Khi nim v thit k trang web Xy

  • Slides: 16
Download presentation
Khái niệm và thiết kế trang web Xây dựng và vận hành một website

Khái niệm và thiết kế trang web Xây dựng và vận hành một website Bài 4. Xuất bản và duy trì website UNESCO EIPICT. Module 6. Lesson 4 1

Đặt vấn đề u. Sau khi đã tạo trang web, bạn phải xuất bản

Đặt vấn đề u. Sau khi đã tạo trang web, bạn phải xuất bản nó trên Internet để trang web có thể truy cập được. UNESCO EIPICT. Module 6. Lesson 4 2

Phạm vi u Các bước trong xuất bản website là gì? u Tại sao

Phạm vi u Các bước trong xuất bản website là gì? u Tại sao cần phải có được tên miền? u Các dịch vụ lưu trữ website sẵn có? u Bạn cần phải làm gì để tải website của mình lên máy chủ web? u Các bước cập nhật và duy trì một website? u Bạn quảng bá và tiếp thị website của mình như thế nào? u Các vấn đề pháp lý, đạo đức và các vấn đề khác liên quan đến xuất bản web? UNESCO EIPICT. Module 6. Lesson 4 3

Mục tiêu u Nắm được các bước trong việc xuất bản, cập nhật và

Mục tiêu u Nắm được các bước trong việc xuất bản, cập nhật và duy trì website u Nhận thức được tầm quan trọng của tên miền u Phân biệt các dịch vụ lưu trữ website u Kiểm tra website trên máy chủ nội bộ u Tải website lên một máy chủ web u Thể hiện khả năng quảng bá và tiếp thị cho website của thư viện u Trình bày các vấn đề pháp lý, đạo đức, v. v… liên quan đến xuất bản web UNESCO EIPICT. Module 6. Lesson 4 4

Các bước xuất bản website là gì? uĐăng ký một tên miền u. Tìm

Các bước xuất bản website là gì? uĐăng ký một tên miền u. Tìm một dịch vụ lưu trữ web u. Kiểm tra website trên máy chủ nội bộ u. Tải website lên máy chủ web u. Quảng bá website u. Cập nhật thông tin u. Giải quyết các vấn đề liên quan đến xuất bản trên web UNESCO EIPICT. Module 6. Lesson 4 5

Làm thế nào để có được tên miền u Nghĩ ra một cái tên

Làm thế nào để có được tên miền u Nghĩ ra một cái tên ngắn gọn có thể mô tả được về đơn vị của bạn. u Tìm trên một đơn vị cung cấp tên miền xem cái tên bạn nghĩ ra đã có ai sử dụng chưa u Đăng ký tại các đơn vị được công nhận trong nước bạn nếu bạn muốn sử dụng mã nước làm tên miền cấp cao nhất u Nếu đơn bị của bạn nằm trong một tổ chức lớn hơn như trường đại học chẳng hạn, hãy hỏi phòng tin học của trường đại học. u Đăng ký tên miền với bất kỳ đơn vị cung cấp tên miền nào bằng cách cung cấp các thông tin cần thiết và trả lệ phí UNESCO EIPICT. Module 6. Lesson 4 6

Lưu trữ website của bạn ở đâu? u. Có ba cách : – Có

Lưu trữ website của bạn ở đâu? u. Có ba cách : – Có máy chủ của riêng bạn – Lưu trữ trên một dịch vụ miễn phí – Lưu trữ trên một dịch vụ thương mại trả phí u. Mỗi cách có ưu điểm và nhược điểm riêng UNESCO EIPICT. Module 6. Lesson 4 7

Kiểm tra website trên máy chủ nội bộ u Bạn có thể tạo và

Kiểm tra website trên máy chủ nội bộ u Bạn có thể tạo và kiểm tra website của mình trên một máy chủ nội bộ trước khi xuất bản nó trên Internet, sử dụng các phần mềm máy chủ web được cài đặt trên máy tính của bạn u Kiểm tra xem website trông như thế nào khi được xuất bản và kiểm tra xem các liên kết, hình ảnh, và các tính năng khác có hoạt động không u Kiểm tra và biên tập trang web trên một máy chủ nội bộ dễ dàng và nhanh chóng hơn là làm việc trực tuyến UNESCO EIPICT. Module 6. Lesson 4 8

