JEDNOTN PIJMAC ZKOUKY V ROCE 2018 Zpracoval Centrum

  • Slides: 19
Download presentation
JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY V ROCE 2018 Zpracoval: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání ŘÍJEN 2018

JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY V ROCE 2018 Zpracoval: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání ŘÍJEN 2018 Celostátní seminář ředitelů SPŠ

DOTAZNÍK K JPZ 2018 ü Termín sběru dat: květen – červenec 2018 ü Vzorek

DOTAZNÍK K JPZ 2018 ü Termín sběru dat: květen – červenec 2018 ü Vzorek § Ředitelé SŠ s povinností účastnit se jednotných přijímacích zkoušek (JPZ) N = 564 ü Metoda sběru dat: § Ředitelský dotazník - CAWI – Online dotazník sbíraný pomocí IS CERTIS ü Okruhy § Hodnocení organizace, administrace a komunikace s CZVV v rámci jednotné přijímací zkoušky § Konání „přijímaček nanečisto“ a využití ilustračních testů § Názor na 2. termín přijímací zkoušky § Vliv jednotné přijímací zkoušky 2017 na výběr žáků a schopnost testů rozlišit dobré a špatné žáky § Nastavení cut-off score § Názor na změny v jednotném zkušebním schématu § Využití opravených záznamových archů § Elektronická přihláška 2

DOTAZNÍK K JPZ 2018 POZNATKY, POZNÁMKY, NÁMĚTY. . . POČET ZMÍNEK Zrušit 2. termín

DOTAZNÍK K JPZ 2018 POZNATKY, POZNÁMKY, NÁMĚTY. . . POČET ZMÍNEK Zrušit 2. termín zkoušky 37 Elektronická přihláška - ano 15 Kolize termínu JPZ a MZ 14 Zkrátit dobu na odevzdávání zápisových lístků 11 Dlouhé opravování testů/ čekání na výsledky 8 Výhrady k obsahu testů - ČJ 8 JPZ zrušit, zbytečná 7 Bez cut-off score nemá JPZ smysl 7 Technické problémy 7 Jednoznačnější stanovení priority školy na přihlášce - automatizace odevzdání zápis. lístků 4 Více času na administraci 4 Výhrady k obsahu testů - MA 3 Administrovat JPZ na ZŠ 3 Zápisový lístek navázat na CERTIS/el. přihlášku 2 Více času na přihlášky 2 Q 16. POKUD MÁTE NĚJAKÉ DALŠÍ POZNATKY ČI NÁMĚTY TÝKAJÍCÍ SE PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK, SDĚLTE NÁM JE, PROSÍM, ZDE 3

NÁZOR NA DRUHÝ ŘÁDNÝ TERMÍN ZKOUŠKY • Většina ředitelů (65 %) se domnívá, že

NÁZOR NA DRUHÝ ŘÁDNÝ TERMÍN ZKOUŠKY • Většina ředitelů (65 %) se domnívá, že druhý termín spíše nebo vůbec nemá vliv pořadí uchazečů o studium na jejich škole. Pouze lehce přes 2 % ředitelů uvádí, že díky druhému termínu zkoušky se zásadním způsobem změnilo pořadí uchazečů na jejich škole. Dalších 5 % dotázaných pak uvedlo, že druhý termín měl do jisté míry vliv na výběr žáků. Celkem 28 % ředitelů pak přiznalo, že se o tyto údaje nezajímali. • Ředitelé gymnázií vyjadřují negativní postoj k druhému termínu zkoušky v menší míře, než je tomu u ředitelů ostatních SŠ, častě však tvrdí, že se o toto téma nezajímali. DOMNÍVÁTE SE, ŽE DRUHÝ TERMÍN PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK OVLIVNIL KLADNĚ VÝBĚR ŽÁKŮ PŘIJATÝCH NA VAŠI ŠKOLU? 0% CELKEM 20% 2. 3 5. 0 40% 26. 4 8 LETÁ GYMNÁZIA 1. 5 6. 7 6 LETÁ GYMNÁZIA 2. 98. 6 4 LETÉ OBORY 2. 4 4. 6 26. 2 4 LETÁ GYMNÁZIA 1. 9 5. 8 25. 8 SOŠ 2. 4 4. 1 26. 8 SOU 2. 3 5. 3 NÁSTAVBY 1. 4 2. 8 60% 38. 3 25. 2 26. 6 100% 120% 28. 0 31. 1 35. 6 42. 9 30. 8 80% 20. 0 39. 0 25. 7 34. 2 41. 1 42. 1 49. 0 564 135 27. 7 32. 3 Vzorek 35 541 155 25. 7 370 19. 5 133 20. 3 143 Ano (po druhém termínu se zásadně změnila skupina přijatých žáků) Spíše ano (do skupiny přijatých žáků se dostalo minimálně 25 % žáků, kteří by po prvním termínu přijati nebyli) Spíše ne (druhý termín v zásadě neovlivnil výběr nejlepších žáků) Ne (druhý termín v podstatě ovlivnil jen pořadí žáků, kteří by byli přijati již po prvním kole) Nevím, o tyto údaje jsem se nezajímal. Q 8. DOMNÍVÁTE SE, ŽE DRUHÝ TERMÍN PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK (2. řádný termín) OVLIVNIL KLADNĚ VÝBĚR ŽÁKŮ PŘIJATÝCH NA VAŠI ŠKOLU? 4

