Jednotn vedomostn systm mze SR Vvoj elektronickej evidencie

  • Slides: 18
Download presentation
Jednotný vedomostný systém múzeí SR

Jednotný vedomostný systém múzeí SR

Vývoj elektronickej evidencie zbierok Digitalizácia múzejných zbierok v SR začala pred 17 rokmi –

Vývoj elektronickej evidencie zbierok Digitalizácia múzejných zbierok v SR začala pred 17 rokmi – strojová evidencia ako alternatíva kartotéky kurátora V roku 2004 vznikol projekt digitalizácia + archivácia + sprístupnenie sieť lokálnych informačných systémov múzeí komunikujúcich s centrálnym IS múzeí (elektronické spracovanie evidencie zbierok) 1. – 2. generácia – document management system s nárokmi na profesionálnu administráciu, ktorú múzeá zabezpečovali vlastnými prostriedkami

Cesta k vedomostnému systému on-line (3. generácia) – centrálne zabezpečená správa technológií a podpora

Cesta k vedomostnému systému on-line (3. generácia) – centrálne zabezpečená správa technológií a podpora užívateľov – terminálový prístup k nástrojom a samostatným databázam múzeí – automatizácia rutinných operácií, monitoring a vyhodnocovanie procesov technológia tvorby a správy vedomostného systému múzeí SR – – – jednotný IS múzeí SR uplatňujúci národné a európske štandardy riadená terminológia a národné autority automatizácia správy zbierok - technológia RFID integrácia s digitálnym informačným systémom kultúry SR prevádzka celého systému a licencie hradené z prioritného projektu CEMUZ

Vedomostný systém on-line http: //esez. cemuz. sk štandardizované preferované pojmové slovníky klasifikačné determinačné deskripčné

Vedomostný systém on-line http: //esez. cemuz. sk štandardizované preferované pojmové slovníky klasifikačné determinačné deskripčné sprievodná dokumentácia pohybu zbierok stav zbierok odborné údaje o zbierkových predmetoch výstupy ved. zhodnocovania štúdie, publikácie správy z výskumu. . . výstupy odb. využívania scenáre výstav katalógy, fontés udalosti, akcie. . . obdobia, datovanie. . . pomocná dokumentácia ■komparačný mat. ■makety. . . zobrazenie zbierkových predmetov výstupy odb. spravovania reštaur. správy nálezy. . . personálne a korporatívne autority múzejné zbierky obrazová textová dokumentácia správy zbierok dočasné entity geografické autority digitálna múzejná dokumentácia názvy zbierkových predmetov

Dve stránky digitalizácie V Zákone č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách

Dve stránky digitalizácie V Zákone č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty, § 2, odst 3. sa uvádza: „Zbierka je otvorený súbor zbierkových predmetov a poznatkov o vývoji prírody alebo spoločnosti, . . . je systematicky usporiadaný na základe odborných kritérií o nich z určenej špecifickej oblasti vývoja. “ Cieľom projektu je: vytvoriť jednotný digitálnyvedomostnýsystémmúzeí vybudovať centrálny digitálny depozitár múzeí

Vedomostný systém on-line http: //esez. cemuz. sk štandardizované preferované názvy zbierkových predmetov sprievodná dokumentácia

Vedomostný systém on-line http: //esez. cemuz. sk štandardizované preferované názvy zbierkových predmetov sprievodná dokumentácia štúdie pojmy odborové metodiky archeológia pomocné vedy historické. . . múzejné zbierky dokumentácia správy zbierok pohybu zbierok stav zbierok štúdie, publikácie správy z výskumu. . . pomocná dokumentácia ■komparačný mat. ■makety. . . digitálna odborné údaje o zbierkových predmetoch výstupy ved. zhodnocovania udalosti, akcie. . . obdobia, datovanie. . . výstupy odb. využívania zobrazenie zbierkových predmetov vizualizácia scenáre výstav katalógy, fontés výstupy odb. spravovania reštaur. správy nálezy. . . personálne a korporatívne autority materiály dokumenty manuály projekty obrazová textová múzejná dokumentácia múzejná metodika klasifikačné determinačné deskripčné dočasné entity geografické autority teoretická muzeológia pojmové výklad. slovníky

Úrovne vizualizácie zachytáva všetky podstatné stránky predmetu vnímateľné za pomoci technologických prostriedkov a umožňuje

Úrovne vizualizácie zachytáva všetky podstatné stránky predmetu vnímateľné za pomoci technologických prostriedkov a umožňuje vytvorenie hmotnej kópie originálu digitálny zástupca substitúcia originálu pre výskumné účely prezentačné zobrazenie pre študijné a publikačné účely zachytáva predmet vo všetkých pohľadových uhloch v rozlíšení umožňujúcom rozoznať každý vizuálne vnímateľný detail dokumentačné zobrazenie pre identifikačné účely zobrazuje objekt ako celok a jeho dôležité detaily – umožňuje jednoznačnú identifikáciu predmetu. . . jeho stavu

