Kapitel 10 Handelskb Kapitel 10 handler om Kbeloven

  • Slides: 32
Download presentation
Kapitel 10 Handelskøb Kapitel 10 handler om: • • • Købeloven og de vigtige

Kapitel 10 Handelskøb Kapitel 10 handler om: • • • Købeloven og de vigtige begreber Sælgers forpligtelser Købers forpligtelser Sælgers misligholdelse Købers misligholdelse Afsætning A 2 C–– 4. 1. udgave Erhvervsjura udgave

1. Købeloven og de vigtige begreber Købeloven gælder for: • Køb af løsøre •

1. Købeloven og de vigtige begreber Købeloven gælder for: • Køb af løsøre • Køb af tjenesteydelser • Bestillingskøb Købelovens regler om handelskøb er deklaratoriske. Det betyder at reglerne kan fraviges ved aftale Købelovens regler om forbrugerkøb er som hovedregel præceptive, og kan ikke fraviges til skade forbrugeren – læs om forbrugerkøb i kapitel 11 Afsætning A 2 C–– 4. 1. udgave Erhvervsjura udgave

1. Købeloven og de vigtige begreber • Handelskøb: Et køb hvor både køber og

1. Købeloven og de vigtige begreber • Handelskøb: Et køb hvor både køber og sælger er erhvervsdrivende, og hvor aftalen om købet indgås som led i en virksomhed. – Varen bruges i erhverv • Forbrugerkøb: Et køb, der foretages af en forbruger hos en erhvervsdrivende, der handler som led i sit erhverv, og hvor køberen hovedsageligt handler uden for sit erhverv. – Varen bruges privat. • Civilkøb: Et køb/salg mellem to privatpersoner, eller hvor en privatperson sælger til en erhvervsdrivende Afsætning A 2 C–– 4. 1. udgave Erhvervsjura udgave

1. Købeloven og de vigtige begreber Specieskøb: • En individuelt bestemt genstand. • Sælgeren

1. Købeloven og de vigtige begreber Specieskøb: • En individuelt bestemt genstand. • Sælgeren kan kun opfylde aftalen ved at levere netop denne vare eller netop dette parti varer. • Sælger har ikke valgfrihed med hensyn til hvad han vil levere • Et helt parti varer Genuskøb: • Køb af genstande bestemt efter art • Sælger har valgfrihed med hensyn til hvilke varer han vil levere til køber Afsætning A 2 C–– 4. 1. udgave Erhvervsjura udgave

2. Sælgers forpligtelser Sælger er forpligtet til at levere det solgte: • I rette

2. Sælgers forpligtelser Sælger er forpligtet til at levere det solgte: • I rette tid • På rette sted • I rette stand Afsætning A 2 C–– 4. 1. udgave Erhvervsjura udgave

Sælgers forpligtelser Levering og risikoovergang Sælger har pligt til at levere varen til køber

Sælgers forpligtelser Levering og risikoovergang Sælger har pligt til at levere varen til køber • Sælger skal foretage de handlinger, som gør køber i stand til at få varen i sin besiddelse • HUSK! Levering kan ske før køber får varen fysisk, fx ved overlevering til en vognmand Afsætning A 2 C–– 4. 1. udgave Erhvervsjura udgave

Sælgers forpligtelser Levering og risikoovergang Købeloven § 17, stk. 1: Sælgeren bærer faren for

Sælgers forpligtelser Levering og risikoovergang Købeloven § 17, stk. 1: Sælgeren bærer faren for salgsgenstandens hændelige undergang eller forringelse, indtil levering har fundet sted Når levering er sket, overgår risikoen for varen fra sælger til køber – det betyder • Hvis levering ikke er sket på det tidspunkt, hvor en vare går til grunde –Risikoen for varen er hos sælger og sælger kan ikke forlange betaling for varen • Hvis levering er sket på det tidspunkt, hvor en vare går til grunde – Risikoen for varen er overgået til køber, og sælger kan forlange betaling for varen, selvom varen måske aldrig kommer frem Afsætning A 2 C–– 4. 1. udgave Erhvervsjura udgave

Sælgers forpligtelser Levere til tiden • Primo – 1. til den 10. i en

Sælgers forpligtelser Levere til tiden • Primo – 1. til den 10. i en måned • Medio – 11. til den 20. i en måned • Ultimo – 21. til den 31. i en måned • Fixkøb – hvis der er givet et præcis tidspunkt for hvornår levering skal ske, fx levering af en bryllupskage den 17. november kl. 13. 00 • Hvis leveringstid ikke er aftalt – levering skal ske efter påkrav Afsætning A 2 C–– 4. 1. udgave Erhvervsjura udgave

