ITI steckochomutovsk aglomerace Mgr Ji Star jiri starymagul

  • Slides: 15
Download presentation
ITI Ústecko-chomutovské aglomerace Mgr. Jiří Starý jiri. stary@mag-ul. cz

ITI Ústecko-chomutovské aglomerace Mgr. Jiří Starý jiri. [email protected] cz

Obsah • • • Základní informace Vymezení území Prioritní oblasti Integrovanost aktivit ITI vs.

Obsah • • • Základní informace Vymezení území Prioritní oblasti Integrovanost aktivit ITI vs. IROP Aktuální témata

ITI ÚCh. A • Připravováno statutárními městy ÚK • Nástroj k naplnění územní dimenze

ITI ÚCh. A • Připravováno statutárními městy ÚK • Nástroj k naplnění územní dimenze • Výhody: – Rezervace prostředků na integrované aktivity – Synergický efekt realizovaných aktivit – Čerpání z více OP – Žadatelem různé subjekty • Nevýhody: – Neochota ŘO OP vyčleňovat alokace na integrované nástroje – Nepřipravené metodické a právní prostředí

Integrovaná strategie • Zpracovatelem MEPCO s. r. o. , SPF Group s. r. o.

Integrovaná strategie • Zpracovatelem MEPCO s. r. o. , SPF Group s. r. o. , EUFC CZ s. r. o. • Princip partnerství (zadání IS, pracovní skupiny) • 4 prioritní oblasti • Finalizována k 2/2015 • Úpravy indikátorů, finančního plánu a harmonogramu dle aktualizací MPIN a NDÚD, schválení OP • Diskuze nad implementačním systémem

Vymezení území

Vymezení území

PO 1: DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A VNITŘNÍ PROPOJENOST REGIONU Specifický cíl 1. 1: Zkvalitnit silniční

PO 1: DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A VNITŘNÍ PROPOJENOST REGIONU Specifický cíl 1. 1: Zkvalitnit silniční dopravní infrastrukturu aglomerace Opatření 1. 1. 1: Zlepšit silniční napojení regionu, zejména pak napojení na TEN-T a napojení významných průmyslových zón Opatření 1. 1. 2: Rekonstrukce komunikací a křižovatek za účelem zvyšování bezpečnosti v pěší, cyklistické, silniční a železniční dopravě Specifický cíl 1. 2: Zvýšit podíl cyklodopravy na celkové dopravní přepravě ve městě Opatření 1. 2. 1: Rozvoj cyklistické dopravní a související infrastruktury Specifický cíl 1. 3: Přizpůsobit kvalitu hromadné dopravy potřebám obyvatel a životnímu prostředí Opatření 1. 3. 1: Budování, rekonstrukce a modernizace tramvajových a trolejbusových tratí, vč. související infrastruktury Opatření 1. 3. 2: Modernizace a doplnění vozového parku, vč. související infrastruktury Opatření 1. 3. 3: Rozvoj informačních a odbavovacích systémů a systémů dynamického řízení provozu s možností jejich budoucí integrace Opatření 1. 3. 4: Výstavba, modernizace a zatraktivnění dopravních terminálů a přestupních uzlů

PO 2: KRAJINA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Specifický cíl 2. 1: Zlepšit kvalitu vody a

PO 2: KRAJINA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Specifický cíl 2. 1: Zlepšit kvalitu vody a zásobování vodou a chránit občany před povodněmi Specifický cíl 2. 2: Zkvalitnit systém sběru, třídění a opětovného využití odpadu Specifický cíl 2. 3: Zvýšit ekologickou stabilitu krajiny Opatření 2. 1. 1: Opatření 2. 2. 1: Opatření 2. 3. 1: Odpadové hospodářství Sídelní zeleň Kanalizace, čistění odpadních vod a zásobování pitnou vodou Opatření 2. 1. 2: Protipovodňová opatření, retenční schopnost krajiny, vodní toky a plochy, vodní díla

PO 3: KONKURENCESCHOPNÁ EKONOMIKA POSTAVENÁ NA MODERNÍCH TECHNOLOGIÍCH, ZNALOSTECH A INOVACÍCH Specifický cíl 3.

