Katalogiseringsutredningen Delprojekt 1 kvantitativa uppgifter och analys av

  • Slides: 17
Download presentation
Katalogiseringsutredningen : Delprojekt 1, kvantitativa uppgifter och analys av postflödet Presentation på katalogrådets möte

Katalogiseringsutredningen : Delprojekt 1, kvantitativa uppgifter och analys av postflödet Presentation på katalogrådets möte 2006 -03 -28 Susanne Sellei

Disposition • Genomgång av uppdraget • Frågor till referensgruppen • Tid- och aktivitetsplan

Disposition • Genomgång av uppdraget • Frågor till referensgruppen • Tid- och aktivitetsplan

Delstudie 1, syfte Föreslå åtgärder som kan effektivisera bibliotekens katalogisering i LIBRIS

Delstudie 1, syfte Föreslå åtgärder som kan effektivisera bibliotekens katalogisering i LIBRIS

Delstudie 1, hypotes • Arbetsinsatserna vid katalogisering är beroende av om det vid katalogiseringstillfället

Delstudie 1, hypotes • Arbetsinsatserna vid katalogisering är beroende av om det vid katalogiseringstillfället finns en färdig post att utnyttja eller ej, samt av hur lättillgänglig en katalogpost är • Arbetsinsatser vid uppgradering av poster varierar beroende på om en post redan finns i Libris-basen, om den hämtas från ONECAT eller någon annan källa via katalogiseringsklienten

Delstudie 1, uppdrag • Ta fram kvantitativa uppgifter • Beskriva postflödet • Ge förslag

Delstudie 1, uppdrag • Ta fram kvantitativa uppgifter • Beskriva postflödet • Ge förslag på effektiviseringar

Delstudie 1, uppdrag: kvantitativa uppgifter • antalet nya poster • antalet befintliga poster som

Delstudie 1, uppdrag: kvantitativa uppgifter • antalet nya poster • antalet befintliga poster som uppgraderats • antalet importerade poster som tagits över • antalet årsarbetskrafter • kostnad totalt för katalogisering (personalkostnader) 1. kostnad per katalogpost

Delstudie 1 uppdrag: postflödet I uppdraget ingår flödesbeskrivning som ska redogöra för var poster

Delstudie 1 uppdrag: postflödet I uppdraget ingår flödesbeskrivning som ska redogöra för var poster hämtas för uppgradering samt hur stora ingrepp som görs i dessa

Delstudie 1 uppdrag: förslag på effektivisering – Det kan handla om ett mer rationellt

Delstudie 1 uppdrag: förslag på effektivisering – Det kan handla om ett mer rationellt arbetssätt – Det kan handla om att identifiera åtgärder som kan minimera andelen primärkatalogiseringar till förmån för uppgradering/övertagande av poster – Det kan handla om sätt att minimera andelen nödvändiga, manuella ingrepp vid uppgradering av poster

Delstudie 1, metod • Libris befintliga statistikfunktioner och programmeringsinsatser • Enkätundersökning med frågor av

Delstudie 1, metod • Libris befintliga statistikfunktioner och programmeringsinsatser • Enkätundersökning med frågor av bedömningskaraktär • Tidmätning av klassning och?

Omfattning och begränsning • Katalogisering i LIBRIS-basen, dvs. ej arbetsmoment i lokala system •

Omfattning och begränsning • Katalogisering i LIBRIS-basen, dvs. ej arbetsmoment i lokala system • Manuell katalogisering dvs. ej inmatning av poster maskinellt • Katalogisering innebär inte signumtilldelning och märkning • Bibliografiska poster dvs. ej beståndsposter och auktoritetsposter • Posttyper: nya, uppgrade (befintliga och importerade)

Frågor till referensgruppen • Snittlönen för katalogisatörer? • Antalet årsarbetskrafter? • Tidsåtgång (snittid) för

Frågor till referensgruppen • Snittlönen för katalogisatörer? • Antalet årsarbetskrafter? • Tidsåtgång (snittid) för katalogisering av bibliografiska poster i LIBRIS-basen? • Tidsåtgång (snittid) för klassning (för delstudie 3 DDC)?

Frågor till referensgruppen forts. • Olika nivåer finns för beskrivningen, hur kan man benämna

Frågor till referensgruppen forts. • Olika nivåer finns för beskrivningen, hur kan man benämna nivån för klassning, arbete med namnformer och ämnesordstilldelning? Är det möjligt? • Kan ni få fram uppgifter från era lokala system om antalet poster i LIBRIS-basen ni har uppgraderat (ej importerade poster)?

Delstudie 1, tidplan • Start 1 februari 2006 • Slutrapport hösten 2006 (redov. 16

Delstudie 1, tidplan • Start 1 februari 2006 • Slutrapport hösten 2006 (redov. 16 nov. ) • Tidsåtgång: 30 mandagar

Delstudie 1, aktivitets- och tidplan • Samla in information relevant för och synpunkter på

Delstudie 1, aktivitets- och tidplan • Samla in information relevant för och synpunkter på delstudien. (februari/mars 2006) • Kartlägga olika typer av poster i LIBRIS, varifrån poster importeras, deras kvalitet och format. (mars 2006) • Ta fram statistiska uppgifter om olika posttyper från LIBRIS. (våren 2006)

Delstudie 1, aktivitets- och tidplan forts • Utarbeta enkätfrågor till katalogiseringsansvariga på UH- biblioteken.

Delstudie 1, aktivitets- och tidplan forts • Utarbeta enkätfrågor till katalogiseringsansvariga på UH- biblioteken. (våren 2006) • Distribuera enkäten. (juni 2006). Enkätsvaren skall lämnas före midsommar dvs inom 3 veckor • Sammanställa och analysera enkätsvaren. Kostnadsberäkningar. (augusti-september 2006)

Delstudie 1, aktivitets- och tidplan forts. • (Ev. på basis av enkätsvaren göra djupintervjuer

Delstudie 1, aktivitets- och tidplan forts. • (Ev. på basis av enkätsvaren göra djupintervjuer med några utvalda bibliotek för att spegla skillnader mellan olika bibliotek. ) (augusti 2006) • Rapportskrivning. (augusti-september 2006)

Har Ni frågor eller synpunkter? Välkomna att skicka e-mail till susanne. sellei@lib. kth. se

Har Ni frågor eller synpunkter? Välkomna att skicka e-mail till susanne. sellei@lib. kth. se