java util java lang java io java lang

  • Slides: 13
Download presentation
java. util java. lang java. io java. lang Auto. Closeable Flushable Iterable Objects <T>

java. util java. lang java. io java. lang Auto. Closeable Flushable Iterable Objects <T> 1. 7 java. io 1. 7 Closeable java. io Serializable Scanner Service Formatter Iterator Loader <S> List. Iterator <E> Iterator<String> Primitive. Iterator Bit. Set 1. 8 javax. xml. stream Checksum Random java. security <T, T_CONS> . of. Int 1. 8 <T, T_CONS> Event. Reader Delegate Secure Random XMLEvent Reader javax. xml. stream. util CRC 32 1. 8 Adler 32 Event. Listener java. util. concurrent Thread. Local 1. 7 PJV 04 Random Event Listener. Proxy 1

java. util Comparable java. lang Runnable Serializable Timer Task Cloneable Time. Zone Date java.

java. util Comparable java. lang Runnable Serializable Timer Task Cloneable Time. Zone Date java. sql Date Calendar java. sql Timer Časové spouštění úloh viz S 06_Thread PJV 04 Simple Time. Zone Gregorian java. sql Calendar Time. Stamp Java 1. 8 rozšířuje časové služby v java. time 2

java. util Observer java. io Formattable Event. Object Serializable java. awt Observable Formattable AWT

java. util Observer java. io Formattable Event. Object Serializable java. awt Observable Formattable AWT Event Currency Flags awt events swing events UUID . . events java. lang Comparable <UUID> Resource Bundle Property. Resource Bundle javax. naming List. Resource Bundle . Builder 1. 7 <E> Locale javax. accessibility Accessible Resource. Bundle PJV 04 . Language. Range Enumeration 1. 8 Naming Enumeration <T> String Tokenizer <String> 3

java. util. function Long. Consumer Spliterator 1. 8 Long. Summary Statistics 1. 8 java.

java. util. function Long. Consumer Spliterator 1. 8 Long. Summary Statistics 1. 8 java. util. function <T> String. Joiner Closeable 1. 8 . of. Primitive Closeable . of. Int Zip. File Int. Consumer 1. 8 Int. Summary Statistics 1. 8 Spliterators 1. 8 java. util. function Double. Consumer 1. 8 Splittable Random 1. 8 Optional 1. 8 Jar. File <T> Optional. Int 1. 8 Double. Summary Statistics 1. 8 PJV 04 4

Třída Formatter Úpravu tisku v Print. Stream. printf , Writer. printf a String. format.

Třída Formatter Úpravu tisku v Print. Stream. printf , Writer. printf a String. format. % [ arg_index$ ] [ flags ] [ width ] [. precision ] conversion: b B h H s S c C - boolean, hash. Code, String, char d o x X - celá čísla decimálně, oktalově, hexa, HEXA e E f g G a A - čísla float a double, exponenciálně, hexa t - čas UTC long: ts, t. S, t. M, t. H, td, tm, ty, t. D, th, t. Y. . . n t - nová řádka, tabelátor flags: - zarovnání vlevo + - uvede se znaménko blank - plus se nahrazuje mezerou 0 - zarovnání nulami zleva , - lokální specifikum ( - uzavření záporných čísel do závorek Příklad: System. out. printf( "%+d %s %8. 5 f %t. Y %n", i, "=", x, time ); System. out. printf( " %2 x", i ); // výpis hexadecimálně PJV 04 5

Třída Scanner separuje řetěz či proud nejprve dle zadaných delimiterů a vzorů ( pattern

Třída Scanner separuje řetěz či proud nejprve dle zadaných delimiterů a vzorů ( pattern ). Iterací předává a konvertuje elementy Xxx: Line, Big. Integer, Big. Decimal a všechny primitivní typy. Respektuje Pattern, Locale, radix. Konstruktory akceptují Input. Stream, File, String a Readable. Metody: boolean has. Next[Xxx] ( ) Xxx next. Xxx ( ) boolean has. Next( Pattern patt ) String next( [Pattern patt] ) String find. In. Line( Pattern patt ) Match. Result match( ) Pattern delimiter( ) - getter Scanner use. Delimiter( Pattern patt ) - setter Scanner use. Locale( Locale loc ) - setter Scanner use. Radix( int radix ) – setter Příklad: PJV 04 Scanner sc = new Scanner( new File( … ) ); while ( sc. has. Next. Line( ) ) { String line=sc. next. Line(); … } 6

Třída String. Tokenizer separuje řetěz dle zadatelných delimiterů, kterými jsou jednotlivé znaky. Pomocí enumerace

Třída String. Tokenizer separuje řetěz dle zadatelných delimiterů, kterými jsou jednotlivé znaky. Pomocí enumerace ( starší varianta iterátoru ) postupně získáme podřetězy a případně i delimitery. Příklad: String s = " delta = alfa * ( beta + gama ) "; Enumeration en = new String. Tokenizer( s, "=+*() ", true ); while ( en. has. More. Elements( ) ) { String z = ( String ) en. next. Element( ); if ( z. equals (" ") ) continue; // Zde vrací z postupně od mezer oproštěné řetězy: // delta, =, alfa, *, (, beta, +, gama, ). } PJV 04 7

