Izvori i agensi socijalizacije n n ta se

  • Slides: 14
Download presentation
Izvori i agensi socijalizacije n n Šta se stiče? Na koji način se stiče?

Izvori i agensi socijalizacije n n Šta se stiče? Na koji način se stiče? Kada se stiče? Ko određuje i ko prenosi sadržaje socijalnog učenja?

Politička socijalizacija: političko učenje koje se ostvaruje u interakciji sa drugim osobama n Izvori:

Politička socijalizacija: političko učenje koje se ostvaruje u interakciji sa drugim osobama n Izvori: faktori koji određuju sadržaj socijalizacije Politička kultura, potkulture, politički sistem, društvena struktura, društvene grupe n Agensi, prenosioci, posrednici: faktori preko kojih se sadržaji prenose Porodica, škola, vršnjaci, mediji, crkva, političke partije. .

Politička kultura n Milan Matić: “Onaj deo opšte kulture jednog društva koji obuhvata vrednosti,

Politička kultura n Milan Matić: “Onaj deo opšte kulture jednog društva koji obuhvata vrednosti, uverenja, stavove, simbole, sklonosti i obrasce ponašanja u odnosu na politiku i politička pitanja - kao ona pitanja koja se odnose na uslove zajedničkog života u društvu i na izbor pravaca i ciljeva ukupnog društvenog razvitka (upravljanja razvojem). ”

Agensi socijalizacije n n Primarni – neinstitucionalizovani, personalizovani (porodica, vršnjaci) Sekundarni – institucionalizovani (škola)

Agensi socijalizacije n n Primarni – neinstitucionalizovani, personalizovani (porodica, vršnjaci) Sekundarni – institucionalizovani (škola)

Porodica n n Sistemski, “makro” nivo = uloga porodice u političkoj socijalizaciji na nivou

Porodica n n Sistemski, “makro” nivo = uloga porodice u političkoj socijalizaciji na nivou društva (odnos prema političkom poretku) Individualnopsihološki nivo = proces političke socijalizacije pojedinca u okviru porodice (poltičko Ja)

Socijalizacijski uticaj porodice na “mikro” nivou n n n “Totalna” sredina (zadovoljenje osnovnih potreba;

Socijalizacijski uticaj porodice na “mikro” nivou n n n “Totalna” sredina (zadovoljenje osnovnih potreba; informacijski monopol) Kontinuirano učenje i kontinuirano potkrepljivanje Visoka afektivnost između članova (identifikacija) “Kritičko” doba razvoja Najviše koristi moć autoriteta Razvoj ličnosti (uloga nesvesnog i mehanizmi odbrane)

Porodica kao agens socijalizacije: uloga roditelja n Direktni prenosioci poruka n Modeli za imitaciju

Porodica kao agens socijalizacije: uloga roditelja n Direktni prenosioci poruka n Modeli za imitaciju i identifikaciju n n Generalizovana iskustva- politički sistem kao “proširen porodični krug” “Proizvodnja” ličnosti

Direktni prenosioci poruka (Akumulacioni model političkog učenja) n n Uporedne analize stavova dece i

Direktni prenosioci poruka (Akumulacioni model političkog učenja) n n Uporedne analize stavova dece i roditelja: Podudarnost veća kod specifičnih političkih pitanja, a ne postoji kod opštijih političkih opredeljenja Partijska identifikacija: korelacija 0. 90

Modeli za imitaciju i identifikaciju n Imitacijom se uči sadržaj, a identifikacijom stil političkog

Modeli za imitaciju i identifikaciju n Imitacijom se uči sadržaj, a identifikacijom stil političkog ponašanja n Očevi češće predstavljaju model n Efikasnost roditelja kao modela: - priroda emotivnih porodičnih odnosa - nivo politizacije porodice

Generalizovana iskustva n n n stepen odobrene autonomije alokacija autoriteta prototip autoriteta priroda pravila

Generalizovana iskustva n n n stepen odobrene autonomije alokacija autoriteta prototip autoriteta priroda pravila prinude obim poverenja u roditelje afektivni odnosi u porodici

Formiranje ličnosti (vrednosti, potrebe, mehanizmi odbrane) n makijavelizam, dogmatizam, autoritarnost. . .

Formiranje ličnosti (vrednosti, potrebe, mehanizmi odbrane) n makijavelizam, dogmatizam, autoritarnost. . .

Sirs (Sears, 1969) Porodični uticaj je određen: n n n vrednovanjem porodične pripadnosti jasnoćom

Sirs (Sears, 1969) Porodični uticaj je određen: n n n vrednovanjem porodične pripadnosti jasnoćom prenetog sadržaja mestom porodice u široj društvenoj strukturi

Škola kao agens socijalizacije n n n n jedan od prvih agensa socijalizacije povezana

Škola kao agens socijalizacije n n n n jedan od prvih agensa socijalizacije povezana sa formativnim periodom svako pohađa školu u nekom periodu života jedan od prvih ne-porodičnih autoriteta nastavnici – profesionalni socijalizatori reprezentuje oficijelni sistem vrednosti utiče na izbor drugih agensa

Škola kao agens političke socijalizacije na “mikro” nivou n formalni program (istorija, geografija, sociologija.

Škola kao agens političke socijalizacije na “mikro” nivou n formalni program (istorija, geografija, sociologija. . . ) školska klima – “klima učenja” (stav prema n “skriveni program” n vannastavne aktivnosti (izviđači, humanitarne n indoktrinacija n postignuću, prema promeni, fer-plej, konformizam, kompeticija, kooperacija. . ) (odnosi autoriteta, poslušnost, , struktura donošenja odluka u učionici, prihvatanje nejednake raspodele moći. . . ) aktivnosti. . . ) politički simboli. . . ) (“građansko vaspitanje”, patriotizam,