JAZYKOVEDA nuka o jazyku Fonetika a fonolgia Ortografia

  • Slides: 15
Download presentation

JAZYKOVEDA (náuka o jazyku) Fonetika a fonológia Ortografia a ortoepia Morfológia Lexikológia Syntax Štylistika

JAZYKOVEDA (náuka o jazyku) Fonetika a fonológia Ortografia a ortoepia Morfológia Lexikológia Syntax Štylistika a rétorika Etymológia

 • Fonetika – skúma a opisuje tvorenie zvukov reči • v artikulačnými (rečovými)

• Fonetika – skúma a opisuje tvorenie zvukov reči • v artikulačnými (rečovými) orgánmi a ich zvukové znenie Príklady: vymenujte artikulačné orgány, ktoré sa zúčastňujú na výslovnosti týchto hlások : p, m, d, z, e, ť, o • Fonológia – skúma vzájomné vzťahy medzi fonémami a ich zvukovými vlastnosťami z hľadiska ich významovo rozlišujúcej funkcie • Fonéma – najmenšia zvuková jednotka, ktorá rozlišuje v v význam slova Príklady: sladká – hladká, látka – latka Utvorte podobné dvojice slov (aspoň 5)

 • Ortografia – slovenský pravopis • Hňev a Gazik na Uzde mag. Beda

• Ortografia – slovenský pravopis • Hňev a Gazik na Uzde mag. Beda temu Domowi, kde rozkazuje Ťela Wolowi. A. Bernolák: Gramatica Slavica, 1790 Úlohy: ü na základe ukážky zistite, aké slová píše Bernolák s veľkými písmenami ü aké hlásky zodpovedajú v súčasnosti písmenám g, w ü prepíšte text súčasným pravopisom

 • Slov teda visloveňja patrí podstatňe k tvoreňú a je jeho dovršeňja. Ono

• Slov teda visloveňja patrí podstatňe k tvoreňú a je jeho dovršeňja. Ono slovám dáva život a privodí ich k svojmu určeňú, lebo len slovo dobre vislovenuo muože vijadriť ten pomisel, ktorí je doňho vložení a tak ono dopomuože slovu k opravďivej bitnosťi. Ľ. Štúr: Nauka reči slovenskej, v Prešporku 1846 • Úloha: v vydedukujte niektoré znaky štúrovskej slovenčiny

 • „Hľadajte a s božou pomocou nájdete spôsob, aby i k nám zora

• „Hľadajte a s božou pomocou nájdete spôsob, aby i k nám zora národného urovnoprávnenia zasvitla, aby deň krásny, krásnej, opravdivej slobody aj nám zasvitol, aby slnko národného povedomia aj nás v strede cudzích živlov osihotených bratov vašich ožiarilo tak, aby sme i my, spoločne s vami, z opravdivej národnej slobody úprimne sa tešiť a dľa svojich síl na vývine a blahobyte národa slovenského pracovať mohli. “ Pešťbudínske vedomosti č. 23, 4. júna. . . Úlohy: Ø rozhodnite, či je text ukážkou Bernolákovho, Štúrovho alebo Hattalovho pravopisu Ø zvýraznenú časť ukážky preštylizujte tak, aby vyhovovala súčasnej pravopisnej norme Ø ktorá z troch ukážok sa najviac približuje súčasnej slovenčine

 • Ortoepia – náuka o spisovnej výslovnosti, teda o správnom používaní zvukových prostriedkov

• Ortoepia – náuka o spisovnej výslovnosti, teda o správnom používaní zvukových prostriedkov reči • Vyslovujte spisovne: o Dedina, dekorácia, títo, tieto, temer, hladiť, hľadieť, nechty, tehla, teda o Vzlietnuť, vzápätí, sud, súd, prijmem, príjem, odistiť, polievka, prikrývka o Diabol, dieťa, diéta, dôkaz, plocha, plôch, vĺča, vŕba, krk, stĺp, plť, siatie • Slová v prvom a poslednom riadku rozdeľte na slabiky

 • Jazykovedná disciplína, ktorá sa zaoberá gramatickými tvarmi slov: q Náuka o slovných