4 LETÉ OBORY - ČESKÝ JAZYK A MATEMATIKA KOMBINACE TESTŮ – POČET KONAJÍCÍCH A

4 LETÉ OBORY - ČESKÝ JAZYK A MATEMATIKA KOMBINACE TESTŮ – POČET KONAJÍCÍCH A % SKÓR JPZ 2018 KONALI KOMBINACI TESTŮ KONALI POUZE 1 TEST CELKEM VZOREK % SKÓR A B C D 59, 8 61, 8 43, 9 51, 1 A 10238 44, 8 B 1138 40, 1 C 74 38, 2 D 10 45, 0 A-B 50384 62, 9 62, 3 A-D 79 60, 1 52, 1 B-C 42 55, 3 50, 0 C-D 45 47, 6 50, 9 VZOREK CELKEM 62010 60701 51564 161 134 MA - 4 LETÉ OBORY KOMBINACE TESTŮ CELKEM KONALI POUZE 1 TEST KOMBINACE TESTŮ KONALI KOMBINACI TESTŮ ČJ - 4 LETÉ OBORY VZOREK % SKÓR A B C D 33, 4 33, 9 20, 7 27, 5 A 10341 19, 8 B 1151 14, 4 C 81 17, 8 D 12 15, 3 A-B 50468 36, 2 34, 3 A-D 89 33, 6 31, 1 B-C 44 21, 3 23, 6 C-D 45 23, 1 23, 7 VZOREK CELKEM 62231 60898 51663 170 146 5

ROZLIŠOVACÍ SCHOPNOST JPZ A KRITÉRIÍ ŠKOLY • Plnou spokojenost s jednotnými testy z hlediska

ROZLIŠOVACÍ SCHOPNOST JPZ A KRITÉRIÍ ŠKOLY • Plnou spokojenost s jednotnými testy z hlediska jejich schopnosti rozlišit mezi dobrými a špatnými žáky vyjádřila třetina, na gymnáziích pak až 60 % ředitelů škol. Další bezmála pětina oslovených konstatovala, že testy JPZ spolu s dalšími kritérii školy poměrně dobře odlišily dobré a špatné uchazeče, ač bylo ve finále obtížnější rozlišit poměrně velkou skupinu žáků na hranici přijetí. • Více než 5 % ředitelů přiznalo, že mělo problém vybrat z velké skupiny žáků se stejnými výsledky. Téměř 4 % ředitelů označila testy za příliš obtížné a tudíž špatně rozlišující mezi uchazeči o studium na jejich škole. Tento fakt konstatovali v o něco větší míře ředitelé škol s nástavbovými obory a obory SOU. • Přes 37 % ředitelů pak uvedlo, že JPZ jsou pro jejich školu irelevantní, jelikož přijímají prakticky všechny uchazeče. Na školách s nástavbovými obory to uvedlo 57 % ředitelů, na SOŠ a SOU pak kolem 45 % oslovených. DOMNÍVÁTE SE, ŽE JPZ 2018 SPOLEČNĚ S VAŠIMI KRITÉRII DOSTATEČNĚ ROZLIŠILY ŽÁKY, KTEŘÍ SE HLÁSILI NA VAŠI ŠKOLU? 0% 20% CELKEM 40% 33. 2 60. 0 6 LETÁ GYMNÁZIA 60. 0 SOU NÁSTAVBY 5. 4 58. 7 16. 1 19. 5 12. 6 4. 9 5. 7 0. 9 3. 9 120% 5. 4 0. 8 Vzorek 564 3. 7 0. 7 10. 4 2. 95. 7 38. 6 3. 8 1. 5 6. 8 1. 4 7. 7 100% 37. 4 135 35 541 4. 5 0. 610. 3 0. 6 25. 2 18. 6 21. 8 0. 9 3. 7 28. 6 19. 4 24. 3 80% 25. 2 31. 8 4 LETÁ GYMNÁZIA SOŠ 5. 1 19. 7 8 LETÁ GYMNÁZIA 4 LETÉ OBORY 60% 155 45. 1 370 46. 6 133 57. 3 143 Ano, nebyl problém vybrat skupinu žáků vhodných ke studiu na naší škole. Spíše ano, testy odlišily dobré a slabé žáky, přesto bylo obtížné rozlišit poměrně velkou část žáků na hranici přijetí. Spíše ne, měli jsme problém vybrat žáky z velké skupiny (kolem 20 % žáků), v níž měli žáci prakticky stejné výsledky. Ne, žáky, kteří se hlásí na naši školu, jednotné přijímací testy nerozliší, jsou příliš snadné. Ne, žáky, kteří se hlásí na naši školu, jednotné přijímací testy nerozliší, jsou příliš obtížné. Tento dotaz je irelevantní, přijímáme prakticky všechny žáky splňující kritéria přijímacího řízení. Q 10. DOMNÍVÁTE SE, ŽE JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2018 SPOLEČNĚ S VAŠIMI KRITÉRII DOSTATEČNĚ ROZLIŠILY ŽÁKY, KTEŘÍ SE HLÁSILI NA VAŠI ŠKOLU? 6

