Kapitola 4 Mezinrodn obchod MP 1 URL http

  • Slides: 77
Download presentation
Kapitola 4 Mezinárodní obchod. MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. RB@centrum. cz

Kapitola 4 Mezinárodní obchod. MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

Struktura kapitoly 4 4. 1 Základní pojmy. 4. 2 Teorie absolutní výhody z MO.

Struktura kapitoly 4 4. 1 Základní pojmy. 4. 2 Teorie absolutní výhody z MO. 4. 3 Teorie relativní (komparativní) výhody z MO. 4. 4 Protekcionismus vs. liberalismus. 4. 5 Platební bilance. Obchodní bilance. MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

4. 1 Základní pojmy MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. RB@centrum. cz

4. 1 Základní pojmy MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

Mezinárodní ekonomie vs. mezinárodní obchod Mezinárodní ekonomie • u jejího zrodu stáli pánové Adam

Mezinárodní ekonomie vs. mezinárodní obchod Mezinárodní ekonomie • u jejího zrodu stáli pánové Adam SMITH a David Ricardo • soustřeďuje se na analýzu – vývoje světového hospodářství – na mezinárodní obchod a – mezinárodní finance MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

Mezinárodní ekonomie vs. mezinárodní obchod Mezinárodní obchod • jedná se o arbitráž (obchod) na

Mezinárodní ekonomie vs. mezinárodní obchod Mezinárodní obchod • jedná se o arbitráž (obchod) na světovém trhu zboží • zboží jsou kupována na levných trzích a prodávána na dražších trzích • přispívá k efektivnějšímu využití světových výrobních zdrojů (L, A, K, t), MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

HDP a příspěvek MO k HPD • HDP = C + I + G

HDP a příspěvek MO k HPD • HDP = C + I + G + NX – kde NX jsou tzv. čisté vývozy • NX = X – M, základní myšlenka: –X>M • HDP roste – X < M • HDP klesá MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

Grafické znázornění EXPORTU a IMPORTU • Použité značení – – – P … cena

Grafické znázornění EXPORTU a IMPORTU • Použité značení – – – P … cena Q … množství E … bod rovnováhy S … nabídka D … poptávka • EXPORT – P > Pe => na trhu vzniká přebytek => export – Qs > Qd • IMPORT – P < Pe => na trhu vzniká nedostatek => import – Qs < Qd MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

Míra otevřenosti ekonomiky • podíl vývozu a dovozu na HDP – otevřenost k čistým

Míra otevřenosti ekonomiky • podíl vývozu a dovozu na HDP – otevřenost k čistým exportům • nx = NX/HDP * 100 • nx = [(X/HDP) – (M/HDP)]*100 – otevřenost k exportu (X) • x = X/HDP * 100 – otevřenost k importu (M) • m = M/HDP * 100 • udává se v procentech • čím vyšší číslo, tím je ekonomika otevřenější zahraničnímu obchodu MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

Příklady míry otevřenosti k exportu z reálné praxe • ČR cca. 60% • USA

Příklady míry otevřenosti k exportu z reálné praxe • ČR cca. 60% • USA 11, 9% • Německo 25, 3% • Japonsko 11, 1% • Nizozemí 54, 7% • Jižní Korea 38, 1% MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

Příčiny vysoké, resp. nízké míry společnosti NÍZKÁ MÍRA OTEVŘENOSTI – rozvinuté země: • hlavní

Příčiny vysoké, resp. nízké míry společnosti NÍZKÁ MÍRA OTEVŘENOSTI – rozvinuté země: • hlavní roli zde hraje velký vnitřní trh (např. USA) – méně rozvinuté státy: • vysoké náklady a nízká konkurenceschopnost na světových trzích MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

Příčiny vysoké, resp. nízké míry společnosti VYSOKÁ MÍRA OTEVŘENOSTI • rozvinuté země – •

Příčiny vysoké, resp. nízké míry společnosti VYSOKÁ MÍRA OTEVŘENOSTI • rozvinuté země – • tranzitivní země a nově industrializované země – • s malým vnitřním trhem (např. Belgie, Nizozemí, aj. ) při překonávání své ekonomické nerozvinutosti se snaží s vládní podporou chovat proexportně rozvojové země – – úzká specializace výroby, podmíněna zejména monokulturními podmínkami – např. káva – Brazílie, ropa – SA, aj. MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

