KIM TRA BI C HS 1 Phn tch

  • Slides: 20
Download presentation

KIỂM TRA BÀI CŨ HS 1. Phân tích đa thức sau thành nhân tử

KIỂM TRA BÀI CŨ HS 1. Phân tích đa thức sau thành nhân tử x 2 - 10 x + 25 Đáp án x 2 - 10 x + 25 = x 2 - 2. 5 x + = (x - 5)2 HS 2. Tính nhanh giá trị của biểu thức 15. 64 + 25. 100 +36. 15+60. 100 Đáp án 15. 64+ 25. 100 +36. 15+60. 100 = (15. 64+36. 15) +(25. 100+60. 100) = 15(64+36)+100(25+60) = 15. 100 + 100. 85 = 100(15 + 85) = 100 = 10000

Phân tích đa thức sau thành nhân tử x 2 3 x+ xy 3

Phân tích đa thức sau thành nhân tử x 2 3 x+ xy 3 y =(x 2 +xy ) + ( 3 x 3 y) =x( x+y) 3( x+y) =(x+y)(x 3)

1. VD 2: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x 2 -

1. VD 2: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x 2 - 4 x + 4 – y 2 (x 2 - 4 x) + (4 – y 2) = x(x - 4) + (2 – y)(2 + y) (x 2 – y 2) - (4 x - 4) = (x – y)(x + y) - 4(x - 1) (x 2 - 4 x + 4) – y 2 Cách làm như các ví dụ trên được gọi là phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử.

Xuất hiện nhân tử chung của ? . Em hiểu như thế nào là

Xuất hiện nhân tử chung của ? . Em hiểu như thế nào là nhóm phân tích đa thức thành các Nhãm thÝch nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử? hîp Xuất hiện hằng đẳng thức

Phân tích đa thức sau thành nhân tử 2 – 2 xy + y

Phân tích đa thức sau thành nhân tử 2 – 2 xy + y 2 – 16 x Ví dụ 3: 3 xy - z – 3 x + yz Ví dụ 4: Giải - Các hạng tử 2 có nhân tử chung hay không? 2 2 xx –-2 xy ++y y --16 16 = ( ) = (x – y)2 - 42 -Các hạng tử trong đa thức trên có tạo ra những = (x –y – ? 4) (x –y + 4) hằng đẳng thức hay không - Làm thế nào để xuất hiện nhân tử chung? Xuất hiện hằng đẳng thức?

Ví dụ 4: Phân tích đa thức sau thành nhân tử 3 xy -

Ví dụ 4: Phân tích đa thức sau thành nhân tử 3 xy - z – 3 x + yz Giải ) + ( ) 3 xy - z –- 3 x + yz = ( = 3 x(y - 1) + z(y - 1) = (y - 1) (3 x + z)

? 2) Khi th¶o luËn nhãm mét b¹n ra ®Ò: H·y ph©n tÝch ®a

? 2) Khi th¶o luËn nhãm mét b¹n ra ®Ò: H·y ph©n tÝch ®a thøc x 4 9 x 3 + x 2 9 x thµnh nh©n tö C¸c b¹n lµm nh sau: Đặt NTC Th¸i: x 4 9 x 3 + x 2 9 x = x. (x 3 9 x 2 + x 9) Nhóm HT Hµ: x 4 9 x 3 + x 2 9 x = ( x 4 9 x 3) + (x 2 9 x) Đặt NTC = x 3. ( x 9) + x. (x 9) Đặt NTC = ( x 9). (x 3 + x) Nhóm HT An: x 4 9 x 3 + x 2 9 x = (x 4 + x 2) (9 x 3 + 9 x) = x 2. (x 2 + 1) 9 x. (x 2 + 1) Đặt NTC = ( x 2 + 1). (x 2 9 x) Đặt NTC = x. (x 9). (x 2 +1) Đặt NTC Hãy nêu ý kiến của em về lời giải của các bạn ? §¸p ¸n: C¶ ba b¹n ®Òu lµm ®óng, nh ngb¹n An lµm ®óng nhÊt cßn b¹n Th¸i vµ b¹n Hµ ph©n tÝch ch ahÕt

