Kaznenopravne sankcijekazne izbor vrste i mjere kazne alternativne

  • Slides: 45
Download presentation
Kaznenopravne sankcijekazne, izbor vrste i mjere kazne, alternativne sankcije i sigurnosne mjere

Kaznenopravne sankcijekazne, izbor vrste i mjere kazne, alternativne sankcije i sigurnosne mjere

Sustavi kaznenopravnih sankcija 1. monistički sustav – poznaje samo jednu kaznenopravnu sankciju: kaznu 2.

Sustavi kaznenopravnih sankcija 1. monistički sustav – poznaje samo jednu kaznenopravnu sankciju: kaznu 2. dualistički sustav – kaznenopravne sankcije dijeli na kazne i sigurnosne mjere (Carl Stoos) n uvodi sigurnosne mjere – sankcije koje nisu utemeljene na krivnji, već na opasnosti počinitelja n razlika između kazne i sigurnosne mjere je ponekad relativizirana: prijevara putem etikete, vikarijski sustav n Dualistički sustav je doveden u pitanje uvjetnom osudom, odgojnim mjerama, pravnim posljedicama osude i neformalnim sankcijama (neki zato govore o pluralističkom sustavu)

Teorije o svrsi kazne 1. Apsolutne teorije – vide svrhu kazne u odmazdi te

Teorije o svrsi kazne 1. Apsolutne teorije – vide svrhu kazne u odmazdi te zasluženoj kazni ili retribuciji 2. Relativne teorije – vide svrhu kazne u prevenciji 3. Mješovite teorije – kombiniraju apsolutne i relativne teorije

Apsolutne teorije o kazni n n poena absoluta ab effectu – kazna se određuje

Apsolutne teorije o kazni n n poena absoluta ab effectu – kazna se određuje neovisno o učinku – ona treba poništiti k. d. (quia peccatum est = jer se pogriješilo) Grotiusova formula: malum passionis quod infligitur propter malum actionis Kant – zadatak kazne je pravednost, primjer s otokom, tko je umorio mora umrijeti Hegel: teza: pravo, antiteza: zlo, sinteza: kazna (zlo koje ponovo uspostavlja pravo) n kažnjavanjem se poštuje zločinca kao umnog.

Relativne teorije o kazni n n n poena relata ad effectum - kaznom se

Relativne teorije o kazni n n n poena relata ad effectum - kaznom se postižu određeni učinci a) Specijalna prevencija – sastoji se u odvraćanju počinitelja od budućih k. d. – Franz von Liszt: (onemogućavanje, zastrašivanje, popravljanje) b) Generalna prevencija – djelovanje kazne na javnost radi sprječavanja budućih k. d. – Feurbachova teorija psihološke prisile (negativni vid generalne prevencije) – izvjesnost kazne-vjerojatnost otkrivanja i osuđivanja n novija doktrina stavlja naglasak na pozitivni vid generalne prevencije (učinak učenja, povjerenja, zadovoljenja)

Mješovite teorije o kazni n n n prihvaćaju ideju pravedne i zaslužene kazne (apsolut.

Mješovite teorije o kazni n n n prihvaćaju ideju pravedne i zaslužene kazne (apsolut. ), ali kazna je i sredstvo prevencije (relativ. ) nastoje generalnu i specijalnu prevenciju dovesti u uravnoteženi odnos mješovite teorije govore o 3 stupa kažnjavanja (teorija o tri stupnja kažnjavanja): 1. KZ prijeti kaznom (naglasak: generalna prevencija) 2. izricanje kazne (naglasak: ostvarenje pravednosti) 3. izvršenje kazne (naglasak: specijalna prevencija)

Svrha kažnjavanja u KZ (čl. 41. ) n n KZ prihvaća mješovitu teoriju Svrha

Svrha kažnjavanja u KZ (čl. 41. ) n n KZ prihvaća mješovitu teoriju Svrha kažnjavanja je izraziti društvenu osudu (retribucija) zbog počinjenog kaznenog djela, jačati povjerenje građana u pravni poredak utemeljen na vladavini prava, utjecati na počinitelja (specijalna prevencija) i sve druge da ne čine kaznena djela kroz jačanje svijesti o pogibeljnosti činjenja kaznenih djela i o pravednosti kažnjavanja te omogućiti počinitelju ponovno uključivanje u društvo (resocijalizacija).