DŮVODY REALIZACE MO • rozdílná vybavenost přírodními zdroji • odlišné klimatické a geografické podmínky

DŮVODY REALIZACE MO • rozdílná vybavenost přírodními zdroji • odlišné klimatické a geografické podmínky (např. ČR asi nebude pěstovat banány, naproti tomu v Africe asi nebudou vyrábět jabloneckou bižuterii, aj. ) • odlišné výrobní náklady • rozdílná kvalifikace obyvatelstva • existence liberálních trhů (tzv. daňových rájů) a ochranářských trhů MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

4. 2 Teorie ABSOLUTNÍ VÝHODY Z MO MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz

4. 2 Teorie ABSOLUTNÍ VÝHODY Z MO MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

I. Předpoklady teorie • dvě země • dva výrobky • rozdílné náklady na výrobu

I. Předpoklady teorie • dvě země • dva výrobky • rozdílné náklady na výrobu daného statku – budeme předpokládat nulové dopravní a další náklady • žádná ochranářská opatření MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

II. Základní myšlenka absolutní teorie výhody z MO • země se specializuje na ten

II. Základní myšlenka absolutní teorie výhody z MO • země se specializuje na ten výrobek, při jehož výrobě má absolutně nižší náklady • výsledkem této specializace jsou tzv. přínosy z mezinárodního obchodu, které – zvyšují produkční možnosti ekonomiky určitého státu – graficky se dají znázornit posunem křivky PPF možností směrem vpravo MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

Příklad - zadání • Česká republika potřebuje na výrobu jednoho litru kvalitního piva 1

Příklad - zadání • Česká republika potřebuje na výrobu jednoho litru kvalitního piva 1 den, na výrobu jednoho kilogramu sýru brynza potřebuje zhruba 2 dny • Slovenská republika k výrobě 1 litru kvalitního piva potřebuje 3 dny, zatímco na výrobu jednoho kilogramu sýra jí stačí 1 den MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

Příklad - úkoly 1. Výše zmíněné údaje zapište přehledně do tabulky 2. Která země

Příklad - úkoly 1. Výše zmíněné údaje zapište přehledně do tabulky 2. Která země má absolutní výhodu při výrobě piva? • 3. Která země má absolutní výhodu při výrobě brynzy? • 4. jaká je produktivita práce při výrobě piva v ČR a PP při výrobě piva v SR? jaká je produktivita práce při výrobě brynzy v SR a PP při výrobě brynzy v ČR? Jak bude probíhat mezinárodní obchod? MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

I. Zápis údajů do tabulky Stát ČR Pivo (dny) 1 Brynza (dny) 2 SR

I. Zápis údajů do tabulky Stát ČR Pivo (dny) 1 Brynza (dny) 2 SR 3 1 MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

2. Absolutní výhoda při výrobě piva a PP • Absolutní výhodu při výrobě piva

2. Absolutní výhoda při výrobě piva a PP • Absolutní výhodu při výrobě piva má ČR – na výrobu potřebuje pouze 1 den – SR potřebuje 3 dny • Produktivita práce – 3 : 1 = 300 % • ČR má 3 x vyšší produktivitu práce než SR • nebo obráceně – 1 : 3 = 0, 33 => SR má zhruba třetinovou produktivitu práce výkonu ČR MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

3. Absolutní výhoda při výrobě BRYNZY • absolutní výhodu při výrobě brynzy má SR

3. Absolutní výhoda při výrobě BRYNZY • absolutní výhodu při výrobě brynzy má SR • důvod: – na její výrobu potřebuje pouze 1 den – ČR na totéž množství brynzy potřebuje 2 dny • produktivita práce ČR – ½ = 0, 50 => 50% PP SR – nebo obráceně: • 2 : 1 = 2 * 100 (v %) = 200 % • SR má dvojnásobnou PP ve srovnání s ČR MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

4. Bude probíhat mezinárodní obchod? Stát Pivo (dny) Brynza (dny) ČR 1 2 SR

4. Bude probíhat mezinárodní obchod? Stát Pivo (dny) Brynza (dny) ČR 1 2 SR 3 1 • ANO – MO probíhat dle absolutní teorie bude • splnili jsme všechny předpoklady • ČR se zaměří na výrobu piva (je v něm 3 x lepší než SR) • SR se zaměří na výrobu brynzy (v té je 2 x lepší než ČR) MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

4. 3 Relativní (komparativní) teorie výhody z MO MP 1 URL: http: //BLINKA. wz.

