Izincwadi Letters A story in isi Zulu by

  • Slides: 10
Download presentation
Izincwadi Letters A story in isi. Zulu by Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi

Izincwadi Letters A story in isi. Zulu by Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi Illustrated by Cathy Feek

Ngesonto eledlule ngithole izincwadi ezingini. Last week I received a lot of letters. 2

Ngesonto eledlule ngithole izincwadi ezingini. Last week I received a lot of letters. 2

Ngo. Msombuluko udokotela wami wabhala incwadi eya kuthisha wami. On Monday my doctor wrote

Ngo. Msombuluko udokotela wami wabhala incwadi eya kuthisha wami. On Monday my doctor wrote a letter to my teacher. 3

UThabisile uyagula. Kumele ahlale ekhaya. Thabisile is sick. She must stay at home. 4

UThabisile uyagula. Kumele ahlale ekhaya. Thabisile is sick. She must stay at home. 4

Ngo. Lwesibili ngathola incwadi evela ekilasini. On Tuesday I got a letter from my

Ngo. Lwesibili ngathola incwadi evela ekilasini. On Tuesday I got a letter from my class. 5

Yiba ngcono ngokushesha Thabisile! Get well soon, Thabisile! 6

Yiba ngcono ngokushesha Thabisile! Get well soon, Thabisile! 6

Ngo. Lwesithathu ngabe sengithola incwadi evela kumngani wami omkhulu. On Wednesday I got a

Ngo. Lwesithathu ngabe sengithola incwadi evela kumngani wami omkhulu. On Wednesday I got a letter from my best friend. 7

Ngikudwebele lesi sithombe. Ngothando ivela ku. Dudu I drew this picture for you. Love

Ngikudwebele lesi sithombe. Ngothando ivela ku. Dudu I drew this picture for you. Love from Dudu 8

Ngo. Lwesine ngathola incwajana evela kumama. On Thursday I got a letter from my

Ngo. Lwesine ngathola incwajana evela kumama. On Thursday I got a letter from my mother. 9

Izincwadi Letters A story in isi. Zulu by Clare Verbeek, Writer: Thembani Dladla, Zanele

Izincwadi Letters A story in isi. Zulu by Clare Verbeek, Writer: Thembani Dladla, Zanele Buthelezi Illustrations: Cathy Feek Translated by: Date of Publication: © African Storybook Initiative 2013 This work is licensed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) Version 3. 0 Unported Licence Disclaimer: You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute or credit the original author/s and illustrator/s.