Khi nim v thit k trang Web Xy

  • Slides: 18
Download presentation
Khái niệm và thiết kế trang Web Xây dựng và vận hành một Web

Khái niệm và thiết kế trang Web Xây dựng và vận hành một Web Site Bài 1. World Wide Web hoạt động như thế nào EIPICT. Module 6. Lesson 1 1

Lý do u. World Wide Web là một nguồn tin phong phú mà cán

Lý do u. World Wide Web là một nguồn tin phong phú mà cán bộ thư viện nên sử dụng bên cạnh các nguồn tin truyền thống. Các trang Web tạo nên mạng lưới này. EIPICT. Module 6. Lesson 1 2

Phạm vi u. World Wide Web là gì? u. Cái gì làm Web hoạt

Phạm vi u. World Wide Web là gì? u. Cái gì làm Web hoạt động? u. World Wide Web hoạt động như thế nào? u. Máy chủ web là gì? u. Trình duyệt web là gì? u. Một trang web là gì? u. Một Trang web hoạt động như thế nào? u. Trang chủ là gì? u. Web site là gì? EIPICT. Module 6. Lesson 1 3

Nội dung chương trình u. Giới thiệu các khái niệm, thuật ngữ và công

Nội dung chương trình u. Giới thiệu các khái niệm, thuật ngữ và công nghệ liên quan tới World Wide Web u. Mô tả World Wide Web hoạt động như thế nào u. Liệt kê một số máy chủ web u. Xác định các trình duyệt web khác nhau uĐịnh nghĩa trang web là gì u. Phân biệt một trang chủ với một web site u. Hiểu các trang web hoạt động như thế nào EIPICT. Module 6. Lesson 1 4

World Wide Web là gì? u. Một hệ thống dựa trên siêu văn bản

World Wide Web là gì? u. Một hệ thống dựa trên siêu văn bản cung cấp, tổ chức và truy cập thông tin, cho phép người dùng chuyển từ một phần tin này sang một phần tin khác. Nó được sử dụng để truy cập tin trên Internet. u. Bao gồm các máy chủ và máy tính khách hàng trên Internet trao đổi với nhau bằng cách sử dụng giao thức truyền siêu văn bản (http). EIPICT. Module 6. Lesson 1 5

World Wide Web là gì? u. Là một nguồn tin gồm các trang web,

World Wide Web là gì? u. Là một nguồn tin gồm các trang web, các trang web này tổ chức và giới thiệu một khối lượng thông tin phong phú (bao gồm văn bản kèm theo hình ảnh, âm thanh, video hoặc hoạt hoạ) và các nguồn tin khác (cơ sở dữ liệu, đa truyền thông tương tác, môi trường ảo v. v…) EIPICT. Module 6. Lesson 1 6

Cái gì làm Web hoạt động? Web dựa trên những cơ chế sau: u

Cái gì làm Web hoạt động? Web dựa trên những cơ chế sau: u Siêu văn bản – giúp dễ định hướng trong các tài liệu và nguồn tin u Giao thức - một tập các tiêu chuẩn được sử dụng để truy cập các nguồn tin thông qua Web u Định vị tài nguyên thống nhất (URL) - lược đồ đặt tên thống nhất cho các nguồn tin trên Internet u Các máy tính máy chủ và khách hàng – truy cập Web căn bản dựa vào khách hàng/công nghệ máy chủ EIPICT. Module 6. Lesson 1 7

Web hoạt động như thế nào 5. Người dùng nhận tệp do trình duyệt

Web hoạt động như thế nào 5. Người dùng nhận tệp do trình duyệt trình bày 4. Máy chủ gửi tệp yêu cầu tới trình duyệt để được thông dịch Trình duyệt 1. Người dùng gửi yêu cầu 2. Trình duyệt thông dịch lựa chọn của người dùng và lập yêu cầu từ máy chủ phù hợp EIPICT. Module 6. Lesson 1 3. Máy chủ chấp nhận và sử lý yêu cầu từ trình duyệt 8

Ngôn ngữ Mark-Up siêu văn bản u. Là ngôn ngữ chung để xuất bản

Ngôn ngữ Mark-Up siêu văn bản u. Là ngôn ngữ chung để xuất bản siêu văn bản trên World Wide Web u. Ngôn ngữ đánh dấu xác định cấu trúc thông tin bằng cách sử dụng nhiều từ, cụm từ và thuộc ngữ được thiết kế để hiển thị văn bản và các thông tin khác trên màn hình và cung cấp các đường siêu dẫn đến các tài liệu Web khác EIPICT. Module 6. Lesson 1 9