4. 3 Relativní (komparativní) teorie výhody z MO MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

2. Předpoklady relativní teorie • dvě země • dva výrobky • jedna země má

2. Předpoklady relativní teorie • dvě země • dva výrobky • jedna země má ABSOLUTNÍ výhodu na výrobu obou statků – logicky: jedna země má absolutní nevýhodu • žádná ochranářská opatření MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

II. Základní myšlenka relativní teorie výhody z MO • země se specializuje na ten

II. Základní myšlenka relativní teorie výhody z MO • země se specializuje na ten výrobek, při jehož výrobě má relativně nižší náklady • tzn. do mezinárodního obchodu se zapojí i země, která je horší ve výrobě obou statků • země, která je horší ve výrobě obou statků se zaměří na ten, v jehož výrobě je relativně méně špatná – tzn. zaměří se na výrobek, kde má relativně nižší náklady a relativně vyšší PP MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

Příklad - zadání • Česká republika potřebuje na výrobu jednoho litru kvalitního piva 1

Příklad - zadání • Česká republika potřebuje na výrobu jednoho litru kvalitního piva 1 den, na výrobu jednoho kilogramu sýru brynza potřebuje zhruba 2 dny • Slovenská republika k výrobě 1 litru kvalitního piva potřebuje 3 dny, na výrobu jednoho kilogramu sýra jí stačí 3 dny MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

Příklad - úkoly 1. Výše zmíněné údaje zapište přehledně do tabulky 2. Jsou splněny

Příklad - úkoly 1. Výše zmíněné údaje zapište přehledně do tabulky 2. Jsou splněny předpoklady relativní teorie? 3. Jak vysoké N a PP na výrobu jednotlivých statků mají jednotlivé státy? 4. Bude probíhat mezinárodní obchod? A jak? MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

I. Zápis údajů do tabulky Stát ČR Pivo (dny) 1 Brynza (dny) 2 SR

I. Zápis údajů do tabulky Stát ČR Pivo (dny) 1 Brynza (dny) 2 SR 3 3 MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

II. Jsou splněny předpoklady relativní teorie? • ANO, protože: – máme • 2 země,

II. Jsou splněny předpoklady relativní teorie? • ANO, protože: – máme • 2 země, • 2 výrobky, • jednu zemi, která je absolutně lepší při výrobě obou statků (ČR) – liberální obchod ověřit nemůžeme, ten skutečně jen předpokládáme – můžeme tedy analyzovat, jak bude probíhat MO MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

III. Náklady a PP jednotlivých zemí při výrobě statků • ČR – pivo: •

III. Náklady a PP jednotlivých zemí při výrobě statků • ČR – pivo: • 3: 1 = 3 x nižší náklady a 3 x vyšší PP než SR – brynza: • 3: 2 = 1, 5 x nižší náklady a 1, 5 vyšší PP než SR • SR (obráceně) – pivo: • 1: 3 = 0, 33 => 33% PP SR; náklady má tedy 3 x vyšší než ČR – brynza • 2: 3 = 0, 67 = 67% PP ČR, resp. 1, 5 x vyšší N než ČR MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

IV. Mezinárodní obchod • ČR je absolutně lepší při výrobě obou statků • SR

IV. Mezinárodní obchod • ČR je absolutně lepší při výrobě obou statků • SR je absolutně horší při výrobě obou statků • nicméně: – při výrobě brynzy je „relativně“ lepší, protože ve vztahu k ČR je horší pouze 1, 5 x – při výrobě piva je totiž horší 3 x! • MO bude probíhat tak, že ČR se specializuje na pivo a SR na výrobu brynzy MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

3. 4 Protekcionismus vs. liberalismus MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. RB@centrum.

