JUSTICE OBRANA POLICIE BYDLEN JUSTICE Ministerstvo spravedlnosti p

  • Slides: 53
Download presentation
JUSTICE, OBRANA, POLICIE, BYDLENÍ

JUSTICE, OBRANA, POLICIE, BYDLENÍ

JUSTICE Ministerstvo spravedlnosti p Je orgánem státní správy pro soudnictví, státní zastupitelství, vězeňství a

JUSTICE Ministerstvo spravedlnosti p Je orgánem státní správy pro soudnictví, státní zastupitelství, vězeňství a další zřízené organizace.

Ministerstvo spravedlnosti p Schválený rozpočet ministerstva spravedlnosti pro rok 2018 – kapitola 336 SR

Ministerstvo spravedlnosti p Schválený rozpočet ministerstva spravedlnosti pro rok 2018 – kapitola 336 SR p Výdaje: 28 mld. Kč. n Z toho: p p 17 mld. – justice (4, 5 mld. platy soudců), 11 mld. - vězeňství,

JUSTICE p p Postavení justice je naprosto odlišné od ostatní orgánů státní správy, Postavena

JUSTICE p p Postavení justice je naprosto odlišné od ostatní orgánů státní správy, Postavena na roveň moci zákonodárné a výkonné. Má zajistit uplatňování práva ve společnosti, která bývají porušována a ohrožována, K tomu slouží soustava orgánů: n n n Soudy, Státní zastupitelství, Vězeňství, Advokacie, Notářství.

Charakteristika justice p Po r. 1990 p p rozšíření práv občanů Rozšíření podnikání migrace,

Charakteristika justice p Po r. 1990 p p rozšíření práv občanů Rozšíření podnikání migrace, nárůst trestné činnosti è Rostoucí nároky v justiční i vězeňské části resortu p Nedostatečná a nevyhovující kapacita Zastaralé technologie i budovy Zaměstnanost vězňů p p

Soudnictví V ČR 4 stupně soudů: 1. 2. 3. 4. Nejvyšší soud, Nejvyšší správní

Soudnictví V ČR 4 stupně soudů: 1. 2. 3. 4. Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud (Brno), Vrchní soudy (Praha, Olomouc) Krajské soudy (8) Okresní soudy (86) MIMO soustavu: p Ústavní soud České republiky (Brno) n n základním posláním je garantovat ústavnost právního řádu a poskytovat ochranu základních lidských práv fyzických a právnických osob na základě ústavního pořádku České republiky, a to i proti rozhodnutím obecných soudů, která by nebyla v souladu s ústavním pořádkem. 15 soudců – jmenováni prezidentem se souhlasem senátu na 10 let (předseda: JUDr. Pavel Rychetský, od r. 2003),

 • Nejvyšší soud • • je vrcholným soudním orgánem v občanském soudním řízení

• Nejvyšší soud • • je vrcholným soudním orgánem v občanském soudním řízení a v trestním řízení – rozhoduje o mimořádných opravných prostředcích, sjednocuje českou judikaturu rozhodováním o dovolacích řízeních. Předsedu i místopředsedy jmenuje prezident (na 10 let), Nejvyšší správní soud • • • Zabývá se agendou správního soudnictví, napadení voleb, rozpuštění politických subjektů, . . Představuje kárný soud pro řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů. Předsedu i místopředsedy jmenuje prezident (na 10 let),

 • Vrchní soudy • • • Jsou odvolacími soudy pro krajské soudy Vrchní

• Vrchní soudy • • • Jsou odvolacími soudy pro krajské soudy Vrchní soud v Praze s působností vůči krajským soudům v Čechách, Vrchní soud v Olomouci s působností vůči krajským soudům na Moravě a ve Slezsku. Předsedu jmenuje na 7 let prezident, místopředsedy ministr spravedlnosti, rozhodování o řádných opravných prostředcích proti rozhodnutím krajských soudů tam, kde tyto soudy rozhodují v prvním stupni. (Jedná se o nejzávažnější trestné činy - dolní hranice trestní sazby činí nejméně pět let, insolvenční řízení a o spory ve věcech obchodních korporací, hospodářské soutěže, duševního vlastnictví nebo směnek a šeků. )