Smrtna kazna n n n pod utjecajem Beccarije pojavio se abolicionizam glavni argumenti PROTIV

Smrtna kazna n n n pod utjecajem Beccarije pojavio se abolicionizam glavni argumenti PROTIV smrtne kazne: okrutna, necivilizacijska, moralno upitna, nedjelotvorna, nepotrebna, ireverzibilna argumenti ZA smrtnu kaznu: mjera društvene obrane, pravednost (Kant), generalnopreventivna, sklonost javnog mijenja mnoge članice UN imaju smrtnu kaznu, Vijeće Europe je ukinulo, Rimski statut ju ne poznaje u SFRJ smrtna kazna je bila propisana za niz k. d. (vojna i politička k. d. , međunarodni zločini, teško ubojstvo) RH je u cijelosti ukinula smrtnu kaznu Ustavom iz 1990.

Kazne u hrvatskom pravu 1. Novčana kazna (čl. 42. KZ) 2. Zatvorske kazne: a)

Kazne u hrvatskom pravu 1. Novčana kazna (čl. 42. KZ) 2. Zatvorske kazne: a) kazna zatvora (čl. 44. KZ) b) kazna dugotrajnog zatvora (čl. 46. KZ) c) kazna maloljetničkog zatvora - modifikacije kazni: uvjetna osuda, djelomična uvjetna osuda, rad za opće dobro

Kazne u hrvatskom pravu n n GLAVNE I SPOREDNE KAZNE (čl. 40. KZ) A)

Kazne u hrvatskom pravu n n GLAVNE I SPOREDNE KAZNE (čl. 40. KZ) A) glavna kazna (1) u pravilu kazna zatvora (2) novčana kao glavna: (a) kad je propisana alternativno (zapriječena kazna zatvora do 3 god. ) (c) novčana kao jedina kazna (k. d. protiv časti i ugleda) B) sporedna kazna – može biti samo novčana: (1) propisana alternativno, a izrečena je kazna zatvora (2) uvijek se može izreći za k. d. iz koristoljublja

Kazna zatvora i novčana kazna, izbor vrste i mjere kazne

Kazna zatvora i novčana kazna, izbor vrste i mjere kazne

Vrste zatvorskih kazni čl. 44. KZ A) KAZNA ZATVORA (3 mj. – 20 god.

Vrste zatvorskih kazni čl. 44. KZ A) KAZNA ZATVORA (3 mj. – 20 god. ) B) KAZNA DUGOTRAJNOG ZATVORA (21 – 40 god. ) + produljena kazna dugotrajnog zatvora (50 god. ) C) MALOLJETNIČKI ZATVOR (do 10 god. )

Iznimnost kratkotrajnih kazni zatvora n n Kratkotrajna kazna zatvora = do 6 mjeseci Franz

Iznimnost kratkotrajnih kazni zatvora n n Kratkotrajna kazna zatvora = do 6 mjeseci Franz v. Liszt – protivnik jer se počinitelja stigmatizira, a prekratko za preodgajanje Nastoji se ograničiti primjenu kratkotrajnih zatvora alternativama ili supstitutima Sud izriče “samo ako se može očekivati da se novčana kazna ili ROD (čl. 55. KZ) neće moći izvršiti ili ako se novčanom kaznom, ROD-om ili uvjetnom osudom ne bi mogla postići svrha kažnjavanja” n ako sud izrekne kratkotrajnu kaznu, mora dodatno obrazložiti u presudi zašto se nije odlučio za novčanu kaznu, ROD ili uvjetnu osudu

Izvršenje kazne zatvora n n Glavni cilj: resocijalizacija Propisi: n n n n Standardna

