Kje se lahko DDK srea z zdravstvenim inpektorjem

  • Slides: 24
Download presentation
Kje se lahko DDK sreča z zdravstvenim inšpektorjem? Barbara Kocjan Ljubljana, 24. 10. 2019

Kje se lahko DDK sreča z zdravstvenim inšpektorjem? Barbara Kocjan Ljubljana, 24. 10. 2019

Zdravstveni inšpektorat RS Ministrstvo za zdravje Vožarski pot 12 1000 Ljubljana 01 280 38

Zdravstveni inšpektorat RS Ministrstvo za zdravje Vožarski pot 12 1000 Ljubljana 01 280 38 02 gp. zirs@gov. si

Z namenom varovanja javnega zdravja v državi opravljamo inšpekcijske nadzore nad izvajanjem zakonov in

Z namenom varovanja javnega zdravja v državi opravljamo inšpekcijske nadzore nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov, ki urejajo področje: 1. 2. 3. 4. 5. zdravstvena dejavnost pacientove pravice zdravniška služba duševno zdravje presaditev delov telesa zaradi zdravljenja 6. ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti 7. nalezljive bolezni 8. minimalni sanitarno zdravstveni pogoji 9. zdravilstvo 10. higienska ustreznost kopalnih vod in minimalno sanitarno zdravstveni pogoji na kopališčih 11. zdravstvena ustreznost pitne vode, objekti in naprave za javno preskrbo s pitno vodo 12. varnost na smučiščih 13. splošna varnost proizvodov v pristojnosti MZ 14. kozmetični proizvodi 15. igrače 16. materiali in izdelki, namenjeni za stik z živili 17. varnost živil in hrane (prehranska dopolnila in živila za posebne skupine) 18. omejevanje porabe alkohola; 19. omejevanje uporabe tobačnih in povezanih izdelkov 20. preprečevanje dela in zaposlovanja na črno (zavezanci, ki so pod nadzorom inšpektorata)

MINIMALNO SANITARNO ZDRAVSTVENI POGOJI v NASTANITVENIH OBJEKTIH • v nastanitvenih objektih preverjamo sanitarno tehnično

MINIMALNO SANITARNO ZDRAVSTVENI POGOJI v NASTANITVENIH OBJEKTIH • v nastanitvenih objektih preverjamo sanitarno tehnično in sanitarno higiensko vzdrževanje objektov (preprečevanje razmnoževanja legionel v hišnem vodovodnem omrežju – navodila na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje)

MINIMALNO SANITARNO ZDRAVSTVENI POGOJI v NASTANITVENIH OBJEKTIH in DDK Vrsta dopolnilne dejavnosti na kmetiji,

MINIMALNO SANITARNO ZDRAVSTVENI POGOJI v NASTANITVENIH OBJEKTIH in DDK Vrsta dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kjer se mora upoštevati zakonodaja na področju: • Turizem na kmetiji, ki je gostinska dejavnost; turistična kmetija z nastanitvijo, kamp, glamping, … Šenkova domačija Jezersko Glamping & Turistična kmetija Pr Mihovc

MINIMALNO SANITARNO ZDRAVSTVENI POGOJI v OBJEKTIH HIGIENSKE NEGE • pri izvajalcih higienske nege preverjamo

MINIMALNO SANITARNO ZDRAVSTVENI POGOJI v OBJEKTIH HIGIENSKE NEGE • pri izvajalcih higienske nege preverjamo izpolnjevanje splošnih pogojev, tj. izvajanje dejavnosti v skladu z dobro higiensko prakso, ki obsega zagotavljanje higiensko tehničnih pogojev, vzdrževanje opreme in pribora, čiščenje, razkuževanje, usposabljanje osebja in ravnanje z odpadki • poleg splošnih pogojev pri izvajalcih v savnah, solarijih preverjamo izpolnjevanje posebnih pogojev za izvajanje dejavnosti, kot je oprema savne in tehnične zahteve za solarije

MINIMALNO SANITARNO ZDRAVSTVENI POGOJI v OBJEKTIH HIGIENSKE NEGE in DDK Vrsta dopolnilne dejavnosti na

MINIMALNO SANITARNO ZDRAVSTVENI POGOJI v OBJEKTIH HIGIENSKE NEGE in DDK Vrsta dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kjer se mora upoštevati zakonodaja na področju: • Turizem na kmetiji, ki je gostinska dejavnost; turistična kmetija z nastanitvijo, ki nudi tudi možnost savn / solarijev • Dejavnost povezana s tradicionalnimi znanji kot je nega telesa (medena masaža in masaža z eteričnimi olji in sproščanje s panjskim zrakom) Zeliščna savna Turistična kmetija Marjanca

KOPALNE VODE IN KOPALIŠČA • pri upravljavcih bazenov in bazenskih kopališčih preverjamo minimalne sanitarno-zdravstvene

KOPALNE VODE IN KOPALIŠČA • pri upravljavcih bazenov in bazenskih kopališčih preverjamo minimalne sanitarno-zdravstvene pogoje ter higiensko ustreznost bazenske kopalne vode. • kopalna voda ne sme vsebovati mikroorganizmov, parazitov ali snovi v številu in koncentracijah, ki same ali v kombinaciji z drugimi snovmi predstavljajo nevarnost za zdravje uporabnikov.