3. 4 Protekcionismus vs. liberalismus MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

Struktura kapitoly 4. 4. 1 Liberalismus - svobodný obchod 4. 4. 2 Protekcionismus (formy,

Struktura kapitoly 4. 4. 1 Liberalismus - svobodný obchod 4. 4. 2 Protekcionismus (formy, důvody, dopady) MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

4. 4. 1 LIBERALISMUS MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. RB@centrum. cz

4. 4. 1 LIBERALISMUS MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

zásady liberalistického „volného“ obchodu • svobodný obchod • obchod bez státních zásahů – bez

zásady liberalistického „volného“ obchodu • svobodný obchod • obchod bez státních zásahů – bez stanovování cel, kvót a dalších ochranářských opatření • mezinárodní obchod bez zásahů státu vede dlouhodobě k efektivnímu využívání výrobních zdrojů a tím i ke zvyšování životní úrovně, • krátkodobě může mít jeho volný průběh různé negativní projevy – např. odchod některých firem z odvětví – převážně těch domácích firem, které vyrábí s vyššími náklady než jejich zahraniční konkurenti • v čisté podobě u jednotlivých států neexistuje, • jistou formou volného obchodu jsou mezinárodní instituce typu – ESVO, EU, NAFTA, aj. MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

4. 4. 2 PROTEKCIONISMUS MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. RB@centrum. cz

4. 4. 2 PROTEKCIONISMUS MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

protekcionismus = ochranářská politika státu • stát vstupuje do mezinárodního obchodu s cílem ochránit

protekcionismus = ochranářská politika státu • stát vstupuje do mezinárodního obchodu s cílem ochránit domácí výrobce před konkurencí okolního světa • formy protekcionismu (nástroje) – cla – dovozní kvóty a embargo – legislativní opatření MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

CLA • povinná veřejná dávka, kterou vybírá státní orgán za zboží přecházející celní hranice

CLA • povinná veřejná dávka, kterou vybírá státní orgán za zboží přecházející celní hranice státu • jsou určena celním zákonem • funkce – fiskální (jsou příjmem SR, i rozpočtu EU) – obchodně-politická (ovlivňuje X a M) – cenotvorná (clo zdražuje zboží) MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

CELNÍ POLITIKA ČR • ČR uplatňuje cla ve vztahu ke třetím zemím, tzn. k

CELNÍ POLITIKA ČR • ČR uplatňuje cla ve vztahu ke třetím zemím, tzn. k nečlenům EU • výběr cla zajišťují orgány celní kontroly – Při dovozu • Od vstupu zboží na český trh až do doby, kdy celnice zboží propustí do oběhu – Vázaného (např. vezeme nový výrobek ukázat na výstavu či veletrh) – Volného (prodej) – Při vývozu – Při průvozu MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

Co nepodléhá celní kontrole • Diplomatická pošta • Zákonem stanovené množství statku určitého druhu

Co nepodléhá celní kontrole • Diplomatická pošta • Zákonem stanovené množství statku určitého druhu (alkohol, cigarety) • Cestovní potřeby – – – Léky pro osobní potřebu, Drobná literární a umělecká díla Věci k vyučování, léčení, Svatební dary Pohonné hmoty na cestu • další věci stanovené celním zákonem a příslušné vyhlášky MF ČR MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

DRUHY CEL • VÝVOZNÍ – ČR v současnosti neuplatňuje • DOVOZNÍ – Uvalují se

DRUHY CEL • VÝVOZNÍ – ČR v současnosti neuplatňuje • DOVOZNÍ – Uvalují se na zboží při dovozu • ANTIDUMPINGOVÁ – Na zboží, které je předmětem dumpingu • Dumping – Případy, kdy je zahraniční zboží dovážené do tuzemska za cenu nižší než cenu, která je na tuzemském trhu obvyklá a hrozí, že může být ohrožena tuzemská výroba nebo její rozvoj • ODVETNÁ – přirážka k celní sazbě při obchodování se státem, který diskriminuje ČR v obchodních vztazích MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

