Kim tra bi c Cu 1 Trnh by

  • Slides: 21
Download presentation
Kiểm tra bài cũ Câu 1: Trình bày đời sống của thằn lằn bóng

Kiểm tra bài cũ Câu 1: Trình bày đời sống của thằn lằn bóng đuôi dài thích nghi với đời sống trên cạn? Câu 2: Trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn bóng đuôi dài thích nghi với đời sống ở cạn?

TIẾT 41 CẤU TẠO TRONG CỦA THẰN LẰN

TIẾT 41 CẤU TẠO TRONG CỦA THẰN LẰN

NỘI DUNG: I BỘ XƯƠNG II CÁC CƠ QUAN DINH DƯỠNG III THẦN KINH

NỘI DUNG: I BỘ XƯƠNG II CÁC CƠ QUAN DINH DƯỠNG III THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN

I. Bộ xương Xöông ñaàu 2 Coät soáng 1 4 Ñai chi tröôùc Caùc

I. Bộ xương Xöông ñaàu 2 Coät soáng 1 4 Ñai chi tröôùc Caùc xg chi 5 8 Ñoát soáng coå 7 Caùc xöông chi sau 6 Ñai chi sau 3 Xöông söôøn Bộ xương thằn lằn

Xöông ñaàu Coät soáng 1 2 4 Ñai chi tröôùc Caùc xg chi 5

Xöông ñaàu Coät soáng 1 2 4 Ñai chi tröôùc Caùc xg chi 5 8 Ñoát soáng coå 7 Caùc xöông chi sau 6 Ñai chi sau 3 Xöông söôøn Bộ xương Thằn lằn Hãy nêu sự sai khác của bộ xương Thằn lằn so với bộ xương của Ếch? BOÄ XÖÔNG EÁCH

I. Bộ xương - Có cột sống dài. - Có xương sườn tạo nên

I. Bộ xương - Có cột sống dài. - Có xương sườn tạo nên khoang thân => tham gia thông khí ở phổi. - Cổ dài: có 8 đốt sống cổ.

II. Các cơ quan dinh dưỡng 1 Thực quản 9 11 1. Hệ tiêu

II. Các cơ quan dinh dưỡng 1 Thực quản 9 11 1. Hệ tiêu hóa 10 Gan - Xác định các bộ phận của hệ tiêu hóa của Thằn lằn? - Nêu sự sai khác so với Ếch? 6 Mật 7 15 14 12 13 16 2 Dạ dày 8 Tụy 3 Ruột non 4 Ruột già 5 Huyệt

II. Các cơ quan dinh dưỡng 1. Hệ tiêu hóa - Ống tiêu hóa

II. Các cơ quan dinh dưỡng 1. Hệ tiêu hóa - Ống tiêu hóa phân hóa rõ hơn so với ếch. - Ruột già có khả năng hấp thụ lại nước.

2. Hệ tuần hoàn và hô hấp 9 khí quản 1 Thực quản 11

2. Hệ tuần hoàn và hô hấp 9 khí quản 1 Thực quản 11 Tim Hô hấp ở Thằn lằn có gì khác so với hô hấp của Ếch? Ý nghĩa của sự khác biệt đó? 10 Phổi Gan 6 Mật 7 15 14 12 13 16 2 Dạ dày 8 Tụy 3 Ruột non 4 Ruột già 5 Huyệt

Phæi Õch Th» n l» n Phæi cã nhiÒu v¸ch ng¨n, nhiÒu m¹ch m¸u

Phæi Õch Th» n l» n Phæi cã nhiÒu v¸ch ng¨n, nhiÒu m¹ch m¸u bao quanh, lµm t¨ng diÖn tÝch trao ®æi khÝ. Sù th «ng khÝ ë phæi nhê c¸c c¬ liªn s ên co hoÆc gi·n > thay ®æi thÓ tÝch lång ngùc. T¹i sao th» n l» n vÉn lµ ®éng vËt biÕn nhiÖt? .

Hệ tuần hoàn của Ếch và Thằn lằn có gì giống và khác nhau?

Hệ tuần hoàn của Ếch và Thằn lằn có gì giống và khác nhau? Ếch Thằn lằn

II. Các cơ quan dinh dưỡng 2. Hệ tuần hoàn và hô hấp -

II. Các cơ quan dinh dưỡng 2. Hệ tuần hoàn và hô hấp - Thở bằng phổi, sự trao đổi khí được thực hiện nhờ sự co dãn của cơ liên sườn. Có 2 vòng tuần hoàn, tim 3 ngăn, tâm thất có vách hụt, máu pha đi nuôi cơ thể.

3. Bài tiết khí quản 1 Thực quản 9 11 Tim - Nêu đặc

3. Bài tiết khí quản 1 Thực quản 9 11 Tim - Nêu đặc điểm hệ bài tiết của thằn lằn? - Nước tiểu đặc của thằn liên quan gì đến đời sống ở cạn? 10 Phổi Gan 6 Mật 7 15 14 12 Thận 13 Bóng đái 16 2 Dạ dày 8 Tụy 3 Ruột non 4 Ruột già 5 Huyệt

III. Thần kinh và giác quan 1. Thùy khứu giác 2. Não trước 5.

III. Thần kinh và giác quan 1. Thùy khứu giác 2. Não trước 5. Tiểu não 3. Thùy thị giác 6. Hành tủy 4. tủy sống

III. Thần kinh và giác quan - *Thần kinh: Não trước và tiểu não

III. Thần kinh và giác quan - *Thần kinh: Não trước và tiểu não phát triển * Giác quan + Tai có màng nhĩ, chưa có vành tai + Mắt có mi mắt và tuyến lệ

Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Câu 1. Cấu tạo trong của Thằn

Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Câu 1. Cấu tạo trong của Thằn lằn thích nghi với đời sống ở cạn, thể hiện ở Hệ tiêu hóa có. . . (1). . . phân hóa rõ rệt, ruột đã có thêm. . . (2). . . . . để hấp thụ lại nước. Hô hấp hoàn toàn bằng. . . (3). . Hệ tuần hoàn xuất hiện thêm. . . (4). . . ở tâm thất nên máu đi nuôi cơ thể là máu. . . . (5). . pha hơn Ếch. Đáp án: 1. Ống tiêu hóa 2. Ruột già 4. Vách ngăn hụt 3. Phổi 5. Ít

Câu 2: So sánh sự sai khác giữa hệ tuần hoàn của cá, ếch,

Câu 2: So sánh sự sai khác giữa hệ tuần hoàn của cá, ếch, thằn lằn? Đáp án Cá - Tim có 2 ngăn - Có 1 vòng tuần hoàn - Máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi Ếch - Tim có 3 ngăn - Có 2 vòng tuần hoàn - Máu đi nuôi cơ thể là máu pha Thằn lằn - Tim có 3 ngăn, tâm thất có vách hụt - Có 2 vòng tuần hoàn - Máu đi nuôi cơ thể là máu ít pha hơn

Hệ tuần hoàn của lớp động vật nào là tiến hoá hơn? Hệ tuần

Hệ tuần hoàn của lớp động vật nào là tiến hoá hơn? Hệ tuần hoàn thằn lằn.

DẶN DÒ Về nhà, học bài trả lời câu hỏi SGK trang 129; vận

DẶN DÒ Về nhà, học bài trả lời câu hỏi SGK trang 129; vận dụng hiểu biết về bài học vào việc bảo vệ các loài động vật có lợi, bảo vệ môi trường sống Đọc trước bài 40: Đa dạng và đặc điểm chung lớp Bò sát