Kltr ve zellikleri Kltr ve zellikleri Kltr sz

  • Slides: 21
Download presentation
Kültür ve Özellikleri

Kültür ve Özellikleri

Kültür ve Özellikleri Kültür sözü Latince kökenli olup Türkçeye Fransızcadan geçmiştir. Latince Cultura toprağa

Kültür ve Özellikleri Kültür sözü Latince kökenli olup Türkçeye Fransızcadan geçmiştir. Latince Cultura toprağa bir şeyler ekip ürün almak, üretmek anlamına gelmektedir. Fransızcadan Almancaya önceleri cultur daha sonraları kultur biçiminde geçen sözcük zamanla Avrupa dillerine yayıldı.

Kültür ve Özellikleri Günümüz Türkçesinde kültür sözcüğü yedi değişik anlama gelmektedir. 1. Tarımda ekin,

Kültür ve Özellikleri Günümüz Türkçesinde kültür sözcüğü yedi değişik anlama gelmektedir. 1. Tarımda ekin, ürün. 2. Uygun koşullarda bir mikrop türünü üretmek. 3. Tarih öncesi dönemler için. 4. Belli bir konuda edinilmiş geniş ve sistemli bilgi için. 5. Eleştirme, değerlendirme durumu. 6. Bir topluma ulusa ya da uluslar topluluğuna özgü düşünce, davranış. 7. Tarihsel gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddesel ve tinsel değerler.

Kültür ve Özellikleri Kültür insanın bir toplumun üyesi olarak edindiği bilgi, inanç, sanat, ahlak,

Kültür ve Özellikleri Kültür insanın bir toplumun üyesi olarak edindiği bilgi, inanç, sanat, ahlak, gelenek ve göreneklerle her türlü beceri ve alışkanlıklarını içeren karmaşık bir bütündür.

Kültür ve Özellikleri Angloamerikan toplumbiliminde yapılan kültür tanımları 160 tanedir. Bu yığınla tanım karşısında

Kültür ve Özellikleri Angloamerikan toplumbiliminde yapılan kültür tanımları 160 tanedir. Bu yığınla tanım karşısında kimi araştırmacılar göre betimsel, tarihsel, kuralc, psikoloji, yapısal e genetik diye 6 gruba ayırmışlardır.

Kültür ve Özellikleri Uygarlık anlamında Batı Avrupa dillerinde kullanılan sözcük civilisation, Doğu İslam dünyasında

Kültür ve Özellikleri Uygarlık anlamında Batı Avrupa dillerinde kullanılan sözcük civilisation, Doğu İslam dünyasında ise medeniyettir. Türkçedeki uygarlık sözcüğü Atatürk’ün öncülük ettiği dil devrimi yıllarında dile kazandırılmıştır.

Kültür ve Özellikleri Hilmi Ziya Ülken’e göre uygarlık kavramını , kültürden ayırmak güçtür ve

Kültür ve Özellikleri Hilmi Ziya Ülken’e göre uygarlık kavramını , kültürden ayırmak güçtür ve gereksizdir. Ona göre: Kültür: 1. Bir insan toplumunun devlet hayatında; 2. Düşün hayatında, yani bilimd, toplumbilimde ve güzel sanatlarda; 3. Ekonomik hayatta, yani tarımda, ticarette, kara, deniz ce hava ulaşımcılığında yapabildiği şeylerin bileşkesidir. Bir ulusun uygarlığı dendiğini zaman kültür adı altında saydığım üç tür etkinliğin dışında ve ondan başka bie şey olmayacağını sanırım.

Kültür ve Özellikleri Ancak bu noktada: 1. Uygarlığı kültürden daha geniş kapsamlı sayanlar. 2.

Kültür ve Özellikleri Ancak bu noktada: 1. Uygarlığı kültürden daha geniş kapsamlı sayanlar. 2. Kültürü uygarlıktan daha geniş kapsamlı sayanlar bulunmaktadır. Gökalp’in Hars ve Medeniyet ayrımı.

Kültür ve Özellikleri Ziya Gökalp şu şekilde bir ayrım yapmaktadır: 1. Medeniyet beynelmilel olduğu

Kültür ve Özellikleri Ziya Gökalp şu şekilde bir ayrım yapmaktadır: 1. Medeniyet beynelmilel olduğu halde hars millidir. 2. Medeniyet bir milletten başka bir millete geçebilir, fakat hars geçemez. 3. Bir millet medeniyetini değiştirebilir, fakat harsını değiştiremez. 4. Medeniyet usul ve akıl vasıtalarıyla yapılıar. Hars ilham ve seziş vasıtalarıyla yapılır. 5. Medeniyet iktisadi, dini, ahlaki, hkuki fikirlerin toplamıdır. 6. Hars dini, ahlaki, güzel duyguların toplamıdır.

Kültür ve Özellikleri Kültür Toplumsaldır. Klan ya da kabile hayatından başlayarak ulus hatta kıta

Kültür ve Özellikleri Kültür Toplumsaldır. Klan ya da kabile hayatından başlayarak ulus hatta kıta veye din birliği aşamasına kadar toplumun var olduğu yerlerde bir kültürden sözedilebilir. Kişisel çabayla kazanılan bireysel kültür bile kişinin kendi içinde yaşadığı sınıf ya da toplumun kültüründen soyutlanamaz.

