IVOTNI UVJETI U MORU I VODAMA NA KOPNU

  • Slides: 23
Download presentation
ŽIVOTNI UVJETI U MORU I VODAMA NA KOPNU

ŽIVOTNI UVJETI U MORU I VODAMA NA KOPNU

ZEMLJA – "PLAVI PLANET" 70% POVRŠINE - VODA

ZEMLJA – "PLAVI PLANET" 70% POVRŠINE - VODA

97% OCEANI I MORA VODA 3% VODE NA KOPNU ¾ LEDENJACI I POLARNI LED

97% OCEANI I MORA VODA 3% VODE NA KOPNU ¾ LEDENJACI I POLARNI LED ¼ PODZEMNE I POVRŠINSKE STAJAĆICE TEKUĆICE - jezera, bare, - rijeke močvare, ribnjaci i potoci

Bez vode nema života!!! Samo je jedna kap po litri vode na Zemlji dostupna

Bez vode nema života!!! Samo je jedna kap po litri vode na Zemlji dostupna za korištenje ljudima. važna štednja vode i zaštita od onečišćenja

u morskoj je vodi najviše u vodama na kopnu najviše kuhinjske soli vapnenca ZA

u morskoj je vodi najviše u vodama na kopnu najviše kuhinjske soli vapnenca ZA MINERALNE TVARI VODA JE OTAPALO ZA PLINOVE kisik ugljikov dioksid - disanje - fotosinteza

GUSTOĆA VODE Morska voda jer tvari Voda na kopnu gušća je morska voda sadrži

GUSTOĆA VODE Morska voda jer tvari Voda na kopnu gušća je morska voda sadrži više mineralnih

TEMPERATURA VODE TEKUĆICE temperatura ovisi: ● o godišnjem dobu ● o nadmorskoj visini ●

TEMPERATURA VODE TEKUĆICE temperatura ovisi: ● o godišnjem dobu ● o nadmorskoj visini ● o zemljopisnom položaju ● o dobu dana

TEMPERATURA VODE STAJAĆICE velike temperaturne razlike (zima – ljeto, dan – noć) zima -

TEMPERATURA VODE STAJAĆICE velike temperaturne razlike (zima – ljeto, dan – noć) zima - ako je temperatura ispod 0 C na površini led O +4 C najveća gustoća i težina vode tekući vodeni sloj tone živa bića prezime na dnu O

TEMPERATURA VODE MORE temperatura mora dosta je ujednačena bogatije živim bićima TEMPERATURNE PROMJENE veće

TEMPERATURA VODE MORE temperatura mora dosta je ujednačena bogatije živim bićima TEMPERATURNE PROMJENE veće na površini mora i obalnom dijelu u većim dubinama temperatura stalna

SVJETLOST važna za fotosintezu hrana i kisik PLITKE VODE NA KOPNU najčešće dopire do

SVJETLOST važna za fotosintezu hrana i kisik PLITKE VODE NA KOPNU najčešće dopire do dna omogućuje bujan život U PROZIRNOM MORU do 200 m dubine do 50 m dubine svjetlost je najjača, ima dosta kisika, topline, mineralnih tvari i hrane područje najbogatije životom

SILE U VODI TLAK UZGON sila koja djeluje na površinu nekoga tijela sila koja

SILE U VODI TLAK UZGON sila koja djeluje na površinu nekoga tijela sila koja potiskuje neko tijelo odozdo prema gore nastaje zbog težine vode iznad tijela povećava se s dubinom vode žive organizme čini prividno lakšima omogućuje veću pokretljivost težim organizmima (kit) živa su bića na velikim dubinama prilagođena visokom tlaku omogućuje plivanje i sprječava potonuće brodova

GIBANJE VODE TEKUĆICE snažno gibanje vode, pa su tome organizmi prilagođeni građom STAJAĆICE mirne

GIBANJE VODE TEKUĆICE snažno gibanje vode, pa su tome organizmi prilagođeni građom STAJAĆICE mirne vode, pa su životni uvjeti bolji, živi svijet je brojniji MORE razina se ritmički diže i spušta – plima i oseka (mali broj organizama duž morske obale) vodene struje i valovi omogućuju život organizmima u dubljim slojevima mora

PONOVIMO! Jesu Površina li sljedeće vode tvrdnje na točne Zemlji ili netočne? iznosi 50%.

PONOVIMO! Jesu Površina li sljedeće vode tvrdnje na točne Zemlji ili netočne? iznosi 50%. Točno Netočno

Jezera su vode tekućice. Točno Netočno

Jezera su vode tekućice. Točno Netočno

Samo jedna kap po litri vode na Zemlji dostupna je za korištenje ljudima. Točno

Samo jedna kap po litri vode na Zemlji dostupna je za korištenje ljudima. Točno Netočno

Mineralne tvari u vodi omogućuju rast i razvitak organizma. Točno Netočno

Mineralne tvari u vodi omogućuju rast i razvitak organizma. Točno Netočno

Kopnena voda ima veću gustoću od morske vode. Točno Netočno

Kopnena voda ima veću gustoću od morske vode. Točno Netočno

Najveća je gustoća vode na temperaturi od 0 C. O Točno Netočno

Najveća je gustoća vode na temperaturi od 0 C. O Točno Netočno

U morskim su vodama temperaturne promjene veće nego u vodama na kopnu. Točno Netočno

U morskim su vodama temperaturne promjene veće nego u vodama na kopnu. Točno Netočno

Područje najbogatije životom u moru je do dubine od 50 m. Točno Netočno

Područje najbogatije životom u moru je do dubine od 50 m. Točno Netočno

Uzgon je sila koja omogućuje kitu veću pokretljivost. Točno Netočno

Uzgon je sila koja omogućuje kitu veću pokretljivost. Točno Netočno

Tlak se smanjuje s dubinom vode. Točno Netočno

Tlak se smanjuje s dubinom vode. Točno Netočno

Život u stajaćicama brojniji je od života u tekućicama. Točno Netočno

Život u stajaćicama brojniji je od života u tekućicama. Točno Netočno