KIRGIZSTAN TRKYE MANAS NVERSTES STRATEJK PLANLANMA BLGLENDRME TOPLANTISI

  • Slides: 58
Download presentation
KIRGIZİSTAN – TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLANMA -BİLGİLENDİRME TOPLANTISI-

KIRGIZİSTAN – TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLANMA -BİLGİLENDİRME TOPLANTISI-

Gündem l l Strateji, Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Süreci – – l l

Gündem l l Strateji, Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Süreci – – l l l Misyon, Vizyon, Kurumsal İlkeler ve Kurumsal Değerler SWOT Analizi Stratejik Hedefler Performans Değerlendirme Göstergeleri Stratejik Plan ve Bütçe İlişkisi Stratejik Planlama Sürecinin İşleyişi Stratejik Planlama Süreci Zamanlama Çizelgesi

Strateji Kurumun iç kaynakları ve yetenekleriyle dış çevrenin tehdit ve fırsatları arasında uyum sağlayacak

Strateji Kurumun iç kaynakları ve yetenekleriyle dış çevrenin tehdit ve fırsatları arasında uyum sağlayacak faaliyetlerdir.

Stratejik Yönetim Bir kurumun uzun dönemli performansını belirleyen yönetsel kararlar ve aksiyonlar setidir.

Stratejik Yönetim Bir kurumun uzun dönemli performansını belirleyen yönetsel kararlar ve aksiyonlar setidir.

Stratejik Yönetimin Önemi 1. Daha yüksek kurumsal performansa yol açmaktadır. 2. Yöneticilerin çevresindeki değişiklikleri

Stratejik Yönetimin Önemi 1. Daha yüksek kurumsal performansa yol açmaktadır. 2. Yöneticilerin çevresindeki değişiklikleri incelemesine ve bunlara uyum sağlamasına imkan vermektedir. 3. Kurumsal hedefler üzerinde odaklanmaya yardımcı olarak farklı kurumsal birimler arasında koordinasyonu sağlamaktadır. 4. Yönetsel karar alma sürecine katılımı üst düzeye çıkarmaktadır.

Stratejik Planlama Süreci Üniversite Misyonu, Vizyonu, Kurumsal İlkeleri ve Değerleri Çevresel Değerleme SWOT Analizi

Stratejik Planlama Süreci Üniversite Misyonu, Vizyonu, Kurumsal İlkeleri ve Değerleri Çevresel Değerleme SWOT Analizi • Dışsal • İçsel • Temel Planlama Varsayımları Akademik ve İdari Birim Planları Üniversite Stratejik Planı Yıllık Bütçe ve Uygulama Planı Üniversite Hedefleri Stratejik Yatırım Planları: İnsangücü, Fiziki Alt Yapı ve Para 5 Yıllık Görünüm Karar ve Uygulama Modelleri Sürekli Geri Besleme Yıllık Olarak Gerçekleşen Faaliyetler Her Beş Yılda Bir Gerçekleşen Faaliyetler Kaynak : www. admin. emory. edu Gelişmelerin İzlenmesi Akademik ve Kurumsal Hedefler

Stratejik Planlama Süreci MİSYON VİZYON STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER FAALİYETLER VE PROJELER İZLEME DEĞERLENDİRME

Stratejik Planlama Süreci MİSYON VİZYON STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER FAALİYETLER VE PROJELER İZLEME DEĞERLENDİRME VE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

Misyon kurumun varlık nedeni ve bir kurumdan beklenen görevdir.

Misyon kurumun varlık nedeni ve bir kurumdan beklenen görevdir.