STANOVENÍ VÝŠE CLA • jsou stanovena na dovoz různých druhů statků, • mohou být

STANOVENÍ VÝŠE CLA • jsou stanovena na dovoz různých druhů statků, • mohou být stanovena • na jednotku statku, • "ad valorem" - přirážka k hodnotě statku stanovená v procentech – takže např. bude-li clo na určitý statek ve výši 10%, znamená to, že při jeho dovozu, musíte zaplatit (resp. odvést státu) 10% z ceny, kterou jste za něj zaplatili v zemi, odkud jej přivážíte do naší země; – tzn. cena na domácím trhu bude muset být o 10% vyšší než v původní zemi • prohibitivní clo – na dovoz statku bylo uvaleno tak vysoké clo, že činí dovoz statků zcela neefektivní – týká se výrobků, které – stát nechce na domácí trh vůbec pustit (prohibitivní)1, – chce stát na domácím trhu "chránit" před vnější konkurencí MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

DOVOZNÍ KVÓTY • mají povahu kvantitativních omezení dovozu určitého statku na určité období –

DOVOZNÍ KVÓTY • mají povahu kvantitativních omezení dovozu určitého statku na určité období – např. stanovení urč. počtu jednotek urč. statku (např. v jednotkách hmotnosti, aj. ) • jejich používání má na mezinárodní stejný účinek jako clo • rozdíl – státu z dovozních kvót neplyne žádný příjem • rizika – korupce státních úředníků (pro dovoz určitého množství vyššího než je stanovené potřebujete státního povolení), • EMBARGO – zákaz dovozu určitého statku MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

Legislativní omezení • hygienické normy • zdravotní normy • požadavky na kvalitu • technické

Legislativní omezení • hygienické normy • zdravotní normy • požadavky na kvalitu • technické normy • aj. MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

Důvody ochranářské (protekcionistické) politiky 1. Argument nezletilých odvětví 2. Ochrana zaměstnanosti (a mezd) 3.

Důvody ochranářské (protekcionistické) politiky 1. Argument nezletilých odvětví 2. Ochrana zaměstnanosti (a mezd) 3. Fiskální funkce • clo = příjem SR 4. Bezpečnostní funkce MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

ad 1) Argument nezletilých odvětví • obchodující země jsou rozdílně vyspělé – tzn. jedna

ad 1) Argument nezletilých odvětví • obchodující země jsou rozdílně vyspělé – tzn. jedna je podstatně na tom lépe než ta druhá • méně vyspělé ekonomice hrozí při svobodném obchodu potlačení její konkurenceschopnosti, popř. likvidace jejího výrobního potenciálu – např. 90. léta v tranzitivních zemích • volný obchod bylo zpočátku třeba chránit před vlivem "západních zemí", které by bývaly svým sortimentem zničily veškerou domácí produkci MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

ad 2) Ochrana zaměstnanosti a mezd • krátkodobé výhody pro domácí trh, – firmy

ad 2) Ochrana zaměstnanosti a mezd • krátkodobé výhody pro domácí trh, – firmy jsou chráněny před vstupem zahraničních subjektů, nemusí zastavovat výrobu, nemusí propouštět, apod. • dlouhodobě neefektivní – situace v chráněném odvětví se spíše zhoršuje – firma nepociťuje konkurenci "z venku“ – nesnaží se zkvalitňovat svou produkci, spokojí se pouze s domácí poptávkou MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

DOPADY OCHRANÁŘSKÉ POLITIKY - SHRNUTÍ 1. zvyšují se náklady na import – 2. v

DOPADY OCHRANÁŘSKÉ POLITIKY - SHRNUTÍ 1. zvyšují se náklady na import – 2. v případě cel lze navýšit příjmy SR – 3. v případě exportních omezení pak náklady na export Je ale otázkou, zda-li by nebylo efektivnější zvýšení produktu přirozenou tržní cestou v případě dovozních omezení hrozí snižování konkurenceschopnosti MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

ad 2) Dodatečné zvýšení příjmů SR • je otázkou zda dodatečné navýšení příjmů SR

ad 2) Dodatečné zvýšení příjmů SR • je otázkou zda dodatečné navýšení příjmů SR je efektivní pro trh – fungující trh může rozproudit spotřebu i investice firem i příjmy z exportu a tím zvýšit i produkt – Firmy mohou mít vyšší příjmy, vyšší příjmy firem znamenají vyšší daně pro státní rozpočet a tyto daně nemusí být zas až tak vysoké • clo může pobouřit druhou z obchodujících zemí – Vláda chce navýšit sice SR zavedením cel, – Druhá země může reagovat daleko razantněji (cla mohou být podstatně vyšší) MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

