KAIIADORI R IEMARI MOKYKLADARELIS 4 klass standartizuot test

  • Slides: 22
Download presentation
KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ MOKYKLA-DARŽELIS 4 klasės standartizuotų testų rezultatų analizė 2015 -2016 m. m.

KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ MOKYKLA-DARŽELIS 4 klasės standartizuotų testų rezultatų analizė 2015 -2016 m. m. Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Žukauskaitė

4 KLASĖS CHARAKTERISTIKA Ketvirtoje klasėje 2015 -2016 m. m. mokėsi 10 mokinių, iš jų

4 KLASĖS CHARAKTERISTIKA Ketvirtoje klasėje 2015 -2016 m. m. mokėsi 10 mokinių, iš jų 8 mergaitės ir 2 berniukai.

Standartizuotų testų tikslai: * sudaryti sąlygas mokyklai ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo

Standartizuotų testų tikslai: * sudaryti sąlygas mokyklai ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti; *gautą informaciją panaudoti mokyklos įsivertinime; *patikrinti mokinių žinių lygį ir palyginti su metinių įvertinimu rezultatais bei kitų mokyklų rezultatais; *išsiaiškinti mokinių parengimą pereinant į aukštesnę pakopą.

Standartizuotų testų nauda MOKYTOJUI - Leido pasitikrinti koks yra klasės ir atskirų mokinių pasiekimų

Standartizuotų testų nauda MOKYTOJUI - Leido pasitikrinti koks yra klasės ir atskirų mokinių pasiekimų lygis Bendrųjų programų aprašytų siektinų mokinių pasiekimų atžvilgiu. - Atpažinti stipriąsias ir silpnąsias testuojamų dalykų turinio suvokimo ir kognityvinių gebėjimų sritis. - Rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei gerinti. - Įsivertinti savo, kaip mokytojos, vertinimo objektyvumą atsižvelgiant į programose pateiktus pasiekimų lygių aprašus.

Pasiruošimas testavimui: Su testavimu buvo supažindinti mokytojai, direktoriaus įsakymais paskirti atsakingi asmenys, testų vykdymo

Pasiruošimas testavimui: Su testavimu buvo supažindinti mokytojai, direktoriaus įsakymais paskirti atsakingi asmenys, testų vykdymo grupė, patvirtintas testavimo organizavimo ir vykdymo tvarkaraštis. Susitarta dėl testų vertinimo tvarkos, klasės vadovas supažindino mokinius ir jų tėvus su standartizuotų testų tikslais ir vykdymu. Mokinių darbus vertino paskirti mokytojai, nedirbantys testuojamoje klasėje.

Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis, panaudodama visus pateiktus standartizuotus įrankius, užtikrino sklandžią vykdymo tvarką, testų

Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis, panaudodama visus pateiktus standartizuotus įrankius, užtikrino sklandžią vykdymo tvarką, testų administravimo patikimumą, saugų duomenų suvedimą į Nacionalinio egzaminų centro parengtas elektronines formas.

Ketvirtokams buvo parengti gimtosios kalbos skaitymo, rašymo, pasaulio pažinimo ir matematikos testai. Užduotis kūrė

Ketvirtokams buvo parengti gimtosios kalbos skaitymo, rašymo, pasaulio pažinimo ir matematikos testai. Užduotis kūrė Nacionalinis egzaminų centras.

4 KLASĖS STANDARTIZUOTŲ TESTŲ ANALIZĖ PAGAL DALYKUS

4 KLASĖS STANDARTIZUOTŲ TESTŲ ANALIZĖ PAGAL DALYKUS

Mokinių pasiskirstymas pagal pasiekimų lygius LYGIAI MATEMATIKA SKAITYMAS RAŠYMAS PASAULIO PAŽINIMAS MOKINIŲ SK. PROC.

Mokinių pasiskirstymas pagal pasiekimų lygius LYGIAI MATEMATIKA SKAITYMAS RAŠYMAS PASAULIO PAŽINIMAS MOKINIŲ SK. PROC. % AUKŠTESNYSIS 1 11, 1 2 20, 0 3 30, 0 4 40, 0 PAGRINDI NIS 8 88, 9 4 40, 0 3 30, 0 4 40, 0 PATENKINAMAS 0 0, 0 4 40, 0 2 20, 0 NEPASIEKTAS PATENKINAMAS 0 0, 0

Mokinių pasiskirstymas pagal pasiekimų lygius mokykloje ir šalyje Matematika Skaitymas Rašymas Pasaulio pažinimas Mokykloje

