Kiiler zerindeki Mutlak Haklar Kiiler zerindeki Mutlak Haklar

  • Slides: 10
Download presentation
Kişiler Üzerindeki Mutlak Haklar

Kişiler Üzerindeki Mutlak Haklar

Kişiler Üzerindeki Mutlak Haklar Bir kişinin doğrudan doğruya bizzat kendi şahıs varlığı üzerindeki iktidar

Kişiler Üzerindeki Mutlak Haklar Bir kişinin doğrudan doğruya bizzat kendi şahıs varlığı üzerindeki iktidar yetkileri (kişilik hakları) ile belirli şahıslar üzerindeki iktidar yetkileri (mutlak aile hakları) olmak üzere ikiye ayrılır.

Kişilik Hakları • Her insanın kendi bedeni, sıhhati, yaşam ve sağlığı, namus, şeref, haysiyet,

Kişilik Hakları • Her insanın kendi bedeni, sıhhati, yaşam ve sağlığı, namus, şeref, haysiyet, adı ve resmi, sosyal ve ekonomik saygınlığı, aile hayatının gizliliği gibi, fiziki, biyolojik ve manevi varlıkları üzerinde sahip olduğu haklardır. • Mutlak haktır. • Herkese karşı ileri sürülebilir. • Kişilik haklarına yapılan saldırıların önlenmesi mahkemeden talep edilebilir. • Başkalarına devredilemez, mirasçılara geçemez; hukuka ahlaka aykırı olarak sınırlandırılamaz, haczedilemez ve bu hakların kullanılmasından feragat edilemez.

a. Kişilik Hakları • Yazılı şekilde rıza verilmesi halinde, insan kökenli biyolojik maddelerin aşılanması

a. Kişilik Hakları • Yazılı şekilde rıza verilmesi halinde, insan kökenli biyolojik maddelerin aşılanması veya nakli mümkündür. Ancak bu rızaya dayalı olarak, rıza vermiş kişi edimini yerine getirmeye zorlanamaz; bu kişiden edimini yerine getirmediği takdirde maddi ve manevi tazminat isteminde bulunulamaz. • Resim Üzerindeki Haklar: Kişi kendi resmi üzerinde bağımsız şahsiyet hakkına sahiptir. Bir kişinin izni olmaksızın resminin yayınlanması kişilik haklarına aykırıdır.

b. Mutlak Aile Hakları • Aile büyüklerine ait olan haktır. • Aile yapısını ve

b. Mutlak Aile Hakları • Aile büyüklerine ait olan haktır. • Aile yapısını ve ailenin küçük bireylerini korumak ve onların sağlıklı gelişme amacına dayanan haklardır. • Mutlak aile hakları; velayet hakkı, vesayet hakkı, ev başkanlığı olmak üzere üçe ayrılır.

i. Velayet Hakkı • Ergin olmayan çocuklar anne ve babalarının velayeti altındadır. • Velayet

i. Velayet Hakkı • Ergin olmayan çocuklar anne ve babalarının velayeti altındadır. • Velayet hakkı anne ve babaya, çocuklarına benimsedikleri; din kurallarını öğretme; mesleki ve eğitim bakımından yetiştirme yetki ve izni verir. • Çocuk, anne ve babasının sözünü dinlemekle yükümlüdür. • Anne ve baba, çocuğun başkası tarafından kaçırılması halinde onun kendilerine iadesine ilişkin dava açma hakkına sahiptir. • Mutlak bir hak olduğu için ihlal eden herkese karşı ileri sürülebilir. • Bazı özel durumların gerçekleşmesi halinde (örneğin; anne ve babanın deneyimsizliği, başka yerde olması, yeterli ilgi göstermemeleri, yükümlülüklerin ihlali vs…) velayet hakkı mahkeme kararı ile anne ve babadan alınabilir.

ii. Vesayet Hakkı • Ergin olmamış çocuklar ile ergin olmasına rağmen yasanın gösterdiği özel

ii. Vesayet Hakkı • Ergin olmamış çocuklar ile ergin olmasına rağmen yasanın gösterdiği özel hallerde kısıtlanmış olanlar ve korunmaya muhtaç olan kişiler vesayet altına alınır. • Vasi, sulh hukuk mahkemesi tarafından tayin edilir. • Vasi, küçük ve kısıtlı üzerindeki hakkını, mahkemenin kontrolü altında kullanır. • Vasi, vesayet altındaki, kişiyi temsil eder ve onun malvarlığını yönetir. • Vasi, vesayet altındaki kişi adına kefil olamaz, vakıf kuramaz, önemli bağışlar yapamaz.

Velayet ve Vesayet Arasındaki Farklılıklar

Velayet ve Vesayet Arasındaki Farklılıklar

Velayet ve Vesayet Arasındaki Farklılıklar

Velayet ve Vesayet Arasındaki Farklılıklar

iii. Ev Başkanlığı TMK m. 367’ye göre Evi yönetme yetkisi, kan veya kayın hısımlığı,

iii. Ev Başkanlığı TMK m. 367’ye göre Evi yönetme yetkisi, kan veya kayın hısımlığı, işçilik, çıraklık veya benzeri sebeplerle ya da koruma ve gözetme ilişkisi içinde ev halkı olarak bir arada yaşayanların hepsini kapsar. Yani, ev başkanının evde yaşayanların tümü üzerinde iktidar yetkisi vardır. • Ev başkanı, ev halkından olan küçük, kısıtlı, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı bulunan kişilerle ilgili gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Aksi takdirde bu kimselerin 3. kişilere verdiği zarardan, zararı engelleyemeyeceğini ispat etmedikçe, sorumlu olur. •