Misyon Belirlemede Cevaplanacak Sorular Kurumun varolma nedeni nedir? l Kurumun hizmet sunduğu hedef kitle

Misyon Belirlemede Cevaplanacak Sorular Kurumun varolma nedeni nedir? l Kurumun hizmet sunduğu hedef kitle kimlerden oluşmaktadır? l Kurum hangi alanda faaliyet göstermektedir? l Kurum hangi ihtiyaçları karşılamaktadır? l Kurumun gerçekleştirmek zorunda olduğu yasal yükümlülükler nelerdir? l

İyi Bir Misyonda Bulunması Gereken Özellikler Kısa, çarpıcı ve açık olmalı l Hizmetin amacını

İyi Bir Misyonda Bulunması Gereken Özellikler Kısa, çarpıcı ve açık olmalı l Hizmetin amacını tanımlamalı l Yasalarla verilmiş görev ve yetkiler çerçevesinde belirlenmeli l Kurumun hizmet verdiği kişi ve kurumları belirtmeli l Kurumun sunduğu ürün(ler)/hizmet(ler) tanımlamalı. l

Örnek Misyon -Ege Üniversitesi. Evrensel ölçekte bilgi üreterek, bilim dünyasına katkıda bulunmak; Ülke ve

Örnek Misyon -Ege Üniversitesi. Evrensel ölçekte bilgi üreterek, bilim dünyasına katkıda bulunmak; Ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı ve üretici bireyler yetiştirmek; bölgesel, ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükselmesine çalışmak.

Vizyon Kurumun gelecekte ulaşmak istediği konumu ortaya koymaktadır.

Vizyon Kurumun gelecekte ulaşmak istediği konumu ortaya koymaktadır.

Vizyon Belirlemede Cevaplanacak Sorular Kurumun ideal geleceği nedir? l Kurum paydaşları tarafından algılanmaktadır? l

Vizyon Belirlemede Cevaplanacak Sorular Kurumun ideal geleceği nedir? l Kurum paydaşları tarafından algılanmaktadır? l nasıl

Güçlü Bir Vizyonun Özellikleri İdealist olmalıdır. l Özgün olmalıdır. l Ayırt edici olmalıdır l

Güçlü Bir Vizyonun Özellikleri İdealist olmalıdır. l Özgün olmalıdır. l Ayırt edici olmalıdır l Çekici olmalıdır. l

Örnek Vizyon -Ege Üniversitesi. Ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları

Örnek Vizyon -Ege Üniversitesi. Ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eşdeğer bir eğitim ve araştırma kurumu olmak.

Kurumsal İlkeler Kurumun temel değerlerinin bir ifadesi olan kurumsal ilkeler – kurumsal değerleri, –

Kurumsal İlkeler Kurumun temel değerlerinin bir ifadesi olan kurumsal ilkeler – kurumsal değerleri, – yönetim biçimini, – kurumsal davranış kurallarını ortaya koymaktadır.

Kurumsal İlkelerin Ortaya Konulmasında Cevaplanacak Sorular l l l Kurumun çalışma felsefesi nedir? Kurumun

Kurumsal İlkelerin Ortaya Konulmasında Cevaplanacak Sorular l l l Kurumun çalışma felsefesi nedir? Kurumun çalışmasına temel teşkil eden değerler, standartlar ve idealler nelerdir? Kurum personeli tarafından benimsenen değerler ve inançlar nelerdir?

Kurumsal Değerler Çağdaşlık l Düşünce ve ifade özgürlüğü, Öğretimde ve bilgiyi aramada, üretmede, yaymada

Kurumsal Değerler Çağdaşlık l Düşünce ve ifade özgürlüğü, Öğretimde ve bilgiyi aramada, üretmede, yaymada ve uygulamada mükemmellik, l Bireye saygı l Çevreye saygı l Dürüstlük, güvenirlilik ve doğruluk l Katılımcılık l l

Stratejik Amaç Kurumun belirli bir zaman döneminde ulaşmayı hedeflediği kavramsal sonuçlardır.

Stratejik Amaç Kurumun belirli bir zaman döneminde ulaşmayı hedeflediği kavramsal sonuçlardır.

Stratejik Amaç Belirlemede Cevaplanacak Sorular l l Misyonu gerçekleştirmek için yapılması gerekenler nelerdir? Kısa

Stratejik Amaç Belirlemede Cevaplanacak Sorular l l Misyonu gerçekleştirmek için yapılması gerekenler nelerdir? Kısa ve orta dönemde gerçekleştirilmesi gerekenler nelerdir? Mevcut faaliyetler dış çevreyle uyumlu mudur, değilse nasıl uyumlaştırılabilir? Kurumun diğer kamu kuruluşlarıyla paylaştığı ortak amaçlar var mıdır?

