JEZIKOSLOVLJE U XX STOLJEU Doc dr sc Violeta

  • Slides: 18
Download presentation
JEZIKOSLOVLJE U XX. STOLJEĆU Doc. dr. sc. Violeta Moretti

JEZIKOSLOVLJE U XX. STOLJEĆU Doc. dr. sc. Violeta Moretti

PRETEČE STRUKTURALIZMA U LINGVISTICI ØJan Ignacy Baudouin de Courtenay ØPoljak Øproučavao razne jezike i

PRETEČE STRUKTURALIZMA U LINGVISTICI ØJan Ignacy Baudouin de Courtenay ØPoljak Øproučavao razne jezike i dijalekte Øzanimanje za općelingvistička teoretska pitanja Ørazlikuje slova od glasova, glas i fonem, sinkronije i dijakronije itd. ØMikołaj Kruszewski Ønjegov učenik Ønaslutio potrebu razlikovanja jezika i govora Øsvi skupa potakli razmišljanje o odnosu jezika i mišljenja, te jezika i stvarnosti Øslab utjecaj (geografska udaljenost – kazanjska škola. Utjecali ipak na De Saussurea

Ferdinand de Saussure Ø 1916 (posmrtno) Tečaj opće lingvistike Øprijelomni tekst u lingvistici Øizvorište

Ferdinand de Saussure Ø 1916 (posmrtno) Tečaj opće lingvistike Øprijelomni tekst u lingvistici Øizvorište strukturalizma Ønakon toga velik uspon lingvistike Øpod utjecajem de Courtenaya i Kruszewskog, u opreci prema mladogramatičarima Øpredavao opću lingvistiku u Ženevi od 1906. do 1911. Ønakon smrti njegovi studenti prikupili bilješke i objavili ih Øjezik = društvena činjenica (ali i individualna), sustav znakova koji služi za izražavanje misli

DE SAUSSUREOVE DIHOTOMIJE (1) jezična djelatnost : jezik/govor (2) jezični znak : označeno/označitelj (3)

DE SAUSSUREOVE DIHOTOMIJE (1) jezična djelatnost : jezik/govor (2) jezični znak : označeno/označitelj (3) interna lingvistika : eksterna lingvistika (4) sinkronija : dijakronija (5) odnosi in praesentia : odnosi in absentia (6) forma : supstancija bitna u Danskoj školi, glosematika

(1) JEZIČNA DJELATNOST : JEZIK/GOVOR (1) Jezična djelatnost (langage) ukupnost svih jezičnih pojava i

(1) JEZIČNA DJELATNOST : JEZIK/GOVOR (1) Jezična djelatnost (langage) ukupnost svih jezičnih pojava i pojedinačnih jezika (naslijeđena). Veoma kompleksna. Društvena pojava. Jezik (langue) sustav znakova u određenoj ljudskoj zajednici apstraktan stječe se usvajanjem, dakle društveno određen Govor (parole) primjena toga sustava u komunikacijskom činu (konkretan, individualan) nastaje između govornika i slušaoca

(2) JEZIČNI ZNAK = OZNAČENO/OZNAČITELJ psihička veza između predmeta i glasovne slike arbitrarna je

(2) JEZIČNI ZNAK = OZNAČENO/OZNAČITELJ psihička veza između predmeta i glasovne slike arbitrarna je i konvencionalna (društveno uvjetovana) znak je nedjeljiv

(3) INTERNA LINGVISTIKA : EKSTERNA LINGVISTIKA Eksterna lingvistika proučavanje etnologije, povijesti, književnosti itd. Interna

(3) INTERNA LINGVISTIKA : EKSTERNA LINGVISTIKA Eksterna lingvistika proučavanje etnologije, povijesti, književnosti itd. Interna lingvistika proučavanje samoga jezika

(4) SINKRONIJA : DIJAKRONIJA

(4) SINKRONIJA : DIJAKRONIJA

(5) ODNOSI IN PRAESENTIA : ODNOSI IN ABSENTIA In absentia (paradigmatski odnosi) nešto asocira.

(5) ODNOSI IN PRAESENTIA : ODNOSI IN ABSENTIA In absentia (paradigmatski odnosi) nešto asocira. . . in praesentia (sintagmatski odnosi) • od glasa do rečenice ØVrijednost svakoga elementa jezičnog sustava proizlazi iz istodobne prisutnosti ostalih.

NASLJEDNICI Ženevska škola de Saussureovi učenici Albert Sechehaye i Charles Bally (oni su i

NASLJEDNICI Ženevska škola de Saussureovi učenici Albert Sechehaye i Charles Bally (oni su i objavili Tečaj) pokušavaju objasniti i dopuniti Tečaj doprinijeli psiholingvistici i stilistici (temelji). Francuska sociološka škola Antoine Meillet (ugl. indoeuropeist) poredbena lingvistika promatra jezik kao društveni fenomen Praška fonološka škola proizašla iz djelovanja Praškoga lingvističkog kruga (1926. )

PRAŠKA FONOLOŠKA ŠKOLA Roman Jakobson i Nikolaj Trubeckoj ruski emigranti u Pragu, nakon Oktobarske