Úrovne vizualizácie digitálny zástupca publikačné zobrazenie dokumentačné zobrazenie povinnosť správcu zbierky – vyplýva z

Úrovne vizualizácie digitálny zástupca publikačné zobrazenie dokumentačné zobrazenie povinnosť správcu zbierky – vyplýva z legislatívy zabezpečuje múzeum v rámci katalogizácie

Metódy vizualizácie 2 D snímanie povrch fotografia, sken 3 D snímanie tvar objektová panoráma

Metódy vizualizácie 2 D snímanie povrch fotografia, sken 3 D snímanie tvar objektová panoráma 3 Dkonštrukcia konštrukcie digitálny model 3 D modelovanie štruktúra model štruktúry 3 D funkcie animácie model funkcií CT, MR, skryté vlastnosti rádioskopia, infrasnímanie. . .

Vizualizácia 2 D objektov

Vizualizácia 2 D objektov

Objektová panoráma

Objektová panoráma

Digitálny model

Digitálny model

Vedomostný systém on-line Aktívny prístup do vedomostného systému múzejníctva (tvorba digitálneho obsahu a kontrolované

Vedomostný systém on-line Aktívny prístup do vedomostného systému múzejníctva (tvorba digitálneho obsahu a kontrolované sprístupnenie) plný prístup limitovaný prístup spolupracujúce pamäťové a fond. inštitúcie podľa dohody akademická obec SAV školy štátna správa štatistiky defin. reporty polícia defin. reporty výmena údajov kultúrny priemysel limit. prehliadanie výmena služieb iné subjekty zberatelia znalci Digitálny informačný systém kultúry ATHENA Digitálny vedomostný systém múzeí SR odborová metodika archeológia pomocné vedy historické. . sprievodná dokumentácia správy zbierok pohybu zbierok stav zbierok obrazová textová múzejné zbierky obdobia, datovanie. . . odborné údaje o zbierkových predmetoch prezentácie zbierok dokum. prípravy dokum. realizácie publikovanie digitálny archív bibliografia pomocná dokumentácia ■komparačný mat. ■makety. . . zobrazenie zbierkových predmetov dokumentácia výskumu a výstupy digitálny archív register kultúry OAI klasifikačné determinačné deskripčné dočasné entity udalosti, akcie. . . personálne a korporatívne autority múzejná metodika materiály dokumenty manuály projekty múzejná dokumentácia teoretická muzeológia štúdie pojmy pojmové výkladové slovníky geografické autority štandardizované preferované názvy zbierkových predmetov EUROPEANA múzeá SR EDL local Prezentácia kultúrneho dedičstva

a digitalizácia 15 000 evidenčných jednotiek v zbierkach múzeí SR stav k 30. 11.

a digitalizácia 15 000 evidenčných jednotiek v zbierkach múzeí SR stav k 30. 11. 2009 údaje dokumentačné zobrazenia 6, 31% 0, 56% 947 000 84 000

CEMUZ a digitalizácia 15 000 evidenčných jednotiek v zbierkach múzeí SR 5 700 000

CEMUZ a digitalizácia 15 000 evidenčných jednotiek v zbierkach múzeí SR 5 700 000 zbierkových predmetov na vizualizáciu 196 000 špičkových zbierkových predmetov počet za deň výber na vizualizáciu 200 000 192 digitálny zástupca kombinované snímanie masové snímanie celkom 8 000 72 000 120 000 za deň % z výberu 8 4 69 36 115 60

Múzeá a digitalizácia múzeá používajú na 28% digitalizáciu lokálne IS 39% múzeá podieľajúce sa

Múzeá a digitalizácia múzeá používajú na 28% digitalizáciu lokálne IS 39% múzeá podieľajúce sa na tvorbe jednotného vedomostného systému múzeá nezačali digitalizovať zbierky 33%

Zbierky a digitalizácia 16% zbierky múzeí off-line nespracovávané 11% zbierky spracovávané múzeami zapojenými do

Zbierky a digitalizácia 16% zbierky múzeí off-line nespracovávané 11% zbierky spracovávané múzeami zapojenými do tvorby jednotného 73%vedomostného systému

Ďakujem za pozornosť http: //www. cemuz. sk http: //portal. cemuz. sk http: //esez. cemuz.

Ďakujem za pozornosť http: //www. cemuz. sk http: //portal. cemuz. sk http: //esez. cemuz. sk http: //tezaurus. cemuz. sk +421 905 978 590 j. [email protected] sk