• Jazykovedná disciplína, ktorá sa zaoberá gramatickými tvarmi slov: q Náuka o slovných druhoch q Náuka o gramatických kategóriách q Náuka o tvorení slov

Úlohy 1. a) b) c) d) 2. a) 3. a) b) c) d) Doplňte

Úlohy 1. a) b) c) d) 2. a) 3. a) b) c) d) Doplňte –i/y, odôvodnite pravopis (slovný druh, rod, pád, vzor): Ubytujeme sa v hotel_ na námestí. Hotel_ sa naplnili turistami. Po večer_ sa uložili spať. Dlhé večer_ si krátili spoločenskými hrami. Určte slovný druh všetkých slov v nasledujúcej vete: Veru, všetci vedeli, že on dnes príde medzi poslednými. Doplňte do viet správne tvary slova pani: Povedali to. . učiteľke. S tou. . . som sa už stretol. Prišli aj. . . susedy. Videl, ako to rozpráva niekoľkým. . .

 • Je jazykovedná disciplína, ktorá sa zaoberá slovnou zásobou jazyka a vlastnosťami slova

• Je jazykovedná disciplína, ktorá sa zaoberá slovnou zásobou jazyka a vlastnosťami slova Úlohy: 1. 2. 3. 4. a) b) 5. Zaraďte slová do skupín podľa príslušnosti k štýlovej vrstve: pečiarka poľná, dzeci, ortografia, vesna, panelák, dereš Nahraďte cudzie slová slovenskými slovami: harmónia, experiment, kreativita, diferencia, alfabeta, celula Pomenujte slovotvorné postupy, ktorými boli utvorené slová: prístavba, samoobsluha, SNR, jednotkár K uvedeným slovám nájdite slová alebo slovné spojenia podobného významu, ktoré by ste použili: vo vyššom štýle v nižšom štýle ukradnúť, opitý, mama, práca Vyjadrite pomocou frazeologizmov: je múdry, je obmedzený, je lenivý

 • Je jazykovedná disciplína, ktorá sa zaoberá spájaním slov do viet a viet

• Je jazykovedná disciplína, ktorá sa zaoberá spájaním slov do viet a viet do textov • Základnou jednotkou je syntagma (sklad), veta a súvetie, polovetná konštrukcia • Minimálnou jednotkou je vetný člen • Najvyššou jednotkou je text ako komunikačný útvar

Úlohy 1. 2. 3. a) b) c) d) Z uvedených slov utvorte jednoduchú rozvitú

Úlohy 1. 2. 3. a) b) c) d) Z uvedených slov utvorte jednoduchú rozvitú vetu, v ktorej bude požadované poradie vetných členov: otec, stretnutie, neznámy, nezvyčajný, náš, spomínať, rád, na, s / zhodný prívlastok, podmet, príslovkové určenie spôsobu, prísudok, zhodný prívlastok, nepriamy predmet, nezhodný prívlastok Určte nasledujúcu vetu z hľadiska zloženia, členitosti a modality (obsahu): Operní speváci si musia dávať pozor na hlas. Doplňte do viet chýbajúce čiarky: Človeka ktorý mal oči modré ako letná obloha som videl prvý raz. Stál na križovatke usmieval sa a prestupoval z nohy na nohu ako keby tancoval. Pane chcete aby som vám pomohol? Skúsil som teda hádať veď čo sa mi môže stať keď sa pomýlim.

 • Štylistika je náuka o vlastnostiach vyjadrovacích prostriedkov jazyka a ich využívaní pri

• Štylistika je náuka o vlastnostiach vyjadrovacích prostriedkov jazyka a ich využívaní pri tvorení a vnímaní výpovedí (pri dorozumievaní, komunikácii) • Rétorika čiže rečníctvo je náuka o vlastnostiach hovoreného prejavu, o umení hovoriť: logicky, zaujímavo a presvedčivo

 • Je jazykovedná disciplína, ktorá skúma pôvod a vývin slov

• Je jazykovedná disciplína, ktorá skúma pôvod a vývin slov

 • Ďakujem za pozornosť. • Ph. Dr. Eva Fajčíková

• Ďakujem za pozornosť. • Ph. Dr. Eva Fajčíková