KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENGURUSAN PANITIA MATA PELAJARAN DALAM

  • Slides: 11
Download presentation
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENGURUSAN PANITIA MATA PELAJARAN DALAM MEMASTIKAN KEJAYAAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ABAD KE-21

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENGURUSAN PANITIA MATA PELAJARAN DALAM MEMASTIKAN KEJAYAAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ABAD KE-21 (PAK 21) Bahagian Pengurusan Sekolah Harian

PERANAN PANITIA MATA PELAJARAN PERNYATAAN SPI BIL. 4/1986 Memperoleh sukatan pelajaran yang terbaharu atau

PERANAN PANITIA MATA PELAJARAN PERNYATAAN SPI BIL. 4/1986 Memperoleh sukatan pelajaran yang terbaharu atau kemas kini untuk kegunaan ahli-ahli panitia PEMBUDAYAAN PAK 21 Memastikan guru memahami, menghayati dan menguasai organisasi kurikulum HSP/DSKP yang terkini bagi mata pelajaran Terma rujukan : yang diajar (SK/SP/SPi) • Buku Penerangan KSPK / dengan mengenal pasti kata KSSR / KSSM kunci setiap standard. § SKPMg 2 • Standard Kandungan (Standard 3. 1. 2. 1) • Standard Pembelajaran • Standard Prestasi TINDAKAN PANITIA 1. Memuat turun DSKP yang terkini. (http: //bpk. moe. gov. my) 2. Memastikan setiap ahli panitia mempunyai DSKP yang mudah diakses. 3. Panitia mempunyai mekanisme untuk menilai tahap kefahaman guru tentang DSKP.

PERANAN PANITIA MATA PELAJARAN PERNYATAAN SPI BIL. 4/1986 Menyediakan rancangan mengajar untuk ketiga-tiga penggal

PERANAN PANITIA MATA PELAJARAN PERNYATAAN SPI BIL. 4/1986 Menyediakan rancangan mengajar untuk ketiga-tiga penggal dalam tahun persekolahan. Rancangan mengajar ini diselaraskan di antara guru dalam sesuatu tingkatan/darjah dan juga di antara tingkatan/darjah di mana ada kaitan. Terma Rujukan – § SPI BIL. 3/1999 (Penyediaan Rekod Mengajar Guru) § SPI BIL. 7/2016 (KSPK Semakan 2017) § SPI BIL. 8/2016 (KSSR Semakan 2017) § SPI BIL. 9/2016 (KSSM) PEMBUDAYAAN PAK 21 TINDAKAN PANITIA Memastikan guru merungkai 1. RPT dirancang kurikulum dengan membuat mengikut kelas yang diajar. pemetaan HSP / DSKP serta 2. RPT dirancang mengikut merancang strategi Pd. Pc tempoh Pd. P dalam PAK 21 yang berkesan setahun yang ditetapkan berdasarkan bilangan minggu dalam takwim sekolah. setahun yang ditetapkan 3. Memastikan semua dalam takwim sekolah. SK/SP dirancang dalam • Jadual Waktu Minimum tempoh setahun. Jam Setahun • Pembelajaran Secara Modular

PERANAN PANITIA MATA PELAJARAN PERNYATAAN SPI BIL. 4/1986 PEMBUDAYAAN PAK 21 TINDAKAN PANITIA Memilih

PERANAN PANITIA MATA PELAJARAN PERNYATAAN SPI BIL. 4/1986 PEMBUDAYAAN PAK 21 TINDAKAN PANITIA Memilih dan mencadangkan Memastikan guru : 1. Memastikan buku kepada pentadbir sekolah • Mengoptimumkan teks yang dibekalkan buku teks untuk digunakan penggunaan buku teks. mencukupi. oleh pelajar-pelajar ü Aplikasi QR/AR Code 2. Mengoptimumkan berdasarkan kepada ü Pautan Laman Sesawang penggunaan buku teks kesesuaian buku itu dari segi sebagai sumber kehendak sukatan pelajaran • Memilih sumber pendidikan rujukan asas. dan tahap kebolehan mereka. (ABM / BBB) yang menyokong Pd. Pc berkesan Terma Rujukan : dalam PAK 21 mengikut SPI Bil. 12/1999 (Penggunaan tahap keupayaan murid. Buku Teks dan Buku Latihan dan Aktiviti yang • Mengupayakan Pd. Pc diperakukan oleh KPM). berbantukan kepelbagaian bahan media sebagai sumber maklumat.

