Kapitel 10 Konkurrenceret Konkurrenceretret I kapitel 10 gennemgs

  • Slides: 14
Download presentation
Kapitel 10 Konkurrenceret

Kapitel 10 Konkurrenceret

Konkurrenceretret I kapitel 10 gennemgås: 1. Konkurrenceloven 1. 1 Konkurrencebegrænsende aftaler 1. 2 Misbrug

Konkurrenceretret I kapitel 10 gennemgås: 1. Konkurrenceloven 1. 1 Konkurrencebegrænsende aftaler 1. 2 Misbrug af dominerende stilling 2. EU’s konkurrenceretlige regler 2. 1 Konkurrencebegrænsende aftaler 2. 2 Misbrug af dominerende stilling

1. Konkurrenceloven • Sikre et velfungerende marked for uafhængige handlende virksomheder, med et varieret

1. Konkurrenceloven • Sikre et velfungerende marked for uafhængige handlende virksomheder, med et varieret udbud af varer til konkurrencedygtige priser. • Sikre en effektiv og fri konkurrence til gavn for både forbrugere, virksomheder og samfund. • Virksomhederne skal kunne handle frit, uden at de er underlagt andre virksomheders dominans eller underlagt begrænsende aftaler. • Konkurrenceloven indeholder også regler om fusionskontrol og konkurrenceforvridende offentlig støtte.

1. Konkurrenceloven • Loven er tæt på at være identisk med EUF-traktatens konkurrenceretlige formuleringer.

1. Konkurrenceloven • Loven er tæt på at være identisk med EUF-traktatens konkurrenceretlige formuleringer. • EU-domme og andre typer afgørelser, afsagt i EU-regi, har afgørende indflydelse på konkurrencelovens tolkning og anvendelse i Danmark. • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fører tilsyn og håndhæver konkurrenceloven i den private og offentlige sektor.

Konkurrenceloven 1. 1 Konkurrencebegrænsende aftaler • En aftale er konkurrencebegrænsende, når den begrænser, hindrer

Konkurrenceloven 1. 1 Konkurrencebegrænsende aftaler • En aftale er konkurrencebegrænsende, når den begrænser, hindrer eller fordrejer konkurrencen på et specifikt marked - vilkårene på markedet bliver ”unormale. ” • Helt overordnet er forbuddet mod konkurrencebegræn -sende aftaler overtrådt, når der er en aftale eller en form for samordnet praksis. • Behøver ikke at være tale om en egentlig aftale, som er udtrykt i ord eller bogstav, men forbuddet gælder også, hvis et antal virksomheder på et eller flere områder, opfører sig påfaldende ens.

Konkurrenceloven 1. 1 Konkurrencebegrænsende aftaler Hovedreglen, jf. KRL § 6, stk. 1: Virksomheder må

Konkurrenceloven 1. 1 Konkurrencebegrænsende aftaler Hovedreglen, jf. KRL § 6, stk. 1: Virksomheder må ikke indgå aftaler, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen. Disse aftaler kan være: 1. At fastsætte købs- eller salgspriser eller andre forretningsbetingelser, koordinering af rabatter og prisændringer (U 2010. 2980 H – Dansk Juletræsdyrker forening) 2. At begrænse eller kontrollere produktion, afsætning, teknisk udvikling eller investeringer (U 2003. 483Ø - Tipstjenestens konkurrencebegrænsning) 3. At opdele markeder, fx geografisk afgrænsede salgsområder (Sjælland, Fyn og Jylland) opdeling af kundekategorier, fastlæggelse af kvoter eller kundekredse mv.

Konkurrenceloven 1. 1 Konkurrencebegrænsende aftaler Disse aftaler kan være (fortsat): 4. At anvende ulige

Konkurrenceloven 1. 1 Konkurrencebegrænsende aftaler Disse aftaler kan være (fortsat): 4. At anvende ulige vilkår for ydelser af samme værdi over for handelspartnere, som derved stilles ringere i konkurrencen, fx predatory pricing (ØL dom afsagt 21. 12. 2007 - Post Danmarks adresseløse forsendelser) 5. At stille som vilkår for indgåelse af en aftale, at medkontrahenten godkender tillægsydelser, som ikke har forbindelse med aftalens genstand, fx at køber forpligter sig til også at købe andre produkter end dem, som køberen umiddelbart har behov for. 6. At to eller flere virksomheder samordner deres konkurrencemæssige adfærd gennem oprettelsen af et joint venture. 7. At fastsætte bindende videresalgspriser eller på anden måde søge at få en eller flere handelspartnere til ikke at fravige vejledende salgspriser.

Konkurrenceloven 1. 2 Misbrug af dominerende stilling KRL § 11: Det er forbudt for

Konkurrenceloven 1. 2 Misbrug af dominerende stilling KRL § 11: Det er forbudt for en eller flere virksomheder at misbruge en dominerende stilling på et marked, til skade for en eller flere konkurrenter på det pågældende marked. Vurdering af ”dominerende stilling” - analyse af: • Det pågældende marked og markedsafgrænsning. • Fastlæggelse af virksomhedens markedsandel. • Konkurrentanalyse, og den aktuelle og potentielle konkurrence på markedet.