Izvršenje kazne zatvora n n Glavni cilj: resocijalizacija Propisi: n n n n Standardna mini. pravila o postupanju sa zatvorenicima UN 1955 Europska zatvorska pravila VE 1987/2006 nova Zakon o izvršavanju kazne zatvora (iz 1999) kazna zatvora se izvršava u : a) kaznionicama (zatvorene, poluotvorene i otvorene) b) zatvorima (za kratkotrajne kazne zatvora, inače i istražni zatvor) zatvorenici se svrstavaju (odvojeno muškarci i žene, maloljetni i punoljetni, osobe na izdržavanju kazne i osobe u istražnom zatvoru) zatvorenici imaju pravo na opismenjivanje i osnovno školovanje te pravo na rad postoji institut suca izvršenja (I st. : upućivanje na izdržavanje kazne, prekid izdržavanja kazne, opoziv uvjetnog otpusta zbog neispunjavanja obveza; II stup po žalbi; pomoć nakon otpusta) – time je sprovedena judicijalizacija procesa izvršenja kazni

Uvjetni otpust n n Način izvršavanja kazne zatvora Formalni uvjeti: ako je izdržao najmanje

Uvjetni otpust n n Način izvršavanja kazne zatvora Formalni uvjeti: ako je izdržao najmanje 1/2 kazne na koju je osuđen, ali ne manje od 3 mj, + ako na to pristaje Materijalni uvjet: ako se osnovano očekuje da neće počiniti kazneno djelo (sud će cijeniti: ličnost osuđenika, njegov prijašnji život i osuđivanost, je li protiv njega u tijeku drugi kazneni postupak, odnos prema počinjenom kaznenom djelu i žrtvi, ponašanje tijekom izdržavanja kazne zatvora, uspješnost primjene programa izvršavanja kazne zatvora, je li došlo do promjene njegova ponašanja nakon počinjenog kaznenog djela ili se očekuje da će do tih promjena doći primjenom mjera nadzora za vrijeme uvjetnog otpusta te životne okolnosti i njegovu spremnost za uključivanje u život na slobodi) Iznimka: čl. 68. /7 KZ- kod bitno smanjeno ubrojivog počinitelja –SM - obveznog psihijatrijskog liječenja, pa je SM dovršena prije isteka kazne (vikarijski sustav)- nije vezan općim pretpostavkama za uvj. otpust

Opoziv uvjetnog otpusta (čl. 61. KZ) n n Obligatorni: osuđenik počini 1 ili više

Opoziv uvjetnog otpusta (čl. 61. KZ) n n Obligatorni: osuđenik počini 1 ili više k. d. za koja mu je izrečena kazna zatvora od 1 godine ili teža kazna; skrivljeno neizvršavanje obveza-SI (čl. 61. /3 KZ) Fakultativni: osuđenik počini 1 ili više k. d. za koja mu je izrečena kazna zatvora manja od 1 godine dopušten: n sud-2 god. od dana isteka izrečene kazne n SI- 6 mjeseci od isteka roka određenog za izvršavanje obveze

Novčana kazna n n n Izriče se u dnevnim iznosima (broj dn. i. x

Novčana kazna n n n Izriče se u dnevnim iznosima (broj dn. i. x visina dn. i. ) broj - 30 do 360 dnevnih iznosa, a kad je propisano i za k. d. iz koristoljublja do 500 dnevnih iznosa visina = dnevni prihodi + imovina – prosječni troškovi za uzdržavanje počinitelja i obitelji; raspon 1 dnevnog iznosa: od 20 do 10. 000 kn Ako počinitelj ne plati novčanu kaznu prisilna naplata (3 mj) rad za opće dobro (pristanak; 1 dn. i. sa 2 sata rod; max 720 sati) supletorni zatvor OLAKŠICE U PLAĆANJU: n n odgoda plaćanja (rok plaćanja: 30 dana-6 mj) obročna otplata (do 1 god) može se produžiti do 24 mjeseca