Ví dụ của một URL Giao thức Máy chủ Đường dẫn thư mục Tên

Ví dụ của một URL Giao thức Máy chủ Đường dẫn thư mục Tên tệp Lưu ý: Không phải tất cả URLs sẽ có thư mục và tên tệp EIPICT. Module 6. Lesson 1 10

Máy chủ Web là gì? u Là một máy tính chạy phần mềm nghe

Máy chủ Web là gì? u Là một máy tính chạy phần mềm nghe và trả lời yêu cầu của máy tính khách hàng thông qua trình duyệt web qua giao thức HTTP u Hàm ý cả máy móc và phần mềm chứa các trang web và các tệp thông qua một trình duyệt Web u Phục vụ các tài liệu và các tệp web khác cho các trình duyệt và ứng dụng để cung cấp các dịch vụ trực tuyến sử dụng các tiêu chuẩn, công nghệ và giao thức internet của web EIPICT. Module 6. Lesson 1 11

Ví dụ phần mềm máy chủ Web u. Apache - phần mềm máy chủ

Ví dụ phần mềm máy chủ Web u. Apache - phần mềm máy chủ nguồn mở phổ biến nhất u. Microsoft Internet Information Server - IIS được tích hợp vào gói máy chủ Microsoft Windows u. Abyss Web Server X 1 – máy chủ web có thể dùng cho Windows, Mac. OS X, Linux, và hệ thống vận hành Free. BSD. (Xuất bản cá nhân miễn phí) EIPICT. Module 6. Lesson 1 12

Trình duyệt Web là gì? u. Là một phần mềm ứng dụng được sử

Trình duyệt Web là gì? u. Là một phần mềm ứng dụng được sử dụng để định vị và đưa ra một yêu cầu cho trang web trên máy chủ web lưu giữ tài liệu u. Nó cũng thông dịch trang do máy chủ web gửi lại và hiển thị trang đó trên màn hình máy tính của khách hàng u. Là một chương trình máy tính cho phép bạn xem và tìm hiểu thông tin trên World Wide Web EIPICT. Module 6. Lesson 1 13

Trang Web là gì? u. Là một tài liệu điện tử thường chứa một

Trang Web là gì? u. Là một tài liệu điện tử thường chứa một số loại thông tin có thể truy cập thông qua World Wide Web u. Là tập hợp thông tin được tạo và tổ chức, sử dụng HTML và/hoặc các công cụ phát triển và tác chủ trang web khác, được thông dịch và hiển thị trên màn hình theo chỉ dẫn của công cụ tác chủ trang web EIPICT. Module 6. Lesson 1 14

Trang Web hoạt động như thế nào Mẫu trang web và nguồn của nó.

Trang Web hoạt động như thế nào Mẫu trang web và nguồn của nó. u Nguồn bao gồm các chỉ dẫn về nội dung, cách trình bày và cấu trúc của trang web. u Các chỉ dẫn được viết trong HTML hoặc một công cụ quy tắc khác được sử dụng để tạo trang web. u Trình duyệt sử dụng những chỉ dẫn này để thông dịch và hiển thị trang web trên màn hình. EIPICT. Module 6. Lesson 1 15

Trang Web hoạt động như thế nào u Người dùng yêu cầu một trang

Trang Web hoạt động như thế nào u Người dùng yêu cầu một trang web bằng cách vào URL của nó trên thanh định vị địa chỉ của một trình duyệt web. u Trình duyệt chuyển yêu cầu tới URL một máy chủ web thông qua http. u Máy chủ web xử lý yêu cầu, định vị và gửi lại tài liệu web được yêu Navigational tools cầu cũng dùng http. u Trình duyệt web thông dịch file máy chủ gửi tới và hiển thị nó trên màn hình. u Quy trình diễn ra tương tự khi người dùng lựa chọn bất kỳ công cụ siêu liên kết hoặc điều hướng nào trên trang web. EIPICT. Module 6. Lesson 1 Navigational tools Graphics / Hyperlinks 16

Web Site là gì? u. Một tập hợp các trang web liên quan của

Web Site là gì? u. Một tập hợp các trang web liên quan của một cá nhân, một nhóm hoặc một tổ chức nào đó, được kết nối thông qua một hệ thống siêu liên kết trong một lĩnh vực cụ thể uĐó cũng có thể là một trang web đơn lẻ có các đường kết nối đến thông tin liên quan ở trên một số web site EIPICT. Module 6. Lesson 1 17

Trang Web? Web site? Trang chủ? u. Trang Web này là trang chủ của

Trang Web? Web site? Trang chủ? u. Trang Web này là trang chủ của web site UNESCO EIPICT. Module 6. Lesson 1 18