Sælgers forpligtelser Levere i rette stand Sælger skal levere den aftalte mængde og den

Sælgers forpligtelser Levere i rette stand Sælger skal levere den aftalte mængde og den aftalte vare i den forventede kvalitet, jf afsnit 4. 2 om mangler ved salgsgenstanden Afsætning A 2 C–– 4. 1. udgave Erhvervsjura udgave

Sælgers forpligtelser Levere på rette sted • Varen er leveret når den er i

Sælgers forpligtelser Levere på rette sted • Varen er leveret når den er i købers besiddelse, men kan ske før dette tidspunkt, jf. deres aftale • Sælger skal sørge for at varen stilles til rådighed for køber Når levering er sket, overgår risikoen for varen fra sælger til køber. • Hvem bærer risikoen for varens hændelige undergang eller forringelse? – Leveringstidspunktet og sted er vigtigt Afsætning A 2 C–– 4. 1. udgave Erhvervsjura udgave

Sælgers forpligtelser Levere på rette sted Pladshandel Når varen skal leveres inden for virksomhedens

Sælgers forpligtelser Levere på rette sted Pladshandel Når varen skal leveres inden for virksomhedens geografiske område • Afhentningskøb • Udbringningskøb Distancehandel Når varen bliver sendt over en længere distance – forsendelseskøb Afsætning A 2 C–– 4. 1. udgave Erhvervsjura udgave

Sælgers forpligtelser Levere på rette sted Udbringningskøb • Sælger bringer varen ud til køber

Sælgers forpligtelser Levere på rette sted Udbringningskøb • Sælger bringer varen ud til køber • Levering og risikoovergang sker når køber har fået varen i sin besiddelse Afsætning A 2 C–– 4. 1. udgave Erhvervsjura udgave

Sælgers forpligtelser Levere på rette sted Afhentningskøb Levering sker når køber afhenter varen hos

Sælgers forpligtelser Levere på rette sted Afhentningskøb Levering sker når køber afhenter varen hos sælger, på det aftalte tidspunkt Levering og risikoovergang når varen er i købers besiddelse Hvis leveringssted ikke er aftalt er det hovedreglen, at køber selv må hente varen på sælgers forretningssted Fordringshavermora er den situation, hvor køber ikke afhenter varen til tiden. Risikoen for varen overgår til køber, selvom han ikke henter varen som aftalt. Afsætning A 2 C–– 4. 1. udgave Erhvervsjura udgave

Sælgers forpligtelser Levere på rette sted Distancehandel – forsendelseskøb Levering er sket, og risikoen

Sælgers forpligtelser Levere på rette sted Distancehandel – forsendelseskøb Levering er sket, og risikoen er overgået fra sælger til køber, når varen er overgivet til den første fremmede fragtfører (FFF) Forsendelseskøb med klausuler, fx • FOB (free on board) • Franco (frit leveret) • CF (Cost & freight) • CIF (Cost, insurance, freight) Afsætning A 2 C–– 4. 1. udgave Erhvervsjura udgave

3. Købers forpligtelser Køber er forpligtet til at: • Betale den købesum der er

3. Købers forpligtelser Køber er forpligtet til at: • Betale den købesum der er aftalt • Betale i rette tid • Betale med rette betalingsmiddel, fx kontant, netbank, visa • Betale på rette sted Afsætning A 2 C–– 4. 1. udgave Erhvervsjura udgave

4. Sælgers misligholdelse Sælger kan misligholde aftalen på 3 måder: • Forsinkelse – sælger

4. Sælgers misligholdelse Sælger kan misligholde aftalen på 3 måder: • Forsinkelse – sælger leverer ikke til tiden • Mangler – den solgte vare er ikke i orden – varen er mangelfuld • Vanhjemmel – retlig mangel - sælger har solgt noget som ikke tilhører ham Afsætning A 2 C–– 4. 1. udgave Erhvervsjura udgave

4. Sælgers misligholdelse 4. 1 Forsinkelse med levering Købers misligholdelsesbeføjelser/muligheder Køber kan: • Tilbageholde

4. Sælgers misligholdelse 4. 1 Forsinkelse med levering Købers misligholdelsesbeføjelser/muligheder Køber kan: • Tilbageholde købesummen • Fastholde købet • Ophæve købet/annullere • Kræve erstatning for økonomisk tab, evt dækningskøb Afsætning A 2 C–– 4. 1. udgave Erhvervsjura udgave