Odmjeravanje kazne n n n Pri izboru vrste i mjere kazne sud će, polazeći

Odmjeravanje kazne n n n Pri izboru vrste i mjere kazne sud će, polazeći od stupnja krivnje i svrhe kažnjavanja, ocijeniti sve okolnosti koje utječu da kazna po vrsti i mjeri bude lakša ili teža (olakotne i otegotne okolnosti), a osobito jačinu ugrožavanja ili povrede zaštićenog dobra, pobude iz kojih je kazneno djelo počinjeno, stupanj povrede počiniteljevih dužnosti, način počinjenja i skrivljene učinke kaznenog djela, prijašnji počiniteljev život, njegove osobne i imovinske prilike te njegovo ponašanje nakon počinjenog kaznenog djela, odnos prema žrtvi i trud da naknadi štetu (čl. 47/1 KZ). Visina kazne ne smije prekoračiti stupanj krivnje (čl. 47/2 KZ) okolnosti su AMBIVALENTNE PROŠIRENI KAZNENI OKVIR – ublažavanje ili oslobođenje/ pooštravanje zabrana dvostrukog vrednovanja okolnosti

Ublažavanje kazne uvijek je FAKULTATIVNO 1. Kad zakon izričito propisuje (nečinjenje, bitno smanjena ubrojivost,

Ublažavanje kazne uvijek je FAKULTATIVNO 1. Kad zakon izričito propisuje (nečinjenje, bitno smanjena ubrojivost, prekoračenje nužne obrane, otklonjiva zabluda o protupravnosti, pokušaj, pomaganje…)- čl. 48/1 kz 2. Kad postoje naročite olakotne okolnosti (osobito: n počinitelj se pomirio sa žrtvom, ako joj je u potpunosti ili većim dijelom naknadio štetu prouzročenu kaznenim djelom ili se ozbiljno trudio naknaditi tu štetu, a svrha kažnjavanja može se postići i takvom blažom kaznom)- čl. 48/2 KZ (važno je da usu „naročito” olakotne) 3. Sporazum državnog odvjetnika i okrivljenika – čl. 48/3 KZ

Granice ublažavanja kazne (čl. 49. KZ) 1. ako je za k. d. propisana kao

Granice ublažavanja kazne (čl. 49. KZ) 1. ako je za k. d. propisana kao najmanja mjera kazna zatvora u trajanju od 10 god. , kazna se može ublažiti do 3 god. , 2. ako je za k. d. propisana kao najmanja mjera kazna zatvora u trajanju od 5 god. , kazna se može ublažiti do 2 god. , 3. ako je za k. d. propisana kao najmanja mjera kazna zatvora u trajanju od 3 god. , kazna se može ublažiti do 1 god. , 4. ako je za k. d. propisana kao najmanja mjera kazna zatvora u trajanju od 1 god. , kazna se može ublažiti do 6 mj. , 5. ako je za kazneno djelo propisana kao najmanja mjera kazna zatvora u trajanju od 6 mj. , kazna se može ublažiti do 3 mj. - sporazum DO i okrivljenika: mogućnost dodatnog ublažavanja za 50%

Oslobođenje od kazne (čl. 50. KZ) n 1. 2. 3. 4. n uvijek je

Oslobođenje od kazne (čl. 50. KZ) n 1. 2. 3. 4. n uvijek je FAKULTATIVNO temelji se na izričitoj zakonskoj ovlasti (opći dio: neprikladan pokušaj čl. 34/3 i 37/3 KZ, dobrovoljni odustanak čl. 35. KZ; posebni dio: npr. protupravno oduzimanje slobode čl. 136/5 KZ, otmica čl. 137/4; terorističko udruženje čl. 102/3 KZ i dr. ) posljedice nehajnog kd. (objektivno) teško pogađaju počiniteljanepotrebno radi ostvarenja svrhe kažnjavanja kod kd. počinjenog iz nehaja- otkloniti ili umanjiti posljedice kd. + naknadio štetu kod kd. kojeg je propisana samo NK ili KZ do 1 god. - pomirio sa žrtvom + naknadio štetu kada je sud ovlašten osloboditi od kazne, može ga i blaže kazniti s tim da nije vezan ograničenjima iz čl. 49/1 KZ