Hedefler Stratejik amaçların gerçekleştirilmesi için tespit edilen spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır.

Hedefler Stratejik amaçların gerçekleştirilmesi için tespit edilen spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır.

Hedefleri Belirlemede Cevaplanacak Sorular l l l Hedefler misyon, vizyon, ilkeler ve stratejik amaçlarla

Hedefleri Belirlemede Cevaplanacak Sorular l l l Hedefler misyon, vizyon, ilkeler ve stratejik amaçlarla tutarlı mı dır? Hedefler hangi spesifik amaçlara ulaşmaya çalışıyor ve sonucu etkileyen faktörler nelerdir? Hedefler gerçekleştirildiğinde stratejik amaçlara ulaşılıyor mu? Hedefleri belirli bir zaman diliminde gerçekleştirme zorunluluğu var mıdır? Hedeflere ne kadar sürede ulaşılabilir?

Stratejik Plan Unsurlarının Organizasyonu Misyon Vizyon İlkeler Stratejik Amaç 1 Hedef 1 Stratejik Amaç

Stratejik Plan Unsurlarının Organizasyonu Misyon Vizyon İlkeler Stratejik Amaç 1 Hedef 1 Stratejik Amaç 2 Hedef 2 Faaliyet 1 Faaliyet 2 Stratejik Amaç 3

SWOT Analizi Misyon İçsel Güçlü Yönler Fırsatlar Strateji İçsel Zayıf Yönler Tehditler Rekabet Üstünlüğü

SWOT Analizi Misyon İçsel Güçlü Yönler Fırsatlar Strateji İçsel Zayıf Yönler Tehditler Rekabet Üstünlüğü

SWOT Analizi Misyon Bir Organizasyonun Temel Amacı SWOT Analizi Misyonu Destekleyen Stratejik Hedefler Oluşturmak

SWOT Analizi Misyon Bir Organizasyonun Temel Amacı SWOT Analizi Misyonu Destekleyen Stratejik Hedefler Oluşturmak l Güçlü Yönler l Zayıf Yönler l Fırsatlar l Tehditler İçsel Analiz Güçlü Yönler (Ayırt Edici Yetenekler) Zayıf Yönler Dışsal Analiz Fırsatlar Tehditler En iyi stratejik hedefler misyonu destekleyen ve • fırsatlardan ve güçlü yönlerden faydalanan • tehditleri ortadan kaldıran • zayıf yönleri önleyen (veya düzelten) stratejik hedeflerdir.

Strateji Oluşturmada SWOT Analizinin Kullanımı l Organizasyonun Güçlü Yönlerini Değerlendirme – Organizasyonun Güçlü Yönleri

Strateji Oluşturmada SWOT Analizinin Kullanımı l Organizasyonun Güçlü Yönlerini Değerlendirme – Organizasyonun Güçlü Yönleri l Bir organizasyonun stratejik hedefler düşünmesine ve uygulamasına imkan veren vasıflar ve yetenekler – Ayırt Edici Yetenekler l Rekabet üstünlüğü ve üstün performans için faydalı yetenekler – Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü l Ayırt edici yetenek kolaylıkla kopyalanamadığında ve stratejik taklitlere yönelik tüm taklitler ortadan kaldırıldığında gerçekleşmektedir.

Strateji Oluşturmada SWOT Analizinin Kullanımı (devam) l Organizasyonel Zayıflıkları Değerlendirme – Organizasyonel zayıflıklar, organizasyonun

Strateji Oluşturmada SWOT Analizinin Kullanımı (devam) l Organizasyonel Zayıflıkları Değerlendirme – Organizasyonel zayıflıklar, organizasyonun misyonunu destekleyen stratejik hedefleri seçme ve uygulama imkanı vermeyen vasıflar ve yeteneklerdir. – Zayıflıklar Gerekli güçlü yönleri elde etmeye dönük yatırımlar yaparak l Organizasyonun misyonunu mevcut işgücü ile gerçekleştirilebilecek şekilde değiştirerek giderilebilir. l – Rekabet dezavantajı, rakipler tarafından uygulanan stratejik hedeflerin kurum tarafından uygulamada başarısız olunduğu bir durumdur.