PERANAN PANITIA MATA PELAJARAN PERNYATAAN SPI BIL. 4/1986 PEMBUDAYAAN PAK 21 TINDAKAN PANITIA Menyelaraskan

PERANAN PANITIA MATA PELAJARAN PERNYATAAN SPI BIL. 4/1986 PEMBUDAYAAN PAK 21 TINDAKAN PANITIA Menyelaraskan soalan • Meningkatkan tahap 1. Memastikan setiap soalan ujian dan peperiksaan penguasaan kemahiran ahli panitia menguasai (berasaskan sekolah) yang guru membina item yang kemahiran membina disediakan bagi tiap-tiap mematuhi spesifikasi ujian. JSU dan JSI. tingkatan atau darjah dan • Memastikan guru 2. Menubuhkan jika per. Iu menubuhkan bank merancang, melaksana dan jawatankuasa penilai soalan. menilai pelaksanaan item. Terma Rujukan : Pentaksiran Bilik Darjah 3. Mewujudkan bank § SPI BIL. 1/2014 (PBD) soalan digital. (Ruj: KP. LP. 003. 07. 14 (81) bertarikh 31 Mac 2014. § Buku Panduan Pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) § SKPMg 2 (Standard 3. 1. 4. 1)

PERANAN PANITIA MATA PELAJARAN PERNYATAAN SPI BIL. 4/1986 Mengadakan mesyuarat panitia secara berkala, sekurang-kurangnya

PERANAN PANITIA MATA PELAJARAN PERNYATAAN SPI BIL. 4/1986 Mengadakan mesyuarat panitia secara berkala, sekurang-kurangnya sekali sepenggal dan mengadakan perjumpaan-perjumpaan secara 'ad hoc' bila dan jika perlu. Terma rujukan : § Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam (PKPA) Bil. 2/1991 § Kit Pembelajaran Abad ke-21 § Panduan Pengaplikasian PAK 21 PEMBUDAYAAN PAK 21 TINDAKAN PANITIA Menjadikan PAK 21 sebagai 1. Merancang agenda perbincangan dalam mesyuarat mengikut mesyuarat panitia. keutamaan. • Definisi 2. Perbincangan • Standard Asas professional boleh dibuat • Korelasi PAK 21 dengan bila-bila masa untuk SKPMg 2 menyelesaikan isu yang • Panduan Pengaplikasian timbul. PAK 21 3. Perkara-perkara yang dibincangkan perlu disokong oleh data dan maklumat yang tepat.

PERANAN PANITIA MATA PELAJARAN PERNYATAAN SPI BIL. 4/1986 PEMBUDAYAAN PAK 21 Mengatur perjumpaan atau

PERANAN PANITIA MATA PELAJARAN PERNYATAAN SPI BIL. 4/1986 PEMBUDAYAAN PAK 21 Mengatur perjumpaan atau • Mengadakan mesyuarat dengan ahli-ahli perbincangan panitia (secara formal atau tidak profesional untuk formal) untuk memikir dan meningkatkan kualiti membincangkan masalah. Pd. Pc PAK 21 secara masalah atau isu-isu yang berterusan melalui PLC berkaitan, seperti masalah yang berhubung dengan • Mengadakan kaedah mengajar serta mencari perbincangan bagi penyelesaian kepada masalahtujuan membina upaya masalah atau isu-isu tersebut. guru berdasarkan § Terma Rujukan : SPI Bil. 6/2005 dapatan pencerapan (Latihan Dalam Perkhidmatan) SKPMg 2 (Standard 4) § Buku Panduan Komuniti Pembelajaran Profesional (PLC). TINDAKAN PANITIA 1. Hasil perbincangan/ keputusan perbincangan hendaklah disebarkan kepada semua ahli panitia secara laporan ringkas/minit curai/catatan perbincangan/ media elektronik.