KOPALNE VODE, KOPALIŠČA in DDK Vrsta dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kjer se mora upoštevati

KOPALNE VODE, KOPALIŠČA in DDK Vrsta dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kjer se mora upoštevati zakonodaja na področju: • Turizem na kmetiji, ki je gostinska dejavnost; turistična kmetija z nastanitvijo, kjer se v okviru ponudbe nudi tudi kopanje v različnih vrstah bazenov kot so: bazeni, Wellness na Turistični kmetiji Želinc masažni bazeni (jacuzzi), sodi, biološki bazeni. . Kamp na Turistični kmetiji Saksida Dornberg

PITNA VODA, OBJEKTI/NAPRAVE ZA JAVNO PRESKRBO S PITNO VODO • preverjamo ali upravljavec objekta

PITNA VODA, OBJEKTI/NAPRAVE ZA JAVNO PRESKRBO S PITNO VODO • preverjamo ali upravljavec objekta / naprave za javno oskrbo s pitno vodo v okviru notranjega nadzora po načelih sistema HACCP zagotavlja skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode na pipah • preverjamo higienske razmere, učinkovitost priprave pitne vode, če je ta potrebna in dokumentacijo, ki je pomembna za oceno skladnosti ter ukrepe, ki jih upravljavci izvajajo v primerih neskladnosti, vključno z obveščanjem uporabnikov

PITNA VODA, OBJEKTI IN NAPRAVE ZA JAVNO PRESKRBO S PITNO VODO in DDK Vrsta

PITNA VODA, OBJEKTI IN NAPRAVE ZA JAVNO PRESKRBO S PITNO VODO in DDK Vrsta dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kjer se mora upoštevati zakonodaja na področju: • Turizem na kmetiji, ki je gostinska dejavnost ; turistična kmetija z nastanitvijo, izletniška kmetija, vinotoč in osmica…, kjer ima objekt lasten vodovod

KOZMETIČNI PROIZVODI • preverjamo izpolnjevanje obveznosti » odgovorne osebe «, ki so: izdelava kozmetike

KOZMETIČNI PROIZVODI • preverjamo izpolnjevanje obveznosti » odgovorne osebe «, ki so: izdelava kozmetike v skladu z načeli dobre proizvodne prakse in zagotavljanje ustrezne dokumentacije s podatki o varnosti kozmetičnih izdelkov • preverjamo izpolnjevanje zahtev glede označevanja, predstavljanja in oglaševanja kozmetičnih izdelkov ter njihovo mikrobiološko in kemijsko varnost, in sicer glede snovi, ki jih kozmetični izdelki ne smejo vsebovati, ter glede sestavin, za katere veljajo posebne omejitve in pogoji, pod katerimi se kozmetični izdelki, ki jih vsebujejo, lahko dajejo na trg • opozarjamo na obveznost odgovorne osebe, da priglasi kozmetično dejavnost na Urad za kemikalije RS in na priglasitev izdelkov v CPNP(več na spletnih straneh Urada za kemikalije RS ali portalu E-Vem)

KOZMETIČNI PROIZVODI in DDK Vrsta dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kjer se mora upoštevati zakonodaja

KOZMETIČNI PROIZVODI in DDK Vrsta dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kjer se mora upoštevati zakonodaja na področju: • Predelava primarnih kmetijskih pridelkov, gozdnih sadežev in zelišč kot sta predelava zelišč (kozmetični izdelki, kreme, mazila. . ) in proizvodnja eteričnih olj (gre za mejne izdelke s kemikalijami, za katere je pristojen Urad za kemikalije RS), • Dejavnost povezana s tradicionalnimi znanji kot je izdelava mila na tradicionalen način

VARNOST IGRAČ Igrača je izdelek, ki je namenjen otrokom od rojstva pa vse do

VARNOST IGRAČ Igrača je izdelek, ki je namenjen otrokom od rojstva pa vse do starosti štirinajst let in je oblikovan tako, da je namenjen igri, ki je eno izmed ključnih orodij za njihov razvoj • glede na vlogo, ki jo ima gospodarski subjekt pregledujemo in ocenjujemo postopke zagotavljanja izpolnjevanja zahtev varnosti, izvedbo predpisanega postopka ugotavljanja skladnosti, izdelavo in hranjenje tehnične dokumentacije v predpisanem obsegu in označevanje igrač s predpisanimi znaki skladnosti in drugimi oznakami • preverjamo ali zavezanci obveščajo gospodarske subjekte in ZIRS o igračah, ki pomenijo tveganje, oziroma o sprejetih ukrepih za umik/odpoklic takih igrač s trga ter vodijo register pritožb

VARNOST IGRAČ in DDK Vrsta dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kjer se mora upoštevati zakonodaja

VARNOST IGRAČ in DDK Vrsta dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kjer se mora upoštevati zakonodaja na področju: • Dejavnost povezana s tradicionalnimi znanji kot je ročna izdelava igrač in lutk