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA • Kladný postoj k elektronizaci přihlášky na SŠ vyjádřilo přes 64 %

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA • Kladný postoj k elektronizaci přihlášky na SŠ vyjádřilo přes 64 % ředitelů, podle 8 % z nich by naopak elektronická přihláška učinila celý proces složitější a téměř 28 % dotázaných uvedlo, že buď neví, nebo jim stávající systém papírových přihlášek vyhovuje. • Pozitivně se ke konceptu elektronické přihlášky staví zejména ředitelé ze všech typů gymnázií, kde by ji uvítalo více než 70 %, na 6 letých gymnáziích až 80 % z nich. Nejméně jsou el. přihlášce nakloněni ředitelé ze škol, kde jsou nástavbové obory. MYSLÍTE SI, ŽE BY MOŽNOST VYPLNIT ELEKTRONICKOU VERZI USNADNILA PROCES PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA SŠ A JEJICH NÁSLEDNÉ ZPRACOVÁNÍ? 0% CELKEM 20% 40% NÁSTAVBY 7. 4 8. 3 73. 5 7. 8 66. 2 55. 2 21. 5 6. 8 14. 7 11. 4 27. 2 7. 1 120% Vzorek 564 8. 6 64. 5 62. 7 100% 27. 7 80. 0 4 LETÁ GYMNÁZIA SOU 8. 0 71. 1 6 LETÁ GYMNÁZIA SOŠ 80% 64. 4 8 LETÁ GYMNÁZIA 4 LETÉ OBORY 60% 19. 4 29. 5 27. 1 30. 1 135 35 541 155 370 133 143 Ano, elektronická přihláška by nám administraci přihlášek usnadnila. Ne, proces by byl složitější. Nevím/S klasickými papírovými formuláři nemáme problémy. Q 15. MYSLÍTE SI, ŽE BY MOŽNOST VYPLNIT ELEKTRONICKOU VERZI PŘIHLÁŠKY (s možností importu dat z evidence žáků základní školy a následného propojení vyplněných přihlášek s IS CERTIS) USNADNILA PROCES PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA SŠ A JEJICH NÁSLEDNÉ ZPRACOVÁNÍ? 7

