KIM TRA BI C BI TP Tm s

  • Slides: 13
Download presentation
KIỂM TRA BÀI CŨ BÀI TẬP Tìm số nguyên x biết: Giải a. x

KIỂM TRA BÀI CŨ BÀI TẬP Tìm số nguyên x biết: Giải a. x - 2 = - 3 c) x – 2 = - 6 a) x – 2 = - 3 x =-3+2 b. x + 4 = - 2 x = - 6 + 2 x = -1 x = -4 c. x – 2 = 6 Vậy x = -1 thoả mãn Vậy x = -4 thoả mãn d. x + 4 = 1 b) x + 4 = -2 x =-2– 4 x = -6 Vậy x = -6 thoả mãn d) x + 4 = 1 x =1– 4 x = -3 Vậy x = - 3 thoả mãn

1 kg

1 kg

T ¬ng tù nh c©n ®Üa, nÕu ban ®Çu ta cã 2 sè b»

T ¬ng tù nh c©n ®Üa, nÕu ban ®Çu ta cã 2 sè b» ng nhau, kÝ hiÖu: a = b ta ® îc mét ®¼ng thøc. Mçi ®¼ng thøc cã hai vÕ, vÕ tr¸i lµ biÓu thøc ë bªn tr¸i dÊu "=", vÕ ph¶i lµ biÓu thøc ë bªn ph¶i dÊu b» ng. ĐẲNG THỨC a = VÕ tr¸i VÕ ph¶i

Nếu a = b thì a + c ? = b + c Ngược

Nếu a = b thì a + c ? = b + c Ngược lại nếu a + c = b + c thì a =? c Nếu a = b thì ? a b=

1. TÝnh chÊt cña ®¼ng thøc Nếu a = b thì a + c

1. TÝnh chÊt cña ®¼ng thøc Nếu a = b thì a + c = b + c Nếu a + c = b + c thì a = b Nếu a = b thì b = a

1. TÝnh chÊt cña ®¼ng thøc Nếu a = b thì a + c

1. TÝnh chÊt cña ®¼ng thøc Nếu a = b thì a + c = b + c Nếu a + c = b + c thì a = b Nếu a = b thì b = a 2. VÝ dô: T×m sè nguyªn x biÕt: x 2 = 3 Gi¶i: x 2 = 3 x + ( 2) + 2 = 3 + 2 x = 1 Vậy x = -1 thoả mãn

1. TÝnh chÊt cña ®¼ng thøc Nếu a = b thì a + c

1. TÝnh chÊt cña ®¼ng thøc Nếu a = b thì a + c = b + c Nếu a + c = b + c thì a = b Nếu a = b thì b = a 2. VÝ dô: Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải làm gì ? ? 2 T×m sè nguyªn x biÕt: x + 4 = 2 Gi¶i: x + 4 = 2 x + 4 4 = 2 4 x = 2 4 x = 6 Vậy x = - 6 thoả mãn

3. Quy t¾c chuyÓn vÕ Quy tắc: Khi chuyển một số hạng từ vế

3. Quy t¾c chuyÓn vÕ Quy tắc: Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu “+” đổi thành dấu “-” và dấu “-” đổi thành dấu “+”

1. TÝnh chÊt cña ®¼ng thøc Ví dụ: Tìm số nguyên x biết: a)

1. TÝnh chÊt cña ®¼ng thøc Ví dụ: Tìm số nguyên x biết: a) x – 2 = -6 b) x – (- 5) = 12 Giải Nếu a = b thì a + c = b + c a) x – 2 = -6 b) x – (-4) = 1 Nếu a + c = b + c thì a = b x = -6 + 2 x+4=1 Nếu a = b thì b = a x = -4 x =1– 4 2. VÝ dô: Vậy x = - 4 x = -3 Vậy x = - 3 3. Quy t¾c chuyÓn vÕ ? 3 Tìm số nguyên x, biết: Quy tắc: Khi chuyển một số x+8=-5+4 hạng từ vế này sang vế kia của Giải: x+8=-5+4 một đẳng thức, ta phải đổi dấu x + 8 = -1 x = -1 - 8 số hạng đó: dấu “+” đổi thành x = -9 dấu “-” và dấu “-” đổi thành Vậy x = -9 dấu “+”

Bài tập 61 SGK/87 Tìm số nguyên x, biết: a) 7 – x =

Bài tập 61 SGK/87 Tìm số nguyên x, biết: a) 7 – x = 8 – (-7) 7 – x = 8 +7 7 – x = 15 - 7 –x=8 x = -8 Z Vậy x = -8 b) x – 8 = (– 3) - 8 x – 8 = -11 x = -11 + 8 x = -3 Z Vậy x = -3 Bµi tËp: C¸c phÐp biÕn ®æi sau ®óng hay sai, gi¶i thÝch. STT C©u 1 x - 45 = - 12 x = - 12 + 45 2 x -12 = 9 - 7 x = 9 - 7 -12 3 2 - x = 17 - 5 - 2 4 5–x=-8 -5 §óng Sai x x

- Học thuộc tính chất đẳng thức, quy tắc chuyển vế. - Xem lại

- Học thuộc tính chất đẳng thức, quy tắc chuyển vế. - Xem lại các bài tập đã làm. - Làm bài tập 62, 63, 64 SGK/87