 • Krajské soudy p p p Krajské soudy rozhodují ve druhém stupni o

• Krajské soudy p p p Krajské soudy rozhodují ve druhém stupni o řádných opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů, specializovaná prvoinstanční agenda, např. rozhodování v insolvenčním řízení, ve věcech obchodních korporací, duševního vlastnictví, nekalé soutěže nebo o nejzávažnějších trestných činech (obžalobu podávají státní zástupci krajského státního zastupitelství). Druhým stupněm jsou pak soudy vrchní. Vedou také agendu veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a působí též jako soudy jediného stupně ve většině věcí správního soudnictví (Nejvyšší správní soud zde řeší jen mimořádné opravné prostředky).

 • Okresní soudy • • Jsou základním článkem soustavy obecných soudů, Rozhodují v

• Okresní soudy • • Jsou základním článkem soustavy obecných soudů, Rozhodují v občanskoprávním řízení i v trestním řízení jako soudy prvního stupně téměř vždy,

Státní zastupitelství n n n p p = soustava státních úřadů, které jsou určeny

Státní zastupitelství n n n p p = soustava státních úřadů, které jsou určeny k zastupování státu při ochraně veřejného zájmu Veřejná žaloba v trestním řízení, Od r. 1994 (nahradilo prokuraturu ČR), Nejvyšší státní zastupitelství se sídlem v Brně Vrchní státní zastupitelství (Praha , Olomouc) Krajská státní zastupitelství (8) Okresní státní zastupitelství (86)

Hospodaření soudů p Rozpočet soudu – výdaje: Mzdy p Pojistné p Výdaje na svědky,

Hospodaření soudů p Rozpočet soudu – výdaje: Mzdy p Pojistné p Výdaje na svědky, znalce, tlumočníky p Investiční výdaje p Další provozní výdaje p p Příjmy: soudní poplatky (jsou odváděny do SR)

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA p p p Organizované vězeňství na našem území od 1850, Vězeňská služba

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA p p p Organizované vězeňství na našem území od 1850, Vězeňská služba ČR – organizační složka MS: vězeňská stráž, justiční stráž, správní služba Generální ředitelství, vazební věznice, věznice pro výkon trestu odnětí svobody, institut vzdělávání vězeňské služby, zotavovny vězeňské služby, kurátoři

Počty vězněných

Počty vězněných

Financování vězeňské služby p p Subkapitola rozpočtu MS Celkové výdaje rostou – růst nákladů

Financování vězeňské služby p p Subkapitola rozpočtu MS Celkové výdaje rostou – růst nákladů na provoz věznic, investice do nových vězeňských zařízení, růst počtu vězňů, růst výdajů na platy a pojištění zaměstnanců EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ PROBLÉMY: p Vysoký počet vězněných osob (způsob rozhodování soudů, příliv cizinců) p Poměr vězňů a personálu: 2: 1 p Nedostatek pracovních příležitostí pro vězně

OBRANA Obrana státu = priorita celé společnosti, p Armáda ČR – od r. 2012

OBRANA Obrana státu = priorita celé společnosti, p Armáda ČR – od r. 2012 profesionální, p p Čistý veřejný statek (nedělitelnost, nevylučitelnost ze spotřeby)