Strateji Oluşturmada SWOT Analizinin Kullanımı (devam) l Organizasyonun Fırsatlarını ve Tehditlerini Değerlendirme – Organizasyonel

Strateji Oluşturmada SWOT Analizinin Kullanımı (devam) l Organizasyonun Fırsatlarını ve Tehditlerini Değerlendirme – Organizasyonel fırsatlar organizasyonun çevresinde yer alan yüksek performans yaratabilen alanlardır. – Organizasyonel tehditler organizasyonun çevresinde yer alan yüksek performansa ulaşmayı zorlaştıran alanlardır.

Güçlü Yönler -Hacettepe Üniversitesi İİBF Örneğil l l l İyi yetişmiş nitelikli öğretim kadrosuna

Güçlü Yönler -Hacettepe Üniversitesi İİBF Örneğil l l l İyi yetişmiş nitelikli öğretim kadrosuna sahip olması Fakülte bölümlerine alınan öğrencilerin ÖSS sınavında yüksek puanlar alması Mezunlar için gerek kamu sektöründe ve gerekse özel sektörde geniş istihdam alanlarının olması Hacettepe Üniversitesi’nin toplumdaki güçlü olumlu imaj ve itibarı Sokrates-Erasmus öğrenci-öğretim elemanı değişim programlarına katılımın yüksek olması Fiziksel altyapının giderek güçlenmesi Lisans programlarının İngilizce verilebilmesi Öğrenci topluluklarının aktif olması

Zayıf Yönler -Hacettepe Üniversitesi İİBF Örneğil l l l Öğrencilerde ve mezunlarda ait olma

Zayıf Yönler -Hacettepe Üniversitesi İİBF Örneğil l l l Öğrencilerde ve mezunlarda ait olma duygusunun zayıflığı Fakülte ruhunun oluşturulamaması Fakültenin tanıtımının yeterince yapılamamış olması Kaynak yaratamamak Bölümler arası birlik ve dayanışmanın yetersizliği Uluslararası dergilerde yapılan yayınların az olması Öğretim üyelerinin katıldığı projelerin az olması İdari kadronun eğitim ve nitelik eksikliği

Fırsatlar -Hacettepe Üniversitesi İİBF Örneğil l l l İktisadi ve idari bilimler ile ilgili

Fırsatlar -Hacettepe Üniversitesi İİBF Örneğil l l l İktisadi ve idari bilimler ile ilgili lisans ve yüksek lisans eğitimine yönelik artan talep Kamuoyunun iktisat ve yönetim bilimlerine ilgi duyması Topumun iktisat ve idari bilimlerde sürekli bilgi yenileme ihtiyacı Sosyal bilimlere yönelik projelerin artması Hacettepe üniversitesi diplomasının toplum içindeki prestiji Anadolu üniversitelerinin öğretim üyesi ihtiyacı Kamu ve özel sektörle ilişki kurabilme potansiyeli

Tehditler -Hacettepe Üniversitesi İİBF Örneğil l l Öğretim elemanlarının düşük maaşları ve çalışma koşulları

Tehditler -Hacettepe Üniversitesi İİBF Örneğil l l Öğretim elemanlarının düşük maaşları ve çalışma koşulları Vakıf üniversitelerinin yetişmiş öğretim üyesi talepleri Kadro ve bütçe kısıtlamaları İktisat ve idari bilimler alanında çok sayıda üniversite olması Döner sermaye sisteminden kaynaklanan kaynak yaratma güçlükleri

Stratejik Hedefler l Eğitim-öğretime İlişkin Stratejik Hedefler l Çevreye İlişkin Stratejik Hedefler l Kurumsal

Stratejik Hedefler l Eğitim-öğretime İlişkin Stratejik Hedefler l Çevreye İlişkin Stratejik Hedefler l Kurumsal Alt Yapıya İlişkin Stratejik Hedefler l Kurumsal Gelişimi Sağlamaya İlişkin Stratejik Hedefler

Eğitim-Öğretime İlişkin Stratejik Hedefler l l l Yüksek lisans ve doktora eğitimine ağırlık vermek

