

Bütün canlılarda ekzergonik ve endergonik olaylar arasında biyolojik enerjinin taşınmasında, yüksek enerjili fosfat bileşiği

Bütün canlılarda ekzergonik ve endergonik olaylar arasında biyolojik enerjinin taşınmasında, yüksek enerjili fosfat bileşiği olan adenozin trifosfat (ATP) molekülü rol oynamaktadır. 17

Heterotrofik hücreler, besleyici moleküllerin yıkılması vasıtasıyla bir kimyasal formdan serbest enerji elde ederler ve

Heterotrofik hücreler, besleyici moleküllerin yıkılması vasıtasıyla bir kimyasal formdan serbest enerji elde ederler ve bu enerjiyi, ADP ile Pi’tan ATP yapmak için kullanırlar. 18

ADP ile Pi’tan oluşturulan ATP, daha sonra kimyasal enerjisinin bir kısmını -metabolik ara maddeler

ADP ile Pi’tan oluşturulan ATP, daha sonra kimyasal enerjisinin bir kısmını -metabolik ara maddeler ve küçük önmaddelerden makromoleküllerin sentezi, -konsantrasyon gradientine karşı membranların bir tarafından diğer tarafına maddelerin taşınması -mekanik hareket gibi endergonik süreçler için bağışlar. 19

Canlılarda moleküllerin yıkılımının olduğu ekzergonik tepkimeler katabolizma olarak adlandırılmaktadır. Yeni bileşiklerin yapıldığı sentez tepkimeleri

Canlılarda moleküllerin yıkılımının olduğu ekzergonik tepkimeler katabolizma olarak adlandırılmaktadır. Yeni bileşiklerin yapıldığı sentez tepkimeleri anabolizma olarak adlandırılmaktadır. Anabolik ve katabolik olaylar birlikte metabolizmayı oluşturmaktadırlar. 20

Metabolizma, canlı ortamda yapısal dönüşümlerin ve enerji değişmelerinin tamamı olarak tanımlanabilir. 21

Metabolizma, canlı ortamda yapısal dönüşümlerin ve enerji değişmelerinin tamamı olarak tanımlanabilir. 21

ATP’den enerji bağışı, genellikle ATP’nin ADP ve Pi’ta veya AMP ile 2 Pi’ta dönüşümü

ATP’den enerji bağışı, genellikle ATP’nin ADP ve Pi’ta veya AMP ile 2 Pi’ta dönüşümü ile sonuçlanarak yürüyen reaksiyonda ATP’nin kovalent katılımını gerektirir. 22

ATP’nin hidrolizi için aktivasyon enerjisi nispeten yüksektir. Fosforik asit anhidrit bağlarının hızlı yıkılımı, yalnızca

ATP’nin hidrolizi için aktivasyon enerjisi nispeten yüksektir. Fosforik asit anhidrit bağlarının hızlı yıkılımı, yalnızca bir enzim tarafından katalizlendiğinde gerçekleşir. 23

ATP, basit hidroliz yoluyla değil, grup transferi yoluyla enerji sağlar. 24

ATP, basit hidroliz yoluyla değil, grup transferi yoluyla enerji sağlar. 24

Bir reaksiyon için ATP’nin katkısı, sıklıkla tek basamaklı olarak gösterilir; fakat hemen her zaman

Bir reaksiyon için ATP’nin katkısı, sıklıkla tek basamaklı olarak gösterilir; fakat hemen her zaman iki basamaklı bir süreçtir. 25

Canlı organizmada, hidroliz standart serbest enerji değişimi yüksek, ATP’den başka bileşikler de vardır. Bu

Canlı organizmada, hidroliz standart serbest enerji değişimi yüksek, ATP’den başka bileşikler de vardır. Bu bileşikler, ya ATP gibi yüksek enerjili fosfat bileşikleridir ya da asetil-Co. A gibi tiyoesterlerdir. 26

27

27

28

28

29

29

30

30

Açil taşıyıcı protein, protein sentezinde görevli amino asit esterleri, S-adenozil metiyonin (SAM), üridin difosfat

Açil taşıyıcı protein, protein sentezinde görevli amino asit esterleri, S-adenozil metiyonin (SAM), üridin difosfat glukoz (UDP-Glc) ve 5 -fosforibozil-1 -pirofosfat (PRPP) da biyolojik önemi olan yüksek enerjili bileşikler arasında yer alırlar. 31

Yüksek derecede negatif ( ) hidroliz standart serbest enerjili bileşikler, reaktantlardan daha stabil ürünler

Yüksek derecede negatif ( ) hidroliz standart serbest enerjili bileşikler, reaktantlardan daha stabil ürünler vermektedirler. Bunun nedeni şu şekilde açıklanabilir: -Reaktantlarda elektrostatik itmenin neden olduğu bağ gerginliği, yük ayrılması vasıtasıyla giderilir. -Ürünler, iyonizasyon vasıtasıyla stabilize edilirler. -Ürünler, izomerizasyon vasıtasıyla stabilize edilirler. -Ürünler, rezonans vasıtasıyla stabilize edilirler. 32

Canlı organizmadaki fosfat bileşikleri, hidroliz standart serbest enerjilerine göre keyfi olarak iki gruba ayrılabilirler:

Canlı organizmadaki fosfat bileşikleri, hidroliz standart serbest enerjilerine göre keyfi olarak iki gruba ayrılabilirler: -Hidroliz standart serbest enerjisi Goı 25 k. J/mol’den daha çok negatif olanlar yüksek enerjili fosfat bileşikleridirler. -Hidroliz standart serbest enerjisi Goı 25 k. J/mol’den daha az negatif olanlar düşük enerjili fosfat bileşikleridirler. 33

34

34

Canlı hücrelerdeki metabolizmanın katabolik yollarında kimyasal enerji ATP, NADH ve NADPH oluşturmakta ve bunlar

Canlı hücrelerdeki metabolizmanın katabolik yollarında kimyasal enerji ATP, NADH ve NADPH oluşturmakta ve bunlar anabolik yollarda küçük moleküllerden büyük moleküllerin oluşması için kullanılmaktadır. 35

36

36