IZGOVOR I PISANJE RIJEI S IJE JE Lepe

  • Slides: 24
Download presentation
IZGOVOR I PISANJE RIJEČI S IJE, JE

IZGOVOR I PISANJE RIJEČI S IJE, JE

Lepe ti je, lepe ti je Zagorje zelene Još je lepši beli Zagreb grad.

Lepe ti je, lepe ti je Zagorje zelene Još je lepši beli Zagreb grad. Beži, Jankec, beži, Jankec, cug ti bu pobegel. Ne buš videl beli Zagreb grad.

Lepe ti je, lepe ti je Zagorje zelene Još je lepši beli Zagreb grad.

Lepe ti je, lepe ti je Zagorje zelene Još je lepši beli Zagreb grad. Beži, Jankec, beži, Jankec, cug ti bu pobegel. Ne buš videl beli Zagreb grad.

Ti za me si bila ka rosa na cviću, Sa usana pila i ljubav

Ti za me si bila ka rosa na cviću, Sa usana pila i ljubav i sriću, A ja bi tija pismom ti prići, Još ljubavi ima ka ulja u svići. Da te mogu pismom zvati, ja bi piva život cili. Da se barem opet vrati vrime kad smo sritni bili.

Ti za me si bila ka rosa na cviću, Sa usana pila i ljubav

Ti za me si bila ka rosa na cviću, Sa usana pila i ljubav i sriću, A ja bi tija pismom ti prići, Još ljubavi ima ka ulja u svići. Da te mogu pismom zvati, ja bi piva život cili. Da se barem opet vrati vrime kad smo sritni bili.

JAT • bilježio se kao ě – rogato e • u hrvatskom jeziku jat

JAT • bilježio se kao ě – rogato e • u hrvatskom jeziku jat se ostvaruje: Ø kao IJE, JE u standardnome jeziku (vrijeme, djeca) Ø kao I – u standardnom jeziku (dio) – u narječjima (dite) Ø kao E – u standardnom jeziku (vremena) – u narječjima (dete)

RAZLIKOVANJE I JE ako je slog dug → pišemo IJE ako je slog kratak

RAZLIKOVANJE I JE ako je slog dug → pišemo IJE ako je slog kratak → pišemo JE

DUGI I KRATKI SLOGOVI LUK (luk) LUK (luuk)

DUGI I KRATKI SLOGOVI LUK (luk) LUK (luuk)

DUGI I KRATKI SLOGOVI PAS (pas) PAS (paas)

DUGI I KRATKI SLOGOVI PAS (pas) PAS (paas)

DUGI I KRATKI SLOGOVI Što je na kraju tunela? SVJETLO (svitlo, svetlo) Što je

DUGI I KRATKI SLOGOVI Što je na kraju tunela? SVJETLO (svitlo, svetlo) Što je suprotno od tamno? SVIJETLO (sviiitlo, sveetlo)

Prepiši haiku hrvatskim standardnim jezikom. Cěla šuma světli světlošću měseca u potoku. Ciiila šuma

Prepiši haiku hrvatskim standardnim jezikom. Cěla šuma světli světlošću měseca u potoku. Ciiila šuma sviiitli svitlošću miseca u potoku.

KRAĆENJE IJE U JE (IJE > JE) u nekim riječima slog s dugim ije

KRAĆENJE IJE U JE (IJE > JE) u nekim riječima slog s dugim ije postaje kratak i zamjenjuje se s kratkim je Ø u komparativu i superlativu pridjeva Ø u umanjenicama i uvećanicama Ø u množini nekih imenica

KOMPARATIV I SUPERLATIV PRIDJEVA KAKAV JE KLAUN? (směšan) SMIJEŠAN (smiiišan, smeešan) SMJEŠNIJI (smišniji, smešniji)

KOMPARATIV I SUPERLATIV PRIDJEVA KAKAV JE KLAUN? (směšan) SMIJEŠAN (smiiišan, smeešan) SMJEŠNIJI (smišniji, smešniji) NAJSMJEŠNIJI (najsmišniji, najsmešniji)

KOMPARATIV I SUPERLATIV PRIDJEVA KAKAV JE PRSTEN? (vrědan) VRIJEDAN (vriiidan, vreedan) VRJEDNIJI (vridiniji, vredniji)

KOMPARATIV I SUPERLATIV PRIDJEVA KAKAV JE PRSTEN? (vrědan) VRIJEDAN (vriiidan, vreedan) VRJEDNIJI (vridiniji, vredniji) NAJVRJEDNIJI (najvridniji, najvredniji)

Upiši u tablicu tražene oblike pridjeva. POZITIV KOMPARATIV SUPERLATIV tijesan rjeđi blijed najljepši bijel

Upiši u tablicu tražene oblike pridjeva. POZITIV KOMPARATIV SUPERLATIV tijesan rjeđi blijed najljepši bijel

UMANJENICE I UVEĆANICE cvjetić (cvitić, cvetić) cvijet (cviiit, cveet) cvjetina (cvitina, cvetina)

UMANJENICE I UVEĆANICE cvjetić (cvitić, cvetić) cvijet (cviiit, cveet) cvjetina (cvitina, cvetina)

UMANJENICE I UVEĆANICE zvjezdica (zvizdica, zvezdica) zvijezda (zviiizda, zveezda) zvjezdurina (zvizdurina, zvezdurina)

UMANJENICE I UVEĆANICE zvjezdica (zvizdica, zvezdica) zvijezda (zviiizda, zveezda) zvjezdurina (zvizdurina, zvezdurina)

Upiši u tablicu tražene oblike imenica. IMENICA UMANJENICA UVEĆANICA svijeća cjevčica svjetina vijenac snježić

Upiši u tablicu tražene oblike imenica. IMENICA UMANJENICA UVEĆANICA svijeća cjevčica svjetina vijenac snježić

MNOŽINA IMENICA JEDNINA cvijet (cviiit, cveet) MNOŽINA cvjetovi (cvitovi, cvetovi) brijeg (briiig, breeg) brjegovi

MNOŽINA IMENICA JEDNINA cvijet (cviiit, cveet) MNOŽINA cvjetovi (cvitovi, cvetovi) brijeg (briiig, breeg) brjegovi (brigovi, bregovi)

MNOŽINA IMENICA JEDNINA svijeća (sviiića, sveeća) MNOŽINA svijeće (sviiiće, sveeće) pjesma (pisma, pesma) pjesme

MNOŽINA IMENICA JEDNINA svijeća (sviiića, sveeća) MNOŽINA svijeće (sviiiće, sveeće) pjesma (pisma, pesma) pjesme (pisma, pesma)

Napiši množinu navedenih imenica. snijeg – sjena – zvijezda – dijete – vijest –

Napiši množinu navedenih imenica. snijeg – sjena – zvijezda – dijete – vijest – gusjenica –

TROSLOV IJE I SLIJED GLASOVA I-J-E Zamotana u latice grije se blijeda ruža. →

TROSLOV IJE I SLIJED GLASOVA I-J-E Zamotana u latice grije se blijeda ruža. → gri-je (gri, gre? ? ) → blije-da (bliida, bleeda)

Prepiši sve riječi i zaokruži one koje u sebi sadrže troslov ije (jat). grijeh

Prepiši sve riječi i zaokruži one koje u sebi sadrže troslov ije (jat). grijeh smije se dijeliti smijeh grije