Eğitim-Öğretime İlişkin Stratejik Hedefler l l l Yüksek lisans ve doktora eğitimine ağırlık vermek Yandal lisans programları uygulamalarıyla interdisipliner programlar yürütmek Mesleki eğitimi ve yaşam boyu eğitimi bölgenin ve ülkenin gereksinimlerine göre sürekli revize etmek ve iyileştirmek İngilizce hazırlık eğitimini tüm bölümlere yaygınlaştırmak AB eğitim programları Socrates-Erasmus öğrenci değişim programlarına ve ECTS uygulamalarına entegre olmak

Üniversitenin Çevresiyle İlişkilerini Geliştirmesine Yönelik Stratejik Hedefler l l l Ulusal ve uluslararası üniversiteler

Üniversitenin Çevresiyle İlişkilerini Geliştirmesine Yönelik Stratejik Hedefler l l l Ulusal ve uluslararası üniversiteler ile işbirliğini geliştirmek Üniversite - sanayi işbirliği uygulamalarına ağırlık vermek Mezuniyet sonrası öğrencilerin üniversite ile bağlarını güçlendirmek ve geliştirmek Üniversitenin yöre halkına sunduğu hizmetlerin niceliğini ve niteliğini güçlendirerek toplumla ilişkilerini güçlendirmek Bölgenin sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan kalkınmasına katkıda bulunacak proje, araştırma ve etkinlikleri teşvik etmek ve gerçekleştirmek

Kurumsal Alt Yapıya İlişkin Stratejik Hedefler l Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde

Kurumsal Alt Yapıya İlişkin Stratejik Hedefler l Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla fiziksel ve teknolojik alt yapıyı geliştirmek l Üniversite Kampusunu 24 saat hizmet verecek şekilde aktif hale getirmek

Kurumsal Gelişimi Sağlamaya Yönelik Stratejik Hedefler l l l Kurum kültürünü ve kimliğini geliştirmek

Kurumsal Gelişimi Sağlamaya Yönelik Stratejik Hedefler l l l Kurum kültürünü ve kimliğini geliştirmek Kamuoyunda tanıtım ve imaj yaratma çalışmalarına ağırlık vermek Çalışanların memnuniyetini arttırmak için başarıyı ve performansı ödüllendirici mekanizmalar geliştirmek Akademik ve idari birimlerde norm kadro uygulamasını gerçekleştirmek Yeterli sayı ve nitelikte akademik ve idari personel kadrosu oluşturmak

Performans Değerlendirme Göstergeleri l l l Öğrencilerle İlgili Performans Değerlendirme Göstergeleri Eğitim-Öğretim Programlarıyla İlgili

Performans Değerlendirme Göstergeleri l l l Öğrencilerle İlgili Performans Değerlendirme Göstergeleri Eğitim-Öğretim Programlarıyla İlgili Performans Değerlendirme Göstergeleri Akademik Performans Değerlendirme Göstergeleri Kurumsal Alt Yapı Performans Değerlendirme Göstergeleri Üniversitenin Çevresiyle Olan İlişkilerine İlişkin Performans Değerlendirme Göstergeleri Kurumsal Gelişime İlişkin Performans Değerlendirme Göstergeleri

Öğrencilerle İlgili Performans Değerlendirme Göstergeleri Öğrenci Sayısı l Ortalama Öğrenci Puanı l Mezuniyet Süresi

Öğrencilerle İlgili Performans Değerlendirme Göstergeleri Öğrenci Sayısı l Ortalama Öğrenci Puanı l Mezuniyet Süresi l Mezun Sayısı l Mezuniyet Ortalaması l Kaydını Sildiren Öğrenci Sayısı Yatay Geçiş İle Giden Öğrenci Sayısı Yatay Geçiş İle Gelen Öğrenci Sayısı l l l

Eğitim-Öğretim Programlarıyla İlgili Performans Değerlendirme Göstergeleri l l l l Yeni Açılan Eğitim-Öğretim Programları

