Kampania edukacyjnoinformacyjna w zakresie przeciwdziaania zjawisku niskiej emisji

  • Slides: 25
Download presentation
Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie przeciwdziałania zjawisku niskiej emisji - praktyczne podejście do programu „Czyste

Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie przeciwdziałania zjawisku niskiej emisji - praktyczne podejście do programu „Czyste powietrze”

Plan prezentacji • • • Podstawy prawne Ocena stanu faktycznego – identyfikacja problemu; Wybór

Plan prezentacji • • • Podstawy prawne Ocena stanu faktycznego – identyfikacja problemu; Wybór technologii; Program wsparcia; Wykonanie projektu; Pozyskanie niezbędnych decyzji; Złożenie Wniosku; Fazy realizacji; Szacunkowe koszty wymiany; Szacunkowe koszty eksploatacji.

Podstawy prawne q Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z 21 maja 2008 r.

Podstawy prawne q Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z 21 maja 2008 r. w sprawie jakości i czystszego powietrza dla Europy (CAFE) q Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 ze zm. ): Zgodnie z art. 91 wspomnianej ustawy Prawo ochrony środowiska, opracowanie programu ochrony powietrza wymagane jest dla stref, w których stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych choćby jednej substancji, spośród określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 3 marca 2008 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281). Z kolei unijna dyrektywa stanowi, iż plany ochrony powietrza (w ustawie Prawo ochrony środowiska zwane są programami), w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych, których termin osiągnięcia minął, mają określać odpowiednie działania tak, aby okres, w którym nie są one dotrzymane, był jak najkrótszy. q Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów ws. wymagań dla kotłów na paliwo stałe (obowiązuje od 1 października 2017 r. , zostało wydane w celu dopuszczenia na rynek bytowo-komunalny w Polsce jedynie najlepszych kotłów, spełniających standardy emisyjne). q Rozporządzenia ws. norm jakościowych dla paliw stałych. q Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/32/ WE z 6 lipca 2005 roku, ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoproduktu, ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię (Dyrektywa ekoprodukt (2005/32/EC) Eu. Ps Eco-design Directive (2005/32/EC). Dyrektywa kładzie nacisk na promowanie urządzeń energooszczędnych. W przypadku kotłów, pieców, kominków, głównym jej celem jest z jednej strony ujednolicenie przepisów dotyczących projektowania urządzeń, z drugiej skłonienie wytwórców do produkcji urządzeń z wysoką sprawnością przetwarzania energii paliw na energię użyteczną.

Ocena stanu faktycznego – identyfikacja problemu Czy moje urządzenie grzewcze kwalifikuje się do wymiany?

Ocena stanu faktycznego – identyfikacja problemu Czy moje urządzenie grzewcze kwalifikuje się do wymiany? Jakie paliwo spalam? Rok produkcji? Jakiej klasy jest kocioł? Jaki dym wydobywa się z mojego komina? Stałe <2000 Czy jest możliwość odczytu z tabliczki? Czy nie otrzymałeś uwag od sąsiadów? Płynne 2000 - 2015 Czy jest możliwość ustalenia producenta i typu urządzenia? Czy kontrola kominiarska nie wskazała nieprawidłowości? Gazowe 2015> Czy jest to kocioł KLASY 5 lub Ecodesing Czy zauważyłeś inne niepokojące sygnały?

Wybór technologii TECHNOLOGIA Czy mam dostęp do MSC? Przyłączenie do MSC Czy mam dostęp

Wybór technologii TECHNOLOGIA Czy mam dostęp do MSC? Przyłączenie do MSC Czy mam dostęp do paliwa gazowego? Montaż kotła gazowego kondensacyjnego Kocioł na paliwa stałe klasy 5 Biomasa Węgiel Dodatkowe źródła OZE Kolektory słoneczne Fotowoltaika Ciepło systemowe Pompy ciepła

CZYSTE POWIETRZE Budynek nowobudowany Budynek istniejący • • • Wymiana źródła ciepła, Docieplanie ścian

CZYSTE POWIETRZE Budynek nowobudowany Budynek istniejący • • • Wymiana źródła ciepła, Docieplanie ścian zewnętrznych, Wymiana stolarki zewnętrznej, Montaż lub modernizacja instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, Zastosowanie instalacji odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne mikroinstalacja fotowoltaiczna (tylko pożyczka), Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. • • Zakup i montaż źródła ciepła Zastosowanie instalacji odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne, mikroinstalacja fotowoltaiczna (tylko pożyczka).