Třída Bit. Set realizuje indexovanou množinu boolevských hodnot { false | true }. Umí

Třída Bit. Set realizuje indexovanou množinu boolevských hodnot { false | true }. Umí logické operace, výběr podmnožiny, vyhledání nejbližšího prvku dané hodnoty, zjištění kardinality a další i hromadné modifikace. V konstruktoru lze zadat rozsah množiny - ta se však podle potřeby dynamicky rozšiřuje Metody: boolean get( int index ) – získání hodnoty void set( int index, boolean value ) – nastavení hodnoty Bit. Set set( int from, int to, boolean value ) – nastavení hodnot void and( Bit. Set x ), and. Not( Bit. Set x ), or( Bit. Set x ), xor( Bit. Set x ) boolean intersect( Bit. Set x ) – test průniku množin void flip( int index ), flip( int from, int to ) – inverze hodnot int cardinality( ) - počet elementů true Int. Stream stream( ) – proud obsahuje indexy hodnot true 1. 8 PJV 04 8

Design. Pattern Observer Třída Observable a interfejs Observer Pozorovanec extends Observable vede kolekci svých

Design. Pattern Observer Třída Observable a interfejs Observer Pozorovanec extends Observable vede kolekci svých registrovaných pozorovatelů implements Observer jímž rozesílá oznámení o své změně. Objekt pozorovanec má private boolean atribut changed značící změnu stavu. Proto je nutné překrýt setr takto: void set. Changed( ) { super. set. Changed( ); } Pozorovanec dědí konkrétní metody: public void add. Observer( Observer o ) - registrace pozorovatele public void delete. Observer( Observer o ) , delete. Observers( ) public int count. Observers( ) - počet registrovaných pozorovatelů public void notify. Observers( [ Object arg ] ) – je-li changed true, nastaví ho na false rozešle a pak rozešle oznámení pozorovatelům. public boolean has. Changed( ) – getr atributu private boolean changed protected void set. Changed( ) , clear. Changed( ) – setry atributu changed Třída pozorovatele musí konkretizovat metodu pro příjem oznámení abstract void update( Observable o, Object arg ) { … } PJV 04 9

Třída Locale a Resource. Bundle definuje místní poměry, tj. jazyk a stát dle norem

Třída Locale a Resource. Bundle definuje místní poměry, tj. jazyk a stát dle norem ISO 639 a 3166. Locale[ ] locs = Locale. get. Available. Locales( ); // celkový přehled Locale loc = Locale. get. Default( ); Locale loc 1 = new Locale( "cs", "CZ" ); Locale loc 2 = new Locale( "sk", "SK" ); // // // en_US (např. ) cs_CZ sk_SK Bundle čili svazek zpravidla tvoří několik souborů typu properties v dostupném adresáři pomocí classpath např. : Res. properties, Res_cs_CZ. properties, Res_sk_SK. properties … kde soubor bez přívlastku reprezentuje default klíčů a hodnot. Tyto soubory obsahuji řádky key = value coby řetězy. Resource. Bundle mess = Property. Resource. Bundle. get. Bundle("Res", loc); PJV 04 10

java. text java. lang Format Break Iterator Cloneable Date Format Simple Date. Format Character.

java. text java. lang Format Break Iterator Cloneable Date Format Simple Date. Format Character. Iterator Symbols java. util Attributed Character. Iterator Collator Comparator javax. swing. text Number Format Rule. Based Segment Collator Choice String. Character Format Iterator Collation Key Decimal Format Message Format PJV 04 Bidi Collation Attributed Field Element. Iterator String Position Normalizer Annotation Parse Position 11

Abstraktní třída java. text. Number. Format je předkem konkrétní tříd Decimal. Format a Choice.

Abstraktní třída java. text. Number. Format je předkem konkrétní tříd Decimal. Format a Choice. Format Statické metody: Locale[ ] Number. Format get. Available. Locales( ) get. Instance( [ Locale loc ] ) get. Currency. Instance( [ Locale loc ] ) get. Integer. Instance( [ Locale loc ] ) get. Number. Instance( [ Locale loc ] ) get. Percent. Instance( [ Locale loc ] ) Nestatické metody: String format( double num ) String format( long num ) Number parse( String source ) PJV 04 12

Další užitečnosti • Pseudonáhodu generuje java. util. Random: Random ( long seed ) -

Další užitečnosti • Pseudonáhodu generuje java. util. Random: Random ( long seed ) - konstruktor void set. Seed( long seed ) - nastavení semene rovnoměrně pro boolean, int, long, float, double – metodami next. Bolean, next. Int, next. Long, next. Float, next. Double void next. Bytes( byte[ ] bytes ) - zaplní pole double next. Gaussian( ) - normální rozdělení ( modus 0. 0 ) • Pípnout umí třída java. awt. Toolkit takto: Toolkit tk = Toolkit. get. Default. Toolkit( ); tk. beep( ); PJV 04 13