MATERIALI IN IZDELKI, NAMENJENI ZA STIK Z ŽIVILI • Preverjamo izvajanje predpisane dobre proizvodne

MATERIALI IN IZDELKI, NAMENJENI ZA STIK Z ŽIVILI • Preverjamo izvajanje predpisane dobre proizvodne prakse, zahteve glede varnosti ter zahteve glede označevanja. • Nosilci dejavnosti se morajo registrirati, postopek je opisan tukaj: https: //www. gov. si/zbirke/storitve/registracija-podjetij-kiproizvajajo-predelujejo-in-prva-dajejo-v-prometmateriale-in-izdelke-namenjene-za-stik-z-zivili/

MATERIALI IN IZDELKI, NAMENJENI ZA STIK Z ŽIVILI in DDK Vrsta dopolnilne dejavnosti na

MATERIALI IN IZDELKI, NAMENJENI ZA STIK Z ŽIVILI in DDK Vrsta dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kjer se mora upoštevati zakonodaja na področju: • Dejavnost povezana s tradicionalnimi znanji kot so: • lončarstvo (gospodinjska keramika), • domača suhorobarska galantarija, • domače tesarstvo (preše za vino), • čebričarstvo, sodarstvo (čebri, sodi. . . )

VARNOST ŽIVIL IN HRANE - PREHRANSKA DOPOLNILA • Nadzorujemo predpisane higienske pogoje, sestavo, označevanje

VARNOST ŽIVIL IN HRANE - PREHRANSKA DOPOLNILA • Nadzorujemo predpisane higienske pogoje, sestavo, označevanje in predstavitev prehranskih dopolnil. • Obveznosti nosilcev živilske dejavnosti so navedene v živilski zakonodaji, ki je zelo obsežna. • Nosilci dejavnosti se morajo registrirati, postopek je opisan tukaj: https: //www. gov. si/zbirke/storitve/registracija-zivilskihobratov/ • Namen registracije je obveščanje pristojnega organa o aktivnostih, ki jih izvaja živilski obrat.

VARNOST ŽIVIL IN HRANE - PREHRANSKA DOPOLNILA in DDK Vrsta dopolnilne dejavnosti na kmetiji,

VARNOST ŽIVIL IN HRANE - PREHRANSKA DOPOLNILA in DDK Vrsta dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kjer se mora upoštevati zakonodaja na področju: • Dejavnost povezana s tradicionalnimi znanji kot so: predelava zelišč in dišavnic (prehranska dopolnila v obliki tinktur)

OMEJEVANJE UPORABE TOBAČNIH IN POVEZANIH IZDELKOV (ZOUTPI) • • • opravljamo nadzor nad zagotavljanjem

OMEJEVANJE UPORABE TOBAČNIH IN POVEZANIH IZDELKOV (ZOUTPI) • • • opravljamo nadzor nad zagotavljanjem in spoštovanjem prepovedi kajenja v zaprtih javnih prostorih in kjer so kadilnice, nad ustreznostjo kadilnic preverjamo, če prepoved kajenja spoštujejo lastnik, najemnik ali upravitelj prostorov ter posamezniki.

OMEJEVANJE UPORABE ALKOHOLA (ZOPA) • preverjamo spoštovanje prepovedi prodaje in ponudbe alkoholnih pijač in

OMEJEVANJE UPORABE ALKOHOLA (ZOPA) • preverjamo spoštovanje prepovedi prodaje in ponudbe alkoholnih pijač in pijač, ki so jim dodane alkoholne pijače, osebam, mlajšim od 18 let • objavo prepovedi prodaje alkoholnih pijač in časovne omejitve prodaje alkoholnih pijač • ponudbo brezalkoholnih pijač glede cene (dve brezalkoholni pijači cenejši ali z enako ceno kot najcenejša alkoholna) • ter prodajo žganih pijač, ki vključuje tudi dodajanje žganih pijač brezalkoholnim pijačam in drugim napitkom, od začetka dnevnega obratovalnega časa do 10. ure dopoldan

ZOUTPI IN ZOPA ter DDK • Vrsta dopolnile dejavnost na kmetiji, kjer se mora

ZOUTPI IN ZOPA ter DDK • Vrsta dopolnile dejavnost na kmetiji, kjer se mora upoštevati zakonodaja na področju ZOUTPI in ZOPA: - turizem na kmetiji, ki je gostinska dejavnost ; turistična kmetija z nastanitvijo, - izletniška kmetija, - vinotoč in - osmica

Zakonodaja je objavljena na spletni strani ZIRS. Priporočamo, da se zainteresirani posamezniki obrnejo na

Zakonodaja je objavljena na spletni strani ZIRS. Priporočamo, da se zainteresirani posamezniki obrnejo na ZIRS pisno ali telefonsko s konkretnimi vprašanji. Zdravstveni inšpektorat RS Ministrstvo za zdravje Vožarski pot 12 1000 Ljubljana 01 280 38 02 gp. zirs@gov. si

Hvala za pozornost. Želim vam prijeten dan

Hvala za pozornost. Želim vam prijeten dan