Pozwolenie na budowę wydane do 15. 12. 2002 r. , źródło ciepła jest stare,

Pozwolenie na budowę wydane do 15. 12. 2002 r. , źródło ciepła jest stare, niespełniające wymagań programu Wymiana źródła ciepła na spełniające warunki programu wraz z przyłączami Docieplanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od środowiska zewnętrznego lub pomieszczeń nieogrzewanych Wymiana stolarki zewnętrznej Montaż lub modernizacja instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej Zastosowanie instalacji odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne; mikroinstalacja fotowoltaiczna Uwaga: dofinansowanie jedynie w formie pożyczki do 100% kosztów Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła źródło ciepła jest nowe, spełniające wymagania programu X Pozwolenie na budowę wydane po 15. 12. 2002 r. źródło ciepła jest stare, niespełniające wymagań programu źródło ciepła jest nowe, spełniające wymagania programu X X X X X

Budynek nowo budowany Brak źródła ciepła Zakup i montaż źródła ciepła spełniającego warunki programu

Budynek nowo budowany Brak źródła ciepła Zakup i montaż źródła ciepła spełniającego warunki programu wraz z przyłączami X Zastosowanie instalacji odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne; mikroinstalacja fotowoltaiczna Uwaga: dofinansowanie jedynie w formie pożyczki do 100% kosztów X Istniejące źródło ciepła spełnia wymagania programu X

Warunki dofinansowania q q q q q Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona

Warunki dofinansowania q q q q q Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3 M +70 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2% rocznie. Planowany okres spłaty pożyczki do 15 lat. Wnioskowanie o udzielenie dofinansowania w formie dotacji nie wymaga równoczesnego wnioskowania o udzielenie dofinansowania w formie pożyczki. Beneficjent może ubiegać się wyłącznie o dofinansowanie w formie dotacji, wyłącznie o dofinansowanie w formie pożyczki lub dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki. Dotacja i pożyczka mogą być wypłacane zarówno po zrealizowaniu części lub całości przedsięwzięcia. Środki mogą być przekazane po zakupie, dostawie i montażu urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych na rachunek bankowy wykonawcy, a jeżeli dowody księgowe zostały przez Beneficjenta opłacone – na jego rachunek bankowy. Okres kwalifikowalności kosztów: od 01. 2018 r. do 30. 06. 2029 r. , przy czym: Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) związanego z realizacją przedsięwzięcia i może nastąpić: üod 01. 2018 lecz nie wcześniej, niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie dla wniosków złożonych do 30. 06. 2019 r. , ünie wcześniej niż złożenie wniosku o dofinansowanie, dla wniosków złożonych od 01. 07. 2019 r. , z wyłączeniem dokumentacji projektowej i audytu energetycznego, które mogą być wykonane wcześniej. Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30. 06. 2029 r. Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Data zakończenia przedsięwzięcia jest potwierdzana w ostatnim protokole odbioru robót wykonawcy lub w protokole końcowym w przypadku przeprowadzenia kontroli przez przedstawiciela wfośigw. W przypadku wymiany indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe realizacja inwestycji może być dofinansowana jedynie w sytuacji, gdy wymieniane źródło ciepła jest trwale wyłączone z użytku. Potwierdzeniem trwałego wyłączenia z użytku ww. źródła ciepła jest imienny dokument zezłomowania/karta przekazania odpadu

Wielkość dofinansowania Pożyczka Grupa Kwota średniego miesięcznego dochodu / osoba [zł] Dotacja (procent kosztów