Izricanje jedinstvene kazne za stjecaj n n n 2 koraka: 1. utvrditi pojedinačne kazne

Izricanje jedinstvene kazne za stjecaj n n n 2 koraka: 1. utvrditi pojedinačne kazne 2. izreći jedinstvenu kaznu Čl. 51. st. 2. KZ: Jedinstvena kazna sastoji se u povišenju najviše pojedinačne utvrđene kazne (asperacija), ali ne smije doseći zbir pojedinačnih kazni, niti premašiti najveću mjeru kazne Čl. 51. st. 3. KZ: Ako za 2 ili više kaznenih djela utvrdi kazne dugotrajnog zatvora čiji zbroj prelazi 50 god. , sud može izreći jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju 50 god. (apsorpcija)

Izricanje jedinstvene kazne osuđenoj osobi (čl. 53. KZ) n n n 1) počinio kd.

Izricanje jedinstvene kazne osuđenoj osobi (čl. 53. KZ) n n n 1) počinio kd. prije kd. za koje je osuđen 2) počinio kd. nakon što je osuđen prije nego je počeo izdržavati kaznu 3) počinio za vrijeme zadržavanja kz, dz, mlt. z (osim ako je počinjeno kd. do 1 god. - STEGOVNA MJERA čl. 53/3 KZ) izriče se nova jedinstvena kazna, a ranija kazna se uzima kao utvrđena- vrijeme provedeno na izdržavanju kazne, se uračunava u izrečene jedinstvenu kaznu (ne vrijeme koje je proveo na uvjetnom otpustu); izriče se jedinstvena kazna čak ako je raniju već izdržao? ? ? (druga rečenica čl. 53/1 KZ) neće ovako postupiti ako se „s obzirom na preostali dio ranije kazne primjenom odredbi o stjecaju ne bi mogla postići svrha kažnjavanja” (čl. 53/2 KZ)- izriče se nova samostalna kazna

Načelo uračunavanja oduzimanja slobode n n čl. 54. KZ: Vrijeme provedeno u pritvoru i

Načelo uračunavanja oduzimanja slobode n n čl. 54. KZ: Vrijeme provedeno u pritvoru i istražnom zatvoru, kao i svako oduzimanje slobode u vezi s kaznenim djelom, uračunava se u izrečenu kaznu zatvora, kaznu dugotrajnog zatvora i novčanu kaznu. Prilikom uračunavanja izjednačuje se jedan pritvora, istražnog zatvora i svakog drugog oduzimanja slobode te jedan dnevni iznos novčane kazne s jednim danom zatvora (čak i kada postoji samo procesna veza) čl. 19. - oduzimanje slobode u inozemstvu

Alternativne sankcije i sigurnosne mjere

Alternativne sankcije i sigurnosne mjere

1. Alternative kazni zatvora 1. 2. 3. 4. 5. Uvjetna osuda Rad za opće

1. Alternative kazni zatvora 1. 2. 3. 4. 5. Uvjetna osuda Rad za opće dobro Novčana kazna (Posebne obveze Zaštitni nadzor)

1. 1. Uvjetna osuda n n n uvjetna osuda – modifikacija kazne koja se

1. 1. Uvjetna osuda n n n uvjetna osuda – modifikacija kazne koja se sastoji u izricanju kazne za k. d. , s time da se kazna neće izvršiti ako počinitelj kroz određeno vrijeme ne počini novo k. d. te eventualno ispuni neke obveze 2 temeljna sustava: a) francusko-belgijski sustav – bez nadzora b) probacijski sustav – s nadzorom Vrste uvjetne osude: 1. uvjetna osuda, 2. djelomična uvjetna osuda