Dodatek: Instituce vztahující se k MO • GATT – angl. General Agreement on Tariffs

Dodatek: Instituce vztahující se k MO • GATT – angl. General Agreement on Tariffs and Trade – Všeobecná dohoda o clech a obchodu • podepsána v roce 1947 v Ženevě, včetně tehdejšího ČSR, • cíle: – stanovení obecných principů mezinárodních obchodních vztahů, – snižování celních i mimocelních bariér (z původních výší cla 40% na cca. 10% úroveň v roce 2000) • WTO – angl. World Trade Organisation – Světová obchodní organizace • nahradila GATT (vznik 1994) MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

3. 5 Platební bilance. Obchodní bilance MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big.

3. 5 Platební bilance. Obchodní bilance MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

Struktura subkapitoly 3. 5. 1 Základní pojmy 3. 5. 2 Platební bilance a její

Struktura subkapitoly 3. 5. 1 Základní pojmy 3. 5. 2 Platební bilance a její struktura. OB. 3. 5. 3 Příklady na sestavení PB MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

3. 5. 1 Základní pojmy MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. RB@centrum.

3. 5. 1 Základní pojmy MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

Mezinárodní pohyb zboží • přesun zboží přes hranice z jednoho do druhého státu •

Mezinárodní pohyb zboží • přesun zboží přes hranice z jednoho do druhého státu • člení se zpravidla na: • • suroviny, průmyslové spotřební zboží, zemědělské produkty, výrobní prostředky. MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

Mezinárodní pohyb služeb • jedná se o export a import služeb, – v poslední

Mezinárodní pohyb služeb • jedná se o export a import služeb, – v poslední době roste • nejdynamičtěji rostoucími položkami jsou pak převážně – cestovní ruch, námořní doprava a – vědeckotechnické informace u vyspělých států • dále sem řadíme: • doprava, pojištění, licence, patenty, spoje, náklady na různá diplomatická zastoupení v zahraničí (např. velvyslanectví, vojenská zastoupení, apod. ), aj. MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

Mezinárodní pohyb důchodů • import a export důchodů – důchod = jakákoliv forma příjmu,

Mezinárodní pohyb důchodů • import a export důchodů – důchod = jakákoliv forma příjmu, = důchod není pouze starobní důchody • import důchodů • mzdy Čechů v cizině, • zisky, úroky, dividendy z investovaného domácího kapitálu v zahraničí • export důchodů • Mzdy cizinců u nás • výdaje spojené se zahraničními investicemi v domácí ekonomice MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

Mezinárodní pohyb transferů • TRANSFER – jednostranná platba od státu, za kterou stát nedostává

Mezinárodní pohyb transferů • TRANSFER – jednostranná platba od státu, za kterou stát nedostává protihodnotu ihned • k jednotlivcům (domácnostem), – např. sociální dávky, • nebo soukromému sektoru firem, – např. subvence • mezinárodní pohyb transferů nevede ke vzniku zahraničních pohledávek, ani zahraničních závazků země • patří sem např. – Import transferů: dotace poskytnuté z fondů EU – Export transferů: ČR poskytne finanční pomoc zemi zasažené pohromou MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

Mezinárodní pohyb dlouhodobého kapitálu • přímá zahraniční investice • zahraniční subjekt buďto kapitálově vstoupí

Mezinárodní pohyb dlouhodobého kapitálu • přímá zahraniční investice • zahraniční subjekt buďto kapitálově vstoupí do již existujícího podniku (min. 10% ZK), • zahraniční subjekt již existující podnik koupí, • zahraniční subjekt v zahraničí založí nový podnik, • zahraniční subjekt poskytne dlouhodobý úvěr do zahraničí ve výši alespoň 10% ZK, apod. • nepřímá investice – nákup obligací zahraničních podniků, vlád, a nákup akcií podniků, které se neřadí do PZI, • ostatní dlouhodobý kapitál – vládní úvěry, dlouhodobé soukromé obchodní úvěry, apod. MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

Mezinárodní pohyb krátkodobého kapitálu • krátkodobé úvěry, • krátkodobé pohledávky – prodej a nákup