Eğitim-Öğretim Programlarıyla İlgili Performans Değerlendirme Göstergeleri l l l l Yeni Açılan Eğitim-Öğretim Programları Mevcut Programların Yapısında Gerçekleştirilen Değişiklikler Yabancı Dilde Verilen Ders Sayısı Niteliği Değiştirilen Ders Sayısı Öğrenci-Öğretim Elemanı Oranı Öğrenci-Bilgisayar Oranı Socrates-Erasmus Öğrenci Değişim Programlarından Faydalanan Öğrenci Sayısı

Kurumsal Alt Yapı Değerlendirme Göstergeleri l Fiziksel Alt yapı Göstergeleri – Öğretim Üyesi Ofis

Kurumsal Alt Yapı Değerlendirme Göstergeleri l Fiziksel Alt yapı Göstergeleri – Öğretim Üyesi Ofis Sayısı – Derslik Sayısı ve Kapasitesi – Laboratuar Sayısı ve Kapasitesi – Sosyal ve Kültürel İmkanlar l Teknolojik Altyapı Göstergeleri – Internet Erişimli Bilgisayar – Projeksiyon – Masaüstü Bilgisayar – Diz üstü Bilgisayar – Tepegöz – Tarayıcı – Yazıcı – Baskı Makinesi – Fotokopi – Video

Üniversitenin Çevresiyle İlişkilerine İlişkin Performans Değerlendirme Göstergeleri l l l Sanayiye Yönelik Proje Sayısı

Üniversitenin Çevresiyle İlişkilerine İlişkin Performans Değerlendirme Göstergeleri l l l Sanayiye Yönelik Proje Sayısı Sosyo-Kültürel İçerikli Proje Sayısı Mezunlara Sağlanan Desteklerdeki Gelişmeler Sayısal – Lisans Üstü Eğitim Yapma İmkanları – İş Başvurularında Danışmanlık İmkanları – KOSGEB Projeleri Aracılığıyla Kendi İşlerini Kurmalarına Yardımcı Olma l l Yöre Halkına Sunulan Sağlık Hizmetlerindeki Sayısal Gelişmeler Bölgenin Sosyo-Ekonomik Ve Kültürel Açıdan Kalkınmasına Katkıda Bulunacak – Proje Sayısı – Araştırma Sayısı – Kültürel ve Sportif Etkinlik Sayısı

Kurumsal Gelişime İlişkin Performans Değerlendirme Göstergeleri l l l l Akademik Personel Memnuniyeti İdari

Kurumsal Gelişime İlişkin Performans Değerlendirme Göstergeleri l l l l Akademik Personel Memnuniyeti İdari Personel Memnuniyeti Öğrenci Memnuniyeti Mezunların Memnuniyeti Ulusal Ve Uluslar Arası Üniversite Ve Araştırma Kurumlarıyla Gerçekleştirilen Faaliyetlerdeki Sayısal Gelişmeler Valilik Ve Kamu Kurum Ve Kuruluşlarıyla Ortak Gerçekleştirilen Faaliyetlerdeki Sayısal Gelişmeler Özel Sektör Kuruluşlarıyla Ortak Gerçekleştirilen Faaliyetlerdeki Sayısal Gelişmeler Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Ortak Gerçekleştirilen Faaliyetlerdeki Sayısal Gelişmeler

Stratejik Plan ve Bütçe İlişkisi l Stratejik planın gerçekleştirilmesi sürecinin bütçe ilişkilendirilmesinden temel amaç

Stratejik Plan ve Bütçe İlişkisi l Stratejik planın gerçekleştirilmesi sürecinin bütçe ilişkilendirilmesinden temel amaç maliyet hesaplama ve harcamaları önceliklendirme sürecine yardımcı olmaktır. l Sözkonusu ilişkiyi kurabilmek için bir bütün olarak kurumun kaynak ve harcama yapısı ortaya konulmalıdır.