Wielkość dofinansowania Pożyczka Grupa Kwota średniego miesięcznego dochodu / osoba [zł] Dotacja (procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego) uzupełnienie do wartości dotacji 1 2 3 4 I II IV V VI VII do 600 601 – 800 801 – 1000 1001 – 1200 1201 – 1400 1401 – 1600 powyżej 1600 do 90% do 80% do 70% do 60% do 50% do 40% do 30% do 10% do 20% do 30% do 40% do 50% do 60% do 70% pozostałe koszty kwalifikowane (uzupełnienie do wysokości maksymalnych jednostkowych kosztów kwalifikowanych) 5 do 100% do 100% Tabela dotyczy Wnioskodawców, którzy nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, w szczególności Wnioskodawców, których dochody nie podlegają opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: wymienione w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm. ) oraz Wnioskodawców korzystających z dofinansowania dotyczącego nowo budowanych budynków jednorodzinnych.

Wielkość dofinansowania Pożyczka uzupełnienie do wartości dotacji pozostałe koszty kwalifikowane (uzupełnienie do wysokości maksymalnych

Wielkość dofinansowania Pożyczka uzupełnienie do wartości dotacji pozostałe koszty kwalifikowane (uzupełnienie do wysokości maksymalnych jednostkowych kosztów kwalifikowanych) 4 do 90% do 80% do 67% do 55% do 43% do 30% 5 do 10% do 20% do 33% do 45% do 57% do 70% 6 do 100% do 100% do 18% do 82% do 100% do 85 528 do 15% do 85% do 100% od 85 529 do 125 528 0% do 100% powyżej 125 528 Kwota Dotacja średniego (procent kosztów Gru miesięcznego kwalifikowanych dochodu / pa przewidzianych do osoba wsparcia dotacyjnego) [zł] 1 I II IV V VI VII 2 do 600 601 – 800 801 – 1000 1001 – 1200 1201 – 1400 1401 – 1600 powyżej 1600 Kwota rocznego dochodu wnioskodawcy [zł] 7 Nie dotyczy Tabela dotyczy Wnioskodawców, którzy rozliczając się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem, będą mogli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246).

Rodzaje przedsięwzięć kwalifikowanych oraz maksymalne koszty jednostkowe Lp 1. 2. 3. 4. Rodzaj usługi

Rodzaje przedsięwzięć kwalifikowanych oraz maksymalne koszty jednostkowe Lp 1. 2. 3. 4. Rodzaj usługi Wykonania audytu energetycznego budynku/ lokalu mieszkalnego wykonanego przed złożeniem wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, pod warunkiem że zakres prac, wynikający z audytu, zostanie zrealizowany w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie, nie później, niż do zakończenia realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia. Koszt wykonania branżowej dokumentacji projektowej ( przebudowa dachu pod ocieplenie) pod warunkiem że prace będące przedmiotem dokumentacji, zostaną zrealizowane w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, nie później, niż do zakończenia realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia. Koszt wykonania branżowej dokumentacji projektowej (modernizacja instalacji wewnętrznej i wymiany źródła ciepła) pod warunkiem że prace będące przedmiotem dokumentacji, zostaną zrealizowane w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, nie później, niż do zakończenia realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia. Koszt wykonania ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej. Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany do 1000 zł do 1 000 zł do 500 zł

Rodzaje przedsięwzięć kwalifikowanych oraz maksymalne koszty jednostkowe Lp 1 2 3 4 Materiał budowlany

Rodzaje przedsięwzięć kwalifikowanych oraz maksymalne koszty jednostkowe Lp 1 2 3 4 Materiał budowlany materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem; materiały budowlane ocieplenia przegród wewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, w tym: ścian wewnętrznych, stropów pod nieogrzewanymi poddaszami, stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi; stolarka okienna w tym: okna/drzwi balkonowe, okna połaciowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne wraz z systemami montażowymi drzwi zewnętrzne, drzwi/bramy w garażach ogrzewanych Rodzaj usługi Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany demontaż wykonanie usługi demontażu wykonanie usługi docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych lub fundamentów; do 150 zł za m 2 wykonanie usługi demontażu wykonanie usługi docieplenia przegród budowlanych; do 150 zł za m 2 wykonanie usługi demontażu starej stolarki wykonanie usługi montażu nowej stolarki; do 700 zł za m 2 wykonanie usługi demontażu starej stolarki wykonanie usługi montażu nowej stolarki; do 2000 zł za m 2