POUŽITÍ CUT-OFF SCORE POUŽILI JSTE V RÁMCI KRITÉRIÍ PRO PŘIJETÍ MINIMÁLNÍ HRANICI ÚSPĚŠNOSTI (CUT-OFF

POUŽITÍ CUT-OFF SCORE POUŽILI JSTE V RÁMCI KRITÉRIÍ PRO PŘIJETÍ MINIMÁLNÍ HRANICI ÚSPĚŠNOSTI (CUT-OFF SCORE)? (% ODPOVĚDÍ "ANO") CELKEM 564 28. 4 8 LETÁ GYMNÁZIA 37. 0 6 LETÁ GYMNÁZIA 4 LETÉ OBORY 40. 0 28. 1 4 LETÁ GYMNÁZIA SOŠ NÁSTAVBY 135 35 • Nastavení cut-off score v rámci kritérií pro přijetí uchazečů provedlo více než 28 % škol. • Na 8 letých gymnáziích mělo stanovenu minimální hranici úspěšnosti 37 %, na 6 letých 40 % a na 4 letých 35 % škol. • Ředitelé ze SOŠ uvedli v 26 % případů, že cut-off score v kritériích pro přijetí měli nastaveno. Na SOU jich to uvedlo celkem 30 % a v nástavbovém studium 27 % oslovených. 541 34. 8 25. 7 SOU Vzorek 155 370 30. 1 26. 6 133 143 Q 11. POUŽILI JSTE V RÁMCI KRITÉRIÍ PRO PŘIJETÍ MINIMÁLNÍ HRANICI ÚSPĚŠNOSTI (tzv. cut-off score)? 8

DEKLAROVANÁ MINIMÁLNÍ HRANICE ÚSPĚŠNOSTI (PRŮMĚR) PRŮMĚRNÁ MINIMÁLNÍ HRANICE ÚSPĚŠNOSTI (V %) 33. 5 27.

DEKLAROVANÁ MINIMÁLNÍ HRANICE ÚSPĚŠNOSTI (PRŮMĚR) PRŮMĚRNÁ MINIMÁLNÍ HRANICE ÚSPĚŠNOSTI (V %) 33. 5 27. 3 25. 4 21. 9 21. 8 19. 0 17. 2 14. 8 14. 2 12. 8 28 29 23 9 Y - ST AV BY OR O B NÁ ET É 4 L 79 A TE - ST M Y AT NÁ EM ST AT AV IK B A NÁ Y - Č ST EŠ AV TI BY NA - OB A TE ST Y A IN OB ČE - RY É O BO - M 9 4 L ET RY BO É O 9 ŠT AT AT EM BA - O G. 4 L ET Vzorek: IK A TY T ES TI N EŠ Č. - 6 L ET Á G M. G ET Á 6 L 6 L ET Á AT EM AT I T ES BA - O G. A KA TY A TI N EŠ Č. - 8 L ET Á G . - M AT EM AT I KA 9. 2 77 67 15 16 18 Q 12. POKUD JSTE ODPOVĚDĚLI NA OTÁZKU č. 11 „ANO“, UVEĎTE HODNOTU MINIMÁLNÍ HRANICE ÚSPĚŠNOSTI (V %). 9

4 LETÉ OBORY - ČESKÝ JAZYK ČETNOST DOSAŽENÉHO % SKÓRU 4 LETÉ OBORY -

4 LETÉ OBORY - ČESKÝ JAZYK ČETNOST DOSAŽENÉHO % SKÓRU 4 LETÉ OBORY - ČESKÝ JAZYK - LEPŠÍ VÝSLEDEK ČETNOST % SKÓRU 7 6 PODÍL ŽÁKŮ (%) 5 4 LETÁ GYMNÁZIA SOŠ SOU NÁSTAVBY CELKEM 4 3 2 1 0 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 % SKÓR 10

4 LETÉ OBORY – ČEŠTINA DEKLAROVANÁ MINIMÁLNÍ HRANICE ÚSPĚŠNOSTI A REÁLNÝ PODÍL ŽÁKŮ S

4 LETÉ OBORY – ČEŠTINA DEKLAROVANÁ MINIMÁLNÍ HRANICE ÚSPĚŠNOSTI A REÁLNÝ PODÍL ŽÁKŮ S DANÝM % SKÓRE A NIŽŠÍM 4 LETÉ OBORY - KUMULATIVNÍ ČETNOST % SKÓRU Z TESTU (%) - ČJ 100 90 80 70 PRŮMĚRNÝ DEKLAROVANÝ CUT-OFF SCORE – NÁSTAVBY: 12, 8 % CELKEM 4 LETÁ GYMNÁZIA SOŠ SOU NÁSTAVBY 60 40 30 20 10 0 PRŮMĚRNÝ DEKLAROVANÝ CUT-OFF SCORE – 4 LETÉ OBORY: 17, 2 % 0. 0 0. 1 0. 3 0. 4 0. 7 1. 1 1. 6 2. 3 3. 0 3. 9 5. 1 6. 5 8. 1 9. 9 11. 8 14. 1 16. 5 19. 2 22. 0 25. 0 28. 1 31. 4 34. 8 38. 4 42. 0 45. 7 49. 4 53. 3 57. 0 60. 9 64. 6 68. 2 71. 9 75. 3 78. 6 81. 9 85. 0 87. 9 90. 4 92. 8 94. 8 96. 5 97. 9 99. 0 99. 7 100. 0 50 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 % SKÓR Z DT 11