4. Sælgers misligholdelse 4. 1 Forsinkelse med levering Køber kan tilbageholde købesummen • Samtidighedsgrundsætningen

4. Sælgers misligholdelse 4. 1 Forsinkelse med levering Køber kan tilbageholde købesummen • Samtidighedsgrundsætningen • Køber har ret til at tilbageholde købesummen indtil varen er leveret Afsætning A 2 C–– 4. 1. udgave Erhvervsjura udgave

4. Sælgers misligholdelse 4. 1 Forsinkelse med levering Køber kan fastholde købet • Kræve

4. Sælgers misligholdelse 4. 1 Forsinkelse med levering Køber kan fastholde købet • Kræve levering selvom varen er forsinket – Undtagelse: Forsinkelse skyldes købers forhold – Undtagelse: Det er umuligt for sælger at levere varen Reklamationspligt: Køber skal reklamere/reagere, hvis han vil fastholde købet trods forsinkelsen – uden ugrundet ophold Afsætning A 2 C–– 4. 1. udgave Erhvervsjura udgave

4. Sælgers misligholdelse 4. 1 Forsinkelse med levering Køber kan hæve købet/annullere Købet kan

4. Sælgers misligholdelse 4. 1 Forsinkelse med levering Køber kan hæve købet/annullere Købet kan hæves, hvis forsinkelsen er væsentlig (I handelskøb er enhver forsinkelse væsentlig) Hvis købet hæves, skal hver part tilbagelevere hvad de hver især har modtaget. Afsætning A 2 C–– 4. 1. udgave Erhvervsjura udgave

4. Sælgers misligholdelse 4. 1 Forsinkelse med levering Køber kan kræve erstatning • Uanset

4. Sælgers misligholdelse 4. 1 Forsinkelse med levering Køber kan kræve erstatning • Uanset om købet fastholdes eller hæves, kan køber kræve erstatning hvis han har lidt et økonomisk tab. • Erstatningsbetingelserne skal være opfyldt To opgørelsesmåder af tab: • Positiv opfyldelsesinteresse: Køber skal stilles økonomisk som om aftalen var blevet opfyldt korrekt • Negativ kontraktsinteresse: Køber skal stilles som om aftalen aldrig var blevet indgået – status quo Afsætning A 2 C–– 4. 1. udgave Erhvervsjura udgave

4. Sælgers misligholdelse 4. 1 Forsinkelse med levering Force majeure • Køber kan ikke

4. Sælgers misligholdelse 4. 1 Forsinkelse med levering Force majeure • Køber kan ikke gøre et krav gældende mod sælger, hvis der er tale om en force majeure situation – det betyder at der skal være tale om: – En usædvanlig uforudsigelig og ekstraordinær begivenhed, som sælger ikke har ansvar for – fx borgerkrig, naturkatastrofe, strejke, og – Umuligt for sælger at skaffe varen, og – Sælger kunne ikke forudse at denne situation ville opstå, dengang aftalen blev indgået Afsætning A 2 C–– 4. 1. udgave Erhvervsjura udgave

4. Sælgers misligholdelse Mangler ved varen To typer mangler: • Kvantitetsmangel: Der leveres for

4. Sælgers misligholdelse Mangler ved varen To typer mangler: • Kvantitetsmangel: Der leveres for lidt i forhold til den mængde som er aftalt • Kvalitetsmangel: Varen lever ikke op til den forventede kvalitet Afsætning A 2 C–– 4. 1. udgave Erhvervsjura udgave

4. Sælgers misligholdelse Mangler ved varen Tidspunkt for mangelsbedømmelsen: • Hvis manglen var tilstede

4. Sælgers misligholdelse Mangler ved varen Tidspunkt for mangelsbedømmelsen: • Hvis manglen var tilstede på tidspunktet for risikoens overgang, hæfter sælger selvom manglen først viser sig senere Hvad er en mangel ? • Læs købelovens § 75 a og § 76 Afsætning A 2 C–– 4. 1. udgave Erhvervsjura udgave

4. Sælgers misligholdelse Mangler ved varen Købers misligholdelsesbeføjelser/muligheder Køber kan: • Fastholde købet og

4. Sælgers misligholdelse Mangler ved varen Købers misligholdelsesbeføjelser/muligheder Køber kan: • Fastholde købet og kræve afslag i prisen/forholdsmæssigt afslag • Fastholde købet og kræve omlevering (ikke i specieskøb), hvis manglen er væsentlig • Ophæve købet/annullere, hvis manglen er væsentlig • Kræve erstatning for økonomisk tab Afsætning A 2 C–– 4. 1. udgave Erhvervsjura udgave