Rodzaje przedsięwzięć kwalifikowanych oraz maksymalne koszty jednostkowe Lp Urządzenie materiał budowlany 1 2 3

Rodzaje przedsięwzięć kwalifikowanych oraz maksymalne koszty jednostkowe Lp Urządzenie materiał budowlany 1 2 3 4 5 6 Rodzaj usługi demontaż Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany węzeł cieplny z programatorem temperatury; wykonanie usługi demontażu wykonanie usługi nieefektywnego źródła ciepła na paliwo montażu nowego źródła stałe ciepła do 10 000 zł pompa ciepła (powietrze/woda, powietrze/powietrze) z osprzętem; wykonanie usługi demontażu wykonanie usługi nieefektywnego źródła ciepła na paliwo montażu nowego źródła stałe ciepła do 30 000 zł pompa ciepła ( grunt/ woda, woda/woda) z osprzętem; wykonanie usługi demontażu wykonanie usługi nieefektywnego źródła ciepła na paliwo montażu nowego źródła stałe ciepła do 45 000 zł kocioł gazowy kondensacyjny ze sterowaniem, wykonanie usługi demontażu wykonanie usługi armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem nieefektywnego źródła ciepła na paliwo montażu nowego źródła doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, stałe ciepła zbiornikiem na gaz; kocioł olejowy kondensacyjny ze sterowaniem, wykonanie usługi demontażu wykonanie usługi armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem nieefektywnego źródła ciepła na paliwo montażu nowego źródła doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, stałe ciepła zbiornikiem na olej; wykonanie usługi demontażu wykonanie usługi materiały budowlane wchodzące w skład systemu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo montażu nowego źródła ogrzewania elektrycznego; stałe ciepła do 15 000 zł do 10 000 zł

Rodzaje przedsięwzięć kwalifikowanych oraz maksymalne koszty jednostkowe Lp 7 8 Urządzenie , materiał budowlany

Rodzaje przedsięwzięć kwalifikowanych oraz maksymalne koszty jednostkowe Lp 7 8 Urządzenie , materiał budowlany kocioł na paliwo stałe ( węgiel gruby, średni, miałowy) spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe kocioł na paliwo stałe ( biomasa pochodzenia leśnego i rolniczego) spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe Rodzaj usługi Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany demontaż wykonanie usługi demontażu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe wykonanie usługi montażu nowego źródła ciepła do 10 000 zł wykonanie usługi demontażu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe wykonanie usługi montażu nowego źródła ciepła do 20 000 zł 9 przyłącze i instalacja wewnętrzna gazowa - 10 przyłącze cieplne - 11 przyłącze i instalacje wewnętrzne elektroenergetyczne - wykonanie usługi montażu; do 5 000 zł do 10 000 zł do 8 000 zł

Rodzaje przedsięwzięć kwalifikowanych oraz maksymalne koszty jednostkowe Lp Rodzaj usługi Urządzenie , materiał budowlany

Rodzaje przedsięwzięć kwalifikowanych oraz maksymalne koszty jednostkowe Lp Rodzaj usługi Urządzenie , materiał budowlany demontaż 12 13 14 15 16 materiały budowlane wchodzące w skład instalacji grzewczej materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła; kolektor słoneczny z osprzętem ogniwo fotowoltaiczne z osprzętem wymiana elementów istniejącej instalacji grzewczej wymiana elementów istniejącej instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej montaż wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania wraz z regulacją i równoważeniem hydraulicznym instalacji; wykonanie nowej instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz z regulacją i równoważeniem hydraulicznym instalacji; Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany do 15 000 zł - wykonanie usługi montażu; do 10 000 zł - wykonanie usługi montażu; do 8 000 zł - wykonanie usługi montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej do 30 000 zł