4 LETÉ OBORY - MATEMATIKA ČETNOST DOSAŽENÉHO % SKÓRU 4 LETÉ OBORY - MATEMATIKA

4 LETÉ OBORY - MATEMATIKA ČETNOST DOSAŽENÉHO % SKÓRU 4 LETÉ OBORY - MATEMATIKA - LEPŠÍ VÝSLEDEK ČETNOST % SKÓRU 12 4 LETÁ GYMNÁZIA SOŠ SOU NÁSTAVBY CELKEM PODÍL ŽÁKŮ (%) 10 8 6 4 2 0 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 % SKÓR 12

4 LETÉ OBORY – MATEMATIKA DEKLAROVANÁ MINIMÁLNÍ HRANICE ÚSPĚŠNOSTI A REÁLNÝ PODÍL ŽÁKŮ S

4 LETÉ OBORY – MATEMATIKA DEKLAROVANÁ MINIMÁLNÍ HRANICE ÚSPĚŠNOSTI A REÁLNÝ PODÍL ŽÁKŮ S DANÝM % SKÓRE A NIŽŠÍM 4 LETÉ OBORY - KUMULATIVNÍ ČETNOST % SKÓRU Z TESTU (%) - MATEMATIKA 100 90 70 60 50 40 30 20 10 0 PRŮMĚRNÝ DEKLAROVANÝ CUT-OFF SCORE NÁSTAVBY: 9, 2 % PRŮMĚRNÝ DEKLAROVANÝ CUT-OFF SCORE 4 LETÉ OBORY: 14, 2 % 0. 0 0. 3 1. 7 2. 7 5. 2 7. 4 10. 8 13. 9 17. 8 21. 4 25. 2 29. 1 32. 9 36. 9 40. 9 44. 6 48. 3 52. 0 55. 7 59. 3 62. 6 65. 9 69. 1 72. 2 74. 9 77. 6 80. 1 82. 4 84. 5 86. 5 88. 3 90. 0 91. 5 92. 9 94. 2 95. 2 96. 1 96. 8 97. 5 98. 1 98. 6 98. 9 99. 2 99. 5 99. 7 99. 8 99. 9 100. 0 80 CELKEM 4 LETÁ GYMNÁZIA SOŠ SOU NÁSTAVBY 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 % SKÓR Z DT 13

80 70 60 50 40 SOŠ ZDRAVOTNICKÉ 30 20 10 0 00. 0 20.

80 70 60 50 40 SOŠ ZDRAVOTNICKÉ 30 20 10 0 00. 0 20. 0 40. 0 60. 0 80. 0 100. 0 120. 1 140. 1 160. 3 18 0. 4 20 0. 7 22 1. 0 24 1. 6 26 2. 1 28 2. 8 30 3. 7 32 4. 8 34 6. 1 36 7. 6 38 9. 4 40 11. 5 42 13. 8 44 16. 5 46 19. 3 48 22. 4 50 25. 8 52 29. 5 54 33. 3 37. 3 56 58 41. 5 60 45. 9 50. 2 62 64 54. 8 66 59. 0 63. 5 68 70 67. 7 72 71. 8 75. 8 74 76 79. 5 78 83. 0 80 86. 2 82 89. 1 84 91. 6 86 93. 7 88 95. 6 90 97. 0 92 98. 2 94 99. 0 96 99. 6 98 99. 9 100. 0 KUMULATIVNÍ ČETNOST % SKÓRU Z ČEŠTINY SOŠ 4 LETÉ OBORY - KUMULATIVNÍ ČETNOST % SKÓRU Z TESTU (%) ČEŠTINA SOŠ 100 90 SOŠ LYCEUM SOŠ EKONOMICKÉ SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKAT. SOŠ PEDAG. A HUMANITNÍ SOŠ TECHNICKÉ 1 SOŠ TECHNICKÉ 2 SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ % SKÓR Z DT