PO 3: KONKURENCESCHOPNÁ EKONOMIKA POSTAVENÁ NA MODERNÍCH TECHNOLOGIÍCH, ZNALOSTECH A INOVACÍCH Specifický cíl 3. 1: Rozvinout funkční infrastrukturu pro vědu, výzkum a inovační podnikání Opatření 3. 1. 1: Brownfields pro účely inovačního podnikání Opatření 3. 1. 2: Rozvoj specializovaných VVI center Opatření 3. 1. 3: Integrátor inovací Specifický cíl 3. 2: Mobilizovat lidský kapitál pro rozvoj vědy, výzkumu a inovačního podnikání Opatření 3. 2. 1: Vzdělávání pro Va. V, podnikání a podnikavost Opatření 3. 2. 2: Uplatnitelnost absolventů na trhu práce Specifický cíl 3. 3: Propagovat technické vědy a technologické podnikání v aglomeraci Specifický cíl 3. 4 Podporovat síťování a spolupráci v oblasti Va. V a inovací Opatření 3. 3. 1: Opatření 3. 4. 1: Společné projekty popularizace technických a přírodovědných oborů Propagace MSP z aglomerace v zahraničí a výměna zkušeností Opatření 3. 3. 2 Popularizace podnikání v regionu Opatření 3. 4. 2: Podpora síťování firem v aglomeraci Opatření 3. 4. 3: Přímá spolupráce soukromého a veřejného sektoru

PO 4: SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST Specifický cíl 4. 1: Zvýšit šance znevýhodněných osob na trhu

PO 4: SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST Specifický cíl 4. 1: Zvýšit šance znevýhodněných osob na trhu práce Opatření 4. 1. 1: Podpora zapojení osob se zdravotním postižením na trh práce Specifický cíl 4. 2: Zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních služeb a rozvíjet nástroje prevence sociálně patologických jevů Opatření 4. 2. 1: Rozvoj sociálního bydlení, transformace služeb sociální péče a rozvoj nízkokapacitních pobytových forem sociálních služeb komunitního typu Opatření 4. 1. 2: Podpora zaměstnávání osob s kumulovaným sociálním znevýhodněním Opatření 4. 2. 2: Prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality

Integrace • Tematická – Napříč tématy (mobilita osob vs. životní prostředí) – Uvnitř témat

Integrace • Tematická – Napříč tématy (mobilita osob vs. životní prostředí) – Uvnitř témat (uplatnění absolventů na trhu vs. spolupráce VŠ s podniky) • Finanční – IROP, OP ŽP, OP D, OP PIK, OP VVV, OP Z – Kombinace investičních a měkkých aktivit • Administrativní – Spolupráce mezi statutárními městy, zapojení mnoha subjektů v regionu – Územní a tematická koordinace

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DOPRAVA 1. 2: Zvýšit podíl cyklodopravy na celkové dopravní přepravě ve městě

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DOPRAVA 1. 2: Zvýšit podíl cyklodopravy na celkové dopravní přepravě ve městě EKONOMIKA 1. 1: Zkvalitnit silniční dopravní infrastrukturu aglomerace 3. 1: Rozvinout funkční infrastr. pro vědu, výzkum a inovační podnikání 3. 4: Podporovat síťování a spolupráci v oblasti Va. V a inovací 3. 3: Propagovat technické vědy a technologické podnikání v aglomeraci 4. 1: Zvýšit šance znevýhodněných osob na trhu práce 3. 2: Mobilizovat lidský kapitál pro rozvoj vědy, výzkumu a inovačního podnikání 2. 4: Zlepšit kvalitu ovzduší 2. 3: Zvýšit ekologickou stabilitu krajiny 2. 1: Zlepšit kvalitu vody a zásobování vodou a chránit občany před povodněmi 2. 5: Snížit energetickou náročnost území SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST 1. 3: Přizpůsobit kvalitu hromadné dopravy potřebám obyvatel a životnímu prostředí měst 4. 2: Zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních služeb a rozvíjet nástroje prevence sociálně patologických jevů 2. 2: Zkvalitnit systém sběru, třídění a opětovného využití odpadu

ITI ÚCh. A vs. IROP • SC 1. 1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace

ITI ÚCh. A vs. IROP • SC 1. 1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T • SC 1. 2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy • SC 2. 1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi • SC 2. 4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

ITI ÚCh. A vs. IROP • Vstřícnost ve vyjednávání • Vyšší alokace oproti ostatním

ITI ÚCh. A vs. IROP • Vstřícnost ve vyjednávání • Vyšší alokace oproti ostatním OP • Zkušenosti ŘO s integrovanými nástroji • Nevyjasněná veřejná podpora • Nevyjasněná nutnost SUMPů • Nejasné kompetence ZS vůči IROPu

Aktuální témata • • Příprava webových stránek Separátní jednání s ŘO OP Zpřesňování indikátorů

Aktuální témata • • Příprava webových stránek Separátní jednání s ŘO OP Zpřesňování indikátorů a finančního plánu IS Nastavení implementačních pravidel

Děkuji za pozornost Oblast Děčínsko Chomutovsko Mostecko Teplicko Ústecko Jméno Ing. Lenka Houdová Mgr.

Děkuji za pozornost Oblast Děčínsko Chomutovsko Mostecko Teplicko Ústecko Jméno Ing. Lenka Houdová Mgr. Hana Nováková Ing. Iva Mazurová Ing. Roman Jodas Mgr. Jiří Starý Kontakt [email protected] cz h. [email protected] cz iva. [email protected] cz [email protected] cz jiri. [email protected] cz