OBRANA - historie p p p potřeba ochrany území spojena s historií lidstva, války

OBRANA - historie p p p potřeba ochrany území spojena s historií lidstva, války jsou spojeny s historií lidstva (společenstva) již ve středověku – feudál (král) vydržování armády a její placení prostřednictvím vybírání daní „konvenční“ války a obrana – I. a II. Světová válka a vznik mezinárodních společenství – např. OSN „asymetrické“ války a obrana (boj proti mezinárodnímu terorismu) „hybridní konflikty“ - kombinace použití konvenčních a nekonvenčních nástrojů k vedení války (tradiční ozbrojený konflikt, teroristický útok na mnoho cílů, využití zločinecké bandy, psychologické operace nebo stále nebezpečnější kybernetické útoky k destabilizaci společnosti)

Bezpečnostní politika p Bezpečnostní hrozby (Bezpečnostní strategie ČR, 2015) n n n n p

Bezpečnostní politika p Bezpečnostní hrozby (Bezpečnostní strategie ČR, 2015) n n n n p Terorismus, Šíření zbraní hromadného ničení, Kybernetické útoky, Mezinárodní migrace, Organizovaný zločin a korupce, Ohrožení funkčnosti kritické infrastruktury, … Bezpečnostní politika realizována prostřednictvím politik: zahraniční, obranné, hospodářské, vnitřní bezpečnosti…

Řízení obrany státu p Orgány státní správy a samosprávy, které řídí obranu státu: n

Řízení obrany státu p Orgány státní správy a samosprávy, které řídí obranu státu: n n n n p Prezident, Parlament, Vláda, Bezpečnostní rada státu (stálý pracovní orgán vlády), Ministerstvo obrany (ústřední orgán státní správy pro zabezpečení obrany), Ministerstvo vnitra, Krajské a obecní úřady. Ozbrojené síly ČR: n n n Armáda ČR, Vojenská kancelář prezidenta, Hradní stráž.

Ministerstvo obrany p ústřední orgán státní správy pro zabezpečení obrany, p Financování: kapitola 307

Ministerstvo obrany p ústřední orgán státní správy pro zabezpečení obrany, p Financování: kapitola 307 SR Výdaje (2018): 59 mld. Kč, p n p Rozpočet MO činí 1, 11 % HDP n n p (Z toho: 38, 5 mld. Armáda ČR) Každá členská země NATO závazek – vynakládat na obranu min. 2 % HDP (většina zemí neplní) Závazek plnit toto kritérium do roku 2025. Rozpočet MO činí 4, 32 % SR

Výdaje na obranu ČR v % HDP

Výdaje na obranu ČR v % HDP

NATO p p p p Severoatlantická aliance (North Atlantic Treaty Organization – NATO, francouzsky

NATO p p p p Severoatlantická aliance (North Atlantic Treaty Organization – NATO, francouzsky Organisation du Traité de l’Atlantique Nord – OTAN) euroatlantický mezinárodní vojenský pakt, založen 4. dubna 1949 podpisem Severoatlantické smlouvy. Článek 5: sídlí v Bruselu, 29 členských států, ČR je členem od 12. března 1999,

POLICIE Patří mezi mocenské orgány, p Zajišťuje vnitřní pořádek, bezpečnost, ochranu života, ochranu materiálních

POLICIE Patří mezi mocenské orgány, p Zajišťuje vnitřní pořádek, bezpečnost, ochranu života, ochranu materiálních hodnot. p n n Státní policie, Obecní (městská) policie.

Ministerstvo vnitra – kapitola 314 SR p p 2018 Výdaje: 72 mld. Kč n

Ministerstvo vnitra – kapitola 314 SR p p 2018 Výdaje: 72 mld. Kč n Z toho: p p 40 mld. Kč: Policie, 10 mld. Kč: Hasičský záchranný sbor,

Organizační struktura Policie ČR (PČR) Policejní prezidium p Útvary s působností na celém území

Organizační struktura Policie ČR (PČR) Policejní prezidium p Útvary s působností na celém území ČR p Národní protidrogová centrála, p Kriminalistický ústav Praha, p Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, p Pyrotechnická služba, p Letecká služba, … p p Útvary s územně vymezenou působností Krajské ředitelství PČR (14), p Obvodní ředitelství PČR, p Místní oddělení PČR, p Územní odbory PČR. p

Městská (obecní) policie p p Organizační složka města (obce), Financována z rozpočtu města (obce)…

Městská (obecní) policie p p Organizační složka města (obce), Financována z rozpočtu města (obce)… cca 2 – 3 % z rozpočtu města n Příjmy – do rozpočtu města p p n Pokuty, Příp. příjmy z prodeje zboží a služeb, z prodeje majetku apod. Výdaje p p p Mzdy, Vybavení (automobily, kamery, . . ) Provozní výdaje (energie, výstroj a výzbroj).

FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ p p p Bydlení patří mezi základní lidské potřeby, Význam a důležitost

FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ p p p Bydlení patří mezi základní lidské potřeby, Význam a důležitost přiměřeného bydlení pro každého jedince jsou dány i ve Všeobecné deklaraci lidských práv. (článek č. 25: „každý má právo na životní úroveň přiměřenou zdraví a blahobytu svého i své rodiny, včetně výživy, ošacení, bydlení, lékařské péče a nezbytných sociálních služeb. . . “). Bytová politika – cílem je zajistit celkové podmínky pro uspokojování bytových potřeb občanů. Úroveň bydlení je důležitým ukazatelem sociální a kulturní úrovně společnosti. Je bydlení veřejný nebo soukromý statek? n n Socialistické vlády považují bydlení za veřejný (příp. smíšený) statek, Současnost většiny vyspělých ekonomik: bydlení je soukromý statek.

Bytový fond ČR p Podle Sčítání lidu, domů a bytů, 2011: n n bytový

Bytový fond ČR p Podle Sčítání lidu, domů a bytů, 2011: n n bytový fond ČR celkem 4 756 572 bytů, z toho: p p n p 43, 7% bylo v rodinných domech 55 % v bytových domech. Počet bytů na 1000 obyvatel 393 – okolo průměru EU, Problémy: n n n V porovnání s ostatními zeměmi EU spíše starší bytový fond a menší celkové plochy bytů, Zanedbanost bytových domů a jejich vysoká energetická náročnost, Vysoké zatížení některých domácností, Nízká dostupnost některých forem bydlení, Vysoký podíl chudých vlastníků.

Formy bydlení a vlastnictví bytů v ČR Státní a komunální byty p Družstevní byty

Formy bydlení a vlastnictví bytů v ČR Státní a komunální byty p Družstevní byty p Byty v osobním vlastnictví p Soukromé nájemní byty p Vlastní rodinné domy p Rekreační bydlení. p

Bytová politika ČR Koncepce bydlení ČR do roku 2020 p Resort Ministerstva pro místní

Bytová politika ČR Koncepce bydlení ČR do roku 2020 p Resort Ministerstva pro místní rozvoj p strategické cíle n n n zajištění přiměřené dostupnosti všech forem bydlení, vytvoření stabilního prostředí v oblasti financí, legislativy a institucí pro všechny účastníky trhu s bydlením, zvyšování kvality vnějšího prostředí rezidenčních oblastí.

Bytová politika ČR p Plnění cílů EU 20 -20 -20: n n n p

Bytová politika ČR p Plnění cílů EU 20 -20 -20: n n n p snížit emise skleníkových plynů oproti roku 1990 nejméně o 20 %, zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie v konečné spotřebě energie na 20 %, zvýšit energetickou účinnost o 20 %. Domácnosti ČR jako celek měly v roce 2014 bezmála čtvrtinový podíl na celkové konečné spotřebě energie ČR snaha snižovat energetickou náročnost bytů. n n Kotlíkové dotace - na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za nový plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, kotel na biomasu či automatický kombinovaný kotel (MŽP) Zelená úsporám - podpora snižování energetické náročnosti obytných budov (MŽP)

Státní podpora p Poskytována MMR, SFRB, MŽP, MF p Zvýšení dostupnosti bydlení pro seniory

Státní podpora p Poskytována MMR, SFRB, MŽP, MF p Zvýšení dostupnosti bydlení pro seniory (MMR), Rekonstrukce bytů v panelových domech (MMR), p p Podpora výstavby nájemních bytů (spolu se Státním fondem rozvoje bydlení - SFRB), Nízkoúročené úvěry pro osoby do 36 let pečující o dítě (SFRB), Podpora hypotečních úvěrů a stavebního spoření (MF).

