JEDINICA ZA MERENJE KOLIINE INFORMACIJA JEDINICA ZA MERENJE

  • Slides: 8
Download presentation
JEDINICA ZA MERENJE KOLIČINE INFORMACIJA

JEDINICA ZA MERENJE KOLIČINE INFORMACIJA

JEDINICA ZA MERENJE KOLIČINE INFORMACIJA Do sada smo naučili da računar može koristiti samo

JEDINICA ZA MERENJE KOLIČINE INFORMACIJA Do sada smo naučili da računar može koristiti samo dve cifre: 0 i 1. � Računar obrađuje podatke izvršavajući naredbe date programom. Program i podaci koji se obrađuju uskladišteni su u unutrašnjoj (centralnoj) memoriji računara. Ova memorija se sastoji od elektronskih kola, od kojih svako može da ima dva stanja, koja se obično označavaju sa 0 i 1 (0 – stanje kada u kolu nema struje, 1 – kada u kolu ima struje). Zbog toga se ova kola zovu bit (skraćeno od binary digit – binarna cifra). �

JEDINICA ZA MERENJE KOLIČINE INFORMACIJA � Kako je količina informacija koja može da se

JEDINICA ZA MERENJE KOLIČINE INFORMACIJA � Kako je količina informacija koja može da se uskladišti u jedno ovakvo kolo suviše mala, bitovi se u memoriji udružuju u grupe dužine 8 bita. Ovakva grupa zove se bajt (byte).

Kodovi, odnosno binarni zapisi, smeštaju se na određena mesta koja zovemo "kućice". Da bismo

Kodovi, odnosno binarni zapisi, smeštaju se na određena mesta koja zovemo "kućice". Da bismo tačno znali gde su kodovi smešteni, "kućice" imaju adresu. U stručnoj terminologiji kućice se nazivaju lokacije ili područja i nalaze se u memoriji računara. Sve nule i jedinice na jednoj lokaciji nazivaju se binarna reč. Reč može biti dužine 8 bitova, dakle, iste dužine kao i bajt, ili 16, 24, 32, 48 64, 128 ili 256 bitova.

JEDINICA ZA MERENJE KOLIČINE INFORMACIJA � Bit ili binarna cifra je: * Najmanja jedinica

JEDINICA ZA MERENJE KOLIČINE INFORMACIJA � Bit ili binarna cifra je: * Najmanja jedinica informacije; * Može da ima samo dve vrednosti: 0 ili 1; * Fizički se u računaru realizuje pomoću dva različita naponska stanja (High, Low) odgovarajućeg elektronskog sklopa Bajt: * Sastoji se od 8 bitova; * Može da prikaže sva slova, znakove i specijalne znake; * 2 8 =256 pa se od 0 i 1 mogu dobiti 256 različitih kombinacija bitova.

JEDINICA ZA MERENJE KOLIČINE INFORMACIJA �b – bit �B – bajt � 8 b

JEDINICA ZA MERENJE KOLIČINE INFORMACIJA �b – bit �B – bajt � 8 b = 1 B �Veće jedinice od bajta su: � 1024 B = 1 KB (kilobajt) KB = 1 MB (megabajt) MB = 1 GB (gigabajt) GB = 1 TB (terabajt)

JEDINICA ZA MERENJE KOLIČINE INFORMACIJA � Zašto baš 1024? Sada konačno možemo da odgovorimo

JEDINICA ZA MERENJE KOLIČINE INFORMACIJA � Zašto baš 1024? Sada konačno možemo da odgovorimo na (večito) pitanje – ako jedan kilogram ima hiljadu grama, a jedan kilometar hiljadu metara, zašto onda jedan kilobajt ima baš 1024 bajta? � Odgovor proizlazi iz načina kako računar radi i beleži podatke. Budući da se svi podaci beleže u obliku binarnih cifara (nula i jedinica), logično je da računar suštinski koristi binarni brojni sistem. Dok su u dekadnom sistemu okrugli brojevi 10, 100 ili 1000, za računar su to stepeni dvojke – 2, 4, 8, 16. . . Tako je i broj 1024 u stvari 210. �

JEDINICA ZA MERENJE KOLIČINE INFORMACIJA Izračunati: a) 2 568 786 b = _______B =

JEDINICA ZA MERENJE KOLIČINE INFORMACIJA Izračunati: a) 2 568 786 b = _______B = _______KB = _______MB � b) 0, 5 MB = _______B c) Izračunati koliko bitova je potrebno za memorisanje jedne pesme u MP 3 formatu, ako znamo da je prosečna veličina MP 3 fajla 4 MB.