1. 1. Uvjetna osuda n n n Formalni uvjet: izrečena kazna do 1 godine

1. 1. Uvjetna osuda n n n Formalni uvjet: izrečena kazna do 1 godine zatvora ili novčana kazna Materijalni uvjet: počinitelj i bez izvršenja kazne neće ubuduće činiti kaznena djela (ocjena se temelji na: ličnosti počinitelja, njegovu prijašnjem životu, osobito je li ranije osuđivan, obiteljskim prilikama, okolnostima počinjenja samog kaznenog djela te ponašanju nakon počinjenog kaznenog djela, osobito o odnosu počinitelja prema žrtvi i nastojanju da oštećeniku popravi štetu). Vrijeme provjeravanja: od 1 do 5 godina- na pune godine

1. 1. Djelomična uvjetna osuda n n n Formalni uvjet: izrečena kazna veća od

1. 1. Djelomična uvjetna osuda n n n Formalni uvjet: izrečena kazna veća od 1 god. , a manje od 3 god. zatvora Materijalni uvjet: postoji visok stupanj vjerojatnosti da i bez izvršenja cijele kazne neće ubuduće činiti kaznena djela. Neuvjetovani dio kazne zatvora mora iznositi najmanje 6 mj. , a najviše 1/2 izrečene kazne. Neuvjetovani dio novčane kazne ne može iznositi manje od 1/5 ni više od 1/2 izrečene kazne. Ne primjenjuju se odredbe o uvjetnom otpustu Vrijeme provjeravanja: 1 -5 god. (pune godine)

1. 1. Opoziv uvjetne osude n n Obligatorni: ako za 1 ili više kaznenih

1. 1. Opoziv uvjetne osude n n Obligatorni: ako za 1 ili više kaznenih djela počinjenih za vrijeme provjeravanja izrekne kaznu zatvora u trajanju duljem od 1 god. Fakultativni: ako za 1 ili više kaznenih djela počinjenih za vrijeme provjeravanja izrekne novčanu kaznu ili kaznu zatvora do 1 god.

1. 2. Rad za opće dobro n Rad za opće dobro – zamjena za:

1. 2. Rad za opće dobro n Rad za opće dobro – zamjena za: (a 1) novčanu kaznu do 360 dnevnih iznosa (a 2)kod zamjene neplaćene nk. (čl. 43/2 KZ-a) - 1 dnevni iznos = 2 sata rada Max. 720 sati rada (b) kaznu zatvora do 1 godine - 1 dan zatvora = 2 sata rada Max. 730 sati rada -uvjet: pristanak osuđenika nadležnom tijelu za probaciju + rok od 1 mj-2 god NE – već osuđenim osobama –kz 6 mj i više

1. 4. Posebne obveze Uz uvjetnu osudu i djelomičnu uvjetnu osudu n 2 kategorije:

1. 4. Posebne obveze Uz uvjetnu osudu i djelomičnu uvjetnu osudu n 2 kategorije: 1. obveze reparacije ili plaćanja: naknada štete, uplata u humanitarne/karitativne svrhe ili fond za zaštitu žrtava 2. specijalnopreventivne obveze (npr. zabrana približavanja žrtvi, napuštanje doma na određeno vrijeme, zabrana kontakata s određenom osobom, zabrana nošenja oružja ili drugih predmeta, ispunjavanje obveze uzdržavanja) - Liječenje i odvikavanje od ovisnosti samo uz pristanak; odvikavanje od ovisnosti (max 3 god. ) -generalna klauzula: i druge obveze primjerene s obzirom na počinjeno djelo n

1. 5. Zaštitni nadzor (čl. 64. KZ-a) n n n Uz uvjetnu osudu, uvjetni

1. 5. Zaštitni nadzor (čl. 64. KZ-a) n n n Uz uvjetnu osudu, uvjetni otpust i ROD Naglasak na specijalnoj prevenciji (radi odvraćanja počinitelja od činjenja k. d. ) Moguće obveze uz zaštitni nadzor: redovito javljanje probacijskom službeniku, primati posjeta probacijskog službenika i davati mu potrebne informacije i dokumente, tražiti suglasnost suca izvršenja za put u inozemstvo…

