Jzusktl Jzus Krisztusig Alapvet ismeretek a katolikus hitrl

  • Slides: 61
Download presentation
Jézuskától - Jézus Krisztusig Alapvető ismeretek a katolikus hitről, katolikus vallásról, katolikus egyházról Tematika:

Jézuskától - Jézus Krisztusig Alapvető ismeretek a katolikus hitről, katolikus vallásról, katolikus egyházról Tematika: http: //www. seidl. hu/ambrus/sp. html

5. előadás: A hitoktatásról • hitoktatás, hittan, hités erkölcstan • hitismeret és hitélmény •

5. előadás: A hitoktatásról • hitoktatás, hittan, hités erkölcstan • hitismeret és hitélmény • koncentrikus hitoktatás • hit és tudomány

Hitoktatás, hittan, hit- és erkölcstan • • • A kifejezések értelme Katekézis A hitoktatás

Hitoktatás, hittan, hit- és erkölcstan • • • A kifejezések értelme Katekézis A hitoktatás alanya, irányítása A hitoktatás eszközei, előfeltétele A hitoktatás története

5. előadás: A hitoktatásról • hitoktatás, hittan, hit- és erkölcstan • hitismeret és hitélmény

5. előadás: A hitoktatásról • hitoktatás, hittan, hit- és erkölcstan • hitismeret és hitélmény • koncentrikus hitoktatás • hit és tudomány

Hitismeret és hitélmény • Kettős cél • Az első, ovisoknak és elsősöknek szánt hittankönyv

Hitismeret és hitélmény • Kettős cél • Az első, ovisoknak és elsősöknek szánt hittankönyv • Kifestő • Énekelhető versikével

Hittan tanterv – 1. osztály Keresztény környezetismeret • Oktatási cél: Isten gyermekei vagyunk A

Hittan tanterv – 1. osztály Keresztény környezetismeret • Oktatási cél: Isten gyermekei vagyunk A minket szerető, teremtő és gondviselő Istennel való kapcsolat Imádság, templombajárás. Jézus Krisztus által lettünk Isten gyermekei Jézus életének és tanításának főbb vonásai Isten gyermekeinek családja az Egyház: életünk az Egyház közösségében. • Nevelési cél: Az Isten iránti szeretet megalapozása, a keresztény élet elemeinek begyakorlása. • További követelmények: megtanítani az alapvető imádságokat, az egyszerűbb egyházi énekeket. A katekézis legyen élményszerű, az énekek, a játékok, a rajz, a szemléltetés stb. felhasználásával.

A Mennyei Atya szeret minket

A Mennyei Atya szeret minket

A Mennyei Atya szeret minket

A Mennyei Atya szeret minket

A Mennyei Atya szeret minket

A Mennyei Atya szeret minket

Hittan tanterv – 2. osztály Jézus az istenember • Oktatási cél: Jézus életének eseményei:

Hittan tanterv – 2. osztály Jézus az istenember • Oktatási cél: Jézus életének eseményei: születése, szenvedése, halála és feltámadása. A Szentlélek eljövetele. Jézus példabeszédei és csodái, tanítása a Mennyei Atyáról, a Teremtőről, az emberről, a bűnről, Isten irgalmasságáról és az örök életről. • Nevelési cél: A keresztény élet alapvető gyakorlatainak meggyökereztetése: imádság, templomba járás, áldozatvállalás, kötelességteljesítés, jócselekedetek, részvétel az egyházi év ünnepein

Hittan tanterv – 3. osztály Jézus megváltónk és üdvözítőnk (elsőáldozási előkészület) • Oktatási cél:

Hittan tanterv – 3. osztály Jézus megváltónk és üdvözítőnk (elsőáldozási előkészület) • Oktatási cél: A szentgyónáshoz és áldozáshoz szükséges ismeretek Isten akarata, lelkiismeret, jócselekedetek és erények, bűn, Isten irgalmassága, bűnbánat, bűnbocsánat szentsége. Az utolsó vacsora, Jézus áldozatának megjelenítése, szentáldozás.