Mokinių pasiskirstymas pagal pasiekimų lygius mokykloje ir šalyje Matematika Skaitymas Rašymas Pasaulio pažinimas Mokykloje Šalyje % % % % Aukštesnysis 11, 1 14, 6 20, 0 14, 5 30, 0 19, 4 40, 0 17, 1 Pagrindinis 88, 9 60, 3 40, 0 30, 1 30, 0 38, 4 40, 0 55, 0 Patenkinamas 0, 0 19, 1 6, 1 40, 0 39, 2 40, 0 31, 3 16, 3 0, 0 10, 9 20, 0 27, 3 0, 7 Nepasiektas patenkinamas

Skirtingų Lietuvos vietovių ir mokyklų tipų mokinių pasiekimų palyginimas Vidutiniškai surinktų taškų dalis (proc.

Skirtingų Lietuvos vietovių ir mokyklų tipų mokinių pasiekimų palyginimas Vidutiniškai surinktų taškų dalis (proc. ) MATEMATIKA Žiežmarių mokykla-darželis 61, 1% Progimnazijos 52, 9 % Mokyklos-darželiai/pradinės mokyklos 52, 7% Pagrindinės mokyklos 47, 4% Vidurinės mokyklos/gimnazijos 45, 3% 0 10 20 30 40 50 60 70

Skirtingų Lietuvos vietovių ir mokyklų tipų mokinių pasiekimų palyginimas Vidutiniškai surinktų taškų dalis (proc.

Skirtingų Lietuvos vietovių ir mokyklų tipų mokinių pasiekimų palyginimas Vidutiniškai surinktų taškų dalis (proc. ) SKAITYMAS Mokyklos-darželiai/pradinės mokyklos 59, 4% Žiežmarių mokykla-darželis 58, 8% Progimnazijos 54, 2% Vidurinės mokyklos/gimnazijos 45, 4% Pagrindinės mokyklos 41, 4% 0 10 20 30 40 50 60 70

Skirtingų Lietuvos vietovių ir mokyklų tipų mokinių pasiekimų palyginimas Vidutiniškai surinktų taškų dalis (proc.

Skirtingų Lietuvos vietovių ir mokyklų tipų mokinių pasiekimų palyginimas Vidutiniškai surinktų taškų dalis (proc. ) RAŠYMAS Žiežmarių mokykla-darželis 64, 5% Vidurinės mokyklos 61, 0% Mokyklos-darželiai/pradinės mokyklos 59, 9% Pagrindinės mokyklos 57, 4% Progimnazijos 53, 4% 0 10 20 30 40 50 60 70

Skirtingų Lietuvos vietovių ir mokyklų tipų mokinių pasiekimų palyginimas Vidutiniškai surinktų taškų dalis (proc.

Skirtingų Lietuvos vietovių ir mokyklų tipų mokinių pasiekimų palyginimas Vidutiniškai surinktų taškų dalis (proc. ) PASAULIO PAŽINIMAS Žiežmarių mokykla-darželis 59, 7% Mokyklos-darželiai/ pradinės mokyklos 55, 6% Progimnazijos 52, 8% Pagrindinės mokyklos 46, 3% Vidurinės mokyklos/gimnazijos 46, 0% 0 10 20 30 40 50 60 70

Panašaus tipo mokyklų rezultatų palyginimas Džiugina matematikos testo rezultatai, nes mūsų mokyklos mokinių vidutiniškai

Panašaus tipo mokyklų rezultatų palyginimas Džiugina matematikos testo rezultatai, nes mūsų mokyklos mokinių vidutiniškai surinktų taškų dalis 8, 4 % didesnė negu kitų mokyklų – darželių mokinių, o lyginant su vidurinėmis mokyklomis/gimnazijomis - net 15, 8 % didesnė. Geri ir pasaulio pažinimo testo rezultatai: vidutiniškai surinktų taškų dalis 13, 7 % didesnė lyginant su vidurinėmis mokyklomis/gimnazijomis.

Mokinių surinktų taškų dalis (proc. ) pagal turinio sritis. Matematika Skaičiai ir skaičiavimai –

Mokinių surinktų taškų dalis (proc. ) pagal turinio sritis. Matematika Skaičiai ir skaičiavimai – 62, 7% Reiškiniai, lygtys, nelygybės – 81, 5% Geometrija, matai ir matavimai – 63, 9% Statistika – 72, 2% Komunikavimas ir bendrosios problemų sprendimo strategijos – 37, 0% Tobulintina sritis: tekstinio pobūdžio matematinės informacijos skaitymas, sprendimo užrašymas ir išvadų formulavimas; problemų sprendimo strategijų taikymas.