Konkurrenceloven 1. 2 Misbrug af dominerende stilling ”Misbrug” kan foreligge i 4 tilfælde, jf.

Konkurrenceloven 1. 2 Misbrug af dominerende stilling ”Misbrug” kan foreligge i 4 tilfælde, jf. KRL § 11, stk. 3: 1. Direkte eller indirekte påtvingelse af urimelige købs- eller salgspriser, eller andre urimelige forretningsbetingelser. 2. Begrænsning af produktion, afsætning eller teknisk udvikling til skade forbrugerne, fx leveringsnægtelse. 3. Anvendelse af ulige vilkår for ydelser af samme værdi over for handelspartnere, som derved stilles ringere i konkurrencen, fx predatory-pricing. 4. At det stilles som vilkår for indgåelse af en aftale, at medkontrahenten godkender tillægsydelser, ikke har forbindelse med aftalens genstand.

2. EU’s konkurrenceretlige regler • EUF-traktaten artikel 101 og 102. • Afgørelser afsagt i

2. EU’s konkurrenceretlige regler • EUF-traktaten artikel 101 og 102. • Afgørelser afsagt i EU-regi har retskildeværdi i Danmark i forhold til fortolkning af retsreglerne og regelanvendelsen, på det konkurrenceretlige område. • Da EU-konkurrenceretten stort set er identisk med dansk ret, konkurrenceloven, er principperne og fortolkningsbidragene er de samme som gennemgået ovenfor.

2. EU’s konkurrenceretlige regler • De danske konkurrencemyndigheder kan behandle konkurrenceretlige sager, når sagen

2. EU’s konkurrenceretlige regler • De danske konkurrencemyndigheder kan behandle konkurrenceretlige sager, når sagen har tilknytning til Danmark og det danske marked, jf. KRL § 24, stk. 1. • Nedlægge forbud og udstede bøde. • ”Tilknytning til Danmark”, fx: • Ved aftaler mellem virksomheder som har skadelige virkninger på konkurrencen på det danske marked. • Samordnet praksis mellem virksomheder eller hvor en virksomheds adfærd, har skadelige virkninger på konkurrencen. • Er en virksomhed med beliggenhed i Danmark, involveret i en aftale eller lignende der har skadelige virkninger på konkurrencen inden for EU, kan de danske myndigheder også her behandle sagen.

2. EU’s konkurrenceretlige regler • Ved konkurrencebegrænsning som påvirker samhandelen mellem EU-landene, er EUkommissionen

2. EU’s konkurrenceretlige regler • Ved konkurrencebegrænsning som påvirker samhandelen mellem EU-landene, er EUkommissionen tilsynsmyndighed, og kommissionen kan nedlægge forbud eller udstede bøde til de virksomheder, som har handlet i strid med artikel 101 og 102.

EU’s konkurrenceretlige regler 2. 1 Konkurrencebegrænsende aftaler (art. 101) SAS og Maersk Air -

EU’s konkurrenceretlige regler 2. 1 Konkurrencebegrænsende aftaler (art. 101) SAS og Maersk Air - den hemmelige aftale om markedsdeling EU-Kommissionen gennemførte i 2000 nogle uanmeldte kontrolbesøg hos flyselskaberne SAS og Maersk Air. Under kontrolbesøgene blev der fundet dokumentation for, at SAS og Maersk Air havde indgået en markedsdelingsaftale med nogle generelle og mere specifikke vilkår, fx: • SAS måtte ikke flyve på Maersk Air’s ruter fra Billund. • Maersk Air måtte ikke uden SAS’ godkendelse starte nye internationale ruter fra København. • Begge parter skulle respektere opdelingen af indenrigsnettet. • Maersk Air skulle ophøre med at konkurrere med SAS på ruten København-Stockholm og SAS skulle til gengæld ophøre med at flyve mellem København og Venedig og overlade denne rute til Maersk Air. • SAS skulle ophøre med at flyve ruten Billund – Frankfurt, hvorefter Maersk Air ville være det eneste selskab på ruten. SAS og Maersk blev idømt bøder på henholdsvis 39, 375 mio. og 13, 125 mio. euro.

EU’s konkurrenceretlige regler 2. 2 Misbrug af dominerende stilling EUF-traktaten art. 102 (pendant til

EU’s konkurrenceretlige regler 2. 2 Misbrug af dominerende stilling EUF-traktaten art. 102 (pendant til KRL § 11): • Der skal være tale om misbrug af dominerende stilling på fællesmarkedet, • ”Misbruget” påvirker samhandelen mellem EU’s medlemsstater. • Virksomheden skal have en så stærk markedsandel og/eller økonomisk stilling på markedet, at en sund og effektiv konkurrence vil kunne forpurres. Individuel ansættelsesret