Podpora hypotečních úvěrů a stavebního spoření p Možnost snížení základu daně z příjmů fyzických

Podpora hypotečních úvěrů a stavebního spoření p Možnost snížení základu daně z příjmů fyzických osob o úroky zaplacené z úvěru na bydlení (ročně až o 300 tis. Kč), p Státní podpora stavebního spoření – 10 % z ročně naspořené částky, max. z částky 20. 000 Kč (na 1 rodné číslo), (ročně cca 4 mld. Kč z rozpočtu MF)

Trh nemovitostí v ČR p p p Enormní růst cen domů a bytů (v

Trh nemovitostí v ČR p p p Enormní růst cen domů a bytů (v průběhu roku 2017 vykazovaly meziroční růst vyšší než 13 % - nejvyšší v EU; od roku 2015 do 2017 se ceny nemovitostí zvýšily o více než 20 %), Od roku 2015 varuje ČNB před přehřátím realitního trhu, Příčiny: n Nízké úrokové sazby hypotečních úvěrů - příčiny: p p p n uvolněná měnová politika ČNB, nízké úrokové sazby na globálních finančních trzích, sílící konkurenční boj bank, které mají přebytek volných peněz. Ekonomický růst a růst příjmů obyvatelstva,

Doporučení ČNB k hypotečním úvěrům (HU): p Neposkytovat HU vyšší než 90 % hodnoty

Doporučení ČNB k hypotečním úvěrům (HU): p Neposkytovat HU vyšší než 90 % hodnoty zastavené nemovitosti, p HU s hodnotou 80 – 90 % by nemělo být více než 15 % všech HU, p Výše HU by (obvykle) neměla přesahovat 60 % hodnoty zastavené nemovitosti, p Banky by neměly obcházet toto doporučení poskytováním spotřebitelských úvěrů souvisejících s nemovitostí, p Při stanovení hodnoty nemovitosti zohlednit fakt, že tržní ceny jsou nadhodnocené, p Poskytovat HU pouze bonitním klientům.

SOUČASNÝ STAV VEŘEJNÉHO SEKTORU, AKTUÁLNÍ PROBLÉMY

SOUČASNÝ STAV VEŘEJNÉHO SEKTORU, AKTUÁLNÍ PROBLÉMY

Trendy a problémy • • • Tíhnutí k rozpočtovým deficitům. Strukturální reformy. Změny ve

Trendy a problémy • • • Tíhnutí k rozpočtovým deficitům. Strukturální reformy. Změny ve skladbě veřejných výdajů a stát blahobytu.

1) Rozpočtové deficity Příčiny: p fiskální iluze - podléhají voliči politických uskupení, sledují okamžitý

1) Rozpočtové deficity Příčiny: p fiskální iluze - podléhají voliči politických uskupení, sledují okamžitý krátkodobý užitek vyplývající z nízkých daní a vysokých vládních výdajů. Zvyšují-li se veřejné příjmy, jsou tyto okamžitě využity ve snaze dalšího zalíbení se voličům (namísto tvorby rezerv). p redistribuce v čase - současní voliči v souladu s fiskální iluzí dávají přednost okamžitému užitku a přesouvají náklady za vládní dluh na budoucí generace. p lobbistické skupiny - snaží plnit své osobní cíle prostřednictvím politických uskupení, prakticky čerpají veřejné finance pro svůj užitek - označuje se jako tzv. dobývání renty.