4. Sælgers misligholdelse Mangler ved varen Sælger har ret til afhjælpning og omlevering •

4. Sælgers misligholdelse Mangler ved varen Sælger har ret til afhjælpning og omlevering • Afhjælpning – sælger har ret til at reparere varen – Køber skal acceptere dette, hvis det kan ske uden udgifter og ulempe for køber – Køber kan ikke forlange afhjælpning Sælger har ret til omlevering – sende en ny levering varer (kun muligt i genuskøb) Afsætning A 2 C–– 4. 1. udgave Erhvervsjura udgave

4. Sælgers misligholdelse Mangler ved varen Købers undersøgelsespligt og reklamation: • Køber har pligt

4. Sælgers misligholdelse Mangler ved varen Købers undersøgelsespligt og reklamation: • Køber har pligt til at undersøge varen. Ved mangr varer, da stikprøvekontrol • Ved mangler skal køber reklamere uden ugrundet ophold • Den absolutte reklamationsfrist er 2 år Afsætning A 2 C–– 4. 1. udgave Erhvervsjura udgave

4. Sælgers misligholdelse 4. 3 Vanhjemmel – retlig mangel • Hvis sælger har solgt

4. Sælgers misligholdelse 4. 3 Vanhjemmel – retlig mangel • Hvis sælger har solgt en vare, som han ikke har ret til , fx fordi den er stjålet, lejet, leaset • Køber får ikke den ejendomsret til det købte, som han forventede Købers misligholdelsesbeføjelser • Fastholde købet, og fjerne tredjemands ret • Ophæve købet/annullere • Erstatning Afsætning A 2 C–– 4. 1. udgave Erhvervsjura udgave

5. Købers misligholdelse Forsinkelse med betalingen Sælgers misligholdelsesbeføjelser • Fastholde købet og kræve betaling

5. Købers misligholdelse Forsinkelse med betalingen Sælgers misligholdelsesbeføjelser • Fastholde købet og kræve betaling • Ophæve købet, hvis forsinkelsen er væsentlig (i handelskøb er enhver forsinkelse væsentlig) • Kræve erstatning for økonomisk tab • HUSK! Købet er et kreditkøb, hvis der ikke er sket betaling senest samtidig med varens levering. – Sælger kan som hovedregel ikke få det solgte tilbage ved kreditkøb Afsætning A 2 C–– 4. 1. udgave Erhvervsjura udgave

5. Købers misligholdelse Anteciperet forsinkelse med betalingen Forventning/mistanke om købers forsinkede betaling, fx køber

5. Købers misligholdelse Anteciperet forsinkelse med betalingen Forventning/mistanke om købers forsinkede betaling, fx køber er kommet under konkursbehandling Sælgers har: • Tilbageholdsret • Standsningsret • Sælger kan betinge sig garantistillelse for købesummens betaling Afsætning A 2 C–– 4. 1. udgave Erhvervsjura udgave

5. 2 Købers fordringshavermora Er ikke en misligholdelse i købelovens forstand Situation: Hvis købers

5. 2 Købers fordringshavermora Er ikke en misligholdelse i købelovens forstand Situation: Hvis købers forhold er skyld i, at sælger ikke kan levere varen til tiden • Omsorgspligt: Sælger har pligt til at drage omsorg for varen • Salgsret: Sælger har ret til at sælge varen til anden side • Bortskaffe: Sælger har ret til at bortskaffe varen • Salgspligt: Sælger har pligt til at sælge varen, særligt hvis varen er letfordærvelig Afsætning A 2 C–– 4. 1. udgave Erhvervsjura udgave

5. 2 Købers fordringshavermora • Risikoens overgang går over til køber, selvom det er

5. 2 Købers fordringshavermora • Risikoens overgang går over til køber, selvom det er købers forhold der er skyld i at sælger ikke kan levere • MEN !!! Sælger skal opfylde sin omsorgspligt, og kan ikke bare læsse varen af på fortovet, hvis køber ikke er hjemme til at tage imod varen. • Erstatning: Sælger kan forlange erstatning for de udgifter sælger haft i anledning af købers fordringshavermora, fx til opbevaring af varen Afsætning A 2 C–– 4. 1. udgave Erhvervsjura udgave