Kurum Kaynak Tablosu Kaynaklar Konsolide Bütçe Fon Döner Sermaye Özel Hesaplar Vakıf ve Dernekler

Kurum Kaynak Tablosu Kaynaklar Konsolide Bütçe Fon Döner Sermaye Özel Hesaplar Vakıf ve Dernekler Dış Kaynak Diğer Cari Yıl Bütçe Takip Eden İlk Yıl Takip Eden İkinci Yıl

Bütçeleme Sürecinde Hedef, Faaliyet, Çıktı ve Performans İlişkisi Alternatif Çıktılar Hedef A Faaliyet 1

Bütçeleme Sürecinde Hedef, Faaliyet, Çıktı ve Performans İlişkisi Alternatif Çıktılar Hedef A Faaliyet 1 Performans Kaynak Yapısı

Kurum Maliyet Tablosu Stratejik Amaç 1 Hedef 1 Faaliyetler Faaliyet 1 Faaliyet 2 Faaliyet

Kurum Maliyet Tablosu Stratejik Amaç 1 Hedef 1 Faaliyetler Faaliyet 1 Faaliyet 2 Faaliyet 3 Faaliyet 4. . . . Cari Yıl Bütçe Yılı Takip Eden İlk Yıl Takip Eden İkinci Yıl

Stratejik Planlama Kurulunun Oluşumu Stratejik Planlama Kurulu Rektör’ün başkanlığında Fakülte Dekanları, Enstitüleri temsilen bir

Stratejik Planlama Kurulunun Oluşumu Stratejik Planlama Kurulu Rektör’ün başkanlığında Fakülte Dekanları, Enstitüleri temsilen bir Enstitü Müdürü, Yüksekokulları temsilen bir Yüksekokul Müdürü, Meslek Yüksekokullarını temsilen bir Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Üniversite Genel Sekreterinden oluşmaktadır.

Stratejik Planlama Kurulunun Görevleri Ø Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerini ortaya koymak Ø

Stratejik Planlama Kurulunun Görevleri Ø Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerini ortaya koymak Ø Planlama süreci ve uygulama planının ana hatlarını belirlemek Ø Planlama sürecini koordine etmek ve yönlendirmek; Ø Üniversitenin akademik ve idari birimlerinin SWOT analizinden yararlanarak güçlü ve zayıf yönler ile fırsatları ve tehditleri ortaya koymak Ø Üniversite genelindeki fırsatları ve alt yapıyı tanımlamak; Ø Akademik ve idari birimlerin stratejik planlarını incelemek ve kabul etmek ve bu planlardan hareketle üniversite genelinde stratejik hedefler ve bu hedeflere ulaşma yönünde politikalar oluşturmak

Stratejik Planlama Yürütme Sekreteryası l Oluşumu: Rektörün görevlendireceği bir rektör yardımcısı veya öğretim üyesinin

Stratejik Planlama Yürütme Sekreteryası l Oluşumu: Rektörün görevlendireceği bir rektör yardımcısı veya öğretim üyesinin başkanlığında akademik ve idari birim temsilcilerinden oluşur. l Görevleri – Birimlerin çalışmalarını desteklemek, – Birimler arası bilgi akışını koordine etmek ve hızlandırmak

Fakülte / Enstitü / Yüksekokul / MYO Stratejik Planlama Komisyonunun Oluşumu Dekan/müdürün başkanlığında bölüm/anabilim

Fakülte / Enstitü / Yüksekokul / MYO Stratejik Planlama Komisyonunun Oluşumu Dekan/müdürün başkanlığında bölüm/anabilim dalı/program başkanlarının ve fakülte/enstitü/yüksekokul/meslek yüksekokulu sekreterinin katılımıyla oluşmaktadır.

Fakülte / Enstitü / Yüksekokul / MYO Stratejik Planlama Komisyonunun Görevleri Ø Üniversitenin misyon,

Fakülte / Enstitü / Yüksekokul / MYO Stratejik Planlama Komisyonunun Görevleri Ø Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerleri ile tutarlı bir şekilde fakültenin misyon, vizyon ve temel değerlerini ortaya koymak Ø Fakülte/enstitü/yüksekokul/ meslek yüksekokulu planlama sürecini yönlendirmek, koordine etmek ve izlemek; Ø Fakülte/enstitü/yüksekokul/ meslek yüksekokulu SWOT analizini yaparak güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatları ve tehditleri ortaya koymak Ø Fakülte/enstitü/ yüksekokul/ meslek yüksekokulun stratejik hedeflerini belirlemek ve bu hedeflere ulaşma yönünde politikalar oluşturmak Ø Performans göstergelerini tespit etmek ve bu göstergelere dayalı performans değerlendirmesi yapmak

