Kltrleraras letiim Kltr Kltr Kavram Kltr szc Latince

  • Slides: 14
Download presentation
Kültürlerarası İletişim Kültür

Kültürlerarası İletişim Kültür

Kültür Kavramı Kültür sözcüğü Latince kökenlidir ve Türkçeye Fransızcadan gelmiştir. Latincede “cultura” sözcüğü “toprağı

Kültür Kavramı Kültür sözcüğü Latince kökenlidir ve Türkçeye Fransızcadan gelmiştir. Latincede “cultura” sözcüğü “toprağı ekip biçme” ve “hayvan yetiştirme” anlamına gelmekteydi. 17. Yüzyılın sonuna doğru halkın “bütün bir yaşama biçimi” şeklinde Almanca ve İngilizceden batı dillerine girmiştir. 18. Yüzyıla gelindiğinde ise antropolojideki gelişmeler sonucu “bütünsel bir yaşam şekli “ anlamını kazanmıştır. Voltaire, Fransız ihtilali öncesinde kültür sözcüğüne “insan zekasının oluşumunu ve gelişimini belirleyen“ bir terim olarak yeni bir anlam kazandırmıştır.

Kültür kavramının kökeni Latince colere fiilinden türetilmiştir. işlemek, yetiştirmek, düzenlemek, inşa etmek, ekip biçmek,

Kültür kavramının kökeni Latince colere fiilinden türetilmiştir. işlemek, yetiştirmek, düzenlemek, inşa etmek, ekip biçmek, iyileştirmek ve eğitmek gibi geniş bir anlamlara sahip. Colere fiilinden türetilen cultura terimi de ilk kez insan eliyle gerçekleştirilen tarımsal etkinlikleri nitelendirmek için kullanılmış. Cultura terimini, insanın yetiştirilmesi ve eğitilmesi anlamında ilk kullananlar Romalı düşünürler Cicero ve Horatius. Cicero’nun kullandığı “cultura animi” terimi, bir varlık olarak insanın eğitilmesi anlamına geliyor. Bu kullanım içerisinde kültür terimi, kültürlü bir insan anlamında tek bir insan için kullanılıyor ve tekil bir kültüre işaret ediyor.

Kültür Kavramı Çoğul anlamı ile kültür; bir insan topluluğunun, bir halkın, bir ulusun ve

Kültür Kavramı Çoğul anlamı ile kültür; bir insan topluluğunun, bir halkın, bir ulusun ve zaman içerisinde belli bir uluslar topluluğunun bütün düşünsel, sanatsal, felsefi, bilimsel, teknik üretim ve varlıklarını anlatmak amacıyla kullanılıyor.

 İngilizler ve Fransızlar kültürü medeniyetle eş anlamlı kullanırken, Almanlar daha çok teknolojik araç

İngilizler ve Fransızlar kültürü medeniyetle eş anlamlı kullanırken, Almanlar daha çok teknolojik araç ve gereçleri içeren maddi medeniyet anlamında kullanmışlardır. Modernleşmenin anahtar kavramlarından biri olarak kabul edilen kültürün farklı anlamlarda kullanılmasının nedeni, ulusal yapılardaki değişikliklerdir.

 Bumin’nin kültür tanımı; Kültür bir toplumun yaşama biçimini sürdürmek, örgütlerini düzenlemek, öğrenilmiş davranış

Bumin’nin kültür tanımı; Kültür bir toplumun yaşama biçimini sürdürmek, örgütlerini düzenlemek, öğrenilmiş davranış biçimlerini, bilgi, inançlar ve insani birliklerde oluşan tüm etkinliklerini karşılamak ve gereksinimlerini yerine getirmek için geliştirdiği bir yaşam biçimidir. Hofstede’e göre kültür; bir grup insanı diğerlerinden ayıran zihinsel programlama olarak tanımlamaktadır. Programlama aileden başlamakta, okulda, arkadaş gruplarında, çalışma ortamında ve içinde yaşanılan toplumda devam etmektedir. Kültür, kişinin genlerinde değil sosyal ortamdan kaynaklanır. Linton’a göre kültür, öğrenilmiş davranışlar ile belirli bir cemiyetin üyelerince birbirlerine aktarılan davranışların sonucudur. Böylece kültür öğrenme yolu ile bir geçiştir. Kültürün ünlü ve bugün de geçerli olan tanımını E. B. Taylor şu şekilde yapmıştır; “etnografyadaki en geniş anlamında, bilgi, sanat, hukuk, ahlak, töre ve tüm diğer yetenek ve alışkanlıkları içeren karmaşık bütün”dür.