Mezinárodní pohyb krátkodobého kapitálu • krátkodobé úvěry, • krátkodobé pohledávky – prodej a nákup cenných papírů, obchod s devizami, apod. MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

Devizové rezervy • zásoby cizích, volně směnitelných, měn, které ve svém portfoliu drží CB

Devizové rezervy • zásoby cizích, volně směnitelných, měn, které ve svém portfoliu drží CB (v případě ČR ČNB), • dále sem patří – zásoby zlata, – státní cenné papíry, – cenné papíry cizích vlád, apod. • součástí jsou i tzv. potenciální devizové facility – možnost čerpání devizových zdrojů do předem stanoveného limitu u finančních institucí - např. u MMF, cizích CB, apod. MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

3. 5. 2 Platební bilance a její struktura. OB. MP 1 URL: http: //BLINKA.

3. 5. 2 Platební bilance a její struktura. OB. MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

Co je platební bilance? • zachycuje platební transakce naší ekonomiky se zahraničím v daném

Co je platební bilance? • zachycuje platební transakce naší ekonomiky se zahraničím v daném roce • porovnává platby ze zahraničí a platby do zahraničí v určité ekonomice • platby ze zahraničí – platby osob, které mají sídlo v zahraničí, osobám, které mají sídlo v ČR • platby do zahraničí – platby osob, které mají sídlo v ČR, osobám majícím sídlo v zahraničí MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

Platební bilance • má podobu účtu (T – forma) • kreditní položky – za

Platební bilance • má podobu účtu (T – forma) • kreditní položky – za takovou položku se považuje transakce, která vede k přísunu peněžních prostředků do země (např. vývozy) • debetní položky – taková transakce, která vede k odsunu peněžních prostředků ze země do okolního světa (např. dovozy) MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

Struktura (členění) PB • PB se skládá ze 4 částí: • Běžný účet PB

Struktura (členění) PB • PB se skládá ze 4 částí: • Běžný účet PB • Finanční účet PB • Změna devizových rezerv • Chyby a opomenutí MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

I. Běžný účet PB • platby za vývoz a dovoz zboží a služeb •

I. Běžný účet PB • platby za vývoz a dovoz zboží a služeb • důchody (mzdy, zisky, úroky) placené ze zahraničí a do zahraničí • jednostranné převody (dary, dědictví) • pro naše potřeby ztotožníme BÚ PB s čistými exporty, tzn. s NX = X – M • BÚ PB = NX = Obchodní bilance – je rozhodující položkou PB – odráží pohyb statků a služeb ze země a do země – X – M = NX (čisté vývozy), popř. saldo obchodní bilance (v ČR je tato položka dlouhodobě deficitní) MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

II. Finanční účet PB • tvoří jej dovoz a vývoz kapitálu • Dovozem kapitálu

II. Finanční účet PB • tvoří jej dovoz a vývoz kapitálu • Dovozem kapitálu rozumíme, jestliže zahraniční osoby: • nakupují česká aktiva (CP, nemovitosti) • poskytují půjčky českým osobám • ukládají peníze v čs. bankách • Vývozem kapitálu rozumíme, jestliže české osoby: • nakupují zahraniční aktiva (CP, nemovitosti) • poskytují půjčky zahraničním osobám • ukládají peníze v zahraničních bankách MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

Rovnováha platební bilance • PB musí být vždy účetně vyrovnaná • předpokládáme-li, že CHa.

Rovnováha platební bilance • PB musí být vždy účetně vyrovnaná • předpokládáme-li, že CHa. O = DR = 0, pak je PB v rovnováze, jestliže: • rovná-li se souhrn jejího BÚ a FÚ nule, • PB = 0 • PB = BÚ + FÚ = 0 – má-li země schodek na BÚ, je pokryt stejně velkým přebytkem na FÚ – má-li země přebytek na BÚ a deficit na FÚ, pak přebytek BÚ pokryje deficit FÚ MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

Nerovnováha PB – není-li PB účetně vyrovnaná, musí zasáhnout CB (ČNB), protože PB musí