Mokinių surinktų taškų dalis (proc. ) pagal turinio sritis. Skaitymas Kalbinė raiška – 63,

Mokinių surinktų taškų dalis (proc. ) pagal turinio sritis. Skaitymas Kalbinė raiška – 63, 3 % Teksto esmė, pobūdis ir nuomonės – 58, 0% Teksto detalės – 55, 0% Veikėjai – 70, 0% Tobulintina sritis: teksto temos, pagrindinės minties ir teksto tikslo sąvokos ir su jomis susiję teksto suvokimo klausimai. Gebėjimas išsakyti savo mintis apie perskaitytą tekstą, pagrįsti savo nuomonę, daryti išvadas remiantis tekste rasta informacija.

Mokinių surinktų taškų dalis (proc. ) pagal vertinimo kriterijus. Rašymas Turinys – 74, 4%

Mokinių surinktų taškų dalis (proc. ) pagal vertinimo kriterijus. Rašymas Turinys – 74, 4% Struktūra – 75, 0% Raiška – 66, 7% Raštingumas – 30, 0% Tobulintina sritis: sukurto teksto sklandumas, nuoseklumas ir vientisumas; išmoktų gramatinių taisyklių taikymas rašto darbuose.

Mokinių surinktų taškų dalis (proc. ) pagal turinio sritis. Pasaulio pažinimas Gamtinė aplinka ir

Mokinių surinktų taškų dalis (proc. ) pagal turinio sritis. Pasaulio pažinimas Gamtinė aplinka ir žmogus – 43, 3% Gyvoji gamta ir žmogus – 48, 6% Negyvoji gamta ir žmogus – 57, 1% Tyrimai – 6% Žmonių gyvenimas kartu 75, 7% Tobulintinos sritys: Mokymasis stebėti, fiksuoti faktus ir sieti juos į priežastinių ryšių sekas, surasti reikalingą informaciją pateiktame tekste. Gamtamokslinės ir tiriamosios veiklos srities plėtojimas pamokinėje ir neformalaus ugdymo veikloje.

Mokinių surinktų taškų dalis (proc. ) pagal kognityvinių gebėjimų sritis

Mokinių surinktų taškų dalis (proc. ) pagal kognityvinių gebėjimų sritis

REKOMENDACIJOS (pamokų ir mokymosi pagalbos teikimo metu) Ø Daugiau dėmesio skirti matematinio mąstymo gebėjimams

REKOMENDACIJOS (pamokų ir mokymosi pagalbos teikimo metu) Ø Daugiau dėmesio skirti matematinio mąstymo gebėjimams ugdyti, paaiškinti, argumentuoti uždavinių sprendimus ir atsakymus, daryti pagrįstas išvadas, pratinti apmąstyti gautus sprendinius, naudoti įvairesnę mokymosi medžiagą. Ø Mokant skaityti tekstą ugdyti gebėjimą rasti nurodytą informaciją. Skatinti ir mokyti naudotis enciklopedijomis, žinynais, internetu ir kitomis mokiniui prieinamomis priemonėmis, lankytis bibliotekoje. Ø Didesnį dėmesį skirti gimtosios kalbos raštingumui, rašybos įgūdžių įtvirtinimui, skatinti mokinius daugiau skaityti grožinės literatūros kūrinių. Ø Plačiau ir tikslingiau taikyti aktyvaus darbo metodus, daugiau dėmesio skirti stebėjimams, tyrimams, eksperimentavimui klasėje ir gamtoje, kasdienio gyvenimo problemoms spręsti. Ø Naudoti IT ugdymo procese siekiant kokybiškiau perteikti ugdymo turinį, skatinti mokinių motyvaciją. Ø Visų dalykų mokytojams tobulinti mokinių aukštesniuosius mąstymo gebėjimus bei mokyti taikyti žinias.

APIBENDRINIMAS Mokinių surinktų taškų dalis (proc. ) pagal atskiras testuojamų matematikos, skaitymo ir pasaulio

APIBENDRINIMAS Mokinių surinktų taškų dalis (proc. ) pagal atskiras testuojamų matematikos, skaitymo ir pasaulio pažinimo turinio ir kognityvinių gebėjimų sritis atitinka šalies pagrindinio lygio vidurkį. Mažiausia lietuvių kalbos surinktų taškų dalis (proc. ) pagal vertinimo kriterijus – raštingumas (30%).