 Kültürlerarası iletişim alanının kurucularından sayılan Edward T. Hall’e göre de “kültür, insanın aktarıcısıdır;

Kültürlerarası iletişim alanının kurucularından sayılan Edward T. Hall’e göre de “kültür, insanın aktarıcısıdır; insan yaşamının kültürle ilintili olmayan ve onun tarafından etkilenmeyen hiçbir yönü yoktur. Bu durum, kişiliğin, duygularını belli etmenin, kendini ifade etmenin, düşünce tarzının, hareket şekillerinin, problemlerin nasıl çözüldüğünün, ulaştırma sisteminin nasıl işlediği ve düzenlendiğinin, ekonomi ve yönetim sisteminin nasıl çalıştıklarının, bütün bunların nasıl bir arada tutulduğunun ve işlevlerini nasıl yerine getirdiğinin, kültürle ilintili olduğu anlamına gelir”

 Kültür, antropoloji dilinde ve eserlerinde şu temel kavramlar karşılığında kullanılan soyut bir sözcüktür;

Kültür, antropoloji dilinde ve eserlerinde şu temel kavramlar karşılığında kullanılan soyut bir sözcüktür; ➣Kültür, bir toplumun ya da bütün toplumların birikimli uygarlığıdır. ➣Kültür, belli bir toplumun kendisidir. ➣Kültür, bir dizi sosyal süreçlerin bileşkesidir. ➣Kültür, bir insan ve toplum kuramıdır.

 Tayeb’e göre kültürün oluşumunda rol oynayan faktörler ve kurumlar; Ekoloji ve fiziksel çevre,

Tayeb’e göre kültürün oluşumunda rol oynayan faktörler ve kurumlar; Ekoloji ve fiziksel çevre, Aile, Din, Eğitim ve Politik sistemdir. Voltaire’e göre kültür ayrılıklarını belirleyen temel etken fiziksel çevre koşulları değil, insanın yaratıcılığının, becerisinin, yeteneğinin, değişik biçimlerde somutlaşmasıdır.

iletişim süreci açısından kültür sembol, anlam ve normların tarihsel aktarım sistemidir. Bir kültür sistemi,

iletişim süreci açısından kültür sembol, anlam ve normların tarihsel aktarım sistemidir. Bir kültür sistemi, sözlü mesajlar ve sözsüz göstergelerle, bunların yorumu ve onlara atfedilen anlamlardan oluşur. Burada, sembol ya da simge, bir şeyi temsil eden ama onunla doğrudan ya da doğal bir ilişkisi olmayan bir sinyaldir, örneğin siyah rengin yas simgesi olması gibi. Burada kültürel ve toplumsal bir uzlaşım söz konusudur. Yine bu bağlamda, normu ise uygun iletişim kalıpları olarak tanımlayabiliriz. Kültürlerarası iletişim sürecine giren bireyin, iletişim sürecinde vereceği reaksiyonun ne ve nasıl olacağını, çoğunlukla onun mensup olduğu kültür yapısı belirler

 Kültürün Özellikleri ➣Kültür bir toplumu diğerinden ayırmak için bir tür “alameti farika” (marka)dır.

Kültürün Özellikleri ➣Kültür bir toplumu diğerinden ayırmak için bir tür “alameti farika” (marka)dır. ➣Kültür toplum değerlerini bir bütün haline getirir ve bunları sistematik bir biçimde taşır. ➣Kültür öğrenilmiş davranışlardan oluşur. ➣Kültür sosyal yapının bir kopyasını verir. ➣Kültür değişebilir. ➣Kültür toplumun üyelerince paylaşılır.

 Bir diğer sınıflamaya göre ise; ➣Kültür öğrenilir. ➣Kültür görelidir. ➣Kültür toplulukçudur. ➣Kültür duygu

Bir diğer sınıflamaya göre ise; ➣Kültür öğrenilir. ➣Kültür görelidir. ➣Kültür toplulukçudur. ➣Kültür duygu yüklüdür. ➣Kültür irrasyoneldir. ➣Kültür tarihi ve süreklidir.

Kültür ile ilgili Temel Kavramlar Üst Kültür, bir toplumda geçerli olan genel kültür özellikleridir.

Kültür ile ilgili Temel Kavramlar Üst Kültür, bir toplumda geçerli olan genel kültür özellikleridir. Toplumun her kesiminde bilinir ve benimsenir. Örnek: Genel Çin kültürü, İtalyan kültürü vb. Alt Kültür, Üst kültür içindeki din, dil, töre ve etnik köken bakımından kendine özgü özelliklere sahip toplulukların kültürüdür. Örnek: Türkiye’deki Yörük kültürü, Göçmen kültürü gibi. Kültürlenme, toplumun kendi kültürel özelliklerini yeni kuşaklara sosyalleşme yoluyla aktarmasıdır. Alman toplumunda yetişen bir kişi Alman gibi düşünür, davranır ve giyinir.

 Kültürleşme, farklı kültürlerin karşılıklı etkileşime girmesi ile gerçekleşen kültür alışverişidir. Kültür Şoku, kendi

Kültürleşme, farklı kültürlerin karşılıklı etkileşime girmesi ile gerçekleşen kültür alışverişidir. Kültür Şoku, kendi kültüründen ayrılarak başka bir kültüre geçen kişilerin bu yeni kültürel ortama maruz kalmaları sonucu yaşadıkları uyumsuzluk ve bunalım durumuna denir. Kültürel Yayılma, bir kültürde ortaya çıkan maddi ve manevi kültür öğesinin dünyadaki başka kültürlere yayılmasıdır. Örnek: Yoğurdun Türklerden, spagettinin İtalya’dan tüm dünyaya yayılması gibi. Kültür Emperyalizmi, gelişmiş ülkelerin, az gelişmiş diğer kültürleri özellikle kitle iletişim araçlarıyla etkilemesi ve kendine benzetmesidir.