Wykonanie projektu ? Oferta na audyt energetyczny budynku (min. 3 szt) Audyt energetyczny budynku

Wykonanie projektu ? Oferta na audyt energetyczny budynku (min. 3 szt) Audyt energetyczny budynku Osoba uprawniona: - oceni stan naszej instalacji grzewczej wewnątrz budynku, czy nie jest przewymiarowana, - Sprawdzi stan instalacji wentylacji, - sprawdzi układ odprowadzenia spalin (komin), -wyniki audytu pozwolą nam wyciągnąć wnioski na temat stolarki okiennej w naszym domu, izolacji połaci dachowej i izolacji naszych ścian, -sporządzi wytyczne dla projektanta. Projekt Zakres rzeczowy, kosztorys inwestorski Oferty na realizację (min. 3 szt)

Pozyskanie niezbędnych decyzji Projekt określi jakie musimy spełnić wymagania prawne Prawo budowlane Pozwolenie na

Pozyskanie niezbędnych decyzji Projekt określi jakie musimy spełnić wymagania prawne Prawo budowlane Pozwolenie na budowę Zgłoszenie Konserwator zabytków Wpis do rejestru zabytków Prawo energetyczne Wymagania dotyczące przyłączy, włączenia do sieci instalacji OZE Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Czy MPZP nie określa wymagań (np. kolor elewacji)

Złożenie Wniosku WNIOSEK Dokumenty obowiązkowe Dokument potwierdzający wysokość dochodu Dokument potwierdzające prawo własności budynku

Złożenie Wniosku WNIOSEK Dokumenty obowiązkowe Dokument potwierdzający wysokość dochodu Dokument potwierdzające prawo własności budynku Decyzja WFOŚ * Jeżeli dotyczy. Ustanowienie zabezpieczenia zwrotu środków Dokumenty dodatkowe Audyt energetyczny budynku Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna Dokumentacja projektowa modernizacji instalacji wewnętrznych oraz wymiany źródła* Dokumentacja projektowa związana z modernizacją, przebudową dachu (części konstrukcyjnych dachu)* Podpisanie umowy Oświadczenie współwłaściciela/li – zgoda na inwestycję * Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy dotacji/pożyczki * Zgłoszenie zamiaru wykonania prac budowlanych lub ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę*

Złożenie Wniosku

Złożenie Wniosku

Złożenie Wniosku

Złożenie Wniosku

Fazy realizacji Wybór wykonawcy Rozliczenie Umowa z wykonawcą Realizacja Odbiór końcowy Faktura Eksploatacja Płatność

Fazy realizacji Wybór wykonawcy Rozliczenie Umowa z wykonawcą Realizacja Odbiór końcowy Faktura Eksploatacja Płatność Trwałość projektu (okres 3 lata)

Szacunkowe koszty wymiany Źródło: Wielowariantowa analiza eliminowania przestarzałych, niskoefektywnych energetycznie i wysokoemisyjnych źródeł wytwarzania

Szacunkowe koszty wymiany Źródło: Wielowariantowa analiza eliminowania przestarzałych, niskoefektywnych energetycznie i wysokoemisyjnych źródeł wytwarzania energii użytkowej ze spalania węgla w indywidualnych gospodarstwach domowych, wykonane w ramach kampanii Edukacyjnej Stop. Smog , IOŚ-PIB 2017 r.

Szacunkowe koszty eksploatacji Źródło: Wielowariantowa analiza eliminowania przestarzałych, niskoefektywnych energetycznie i wysokoemisyjnych źródeł wytwarzania

Szacunkowe koszty eksploatacji Źródło: Wielowariantowa analiza eliminowania przestarzałych, niskoefektywnych energetycznie i wysokoemisyjnych źródeł wytwarzania energii użytkowej ze spalania węgla w indywidualnych gospodarstwach domowych, wykonane w ramach kampanii Edukacyjnej Stop. Smog , IOŚ-PIB 2017 r.

Dziękujemy

Dziękujemy