PERANAN PANITIA MATA PELAJARAN PERNYATAAN SPI BIL. 4/1986 Bertukar-tukar • pengalaman dan pengetahuan baharu

PERANAN PANITIA MATA PELAJARAN PERNYATAAN SPI BIL. 4/1986 Bertukar-tukar • pengalaman dan pengetahuan baharu yang diperoleh setelah mengikuti kursus atau • seminar dengan ahli-ahli • lain. • Terma Rujukan : SPI Bil. 6/2005 (Latihan • Dalam Perkhidmatan) PEMBUDAYAAN PAK 21 Menganalisis keperluan ahli panitia untuk peningkatan profesionalisme secara berterusan Melaksanakan PLC / LDP Berkongsi Amalan Terbaik dalam Pd. Pc Melaksanakan Program Mentor-Mentee Memastikan peningkatan kualiti pengajaran guru diurus secara terancang TINDAKAN PANITIA 1. Perancangan (Plan) • Melaksanakan Analisis Keperluan Latihan (TNA) • Menentukan isu/topik yang hendak dibincangkan (cth: Teknik Penyoalan) 2. Laksanakan (Do) • Pentadbir sekolah menetapkan waktu perjumpaan (cth: waktu Pd. P akhir pada setiap hari Isnin) • Perbincangan tentang isu yang telah ditetapkan • KP mengetuai perbincangan • Perkongsian Amalan Terbaik oleh guru berpengalaman • Program Mentor-Mentee (pair teaching) 3. Penilaian (Check) • Membuat pemantauan dengan menggunakan instrumen yang bersesuaian 4. Tindakan (Act) • Post-mortem / kajian Keberkesanan * Guru yang menghadiri kursus perlu menjalankan LDP mengikut jadual asal

PERANAN PANITIA MATA PELAJARAN PERNYATAAN SPI BIL. 4/1986 PEMBUDAYAAN PAK 21 Bekerjasama dengan lain

PERANAN PANITIA MATA PELAJARAN PERNYATAAN SPI BIL. 4/1986 PEMBUDAYAAN PAK 21 Bekerjasama dengan lain panitia dan membantunya dalam usaha ke arah memajukan pelajar yang lemah dalam mata-mata pelajaran tertentu Mewujudkan rangkaian dan jaringan dengan panitia lain sebagai maklumat tambahan untuk memantapkan isi pelajaran yang dipelajari secara kritis dan kreatif. TINDAKAN PANITIA § Guru-guru panitia A bekerjasama dengan guru panitia B untuk meningkatkan pencapaian murid-murid § Merancang dan melaksanakan projek / program yang melibatkan beberapa panitia

PERANAN PANITIA MATA PELAJARAN PERNYATAAN SPI BIL. 4/1986 Melantik seorang setiausaha dari kalangan ahli

PERANAN PANITIA MATA PELAJARAN PERNYATAAN SPI BIL. 4/1986 Melantik seorang setiausaha dari kalangan ahli untuk menyediakan minit mesyuarat dan mengedarkan minit itu kepada semua ahli panitia; . Terma Rujukan : § PKPA Bil. 2/1991 (Pengurusan Mesyuarat) § Panduan Pengendalian Fail Rasmi (Arkib Negara Malaysia). PEMBUDAYAAN PAK 21 Memastikan setiausaha panitia yang dilantik mempunyai kemahiran yang tinggi dalam mengurusan dokumentasi. TINDAKAN PANITIA § Memastikan Setiausaha yang dilantik diberi bimbingan secara berterusan

PERANAN PENGURUSAN SEKOLAH Pengetua / Guru Besar (PGB) / Penolong Kanan • Memastikan penyebaran

PERANAN PENGURUSAN SEKOLAH Pengetua / Guru Besar (PGB) / Penolong Kanan • Memastikan penyebaran maklumat yang tepat melalui mesyuarat /LDP/PLC • Memastikan tahap pemahaman yang tinggi dalam kalangan Guru Kanan Mata Pelajaran/ Ketua Panitia • Melaksanakan intervensi kepada Guru Kanan Mata pelajaran dan Ketua Panitia yang belum menguasai PAK 21 • Menjadi role model dalam aspek PAK 21 Guru Kanan Mata Pelajaran / Ketua Panitia Mata Pelajaran • Menyediakan perancangan LDP/PLC peringkat sekolah • Mengadakan LDP/PLC kepada ahli-ahli panitia dan merekod aktiviti yang dijalankan • Memastikan tahap pemahaman ahli-ahli panitia • Melaksanakan intervensi kepada ahli-ahli panitia yang belum menguasai PAK 21 Guru • Menghadiri LDP/PLC di peringkat sekolah bagi memahami dan menghayati PAK 21 • Melaksanakan Pd. Pc berdasarkan PAK 21 • Melakukan semakan kendiri (self-check) dan semakan rakan sekerja (peer-check) • Membudayakan amalan PAK 21 menerusi perkongsian amalan terbaik