Tải website lên máy chủ u. Website của bạn cần phải được tải lên

Tải website lên máy chủ u. Website của bạn cần phải được tải lên một máy chủ web có kết nối Internet để có thể truy cập được u. Sử dụng một chương trình máy khách FTP để kết nối với máy chủ của bạn để tải (truyền) website (các tệp tin và tài liệu khác) của bạn lên máy chủ UNESCO EIPICT. Module 6. Lesson 4 9

Quản lý website của bạn u. Thông tin trên website của bạn phải được

Quản lý website của bạn u. Thông tin trên website của bạn phải được cập nhật để đảm bảo tính kịp thời và chính xác u. Do tính chất động của Internet, các liên kết trên website của bạn cần phải được kiểm tra thường xuyên để giảm thiểu các liên kết không hoạt động u. Sử dụng website của bạn để cung cấp các thông tin và dịch vụ cần thiết UNESCO EIPICT. Module 6. Lesson 4 10

Quảng bá website u. Cần phải dùng mọi nguồn lực sẵn có để quảng

Quảng bá website u. Cần phải dùng mọi nguồn lực sẵn có để quảng bá cho website của bạn: phương tiện truyền thông, truyền miệng, trình diễn, đào tạo, hội thảo, v. v… u. Bên cạnh báo chí và quảng cáo trên báo, đài phát thanh và truyền hình, bạn có để đăng ký website của bạn với một máy tìm tin để thiết lập sự hiện diện của website của bạn trên Internet UNESCO EIPICT. Module 6. Lesson 4 11

Hoạt động 4. 6 1. Viết một mô tả ngắn về website mới được

Hoạt động 4. 6 1. Viết một mô tả ngắn về website mới được tạo của bạn, bao gồm cả địa chỉ URL 2. Nộp bản mô tả của bạn cho giáo viên 3. Đọc bài - Search Engine Submission Tips http: //searchenginewatch. com/webmasters/inde x. php 4. Đăng ký website của bạn với các máy tìm tin khác nhau UNESCO EIPICT. Module 6. Lesson 4 12

Các vấn đề pháp lý, đạo đức, v. v… liên quan đến xuất bản

Các vấn đề pháp lý, đạo đức, v. v… liên quan đến xuất bản web u. Nghi thức mạng - các hành vi được chấp nhận trên web u. Bí mật cá nhân - Bảo vệ sự riêng tư và tôn trọng bí mật cá nhân u. An ninh tệp tin - chống lại vi-rút và hacker; đảm bảo sao lưu dự phòng và khôi phục lại sau thảm họa. UNESCO EIPICT. Module 6. Lesson 4 13

Các vấn đề pháp lý, đạo đức, v. v… liên quan đến xuất bản

Các vấn đề pháp lý, đạo đức, v. v… liên quan đến xuất bản web u. Bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ. u. Sử dụng hợp lý (Fair Use) các tác phẩm có bản quyền vì mục đích giáo dục và nghiên cứu. u. Trích dẫn các nguồn tin điện tử. u. Xin phép đươc liên kết tới các website khác trước khi tạo liên kết trong website của mình UNESCO EIPICT. Module 6. Lesson 4 14

Các vấn đề pháp lý, đạo đức, v. v… liên quan đến xuất bản

Các vấn đề pháp lý, đạo đức, v. v… liên quan đến xuất bản web uĐánh giá Website – chất lượng, tính chính xác, kịp thời của thông tin, hiệu quả thiết kế u. Tính dễ truy cập – cho phép những người bị tàn tật, đặc biệt những người khiếm thị có thể truy cập. UNESCO EIPICT. Module 6. Lesson 4 15

Hoạt động 4. 7 Đọc các bài sau: u Copyright Law and Fair Use.

Hoạt động 4. 7 Đọc các bài sau: u Copyright Law and Fair Use. Stanford. [Online] URL – http: //www-sul. stanford. edu/cpyright. html u Copyright Basics. Copyright Office. Library of Congress. [Online] URL – http: //www. loc. gov/copyright/circs/circ 1. html u Web Site Legal Issues – http: //www. bitlaw. com/internet/webpage. html u Ethics of Internet use – http: //onlineethics. org/topics/interethics. html u Keeping it Legal: Copyright and Other Legal Issues Arising out of Web Site Management – http: //fno. org/jun 96/legal. html u ALA Copyright Issues – http: //www. ala. org/ala/washoff/WOissues/copyrightb/copyright. htm UNESCO EIPICT. Module 6. Lesson 4 16