2) Strukturální reformy p p mají vést k omezení veřejných výdajů a zároveň k

2) Strukturální reformy p p mají vést k omezení veřejných výdajů a zároveň k podpoře růstu hospodářství. Strukturální reformy, aby nebyly pouze změnami parametrickými (pouze dílčí úpravy), by měly splňovat následující parametry: n n n p působí dlouhodobě, jsou obecnější povahy, mění strukturu, fungování a systém trhů. Problém paretoefektivity reforem a lobbistických skupin

3) Změny ve skladbě veřejných výdajů a stát blahobytu Se změnou skladby veřejných výdajů

3) Změny ve skladbě veřejných výdajů a stát blahobytu Se změnou skladby veřejných výdajů se často pojí i požadavek na jejich celkové snižování nebo naopak – snaha o omezení veřejných výdajů s sebou nese požadavek na analýzu skladby veřejných výdajů. p Analýza skladby je nutná - ne každý veřejný výdaj přispívá stejně k naplnění hlavních cílů veřejných financí. p Ideálně by se tak toto snižování veřejných výdajů nemělo dotýkat omezování tzv. státu blahobytu. p

výdaje na sociální zabezpečení, podpora v nezaměstnanosti výdaje na vzdělání, zdravotní péči, výdaje na

výdaje na sociální zabezpečení, podpora v nezaměstnanosti výdaje na vzdělání, zdravotní péči, výdaje na vědu a výzkum Úrokové platby starobní penze, platy zaměstnanců ve veřejné správě

závislost veřejných výdajů a efektivnosti p p Kategorie A – úrokové platby – jednoznačně

závislost veřejných výdajů a efektivnosti p p Kategorie A – úrokové platby – jednoznačně negativní vliv, Kategorie B – starobní penze, platy zaměstnanců ve veřejné správě – od určité úrovně negativní (předčasné odchody do důchodu, vliv na trh práce, vysoké odměny zaměstnanců působí proinflačně), Kategorie C - výdaje na sociální zabezpečení, podpora v nezaměstnanosti, Kategorie D - výdaje na vzdělání, zdravotní péči, na aktivní politiky zaměstnanosti, veřejné investice a výdaje na vědu a výzkum. Ukazatel „veřejné výdaje / HDP“, má bez odpovídající hlubší analýzy jen velmi omezenou vypovídací schopnost; je nezbytné sledovat i strukturu veřejných výdajů, jelikož k celkové efektivnosti přispívají různou měrou!

3) Změny ve skladbě veřejných výdajů a stát blahobytu p Sledování struktury veřejných výdajů

3) Změny ve skladbě veřejných výdajů a stát blahobytu p Sledování struktury veřejných výdajů je důležité i s ohledem na integrační procesy. hospodářská a měnová unie.

3) Změny ve skladbě veřejných výdajů a stát blahobytu p V posledních letech existují

3) Změny ve skladbě veřejných výdajů a stát blahobytu p V posledních letech existují tlaky na omezování státu blahobytu – příčina: n p hlubší zapojení asijských ekonomik do mezinárodního obchodu. (dosud nezavedly některé vymoženosti státu blahobytu, což se projevuje v nižším zdanění korporací, nižších nárocích na sociální a zdravotní systém, nižších nárocích na ochranu zaměstnanců atp. ) Lze očekávat i rozvoj státu blahobytu v ekonomikách asijských.

3) Změny ve skladbě veřejných výdajů a stát blahobytu se redukuje zejména v těchto

3) Změny ve skladbě veřejných výdajů a stát blahobytu se redukuje zejména v těchto oblastech: p omezuje se výše i rozsah příspěvků, p lidé jsou více motivováni ke vstupu na trh práce (omezení doby podpory v nezaměstnanosti atp. ), p dochází k parametrickým změnám v penzijních systémech (pozdější věk odchodu do řádného starobního důchodu, zvýšení minimální délky placeného pojistného atd. ), p dochází ke vzniku nových pojištění (péče ve stáří).