50 40 30 20 10 0 00. 0 20. 0 40. 0 60. 0

50 40 30 20 10 0 00. 0 20. 0 40. 0 60. 0 80. 1 100. 1 120. 3 14 0. 5 16 0. 7 18 1. 0 20 1. 7 22 2. 5 24 3. 7 26 4. 9 28 6. 7 30 8. 4 32 10. 8 34 13. 9 36 17. 1 38 20. 7 40 24. 7 42 28. 8 44 33. 2 46 37. 9 48 42. 8 47. 4 50 52 52. 1 56. 9 54 62. 0 56 66. 2 58 70. 5 60 74. 4 62 78. 1 64 81. 5 66 84. 4 68 87. 2 70 72 89. 5 74 91. 6 93. 4 76 78 94. 7 96. 3 80 82 97. 4 98. 3 84 86 98. 8 99. 2 88 90 99. 5 99. 7 92 94 99. 8 100. 0 96 100. 0 98 100. 0 KUMULATIVNÍ ČETNOST % SKÓRU Z ČEŠTINY SOU A NÁSTAVBY 4 LETÉ OBORY - KUMULATIVNÍ ČETNOST % SKÓRU Z TESTU (%) ČEŠTINA SOU A NÁSTAVBY 100 90 80 70 60 % SKÓR Z DT SOU NÁSTAVBY SOU TECHNICKÉ NÁSTAVBY TECHNICKÉ SOU OSTATNÍ NÁSTAVBY OSTATNÍ

50 40 30 20 10 0 00. 3 2 0. 5 4 1. 5

50 40 30 20 10 0 00. 3 2 0. 5 4 1. 5 6 2. 3 8 4. 3 10 6. 1 12 9. 2 14 12. 1 16 15. 9 18 19. 4 20 23. 4 22 27. 6 24 31. 8 26 36. 2 28 40. 7 30 45. 0 32 49. 2 34 53. 4 36 57. 6 38 61. 7 40 65. 4 42 69. 0 44 72. 5 46 75. 8 48 78. 7 50 81. 4 52 83. 8 54 86. 1 88. 1 56 58 89. 9 60 91. 5 93. 0 62 64 94. 2 66 95. 3 96. 2 68 70 97. 0 72 97. 6 98. 1 74 76 98. 6 78 98. 9 80 99. 2 82 99. 4 84 99. 6 86 99. 7 88 99. 8 90 99. 9 92 99. 9 94 100. 0 96 100. 0 98 100. 0 KUMULATIVNÍ ČETNOST % SKÓRU Z MATEMATIKY SOŠ 4 LETÉ OBORY - KUMULATIVNÍ ČETNOST % SKÓRU Z TESTU (%) MATEMATIKA SOŠ 100 90 80 70 60 % SKÓR Z DT SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKAT. SOŠ TECHNICKÉ 2 LYCEUM SOŠ PEDAG. A HUMANITNÍ SOŠ ZDRAVOTNICKÉ SOŠ EKONOMICKÉ SOŠ TECHNICKÉ 1 SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ

50 40 30 20 10 0 0 0. 8 2 1. 1 4 2.

50 40 30 20 10 0 0 0. 8 2 1. 1 4 2. 7 6 4. 3 8 7. 5 10 10. 9 12 16. 0 14 20. 6 16 26. 1 18 31. 8 20 37. 4 22 42. 4 24 47. 9 26 53. 3 28 58. 2 30 62. 6 32 66. 8 34 70. 5 36 74. 1 38 77. 3 40 80. 5 42 83. 5 44 86. 1 46 88. 2 48 90. 1 50 91. 7 52 93. 1 54 94. 4 56 95. 4 58 96. 2 60 96. 9 62 97. 5 64 98. 0 66 98. 5 68 98. 8 70 99. 0 72 99. 2 74 99. 4 76 99. 6 78 99. 7 80 99. 8 82 99. 8 84 99. 9 86 99. 9 88 100. 0 90 100. 0 92 94 100. 0 96 100. 0 98 100. 0 KUMULATIVNÍ ČETNOST % SKÓRU Z MATEMATIKY SOU A NÁSTAVBY 4 LETÉ OBORY - KUMULATIVNÍ ČETNOST % SKÓRU Z TESTU (%) MATEMATIKA SOU A NÁSTAVBY 100 90 80 70 60 % SKÓR Z DT SOU NÁSTAVBY SOU TECHNICKÉ NÁSTAVBY TECHNICKÉ SOU OSTATNÍ NÁSTAVBY OSTATNÍ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ 2017 18

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ 2017 18

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ 2017 19

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ 2017 19