Hittan tanterv – 3. osztály • Nevelési cél: A Krisztusközpontú gondolkodás, rendszeres szentségi élet

Hittan tanterv – 3. osztály • Nevelési cél: A Krisztusközpontú gondolkodás, rendszeres szentségi élet kialakítása. A helyes keresztény lelkiismeret, őszinte bűnbánat és a bűntől való szabadulás öröme, a szentségi kegyelem értékelése, tudatos törekvés az erényes életre. Készség kialakítása a cselekedeteinkért vállalt személyes felelősségre és bűneink jóvátételére. Az eukarisztikus lelkület megalapozása: tevékeny részvétel a szentmisén, gyakori találkozás Krisztussal, örök életünk forrásával a szentáldozásban, tudatos együttműködés a bennünk élő Krisztussal. Rendszeres adoráció, engesztelés, Jézus Szíve tisztelet.

Hittan tanterv – 4. osztály A megszentelő egyház (liturgia, szertartástan) • Oktatási cél: Az

Hittan tanterv – 4. osztály A megszentelő egyház (liturgia, szertartástan) • Oktatási cél: Az egyházi év: az Úr és a szentek ünnepei. A szentmise és az egyház közös imádságai. A szentségek, szentelmények és a velük kapcsolatos gyakorlati tudnivalók. A szent helyek, a keresztény családi ünneplés és paraliturgia.

Hittan tanterv – 4. osztály • Nevelési cél: Cselekvő bekapcsolódás az üdvösség nagy eseményeinek

Hittan tanterv – 4. osztály • Nevelési cél: Cselekvő bekapcsolódás az üdvösség nagy eseményeinek ünneplésébe. Tevékeny részvétel a szentmisén: ministrálás, felolvasás, éneklés stb. Bekapcsolódás az egyház imádságos életébe: zsolozsma, keresztút, rózsafüzér, litánia stb. Az egyéni imaélet elmélyítése. Közreműködés a szentségek kiszolgáltatásánál. Részvétel a szent helyek és tárgyak gondozásában. • További követelmények: az imakönyvek és szertartáskönyvek gyakorlati használata. Tudja imádkozni az Úrangyalát, a rózsafüzért.

Hittan tanterv – 5. osztály Üdvösségünk története az Ószövetségben • Oktatási cél: A Szentírásra

Hittan tanterv – 5. osztály Üdvösségünk története az Ószövetségben • Oktatási cél: A Szentírásra és Isten Üdvözítő tervére vonatkozó ismeretek megalapozása. Próféták. Az üdvtörténet jelentős eseményei és a választott nép hitvallása. Előképek és beteljesülésük az újszövetségben. Isten üzenetének alkalmazása életünkre. Az üdvtörténet áttekintése.

Hittan tanterv – 5. osztály • Nevelési cél: Szeressék meg és rendszeresen olvassák a

Hittan tanterv – 5. osztály • Nevelési cél: Szeressék meg és rendszeresen olvassák a Szentírást. Tanulják meg az egyház tanítása szerint értelmezni és alkalmazni. Nyitott lélekkel figyeljenek Isten üzenetére, valósítsák meg életükben és legyenek apostolai. • További követelmény: legyen minden fiatalnak saját Szentírása.

Hittan tanterv – 6. osztály Egyháztörténelem • Oktatási cél: Krisztus él tovább Egyházában. Jézus

Hittan tanterv – 6. osztály Egyháztörténelem • Oktatási cél: Krisztus él tovább Egyházában. Jézus Krisztus evangéliumának hirdetését és az emberek megszentelését esendő emberekre bízta. A történelemben vándorló egyházat mégis a Szentlélek vezeti. Az Egyház mindig akkor szolgálta az emberiség javát, ha tagjai Isten törvényei szerint éltek. Az Egyház előmozdította a tudomány, a kultúra és a művészetek fejlődését. Az egységtörekvéseket elősegíti az egyháztörténelem eseményeinek helyes megítélése. A magyar egyház történek kiemelkedő személyei és eseményei.

Hittan tanterv – 6. osztály • Nevelési cél: Vállalják az egyház történelmét, érezzenek együtt

Hittan tanterv – 6. osztály • Nevelési cél: Vállalják az egyház történelmét, érezzenek együtt az egyházzal, vállaljanak felelősséget az egyház és az emberiség jövőjéért. Tanulják meg hívő szemmel nézni a történelmet, ismerjék fel az egyház történelmének esemé-nyeiben Isten üdvözítő szándékát. Legyen meggyőződésükké, hogy Jézus tanítása minden történelmi helyzetben megvalósítható. • További követelmények: olvassák a szentek életét, és válasszanak példaképeket közülük.

