Kinnongo ae babobo TE KINNONGO Te toro te

  • Slides: 4
Download presentation
Kinnongo ae babobo TE KINNONGO Te toro (te kinnongo aine) KINNONGO MAAN AIKA UAREREKE

Kinnongo ae babobo TE KINNONGO Te toro (te kinnongo aine) KINNONGO MAAN AIKA UAREREKE Anuaia ma aron rikiia/rikirakeia e bon nang okoro ma angiin maan. Man anuaia ao aron maiuia n rikirake e bon kanganga iai aron tiringakiia. Te uea n aine 1 ©Phil Lester Te uea n aine e tiku n taainako n ngaona n te tabo ae e raba. Te uea n aine e bungiia kinnongo ake bon taan mwakuri ibukin karaoan ngaoia. Kinnongo ake ko aki toki n nonorii n ririaki Itinaniku bon taan mwakuri/toro ibukin aia baronga. Kinnongo uraura ae tenamwaaka pupae Tabeia taan mwakuri/ tooro bon te kareke amwarake, Katiakan ngaoia, kamwarakean te Uea n aine ao tararuan te ngao man kanganga. Aron rikin te Kinnongo titebo ma aron rikin te bwebwe. Te bunnimoa e bitaki nakon te nimwatoi imwiin 6 – 32 te bong, ni kaineti ma ana karinan ao kabuebuen aia tabo n maeka. Maiun te nimwatoi e tararuaaki man kamwarakeaki irouia taan mwakuri/toro. Te uea n aine (queen) © Sanford Porter Te mwakuri / toro (te kinnongo aine) 12 -32 te bong ao e bitaki te nimwatoi nakon te bwebwe ao ea toki kamwarakeaia n te tai aio. Kinnongo ake a tibwa raure, iai ae kona n riki Te bwebwe bon iai kunna ae mainaina ni buraaun. bwa te Uea n aine, te tia mwakuri/toro ke te mmwane. Imarenan 9 -30 te bong ao a raure man nneia. Taan mwakuri a riki (bungiaki) n taabo ke taai n aabue inanon te ririki. queen Uean n aine ma mmwane a riki (bungiaki) teuana te tai n te ririki, n moan tain te kakarau. Te uea n aine Iai kinnongo n taabo tabeua, e katoa tai bungiakin te uea n aine n te ririki. + egg Uea n aine ma mmwane iai baia ni kiba. Angiia kinnongo ( te uea n aine ao n mmwane) ngkana a raure ao a kibanako naba man ngaoia. male Te kinnongo mmwane pupa larva worker Te mwakuri / toro (te kinnongo aine) Lifecycle image © Arizona Board of Regents / ASU Ask A Biologist Aron ieiniia, a iein nakon ngao ake tabeua ke te baronga teuana (uea n aine ao mmwane). Imwin ieiniia ke botakiia (uea n aine ao mmwane) ao e mate te mmwane ao te uea n aine e katea ngaona ae boou. Imwin kateakin ngaona ae boou (uea n aine) ao a bwaka naba baina ni kiba. Mai ikanne ao e kawenei bunnimoana ake a manga riki ma iai kinnongo ake taan mwakuri.

INSECTS INSECT BODY PLANS head thorax abdomen antenna Te Kinnongo (ant) compound eye mandible

INSECTS INSECT BODY PLANS head thorax abdomen antenna Te Kinnongo (ant) compound eye mandible head thorax leg abdomen antenna Te Bitere (beetle) compound eye leg head thorax abdomen Te Maninnara (mosquito) antenna proboscis wings compound eye Ant © antark. net : Beetle © Tejon Ranch Conservancy : Mosquito © Luciano Cosmo / Shutterstock leg

TE BABAI BITERE LIFE CYCLE All stages of taro beetle life cycle are found

TE BABAI BITERE LIFE CYCLE All stages of taro beetle life cycle are found in the soil (the ground) Te bitere aine female egg + Te bitere mmwane male pupa larva Taro beetle life cycle images courtesy and © Roy Masamdu. Used with permission of Grahame Jackson of ediblearoids. org

TE MANINNARA LIFE CYCLE All stages of the mosquito life cycle, except adults, are

TE MANINNARA LIFE CYCLE All stages of the mosquito life cycle, except adults, are found in water Mosquito life stages © Luciano Cosmo / Shutterstock