IT arhitektuuri kursuse tutvustus Alar Krist Klalisppejud IT

  • Slides: 13
Download presentation
IT arhitektuuri kursuse tutvustus Alar Krist Külalisõppejõud: IT arhitektuur, Äriinfo modelleerimine, Ettevõtte arhitektuuri eriseminar

IT arhitektuuri kursuse tutvustus Alar Krist Külalisõppejõud: IT arhitektuur, Äriinfo modelleerimine, Ettevõtte arhitektuuri eriseminar Swedbank Group alar. [email protected] ee 5118398 1

Tööplaan – IT arhitektuur jm. n n n Ootused kursusele? Kellena tahate töötada? Teadmiste

Tööplaan – IT arhitektuur jm. n n n Ootused kursusele? Kellena tahate töötada? Teadmiste – oskuste (teooria – praktika) tasakaal? Meetodid, kuidas õppida – õpetada? Töögruppide moodustamine 1. ettekanne: Google site loomine töögrupi koostööks Sealhulgas kursuse üldise koostöökeskkonna loomine ¨ Tudengite nimekirja ülespanemine, osalejatele õiguste andmine ¨ 2

IT arhitektuuri aine eesmärgid n Teadmised ja oskused IT arhitektuurist: mis „tükkidest“ IT süsteemid

IT arhitektuuri aine eesmärgid n Teadmised ja oskused IT arhitektuurist: mis „tükkidest“ IT süsteemid koosnevad, ¨ kuidas need „tükid“ on omavahel seotud, ¨ kuidas need „tükid“ töötavad ¨ Kuidas arhitektuuri kirjeldada ja modelleerida ¨ n Teoreetiline osa (loengud) tagab teadmised, eelkõige: Arhitektuuri olemus ¨ Arhitektuuri aspektid - äriarhitektuur, informatsiooniarhitektuur, rakenduste arhitektuur, tehnoloogia arhitektuur ¨ Arhitektuuri mustrid – tüüplahendused probleemidele ¨ n Praktiline osa (grupitööna tehtav arhitektuuri kirjeldus) tagab oskused, kuidas kirjeldada ja modelleerida IT arhitektuuri: ¨ Peamiste komponentide tekstiline kirjeldus n mis see on, milleks vaja, kuidas töötab Loogiline komponent diagramm (komponentide vahelised peamised andmevood) ¨ Evitusdiagramm (kuhu komponendid on installeeritud) ¨ 3

Metoodika Materjal esitatakse selgete teemadena n ¨ Iga teema puhul peab tekkima arusaamine: n

Metoodika Materjal esitatakse selgete teemadena n ¨ Iga teema puhul peab tekkima arusaamine: n ¨ ¨ n n n n Näiteks arhitektuur, komponent, sõnumivahetus, SOA, veebiteenus jt. Mis see on (olemus)? Miks seda vaja on (eesmärk, milleks kasutatakse)? Kuidas see töötab, millest koosneb? Kuidas on seotud teiste teemadega? Õppematerjalideks on kursuse slaidid, avalikud allikad Loengud – enne loengut tuleb selle loengu slaidid läbi vaadata Grupitöö – iga grupp teeb kursusetöö, oskus koos õppida ja töötada, tulemused vaadatakse auditooriumis koos üle Iseseisev töö grupitöö raames – oskus infot leida ja töödelda Esitlused – iga grupp teeb ettekande, oskus oma ideid teistele presenteerida IT arhitektuuri aine grupitöödes taaskasutame eelmiste ainete grupitööde tulemusi IT arhitektuuri aine teadmisi ja grupitööde tulemusi taaskasutame järgnevates ainetes 4

Metoodika põhjenduseks n n Info omandamisest ¨ Lühimällu jääb: n 20% kuulatus n 30%

Metoodika põhjenduseks n n Info omandamisest ¨ Lühimällu jääb: n 20% kuulatus n 30% vaadatust n 70% üheaegselt kuulatust ja vaadatust n 90% kuulatust – vaadatust – läbiarutatust - rakendatust ¨ Pikaaegsesse mällu sattub info ainult läbi lühimälu Seetõttu me kasutamegi aktiivõppe metoodikat: n n n Seminari vormis ettekanded ja arutelud Grupitööna tehtav kursusetöö, mis valmib sammult kogu kursuse kestel Õppimise ja õpetamise kuldreegel: ¨ kui tahad endale midagi selgeks teha, siis õpeta seda teistele n Seetõttu teeb iga grupp ettekandeid ja tutvustab oma töö tulemusi teistele 5

Töövahendid n IT arhitektuuri modelleerimiseks ¨ ¨ UML component diagrams and deployment diagrams Star

Töövahendid n IT arhitektuuri modelleerimiseks ¨ ¨ UML component diagrams and deployment diagrams Star UML (tööriist) - arvutiklassis ja laadida ka oma arvutisse n n otsige Google abiga “Star UML” ja laadige alla tasuta fail Koostöö- ja esitluskeskkond ¨ Google site + Google docs 6

IT arhitektuuri kursusetöö struktuur / sisukord n Arhitektuuri mudelid Ärivaldkonna kirjeldus – pool lehekülge

IT arhitektuuri kursusetöö struktuur / sisukord n Arhitektuuri mudelid Ärivaldkonna kirjeldus – pool lehekülge teksti Peamiste komponentide loetelu ja tekstiline kirjeldus ¨ ¨ n ¨ ¨ Mis see on, miks seda vaja on, kuidas töötab (peamine funktsionaalsus) Komponentide mudel – UML component diagram Evituse ehk paigalduse mudel – UML deployment diagram 7

IT arhitektuuri aine grupitööna tehtav kursusetöö iga grupp teeb kursuse käigus pideva meeskonnatööna n

