Java Network Programming Nguyn Quang Hng cp nht

  • Slides: 11
Download presentation
Java Network Programming Nguyễn Quang Hùng (cập nhật)

Java Network Programming Nguyễn Quang Hùng (cập nhật)

LẬP TRÌNH MẠNG TRÊN JAVA n Gói java. net n n n Inet. Address

LẬP TRÌNH MẠNG TRÊN JAVA n Gói java. net n n n Inet. Address Server. Socket URLConnection Datagram. Socket HCMC University of Technology – Faculty of Information Technology

LẬP TRÌNH MẠNG TRÊN JAVA n Inet. Address class n n Class mô tả

LẬP TRÌNH MẠNG TRÊN JAVA n Inet. Address class n n Class mô tả về địa chỉ IP (Internet Protocol) Các phương thức get. Local. Host, get. By. Name, hay get. All. By. Name để tạo một Inet. Address instance: n n public static Inet. Addess Inet. Address. get. By. Name(String hostname) public static Inet. Addess [] Inet. Address. get. All. By. Name(String hostname) public static Inet. Addess Inet. Address. get. Local. Host() Để lấy địa chỉ IP hay tên dùng các phương thức: n n get. Host. Address() get. Host. Name() HCMC University of Technology – Faculty of Information Technology

Ví dụ 1: Lấy địa chỉ của local/remote host 1. 2. 3. 4. 5.

Ví dụ 1: Lấy địa chỉ của local/remote host 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. public class Sample 1 { public static void main (String[] args) { try { Inet. Address local. Addr = Inet. Address. get. Local. Host(); System. out. println( "Local Host Address (Host/IP): " + local. Addr. to. String() ); Inet. Address remote. Addr = Inet. Address. get. By. Name("www. vnn. vn"); System. out. println( "Web Server IP: " + remote. Addr. to. String() ); } catch (Unknown. Host. Exception ex) {ex. print. Stack. Trace(); } }// end main }// End class 14. HCMC University of Technology – Faculty of Information Technology

LẬP TRÌNH MẠNG TRÊN JAVA n In địa chỉ IP của proxy. hcmut. edu.

LẬP TRÌNH MẠNG TRÊN JAVA n In địa chỉ IP của proxy. hcmut. edu. vn import java. net. *; class kku{ public static void main (String args[]) { try { Inet. Address[] addresses = Inet. Address. get. All. By. Name(“proxy. hcmut. edu. vn"); for (int i = 0; i < addresses. length; i++) { System. out. println(addresses[i]); } } catch (Unknown. Host. Exception e) { System. out. println("Could not find proxy. hcmut. edu. vn"); } } } HCMC University of Technology – Faculty of Information Technology

LẬP TRÌNH MẠNG TRÊN JAVA n Các chương trình đọc thêm n n Lấy

LẬP TRÌNH MẠNG TRÊN JAVA n Các chương trình đọc thêm n n Lấy tên máy từ một địa chỉ IP. Cho một địa chỉ tìm tên máy. HCMC University of Technology – Faculty of Information Technology

LẬP TRÌNH MẠNG TRÊN JAVA HCMC University of Technology – Faculty of Information Technology

LẬP TRÌNH MẠNG TRÊN JAVA HCMC University of Technology – Faculty of Information Technology

LẬP TRÌNH MẠNG TRÊN JAVA n Socket class n n Class mô tả về

LẬP TRÌNH MẠNG TRÊN JAVA n Socket class n n Class mô tả về socket Tạo một socket n n n Socket(Inet. Address address, int port) Socket(String host, int port) Socket(Inet. Address address, int port, Inet. Address, local. Addr, int local. Port) Socket(String host, int port, Inet. Address, local. Addr, int local. Port) Socket() HCMC University of Technology – Faculty of Information Technology

LẬP TRÌNH MẠNG TRÊN JAVA n Socket class (tiếp theo) n n Lấy thông

LẬP TRÌNH MẠNG TRÊN JAVA n Socket class (tiếp theo) n n Lấy thông tin về một socket n Inet. Address get. Inet. Address() : trả về địa chỉ mà socket kết nối đến. n int get. Port() : trả về địa chỉ mà socket kết nối đến. n Inet. Address get. Local. Address() : trả về địa chỉ cục bộ. n int get. Local. Port() : trả về địa chỉ cục bộ. Sử dụng Streams n public Output. Stream get. Output. Stream() throws IOException Trả về một output stream cho việc viết các byte đến socket này. n public Input. Stream get. Input. Stream() throws IOException Trả về một input stream cho việc đọc các byte từ socket này. HCMC University of Technology – Faculty of Information Technology

LẬP TRÌNH MẠNG TRÊN JAVA n Kết nối đên 1 số webserver import java.

LẬP TRÌNH MẠNG TRÊN JAVA n Kết nối đên 1 số webserver import java. net. *; import java. io. *; public class get. Socket. Info { public static void main(String[] args) { for (int i = 0; i < args. length; i++) { try { Socket the. Socket = new Socket(args[i], 80); System. out. println("Connected to " + the. Socket. get. Inet. Address() + " on port " + the. Socket. get. Port() + " from port " + the. Socket. get. Local. Port() + " of " + the. Socket. get. Local. Address()); HCMC University of Technology – Faculty of Information Technology

Tài liệu tham khảo n java. sun. com/tutorial HCMC University of Technology – Faculty

Tài liệu tham khảo n java. sun. com/tutorial HCMC University of Technology – Faculty of Information Technology