Kim tra bi c a l Hot ng

  • Slides: 27
Download presentation
? KiÓm tra bµi cò

? KiÓm tra bµi cò

Địa lí Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn 1.

Địa lí Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn 1. Trồng trọt trên đất dốc.

1. Trồng trọt trên đất dốc. Hình 1: Ruoäng baäc thang ôû Hoaøng Lieân

1. Trồng trọt trên đất dốc. Hình 1: Ruoäng baäc thang ôû Hoaøng Lieân Sôn

1. Trồng trọt trên đất dốc. Trồng lúa, sắn, ngô, chè trên ruộng bậc

1. Trồng trọt trên đất dốc. Trồng lúa, sắn, ngô, chè trên ruộng bậc thang, nương rẫy Trồng trọt Trồng lanh- dệt vải Trồng rau, cây ăn quả xứ lạnh

2. Nghề thủ công truyền thống. Hình 2. Moät soá maët haøng thuû coâng

2. Nghề thủ công truyền thống. Hình 2. Moät soá maët haøng thuû coâng truyeàn thoáng ôû Hoaøng Lieân Sôn

THẢO LUẬN NHÓM 1. Kể tên một số nghề thủ công và sản phẩm

THẢO LUẬN NHÓM 1. Kể tên một số nghề thủ công và sản phẩm thủ công nổi tiếng của một số dân tộc ở vùng núi Hoàng Liên Sơn? 2. 2. Hàng thổ cẩm dùng để làm gì? Nhận xét màu sắc của hàng thổ cẩm?

3. Khai thác khoáng sản.

3. Khai thác khoáng sản.

3. Khai thác khoáng sản. Hình 3. Quy trình sản xuất phân lân

3. Khai thác khoáng sản. Hình 3. Quy trình sản xuất phân lân

Thảo luận nhóm Quan sát hình 3 và nêu quy trình sản xuất phân

Thảo luận nhóm Quan sát hình 3 và nêu quy trình sản xuất phân lân?

Hình 3. Quy trình sản xuất phân lân

Hình 3. Quy trình sản xuất phân lân

3. Khai thác khoáng sản. Khai thác quặng a -pa-tit Phân lân Được khai

3. Khai thác khoáng sản. Khai thác quặng a -pa-tit Phân lân Được khai thác từ Mỏ Phục vụ Sản xuất ngành sản Phân lân xuất Để làm Làm giàu quặng Sản xuất ra

Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn Trồng trọt: lúa,

Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn Trồng trọt: lúa, ngô, sắn trên ruộng bậc thang, nương rẫy, … Nghề thủ công: thêu, đan lát, đúc rèn … Khai thác khoáng sản: a-pa-tít, đồng, chì, kẽm … trong đó a-pa-tít được khai thác nhiều nhất.

Nối mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B sao cho

Nối mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B sao cho thích hợp. A Đặc điểm tự nhiên của Hoàng Liên Sơn B Hoạt động sản xuất của người dân Hoàng Liên Sơn 1. Khí hậu lạnh quanh năm a, Khai thác khoáng sản 2. Đất dốc b, Làm ruộng bậc thang 3. Có nhiều loại khoáng sản c. Trồng rau quả xứ lạnh

Nghề nông là nghề chính của người dân ở Hoàng Liên Sơn. Họ trồng

Nghề nông là nghề chính của người dân ở Hoàng Liên Sơn. Họ trồng lúa, ngô, chè, trồng rau và cây ăn quả, … trên nương rẫy, ruộng bậc thang. Ngoài ra, ở đây còn có các nghề thủ công (dệt, thêu, đan, rèn, đúc, … ) và khai thác khoáng sản.

TRÒ CHƠI Ô CHỮ 1 Đây là khoáng sản được khai thác nhiều nhất

TRÒ CHƠI Ô CHỮ 1 Đây là khoáng sản được khai thác nhiều nhất ở Hoàng Liên sơn A P A T I T 2 Đây là nghề chính của người dân Hoàng Liên sơn N G H Ề N Ô N G