IT arhitektuuri aine grupitööna tehtav kursusetöö iga grupp teeb kursuse käigus pideva meeskonnatööna n Loob arhitektuuri kirjelduse valitud süsteemile, taaskasutades eelmiste ainete grupitööde tulemusi, näiteks, hotellikohtade broneerimine, ettevõtte kasutajatugi, jm. ¨ G 1 – ¨ G 2 – ¨ … ¨ G 20 – n Loob Google grupitöö lehe - google. com. sites n Õpib kasutama Star UML töövahendit ¨ ¨ Component diagram Deployment diagram 8

Ettekanded - meeskonnatööna n Ettekanne töövahenditest, mudelitest, mustritest (umbes 30 minutit): Google sait kui

Ettekanded - meeskonnatööna n Ettekanne töövahenditest, mudelitest, mustritest (umbes 30 minutit): Google sait kui grupitöö ja esitluse keskkond Component & deployment diagram ¨ ¨ ¨ n n Mis see on n Kuidas teha Star UML kasutades Application architecture patterns (client server, 3 -tier) Main integration methods: RPC, File transfer & Messaging SOA and Web servisec Component based architecture (incl. Java, . Net) - G 1 - G 2 - G 3 - G 4 - G 5 - Ettekanne peab selgitama / õpetama ¨ Mis see on, näited? ¨ Miks seda vaja on? ¨ Kuidas see töötab? ¨ Töövahendi (Google site, Star UML) puhul ka demo, kuidas kasutada, kõik teevad kaasa 9

Mida hinnatakse - ettekanded n Miinimumtase: slaidide piisav hulk (5. . . 25), millega

Mida hinnatakse - ettekanded n Miinimumtase: slaidide piisav hulk (5. . . 25), millega toetada ettekannet vahendi või mudeli põhiolemus on kaastudengitele ja õppejõule arusaadavalt avatud ¨ kõik grupi liikmed on ettekande vähemalt läbi lugenud, seda kommenteerinud ja suudavad anda selgitusi ¨ ¨ n Nõuded kõrgematele hinnetele: ¨ ¨ ¨ n kaastudengid oskavad ettekande ja demo tulemusel algtasemel vahendit kasutada või mudelit luua on toodud viited teemakohastele põhjendatud algallikatele kõik grupi liikmed on andnud oma panuse ettekande lõpptulemusse, koostöö on hästi toiminud esitlusmaterjalid on kaastudengitele kasutatavad iseseisvalt loetavate õppematerjalina arusaadavate ja olemuslike näidete olemasolu Nõuded parimale hindele: on antud soovitused, kuidas mudelit luua või vahendit kasutada mudelite puhul on toodud välja nõuded ehk kriteeriumid, missugune peab olema tulemus ¨ mudelite puhul on toodud välja kooskõla kriteeriumid teiste mudelitega ¨ ¨ 10

Mida hinnatakse – grupitööna tehtud kursusetöö n Miinimumtase: nõutavate mudelite olemasolu (vaata kursusetöö struktuur)

Mida hinnatakse – grupitööna tehtud kursusetöö n Miinimumtase: nõutavate mudelite olemasolu (vaata kursusetöö struktuur) Iga mudeli vastavus notatsioonile ja valitud domeenile / süsteemile ¨ jämedate ja olemuslike vigade puudumine ¨ tudeng mõistab iga loodud mudelit ja suudab seda selgitada ¨ ¨ n Nõuded kõrgematele hinnetele: iga mudeli vastavus seda liiki mudeli nõuetele / kriteeriumidele / heale tavale ¨ mudelite omavaheline kooskõla, mittevastuolulisus ¨ 11

Mida hinnatakse – individuaalne eksamitöö n Kirjalik eksam auditooriumis, aega umbes 2 tundi 5

Mida hinnatakse – individuaalne eksamitöö n Kirjalik eksam auditooriumis, aega umbes 2 tundi 5 küsimust vabade vastustega materjale kasutamata ¨ Etteantud arhitektuuri visiooni kirjelduse järgi luua component diagram + deployment diagram ¨ n - 50% Hindamiskriteeriumid: Vastused küsimustele n vastavus õppematerjalidele, tekstilise kirjelduse selgus, diagrammide selgus (iga vastus annab 0 kuni 10 punkti) ¨ Arhitektuuri mudelid n ” 5” - mudelid on täpselt kooskõlas, vastavad täpselt valdkonna kirjeldusele; vastavad kvaliteedinõuetele ja heale tavale, selged ja arusaadavad; n „ 4” - mudelid on kooskõlas, vastavad valdkonna kirjeldusele; heale tavale; n ” 3” - mudelid on üldjoontes kooskõlas, vastavad üldjoontes valdkonna kirjeldusele, ei sisalda olemuslikke vigu; n ” 2” - Mudelid ei ole kooskõlas, ei vastav valdkonna kirjeldusele, sisaldavad olemuslikke vigu; n ” 1” - mõned mudelid on puudu, ei vasta valdkonna kirjeldusele, sisaldavad palju olemuslikke vigu. ¨ 12

Kuidas kujuneb koondhinne n Grupitööna tehtud ettekanded ¨ Teiste gruppide hinnangud ¨ Õppejõu hinnang

Kuidas kujuneb koondhinne n Grupitööna tehtud ettekanded ¨ Teiste gruppide hinnangud ¨ Õppejõu hinnang (5%) n Kursuse käigus pideva grupitööna tehtud kursusetöö ¨ Teiste gruppide hinnangud ¨ Õppejõu hinnang (15%) n Individuaalne kirjalik eksam kursuse lõpus (80%) 5 küsimust vabade vastustega paberile umbes ¨ Etteantud arhitektuuri visiooni kirjelduse järgi luua component diagram + deployment diagram ¨ 13