Kapittel U Organisk kjemi funksjonelle grupper i molekyler

  • Slides: 11
Download presentation
Kapittel U Organisk kjemi – funksjonelle grupper i molekyler

Kapittel U Organisk kjemi – funksjonelle grupper i molekyler

Funksjonelle grupper • En funksjonell gruppe er den atomgruppa i stoffet som avgjør hvilken

Funksjonelle grupper • En funksjonell gruppe er den atomgruppa i stoffet som avgjør hvilken gruppe organisk stoffet tilhører. • Den funksjonelle gruppa – Setter navn på molekylet – Er vanligvis den som reagerer – Gir stoffet sine fysiske og kjemiske egenskaper

Alkoholer • Alkoholer har den funksjonelle gruppa -OH • Nomenklatur: Sett til endelsen –ol

Alkoholer • Alkoholer har den funksjonelle gruppa -OH • Nomenklatur: Sett til endelsen –ol til navnet på alkanet som har like mange C-atomer som alkoholen. • Isomeri: Marker hvor OH-gruppa sitter ved å sette nummeret på C-atomet med OH-gruppa foran –ol.

 • Alkoholer deles inn i primære, sekundære eller tertiære etter hvor mange andre

• Alkoholer deles inn i primære, sekundære eller tertiære etter hvor mange andre C-atomer som OH-gruppas C-atom er bundet til.

 • Fenoler inneholder en OH-gruppe bundet direkte til en benzenring: • Etere er

• Fenoler inneholder en OH-gruppe bundet direkte til en benzenring: • Etere er forbindelser der begge H-atomene i vann er byttet ut med alkylgrupper. • Aminer er stoffer der ett eller flere H-atomer i ammoniakk, NH 3, er byttet ut med alkylgrupper.

Karbonylforbindelser • Karbonylforbindelser inneholder karbonylgruppa • Vi kan ha • Den funksjonelle gruppa er

Karbonylforbindelser • Karbonylforbindelser inneholder karbonylgruppa • Vi kan ha • Den funksjonelle gruppa er rammet inn.

Aldehyder • Aldehyder er reduksjonsmidler. • Nomenklatur: Gi endelsen –al til det tilsvarende hydrokarbonnavnet.

Aldehyder • Aldehyder er reduksjonsmidler. • Nomenklatur: Gi endelsen –al til det tilsvarende hydrokarbonnavnet.

Ketoner • Ketoner er ikke reduksjonsmidler. • Nomenklatur: Gi endelsen –on til det tilsvarende

Ketoner • Ketoner er ikke reduksjonsmidler. • Nomenklatur: Gi endelsen –on til det tilsvarende hydrokarbonnavnet.

Karboksylsyrer • Nomenklatur: Gi endelsen –syre til det tilsvarende hydrokarbonnavnet. • Karboksylsyrer kan –

Karboksylsyrer • Nomenklatur: Gi endelsen –syre til det tilsvarende hydrokarbonnavnet. • Karboksylsyrer kan – – Være aromatiske (med benzenring) Være umettede (med dobbeltbindinger) Ha flere COOH-grupper Ha andre funksjonelle grupper i tillegg

Oksidasjon av alkoholer • Primære alkoholer oksideres til aldehyder og videre til karboksylsyrer. •

Oksidasjon av alkoholer • Primære alkoholer oksideres til aldehyder og videre til karboksylsyrer. • Sekundære alkoholer oksideres til ketoner. • Tertiære alkoholer oksideres ikke.

Estere • En ester lages ved at en alkohol og en karboksylsyre reagerer med

Estere • En ester lages ved at en alkohol og en karboksylsyre reagerer med hverandre. • Reaksjonen kalles en kondensasjonsreaksjon. • Ved hydrolyse spaltes esteren tilbake til alkohol og syre.