KHI NG V tam gic ABC bt k

  • Slides: 13
Download presentation
KHỞI ĐỘNG - Vẽ tam giác ABC bất kì - Đo các - Nhận

KHỞI ĐỘNG - Vẽ tam giác ABC bất kì - Đo các - Nhận xét tổng

CHƯƠNG II – TAM GIÁC Tiết 16. Tổng ba góc của một tam giác

CHƯƠNG II – TAM GIÁC Tiết 16. Tổng ba góc của một tam giác 1. Tổng ba góc của một tam giác a) Thực hành Nhóm 1; 2; 3 – Gấp giấy Nhóm 4; 5; 6 - Cắt dán - Cắt rời góc B ra rồi đặt nó kề với - Gấp lần lượt điểm A, điểm B, góc A như hình vẽ điểm C trùng với điểm H như - Cắt rời góc C ra rồi đặt nó kề với hình vẽ góc A như hình vẽ - Đưa ra dự đoán về tổng ba góc A, A, B, C của tam giác ABC

Nhóm 1; 2; 3 – Gấp giấy Dự đoán : Nhóm 4; 5; 6

Nhóm 1; 2; 3 – Gấp giấy Dự đoán : Nhóm 4; 5; 6 - Cắt dán

b) Chứng minh x y A 1 Qua A kẻ đường thẳng xy //

b) Chứng minh x y A 1 Qua A kẻ đường thẳng xy // BC 3 2 Ta có: xy // BC (cách vẽ) và (2 góc so le trong) C B Ta có: mà (đpcm) c) Định lý (SGK/106) (2 góc so le trong) xy // BC (cách vẽ)

d) Áp dụng y ? 600 x A ? 450 600 có : (định

d) Áp dụng y ? 600 x A ? 450 600 có : (định lí tổng ba góc của một tam giác) Thay số Vậy (GT) 450

Bài 1. Tính số đo x và y trong mỗi hình vẽ sau: Hình

Bài 1. Tính số đo x và y trong mỗi hình vẽ sau: Hình 1 (định lí tổng ba góc của một tam giác) Thay (GT) Vậy số đo x là 650

Bài 1. Tính số đo x và y trong mỗi hình vẽ sau: 1

Bài 1. Tính số đo x và y trong mỗi hình vẽ sau: 1 2 y=? Hình 2 có (hai góc kề bù)

Bài 2. Tháp nghiêng Pisa ở Italia nghiêng 50 so với phương thẳng đứng.

Bài 2. Tháp nghiêng Pisa ở Italia nghiêng 50 so với phương thẳng đứng. Tính số đo góc tạo bởi tháp với mặt đất 50 Hay góc tạo bởi tháp và mặt đất là 850 ?

Hướng dẫn về nhà - Học thuộc định lí tổng 3 góc trong tam

Hướng dẫn về nhà - Học thuộc định lí tổng 3 góc trong tam giác - BTVN: 2 (SGK) và 1, 2, 8 (SBT/137 -138) - Đọc trước mục 2, mục 3 (SGK-107)

y x b) Chứng minh 1 Qua A kẻ đường thẳng xy // BC

y x b) Chứng minh 1 Qua A kẻ đường thẳng xy // BC 2 Ta có: xy // BC (cách vẽ) và (2 góc so le trong) Ta có: mà (đpcm) (2 góc so le trong) xy // BC (theo cách vẽ)

b) Chứng minh Qua A kẻ đường thẳng xy // BC Ta có: xy

b) Chứng minh Qua A kẻ đường thẳng xy // BC Ta có: xy // BC (cách vẽ) và x y A 1 3 2 (2 góc so le trong) Ta có: B mà (đpcm) (2 góc so le trong) xy // BC C

b) Chứng minh x y A 1 Qua A kẻ đường thẳng xy //

b) Chứng minh x y A 1 Qua A kẻ đường thẳng xy // BC 3 2 Ta có: xy // BC (cách vẽ) và (2 góc so le trong) C B Ta có: mà (đpcm) (2 góc so le trong) xy // BC (cách vẽ)