Hittan tanterv – 7. osztály A keresztény hit alapjai • Oktatási cél: A keresztény

Hittan tanterv – 7. osztály A keresztény hit alapjai • Oktatási cél: A keresztény tanítás áttekintése, Kinyilatkoztatás, Szentírás, Szenthagyomány. Apostoli hitvallás. Szentségek. • Kiemelt témák: A Szentlélek. Az Egyház misztériuma. Életünk az Egyházban, egyetemes papság. Közösségek az egyházközség életében. Katolikus öntudat, önazonosság.

Hittan tanterv – 7. osztály • Nevelési cél: Keresztény élethivatás megalapozása: Váljon a katolikus

Hittan tanterv – 7. osztály • Nevelési cél: Keresztény élethivatás megalapozása: Váljon a katolikus hit személyes meggyőződésükké, amit képesek megélni, megvédeni és másoknak továbbadni. • További nevelői feladatok: törekedjenek önismeretre, önnevelésre, szenvedélyek elleni küzdelemre, válasszanak lelkivezetőt stb. Tudatosuljon bennük, hogy a hívő meggyőződés és erkölcs nélküli életnek milyen veszélyei vannak.

Hittan tanterv – 8. osztály Keresztény élet (erkölcstan) • Oktatási cél: Keresztény élethivatás: Meghívás

Hittan tanterv – 8. osztály Keresztény élet (erkölcstan) • Oktatási cél: Keresztény élethivatás: Meghívás Krisztus követésére. • Keresztény élethivatások: házasságcsalád, keresztény ember küldetése a világban és az Egyházban, papság, szerzetesség. • Alapvető erkölcsi fogalmak: törvény, lelkiismeret, felelősség, bűn, önismeret, önnevelés. Az igazi boldogság feltétele a keresztény igényesség Jézus követésében, Isten és az Egyház törvényeinek megtartásában: Főparancs, Tízparancs, az Egyház ötparancsa. Áldozatvállalás, a szenvedés és a kereszt értelme. Jócselekedetek, isteni erények, sajátosan krisztusi erények, sarkalatos erények. A nyolc boldogság.

Hittan tanterv – 8. osztály • Kiemelt témák: fiúk-lányok kapcsolata, felkészülés a házasságra önnevelés

Hittan tanterv – 8. osztály • Kiemelt témák: fiúk-lányok kapcsolata, felkészülés a házasságra önnevelés és aszkézis által, keresztény családmodell, önzetlenség, az anyagiasság és élvezethajszolás veszélyei. • Nevelési cél: Legyen meggyőződésük, hogy minden igazi örömnek és boldogságnak alapja Isten törvényeinek megtartása. Tudatosan vállalják a keresztény élet áldozatait, hogy életük végéig Krisztus követői maradjanak az Egyház közösségében. Készségesen segítsenek rászoruló embertársaikon. Legyenek a keresztény élet vonzó példái: tanúságtételük által társaiknak apostolai. Tudatosan keressék meg a nekik megfelelő katolikus közösséget. Rendszeresen és felnőtt módon gyónjanak. Kerüljék a bűnre vezető alkalmat. Lelkiéletükben is fejlődjenek életkoruknak megfelelően. • További követelmények: vegyenek részt ifjúsági lelkigyakorlaton. Pályaválasztásban, párválasztásban, baráti kör megválasztásában és szórakozásban vegyék figyelembe a krisztusi élet követelményeit.