2. Sigurnosne mjere n n n Temelj: opasnost počinitelja Svrha: otklanjanje okolnosti koje omogućavaju

2. Sigurnosne mjere n n n Temelj: opasnost počinitelja Svrha: otklanjanje okolnosti koje omogućavaju ili poticajno djeluju na počinjenje novog kaznenog djela. Načelo razmjernosti: Sigurnosna mjera mora biti u razmjeru s težinom počinjenog kaznenog djela i kaznenih djela koja se mogu očekivati, kao i sa stupnjem počiniteljeve opasnosti Kršenje sigurnosne mjere predstavlja kazneno djelo iz čl. 311. /2 KZ (neizvršavanje sudske odluke) Tijek – od izvršnosti presude (čl. 67. a KZ-a)

2. Sigurnosne mjere 1. obvezno psihijatrijsko liječenje 2. obvezno liječenje od ovisnosti 3. obvezan

2. Sigurnosne mjere 1. obvezno psihijatrijsko liječenje 2. obvezno liječenje od ovisnosti 3. obvezan psihosocijalni tretman 4. zabrana obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti 5. zabrana upravljanja motornim vozilom 6. zabrana približavanja 7. udaljenje iz zajedničkog kućanstva 8. zabrana pristupa internetu 9. zaštitni nadzor po punom izvršenju kazne zatvora

2. 1. Obvezno psihijatrijsko liječenje (čl. 68. KZ-a) n n Izriče se počinitelju koji

2. 1. Obvezno psihijatrijsko liječenje (čl. 68. KZ-a) n n Izriče se počinitelju koji je kazneno djelo za koje je propisana kazna zatvora od 1 godine ili više počinio u stanju bitno smanjene ubrojivosti ako postoji opasnost da bi ta osoba zbog duševnih smetnji zbog kojih je nastupila njezina bitno smanjena ubrojivost mogla u budućnosti počiniti teže kazneno djelo. – mora! Trajanje: do prestanka sankcije uz koju je izrečena ili ranije ako su prestali razlozi zbog kojih je izrečena Vikarijski sustav Preispitivanje-načelno 1 god. ; prije- ne prije 6 mj.

2. 2. Obvezno liječenje od ovisnosti (čl. 69. KZ-a) n n Izriče se počinitelju

2. 2. Obvezno liječenje od ovisnosti (čl. 69. KZ-a) n n Izriče se počinitelju koji je kazneno djelo počinio pod odlučujućim djelovanjem ovisnosti o alkoholu, drogi ili druge vrste ovisnosti ako postoji opasnost da će zbog te ovisnosti u budućnosti počiniti teže kazneno djelo-mora! Trajanje: do prestanka sankcije uz koju je izrečena ili ranije ako su prestali razlozi zbog kojih je izrečena, a max. 3 god. Vikarijski sustav Preispitivanje svakih 6 mj. (obustava/promjena načina i vremena njezina izvršenja)

2. 3. Obvezan psihosocijalni tretman (čl. 70. KZ-a) n n n Izriče se počinitelju

2. 3. Obvezan psihosocijalni tretman (čl. 70. KZ-a) n n n Izriče se počinitelju koji je počinio kazneno djelo s obilježjem nasilja ako postoji opasnost da će počiniti isto ili slično djelomože! Trajanje: do prestanka sankcije uz koju je izrečena, a max. 2 god. Vikarijski sustav

2. 4. Zabrana obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti (čl. 71. KZ-a) n n n

2. 4. Zabrana obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti (čl. 71. KZ-a) n n n Zabrana- potpuna ili djelomična Izriče se počinitelju koji je kazneno djelo počinio u obavljanju dužnosti ili djelatnosti ako postoji opasnost da će zlouporabom te dužnosti ili djelatnosti ponovno počiniti kazneno djelo-mora! Trajanje: 1 do 10 godina, a doživotno za teška k. d. na štetu djeteta (st. 3. ) mogućnost ukidanja počinitelju tih teških kd. Na štetu djece (st. 3. ) u kojima dolazi u redoviti kontakt s djecom i kada ova djela nisu bila počinjena u obavljanju dužnsoti ili djelatnosti!!! Preispitivanje (obustava)– načelno protekom ½ trajanja; doživotno protekom 10 godina/ ponavljanje prijedloga protekom 1 god.