Bµi cña b¹n Th¸i ® îc gi¶i tiÕp nh sau: x 4 9 x

Bµi cña b¹n Th¸i ® îc gi¶i tiÕp nh sau: x 4 9 x 3 + x 2 9 x = x. (x 3 9 x 2 + x 9) =x. [(x 3 9 x 2) + (x 9)] = x. [x 2(x 9) + (x 9)] = x. (x 9). (x 2 +1) Bµi cña b¹n Hµ ® îc gi¶i tiÕp nh sau: x 4 9 x 3 + x 2 9 x = ( x 4 9 x 3) + (x 2 9 x) = x 3. ( x 9) + x. (x 9) = ( x 9). (x 3 + x) = ( x 9). x(x 2 + 1) = x. ( x 9). (x 2 + 1)

Bµi 47 c: Ph©n tÝch ®a thøc sau thµnh nh©n tö: 3 x 2

Bµi 47 c: Ph©n tÝch ®a thøc sau thµnh nh©n tö: 3 x 2 3 xy 5 x + 5 y §¸p ¸n: 3 x 2 3 xy 5 x + 5 y = (3 x 2 3 xy) (5 x 5 y) 4đ = 3 x(x y) 5(x y) 3đ = (x y). (3 x 5) 3đ

Bµi 50: T×m x biÕt a, x. (x 2) + x 2 = 0

Bµi 50: T×m x biÕt a, x. (x 2) + x 2 = 0 §¸p ¸n: x. (x 2) + x 2 = 0 x. (x 2) + (x 2) = 0 (x 2). ( x +1) = 0 x 2 = 0 hoặc x + 1 = 0 x=2 hoặc x = -1 VËy x=2 hoÆc x= 1

THỂ LỆ : Có 4 bông hoa với màu sắc khác nhau được ghi

THỂ LỆ : Có 4 bông hoa với màu sắc khác nhau được ghi số (Từ số 1 đến số 4). Mỗi đội hãy chọn cho mình một bông hoa bất kì. Yêu cầu trả lời trong vòng 30 giây. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm. Điểm được tính cho cả đội.

2 1 3 4

2 1 3 4

H íngdÉn häc ë nhµ • ¤n tËp 3 ph ¬ngph¸p ph©n tÝch ®a

H íngdÉn häc ë nhµ • ¤n tËp 3 ph ¬ngph¸p ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö ®· häc • Bµi tËp vÒ nhµ: 48; 49; 50 b (SGK), 31, 32 ( SBT) • Nghiên cứu trước bài phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiêu phương pháp

Chúc quý thầy cô một ngày làm việc hiệu qủa Chúc các em học

Chúc quý thầy cô một ngày làm việc hiệu qủa Chúc các em học sinh học giỏi

Back Phân tích đa thức thành nhân tử x 2 – xy + x

Back Phân tích đa thức thành nhân tử x 2 – xy + x – y Vì: x 2 – xy + x y a/ (x – y)(x + 1) = (x 2 – xy) + (x – y) b/ (x – y)(x 1) = x(x – y) + (x – y) c/ (x – y)(x + y) = (x – y)(x + 1) 46 28 14 19 26 23 27 13 12 11 10 18 17 16 15 22 21 20 25 24 30 29 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5

Back Phân tích đa thức thành nhân tử xz + yz – 5(x +

Back Phân tích đa thức thành nhân tử xz + yz – 5(x + y) Vì: xz + yz – 5(x + y) a/ (x+ y)(z + 5) = (xz + yz) – 5(x + y) b/ (x + y)(x – z) = z(x + y) – 5(x + y) c/ (x + y)( z – 5) = (x + y)(z – 5) 46 28 14 19 26 23 27 13 12 11 10 18 17 16 15 22 21 20 25 24 30 29 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5

Back Phân tích đa thức thành nhân tử: Vì: 3 x 2 – 3

Back Phân tích đa thức thành nhân tử: Vì: 3 x 2 – 3 xy – 5 x + 5 y a/ (x – y)(3 x – 5) = (3 x 2 – 3 xy) – (5 x – 5 y) b/ (x – y)(3 x + 5) = 3 x(x – y) – 5(x – y) c/ (x – y)(x – 5) = (x – y)(3 x – 5) 46 28 14 19 26 23 27 13 12 11 10 18 17 16 15 22 21 20 25 24 30 29 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5

Back Phân tích đa thức thành nhân tử x 2 + 4 x +

Back Phân tích đa thức thành nhân tử x 2 + 4 x + 4 – y 2 Vì: a/ (x +2)(x – 4) b/(x + 2 + y)(x +2 y) c/ x(x + 2) x 2 + 4 x + 4 – y 2 = (x 2 + 4 x + 4) – y 2 = (x + 2)2 – y 2 = (x +2 + y)(x + 2 – y) 46 28 14 19 26 23 27 13 12 11 10 18 17 16 15 22 21 20 25 24 30 29 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5