PRAŠKA FONOLOŠKA ŠKOLA Roman Jakobson i Nikolaj Trubeckoj ruski emigranti u Pragu, nakon Oktobarske revolucije i razni drugi lingvisti proučavali De Saussureove dihotomije odvajaju fonologiju od fonetike uzimaju u obzir dijakroniju, a promjene glasova smatraju promjenama sustava uspoređuju razne jezike, što dovodi do razvoja kontaktne lingvistike Trubeckoj formulira razlikovna obilježja fonema otac suvremene fonologije jasno odvojio fonologiju od fonetike Øbavili se i prozodijom i odnosom fonološke razine prema ostalima ØJakobson seli u SAD prekid rada Praške škole

FUNKCIONALIZAM André Martinet bitno djelo Osnove opće lingvistike (1960. ) jasno razgraničio riječ i

FUNKCIONALIZAM André Martinet bitno djelo Osnove opće lingvistike (1960. ) jasno razgraničio riječ i srodne pojmove razradio pojam jezične ekonomije temeljna funkcija jezika je komunikacija, a ostale su izvedene od nje osnovni pokretač razvoja jezika je npr. antagonizam između komunikacijskih potreba i težnje za manjim naporima Dvostruka artikulacija jezika: (1) niz minimalnih jezičnih znakova (gleda > gled/a) (2) niz uzastopnih razlikovnih jedinica (gleda > g/l/e/d/a)

DANSKI STRUKTURALIZAM (GLOSEMATIKA) Ø 1931. Kopenhagenski lingvistički krug ØLouis Hjelmslev Øpokušaj da se jezične

DANSKI STRUKTURALIZAM (GLOSEMATIKA) Ø 1931. Kopenhagenski lingvistički krug ØLouis Hjelmslev Øpokušaj da se jezične kategorije svedu pod logičke i definiraju pomoću univerzalnih pojmova, nešto kao matematika. Glosematika, visoko formalizirana metoda. Øjezik kao samodovoljna cjelina Øtežnja k egzaktnoj teoriji Teorija jezičnog znaka Øsmislio niz novih termina. Forma Ølingvistika se bavi samo formom Supstancij a Izraz Sadržaj forma izraza forma sadržaja supstancija izraza supstancija sadržaja

AMERIČKA LINGVISTIKA orazvoj odvojeno od europske u prvoj pol. 20. st. , ali slučajem

AMERIČKA LINGVISTIKA orazvoj odvojeno od europske u prvoj pol. 20. st. , ali slučajem paralelno otek se nakon dolaska Jakobsona u SAD susrela s europskom o. WILLIAM DWIGHT WHITNEY (19. st. ) ojezik se sastoji se od arbitrarnih znakova oslično De Saussureu o. FRANZ BOAS (19/20. st. ) oindijanske jezike treba proučavati drugačije nego europske (ne uklapaju se u klasičnu gramatiku)

EDWARD SAPIR osličan De Saussureu opsihologistički smjer američkoga strukturalizma: ojezik je otisak misli odefiniran

EDWARD SAPIR osličan De Saussureu opsihologistički smjer američkoga strukturalizma: ojezik je otisak misli odefiniran sociološki opovijesno naslijeđe o razlikuje foneme i glasove (drugačija terminologija) o jezik nekako utječe na društvo jer putem njega spoznajemo stvarnost o tipologija i klasifikacija, detaljna i složena

LEONARD BLOOMFIELD §jezik kao skup navika svojstvenih nekoj govornoj zajednici koji se usvaja cijelog

LEONARD BLOOMFIELD §jezik kao skup navika svojstvenih nekoj govornoj zajednici koji se usvaja cijelog života §biheviorizam §jezik je: §ponašanje, sadrži poticaj i reakciju §dio ponašanja govorne zajednice. §Bloomfieldovci – stvorili niz teorija temeljenih na Bloomfieldovoj

GENERATIVNA GRAMATIKA A. N. Chomsky (polovicom 50 -ih 20. stoljeća) danas niz teorija proizašlih

GENERATIVNA GRAMATIKA A. N. Chomsky (polovicom 50 -ih 20. stoljeća) danas niz teorija proizašlih iz tzv. klasične teorije Temelji se na prijašnjim američkim teorijama (distribucionalizam), ali i europskim (preko Jakobsona).

OSNOVNE POSTAVKE GENERATIVNE GRAMATIKE - jezična moć je urođena i na temelju nje nastaje

OSNOVNE POSTAVKE GENERATIVNE GRAMATIKE - jezična moć je urođena i na temelju nje nastaje konkretan jezik usvajanjem Početno stanje jezične moći je genetski određeno i jednako u svih, a razvija se na poticaj okoline. U razvoju dostiže stabilno stanje koje se dalje previše ne mijenja (to je odr. jezik). - gramatika je model govornikova jezičnog znanja (psihološka interpretacija gramatike) Univerzalna gramatika: svaki jezik može proizvesti beskonačan broj tvrdnji na temelju konačnog broja polaznih jedinica. Tri sastavnice – sintaktička, fonološka i semantička Rječnik i pravila (razne teorije). Dubinska i površinska struktura – potonja ima fonetsku i logičku formu. Hijerarhijski ustroj rečenica koji se može prikazati tzv. strukturnim stablima i sl. Derivacijska i transformacijska pravila.