2. 5. Zabrana upravljanja motornim vozilom (čl. 72. KZ-a) n n n Izriče se

2. 5. Zabrana upravljanja motornim vozilom (čl. 72. KZ-a) n n n Izriče se počinitelju kaznenog djela protiv sigurnosti prometa kad postoji opasnost da će upravljajući motornim vozilom ugroziti sigurnost prometa- mora! Na sve kategorije/iznimno na pojedine Trajanje: 1 do 5 god. , a iznimno doživotno za recidiviste teških prometnih delikata (ali postoji mogućnost ukidanja) Preispitivanje (obustava) načelno protekom ½ vremena; doživotno protekom roka 5 god. (ponavljanje nakon 1 god. ) USUD: sigurnosna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom “zauvijek” je nerazmjerna i protivna načelu vladavine prava (U-I-1162/2008 od 28. 6. 2011. )

2. 6. Zabrana približavanja, uznemiravanja ili uhođenja (čl. 73. KZ-a) n n počinitelju- kad

2. 6. Zabrana približavanja, uznemiravanja ili uhođenja (čl. 73. KZ-a) n n počinitelju- kad postoji opasnost da bi prema tim osobama ili na tim mjestima mogao ponovno počiniti kd. mora! Zabrana obuhvaća: 1. približavanje određenoj osobi (žrtvi, drugoj osobi ili grupi osoba) 2. približavanje određenom mjestu Trajanje: 1 do 5 godina Preispitivanje – protekom roka ½ trajanja mjere/ ponavljanje prijedloga nakon 1 god.

2. 7. Udaljenje iz zajedničkog kućanstva (čl. 74. KZ-a) n n Izriče se počinitelju

2. 7. Udaljenje iz zajedničkog kućanstva (čl. 74. KZ-a) n n Izriče se počinitelju kaznenog djela nasilja prema osobi s kojom živi u zajedničkom kućanstvu ako postoji visok stupanj opasnosti da bi bez provođenja ove mjere počinitelj mogao ponovno počiniti nasilje prema članu zajedničkog kućanstva-može! Trajanje: 3 mj. do 3 godine Odmah po pravomoćnosti presude napušta stan… Preispitivanje (obustava) – protekom ½ vremena

2. 8. Zabrana pristupa internetu (čl. 75. KZ-a) n n n Izriče se počinitelju

2. 8. Zabrana pristupa internetu (čl. 75. KZ-a) n n n Izriče se počinitelju koji je kazneno djelo počinio putem interneta ako postoji opasnost da će zlouporabom interneta ponovno počiniti kazneno djelo-mora! Trajanje: 6 mj. do 2 god. Kršenje kd. (neizvršavanje sudske odluke 311. /2 KZ-ado 2 god. ); ali ne ako se može opozvati (uo. ; rod); neizvršavanje SM tijekom uot. – kd. Preispitivanje, tj. obustava protekom 1/2

2. 9. Zaštitni nadzor po punom izvršenju kazne zatvora (čl. 76. KZ-a) Uvjeti: 1.

2. 9. Zaštitni nadzor po punom izvršenju kazne zatvora (čl. 76. KZ-a) Uvjeti: 1. Ako je počinitelju izrečena kazna zatvora: od 5 ili više godina za namjerno kazneno djelo, ili – u trajanju od 2 ili više godina za namjerno kazneno djelo s obilježjem nasilja ili – za spolni delikt (kd. protiv spolne slobode i kd. spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta) 2. Kazna je u potpunosti izdržana – Trajanje: 1 god. /3 god. (kd. počinjeno na štetu djeteta)-novi prijedlog 3/5 + 1 god. (sud može produljiti za 1 god. )

Zahvaljujem na pozornosti

Zahvaljujem na pozornosti