Nerovnováha PB – není-li PB účetně vyrovnaná, musí zasáhnout CB (ČNB), protože PB musí být vždy účetně vyrovnaná – hlavním nástrojem, který uvádí do rovnováhy PB je měnový kurz – volně pohyblivý měnový kurz - CB nezasahuje do měnového trhu, – kurz není volně pohyblivý • např. CB tento kurz drží na úrovni, která neodpovídá rovnováze PB, pak se může tato nerovnováha stát dlouhodobou • CB tak může PB vyrovnat pouze změnou devizových rezerv • k tomu používá tzv. operace na volném trhu – CB nakupuje a prodává buď domácí nebo zahraniční měnu (popř. dluhopisy) a tím vytváří poptávku/nabídku domácí/zahraniční měny MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

Platební bilance země XY KREDIT (+) • Běžný účet DEBET (-) 1. Běžný účet

Platební bilance země XY KREDIT (+) • Běžný účet DEBET (-) 1. Běžný účet • Finanční účet 2. Finanční účet • Změny devizových rezerv 3. Změny devizových rezerv • Chyby a opomenutí 4. Chyby a opomenutí _____________________ __ __ Kreditní položky = Debetní položky MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

4. 6 Rizika zahraničního obchodu • riziko vzniká z důvodu, např. – velké vzdálenosti

4. 6 Rizika zahraničního obchodu • riziko vzniká z důvodu, např. – velké vzdálenosti obchodujících subjektů – legislativní odlišnosti – jiné společenské a kulturní odlišnosti – politické odlišnosti – apod. • cílem podnikatele je: – riziko zmenšit – přesunout na někoho jiného (pojišťovna) – zabránit jim MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

Typy rizik 1. 2. 3. 4. 5. 6. Hospodářská rizika Dopravní rizika Riziko nepřevzetí

Typy rizik 1. 2. 3. 4. 5. 6. Hospodářská rizika Dopravní rizika Riziko nepřevzetí zboží Riziko neplacení Riziko politické Rizika přírodní a náhodná MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

ad 1) HOSPODÁŘSKÁ RIZIKA • exportér špatně odhadne možný vývoj na zahraničním trhu; •

ad 1) HOSPODÁŘSKÁ RIZIKA • exportér špatně odhadne možný vývoj na zahraničním trhu; • sortiment neodpovídá poptávce – málo/hodně – nezajímavý sortiment – špatná kvalita, apod. MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

ad 2) Rizika dopravní • během dopravy může dojít k poškození nebo ke zcizení

ad 2) Rizika dopravní • během dopravy může dojít k poškození nebo ke zcizení zboží • nebyl dodržen termín dodání – opoždění zásilky možnost penalizace MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

ad 3) Riziko nepřevzetí zboží • odběratel (dovozce) odmítne zboží převzít a zaplatit •

ad 3) Riziko nepřevzetí zboží • odběratel (dovozce) odmítne zboží převzít a zaplatit • toto riziko může dále vzrůst – náklady na cestu zpět – prodej za výrazně nižší cenu někomu jinému – ztráta kvality v průběhu cesty zpět (zkažení) – apod. MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

ad 4) Riziko neplacení • podoby: – dovozce • • nemůže zaplatit nechce zaplatit

ad 4) Riziko neplacení • podoby: – dovozce • • nemůže zaplatit nechce zaplatit platí se zpožděním platí jen po částech, ačkoliv bylo dohodnuto placení naráz, apod. MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

ad 5) Politická rizika a) obchodně-politická opatření země – embargo – obchodní válka –

ad 5) Politická rizika a) obchodně-politická opatření země – embargo – obchodní válka – zákaz plateb – nízké dovozní kvóty – blokáda území b) politické události – stávky • blokáda hraničního přechodu, • stávkující železničáři, apod. MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

ad 6) Rizika přírodní a náhodná • • povodně zemětřesení sopečná činnost v lokalitě

ad 6) Rizika přírodní a náhodná • • povodně zemětřesení sopečná činnost v lokalitě nehody MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz

Jak rizikům čelit? • • podpora exportu státem volba známých obchodních partnerů vhodné pojištění

Jak rizikům čelit? • • podpora exportu státem volba známých obchodních partnerů vhodné pojištění nákladů vhodný výběr jistějších platebních podmínek stálé ověřování bonity odběratele státní garance exportu používáním jednotných dodacích podmínek (např. INCOTERMS, FRANCO) MP 1 URL: http: //BLINKA. wz. cz big. [email protected] cz