Kültür ve Özellikleri Kültür tarihseldir. Kültür denen karmaşık bütün ve onu oluşturan öğeler hangi

Kültür ve Özellikleri Kültür tarihseldir. Kültür denen karmaşık bütün ve onu oluşturan öğeler hangi toplum olursa olsun bir anda kısa bir zaman dilimi içinde meydana çıkış değildir. Her şey toplumun tarihsel yaşamı sürecinde küçümsenemeyecek zaman dilimleri içinde oluşmuş ve yaygınlaşmıştır. Kültür tarihin kalıplı ve tekrarlanan öğesidir.

Kültür ve Özellikleri Kültür kalıtsaldır. Kültür bireyin doğuştan kalıtım yoluyla getirdiği bir değerler topluluğu

Kültür ve Özellikleri Kültür kalıtsaldır. Kültür bireyin doğuştan kalıtım yoluyla getirdiği bir değerler topluluğu değil sonradan yaşadıkça kazandığı bir edinimdir. Bir başka anlatımla kültü, içgüdüsel ve kalıtımsal değil her bireyin doğduktan sonraki yaşantısı ile kazandığı alışkanlıkla, davranış ve tepki eğilimleridir.

Kültür ve Özellikleri Kültür işlevseldir. Kültürün toplum içinde bir yeri, görevi bulunmaktadır. Kültür öğeleri

Kültür ve Özellikleri Kültür işlevseldir. Kültürün toplum içinde bir yeri, görevi bulunmaktadır. Kültür öğeleri toplum halinde yaşayan bireylerin belirli bir yaşam biçimini birlikte sürdürmeleri sırasında baş gösteren bedensel, ruhsal, ve düşünsel gereksinimleri karşılayan araçlar, davranışlar ve değerlerdir.

Kültür ve Özellikleri Kültür birlik içinde çokluktur. Ulusal kültür biçimini oluşturan basamak ya da

Kültür ve Özellikleri Kültür birlik içinde çokluktur. Ulusal kültür biçimini oluşturan basamak ya da dilimlere bakış açılarına göre alt kültürler, sınıf kültürleri, bölgesel ve yöresel kültürler bulunmaktadır. Bu alt ya da yerel kültürler uyum içinde olurlarsa ulusal kültür şekillenmiş olur. Kültürü ulusal boyutları aşan bir kavram olarak ele aldığımızda da gene birlik içinde çokluk vardır.

Kültür ve Özellikleri Kültür değişkendir. Birey kendisine bir kalıt olarak aktarılan kültürü yeniden öğrenir,

Kültür ve Özellikleri Kültür değişkendir. Birey kendisine bir kalıt olarak aktarılan kültürü yeniden öğrenir, yaşar ve yaşatırken farkında olmadan onda küçükte olsa bazı değişiklikler yapmakta kendinden sonraki kuşaklara bu değişik biçimiyle aktarmaktadır.

Kültür ve Özellikleri Kültürün değişkenliği üstüne iki kuram bulunmakadır: 1. Evrim Kuramı: Bu kurama

Kültür ve Özellikleri Kültürün değişkenliği üstüne iki kuram bulunmakadır: 1. Evrim Kuramı: Bu kurama göre kültürel gelişme kesin kurallara, yasalara bağlı olarak belli ve düzenli bir aşamalar sırasına göre kentliğinden oluşmaktadır.

Kültür ve Özellikleri 2. Yayılma Kuramı: Toplumsal ve kültürel değişmeyi bir kültürden ötekisine geçen

Kültür ve Özellikleri 2. Yayılma Kuramı: Toplumsal ve kültürel değişmeyi bir kültürden ötekisine geçen öğelere ve bu öğelerin yaygınlaşıp tutulmalarına bağlayan kuram.

Kültür ve Özellikleri Kültür değişmeleri ortaya çıkışları ve uygulamadaki yöntem farklılığı bakımından da ayrılmaktadır.

Kültür ve Özellikleri Kültür değişmeleri ortaya çıkışları ve uygulamadaki yöntem farklılığı bakımından da ayrılmaktadır. 1. Serbest Kültür Değişmeleri: Yabancı kültür toplulukları ile ilişkide bulunan toplumlarda herhangi bir iç ya da dış zorlama olmaksızın baş gösteren değişiklikler.

Kültür ve Özellikleri 2. . Zorunlu Kültür Değişmeleri: Dıştan gelen zorlama ile yapılan ya

Kültür ve Özellikleri 2. . Zorunlu Kültür Değişmeleri: Dıştan gelen zorlama ile yapılan ya da ülkedeki siyasal iktidarların belli bir amaçla ve devlet gücüyle yaptıkları kültür değişmeleri.

Kültür ve Özellikleri Oswald Spengler’e göre tarihte şu yüksek 8 kültür bulunmaktadır: 1. Mısır

Kültür ve Özellikleri Oswald Spengler’e göre tarihte şu yüksek 8 kültür bulunmaktadır: 1. Mısır Kültürü 2. Babil Kültürü 3. Çin Kültürü 4. Hint Kültürü 5. Klasik İlkçağ Kültürü 6. Majik Kültür 7. . Meksika Kültürleri 8. . Batı Kültürü

Kültür ve Özellikleri Arnold Toynebee göre kültürelr şunlardır. 1. Eski Mısır. 2. Sümer-Akad 3.

Kültür ve Özellikleri Arnold Toynebee göre kültürelr şunlardır. 1. Eski Mısır. 2. Sümer-Akad 3. Babil 4. Hitit 5. Çin 6. Uzakdoğu 7. Japon 8. Minos 9. Syriac 10. İran 11. Arap 12. Hellenik 13. Ortodoks Hırıstiyan 14. Ortodoks Rum 15. Batı Hırıstiyan 16. İndik 17. Hindu 18. And 19. Maya 20. Yucatan 21. Meksika 22. Türk