Bölüm / Anabilim Dalı/ Program Stratejik Planlama Komisyonunun Oluşumu Bölümlerde Bölüm Başkanının başkanlığında Anabilim

Bölüm / Anabilim Dalı/ Program Stratejik Planlama Komisyonunun Oluşumu Bölümlerde Bölüm Başkanının başkanlığında Anabilim Dalı Başkanlarının; Anabilim Dalı ve Programlarda Anabilim Dalı/Program Başkanının Başkanlığında öğretim elemanının katılımıyla oluşmaktadır.

Bölüm / Anabilim Dalı/ Program Stratejik Planlama Komisyonunun Görevleri Ø Fakültenin misyon, vizyon ve

Bölüm / Anabilim Dalı/ Program Stratejik Planlama Komisyonunun Görevleri Ø Fakültenin misyon, vizyon ve temel değerleri ile tutarlı bir şekilde bölüm/anabilim dalı/program’ın misyon, vizyon ve temel değerlerini ortaya koymak Ø Bölüm/anabilim dalı/program’ın planlama sürecini yönlendirmek, koordine etmek ve izlemek; Ø Bölüm/anabilim dalı/program’ın SWOT analizini yaparak güçlü ve zayıf yönler ile fırsatlar ve tehditleri ortaya koymak Ø Bölüm/anabilim dalı/program’ın stratejik hedeflerini belirlemek ve bu hedeflere ulaşma yönünde politikalar oluşturmak Ø Performans göstergelerini tespit etmek ve bu göstergelere dayalı performans değerlendirmesini yapmak

Stratejik Planlama Sürecinin İşleyişi l l l Stratejik planlama kurulunun oluşturulması Stratejik planlama yürütme

Stratejik Planlama Sürecinin İşleyişi l l l Stratejik planlama kurulunun oluşturulması Stratejik planlama yürütme sekreteryasının oluşturulması Akademik ve idari birimlerde stratejik planlama komisyonlarının oluşturulması Üniversite ve birimlerinin misyon vizyon ve ilke ve değerlerinin belirlenmesi Üniversite genelinde ve birimler bazında SWOT analizinin yapılması SWOT analizinde kullanılmak amacıyla anket hazırlanması

Stratejik Planlama Sürecinin İşleyişi (Devam) l l l SWOT analizinden elde edilen bilgiler ışığında

Stratejik Planlama Sürecinin İşleyişi (Devam) l l l SWOT analizinden elde edilen bilgiler ışığında üniversite genelinde ve birimler bazında stratejik hedeflerin belirlenmesi ve bu hedeflere ulaşma yönünde politikaların oluşturulması Üniversite genelinde ve birimler bazında performans göstergelerinin tespit edilmesi Performans göstergelerine göre üniversite genelinde ve birimler bazında hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının değerlendirilmesi Hazırlanan stratejik planların Stratejik Planlama Kuruluna sunumunun yapılması Hazırlanan sunumların oluşturulacak web sitesinden yayınlanması Nihai stratejik planın doküman haline getirilmesi

Stratejik Planlama Sürecinin Zamanlama Çizelgesi I. Aşama Akademik ve İdari Birimlerin Planlanması Süre: II.

Stratejik Planlama Sürecinin Zamanlama Çizelgesi I. Aşama Akademik ve İdari Birimlerin Planlanması Süre: II. Aşama Üniversite Genelindeki Girişimler Süre: III: Aşama Üniversite Stratejik Planı Süre:

Yararlanılan Web Siteleri l http: //euspk. ege. edu. tr/ l http: //www. hacettepe. edu.

Yararlanılan Web Siteleri l http: //euspk. ege. edu. tr/ l http: //www. hacettepe. edu. tr/turkce/duyurular/rektorluk/rekduyuru/stratejik/ l http: //sp. metu. edu. tr/ l http: //www. unr. edu/planning l http: //www. uwstout. edu/bpa/planning/model. pdf l l http: //www. cdu. edu. au/vc/docs/spwshop. ppt l http: //strategicplan. ua. edu/ l http: //www. dpt. gov. tr