5. előadás: A hitoktatásról • hitoktatás, hittan, hit- és erkölcstan • hitismeret és hitélmény

5. előadás: A hitoktatásról • hitoktatás, hittan, hit- és erkölcstan • hitismeret és hitélmény • koncentrikus hitoktatás • hit és tudomány

Koncentrikus hitoktatás • A hitoktatás koncentrikus felépítettségű • A hittudomány - Fundamentális (a hit

Koncentrikus hitoktatás • A hitoktatás koncentrikus felépítettségű • A hittudomány - Fundamentális (a hit alapvető fogalmainak tisztázása) - Egyháztan - Biblikum (Biblia ismeret) - Exegézis (Bibliai szövegelemzés) - Filozófia, filozófiatörténet - Nyelvek (latin, héber és modern nyugati nyelvek) - Dogmatika (a hit rendszeres elemzése pl. a Hitvallás állításai szerinti rendszerben) - Egyháztörténelem - Liturgia, liturgiatörténet - Egyházjog - Egyházi zene és művészet - Neveléstudomány és pszichológia

5. előadás: A hitoktatásról • hitoktatás, hittan, hit- és erkölcstan • hitismeret és hitélmény

5. előadás: A hitoktatásról • hitoktatás, hittan, hit- és erkölcstan • hitismeret és hitélmény • koncentrikus hitoktatás • hit és tudomány

Hit és tudomány • Papok nevéhez fűződő felfedezések • A magyar irodalom és tudomány

Hit és tudomány • Papok nevéhez fűződő felfedezések • A magyar irodalom és tudomány hőskorából néhány név, akik papok voltak. • Néhány nagy tudós, akik mélyen hívő emberek voltak.

5. Katolikus erkölcstan (Theologia moralis) • Az erkölcstan • Theologia moralis

5. Katolikus erkölcstan (Theologia moralis) • Az erkölcstan • Theologia moralis

5. Katolikus erkölcstan (Theologia moralis) • Az erkölcs változó és változatlan elemei

5. Katolikus erkölcstan (Theologia moralis) • Az erkölcs változó és változatlan elemei

5. Katolikus erkölcstan (Theologia moralis) • Isten meghívása a Törvényben • A természetes erkölcsi

5. Katolikus erkölcstan (Theologia moralis) • Isten meghívása a Törvényben • A természetes erkölcsi törvény (humánum) fajtái, elvei • A pozitív isteni törvény

5. Katolikus erkölcstan (Theologia moralis) • Isten meghívása a lelkiismeretben • Erények • Bűnök

5. Katolikus erkölcstan (Theologia moralis) • Isten meghívása a lelkiismeretben • Erények • Bűnök

5. Katolikus erkölcstan (Theologia moralis) • A hit • A remény • A szeretet

5. Katolikus erkölcstan (Theologia moralis) • A hit • A remény • A szeretet

5. Katolikus erkölcstan (Theologia moralis) • • A vallásosság Az alázat Az okosság A

5. Katolikus erkölcstan (Theologia moralis) • • A vallásosság Az alázat Az okosság A lelkierő és a hősiesség

5. Katolikus erkölcstan (Theologia moralis) • Felelősség a tárgyak iránt • Az igazságosság •

5. Katolikus erkölcstan (Theologia moralis) • Felelősség a tárgyak iránt • Az igazságosság • A tulajdon joga és a tulajdonszerzés

5. Katolikus erkölcstan (Theologia moralis) • Felelősség az ember testi és lelki értékeivel kapcsolatban:

5. Katolikus erkölcstan (Theologia moralis) • Felelősség az ember testi és lelki értékeivel kapcsolatban: – Testi fegyelem, egészség, hivatás – Az emberi élet és a testi épség védelme – Az emberi személy tisztelete és lelki javainak védelme

5. Katolikus erkölcstan (Theologia moralis) • Felelősség az ember testi és lelki értékeivel kapcsolatban:

5. Katolikus erkölcstan (Theologia moralis) • Felelősség az ember testi és lelki értékeivel kapcsolatban: – A nemiség erkölcsteológiájának megalapozása – A szexualitás értékekre váltása és a vele kapcsolatos bűnös visszaélések – A házasság személyes szeretetkapcsolata

5. Katolikus erkölcstan (Theologia moralis) Ha valakit érdekel, egy jó jegyzet a Katolikus Erkölcstanról:

5. Katolikus erkölcstan (Theologia moralis) Ha valakit érdekel, egy jó jegyzet a Katolikus Erkölcstanról: http: //www. seidl. hu/ambrus/foisk/ ERKOLCSTEOLOGIA_Dr_Veres_Andras. pdf