KIM TRA BI C 1Pht biu tnh cht

  • Slides: 12
Download presentation

KIỂM TRA BÀI CŨ 1/Phát biểu tính chất cơ bản của phân thức. Viết

KIỂM TRA BÀI CŨ 1/Phát biểu tính chất cơ bản của phân thức. Viết công thức? 2/ Dùng tính chất cơ bản của phân thức giải thích vì sao các phân thức sau bằng nhau: Trả lời Cách 1: Cách 2: – 3 + 1) – 3(x + 1) : (x + 1) = = 2 x(x + 1) 2 x 2 x(x + 1) : (x + 1) – 3 = 2 x 2 x. (x + 1) – 3(x

 Tieát 24: RUÙT GOÏN PHA N THÖÙC ? 1/Sgk/38 : Cho phaân thöùc

Tieát 24: RUÙT GOÏN PHA N THÖÙC ? 1/Sgk/38 : Cho phaân thöùc a/Tìm nhaân töû chung cuûa caû töû vaø maãu. b/ Chia caû töû vaø maãu cho nhaân töû chung. Giaûi: a/ Nhaân töû chung laø: b/ 2 x 2 ? 2/Sgk/39: Cho phaân thöùc a/ Phaân tích töû vaø maãu thaønh nhaân töû roài tìm nhaân töû chung cuûa chuùng. b/ Chia caû töû vaø maãu cho nhaân töû chung. Giaûi: a/Ta coù: 5 x+10 = 5(x+2) 25 x(x+2) = 5 x. 5(x+2) =>Nhaân töû chung laø : 5(x+2) b/

 Tieát 24: RUÙT GOÏN PHA N THÖÙC Ví Ví duï 1: 2: Ruùtt

Tieát 24: RUÙT GOÏN PHA N THÖÙC Ví Ví duï 1: 2: Ruùtt goïnn phaânn thöùc: 1/Nhaän xeùt: thöùc - Muoán ruùt goïn moät phaân thöùc ta laøm nhö sau: + Phaân tích töû vaø maãu thaønh nhaân töû (neáu caàn) ñeå tìm nhaân töû chung; Giaûi: + Chia caû töû vaø maãu cho nhaân töû chung. AÙp duïng: ? 3 /Sgk/39 Giaûi: = Baøi 1: Ruùt goïn phaân thöùc: = Chuù yù: A = -(-A) AÙp duïng: Baøi 1: Giaûi: 3(x-y)2 = -3(x-y) -(x-y)

Tieát 24: RUÙT GOÏN PHA N THÖÙC Baøi taäp: Ñaùnh daáu cheùo vaøo oâ

Tieát 24: RUÙT GOÏN PHA N THÖÙC Baøi taäp: Ñaùnh daáu cheùo vaøo oâ thích hôïp trong caùch laøm sau. Neáu sai söûa laïi cho ñuùng. Caâu Ñuùng Sai Söûa laïi X X X Khi thaønh thaïo coù theå khoâng caàn trình baøy theâm böôùc ñoåi daáu vaãn coù theå ruùt goïn ñöôïc vì .

Ruùt goïn Phân số Phân thức -Tìm öôùc chung cuûa töû vaø maãu. -Tìm

Ruùt goïn Phân số Phân thức -Tìm öôùc chung cuûa töû vaø maãu. -Tìm nhân tử chung cuûa töû vaø maãu. -Chia cả tử và mẫu cho moät öôùc chung. - Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung.

 Tieát 24: RUÙT GOÏN PHA N THÖÙC 1/Nhaän xeùt: -Muoán ruùt goïn moät

Tieát 24: RUÙT GOÏN PHA N THÖÙC 1/Nhaän xeùt: -Muoán ruùt goïn moät phaân thöùc ta laøm nhö sau: +Phaân tích töû vaø maãu thaønh nhaân töû (neáu caàn) ñeå tìm nhaân töû chung; +Chia caû töû vaø maãu cho nhaân töû chung. AÙp duïng: Chuù yù: A = -(-A) 2/Luyeän taäp:

 Tieát 24: RUÙT GOÏN PHA N THÖÙC 2/Luyeän taäp: Baøi 2: Giaûi: =

Tieát 24: RUÙT GOÏN PHA N THÖÙC 2/Luyeän taäp: Baøi 2: Giaûi: = -3 x 4 4 y Baøi 2: Ruùt goïn phaân thöùc:

Rút gọn phân thức

Rút gọn phân thức

- Đọc kỹ SGK, các nhận xét và chú ý khi rút gọn phân

- Đọc kỹ SGK, các nhận xét và chú ý khi rút gọn phân thức. - Làm bài tập 7; 8; 9; 10 (SGK trang 40). - Tiết sau luyện tập rút gọn phân thức.

 BÀI 3: RÚT GỌN PH N THỨC 1/Nhaän xeùt: -Muoán ruùt goïn moät

BÀI 3: RÚT GỌN PH N THỨC 1/Nhaän xeùt: -Muoán ruùt goïn moät phaân thöùc ta laøm nhö sau: +Phaân tích töû vaø maãu thaønh nhaân töû (neáu caàn) ñeå tìm nhaân töû chung; +Chia caû töû vaø maãu cho nhaân töû chung. AÙp duïng: Chuù yù: A = -(-A) 2/Luyeän taäp: BTVN: 7; 8; 9; 10 Sgk/39, 40 vaø 9; 10 Sbt/17.