Iskustva u praktinoj realizaciji kontrole projekata iz podruja

  • Slides: 27
Download presentation
Iskustva u praktičnoj realizaciji kontrole projekata iz područja zaštite od požara – arhitektura i

Iskustva u praktičnoj realizaciji kontrole projekata iz područja zaštite od požara – arhitektura i građevinarstvo Melita Kanceljak Marelić, dia projektni ured kanceljak marelić

 • Pravilnik o revidentima iz zaštite od požara (NN 141/11) • Pravilnik o

• Pravilnik o revidentima iz zaštite od požara (NN 141/11) • Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu (NN 88/11) • Pravilnik o kontroli projekata (NN 89/00) • Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu (NN 88/11) • Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13) • Primjeri projektni ured kanceljak marelić

PRAVILNIK O REVIDENTIMA IZ ZAŠTITE OD POŽARA (NN 141/11) projektni ured kanceljak marelić

PRAVILNIK O REVIDENTIMA IZ ZAŠTITE OD POŽARA (NN 141/11) projektni ured kanceljak marelić

Članak 9. • Provjera projekta (revizija) provodi se za najzahtjevnije građevine u pogledu zaštite

Članak 9. • Provjera projekta (revizija) provodi se za najzahtjevnije građevine u pogledu zaštite od požara, koje ispunjavaju najmanje jedan od sljedećih uvjeta: – građevine javne namjene ugrožene požarom u kojima boravi, radi ili se zadržava više od 20 nepokretnih ili slabo pokretnih osoba ili osoba čije je kretanje ograničeno (pritvorenici, osobe sa duševnim smetnjama i sl. ), – građevine ugrožene eksplozijom kojom je moguće ugrožavanje života 50 i više osoba, projektni ured kanceljak marelić

Članak 9. – građevine javne namjene ugrožene požarom u kojem je moguće ugrožavanje života

Članak 9. – građevine javne namjene ugrožene požarom u kojem je moguće ugrožavanje života 100 i više osoba, – građevine ugrožene požarom ili eksplozijom kojima je moguće ugrožavanje javne komunalne infrastukture u bitnom opsegu, – građevine kod kojih se bitni zahtjevi zaštite od požara dokazuju metodama proračuna i modelima, – građevine javne namjene kod kojih se odstupa od bitnih zahtjeva zaštite od požara prema posebnom propisu. projektni ured kanceljak marelić

Članak 9. • Ovisno o složenosti tehničkih rješenja građevine glede zaštite od požara, provjeru

Članak 9. • Ovisno o složenosti tehničkih rješenja građevine glede zaštite od požara, provjeru projekta (reviziju) provodi jedan ili više ovlaštenih revidenata. • U slučaju revizije od strane više ovlaštenih revidenata, revidirani dijelovi projekta ne smiju se preklapati, a svaki revident provodi reviziju samostalno, izrađuje zasebni izvještaj o reviziji i samostalno ovjerava dijelove projekta koje je revidirao. projektni ured kanceljak marelić

PRAVILNIK O PROVJERI TEHNIČKIH RJEŠENJA IZ ZAŠTITE OD POŽARA PREDVIĐENIH U GLAVNOM PROJEKTU (NN

PRAVILNIK O PROVJERI TEHNIČKIH RJEŠENJA IZ ZAŠTITE OD POŽARA PREDVIĐENIH U GLAVNOM PROJEKTU (NN 88/11) projektni ured kanceljak marelić

Članak 1. • Ovim Pravilnikom propisuju se sadržaj, način i opseg provjere tehničkih rješenja

Članak 1. • Ovim Pravilnikom propisuju se sadržaj, način i opseg provjere tehničkih rješenja iz zaštite od požara u glavnom projektu od strane ovlaštenog revidenta (u daljnjem tekstu: revident) kao i značenje ovjere i način izračuna naknade za obavljenu kontrolu. • Ovisno o složenosti građevine provjeru iz stavka 1. ovog članka može obaviti više revidenata, svaki u području uže specijalnosti, između kojih se određuje glavni revident. projektni ured kanceljak marelić

Primjer 1: hotel projektni ured kanceljak marelić tlocrt prizemlja

Primjer 1: hotel projektni ured kanceljak marelić tlocrt prizemlja

Primjer 1: hotel projektni ured kanceljak marelić tlocrt 1. kata

Primjer 1: hotel projektni ured kanceljak marelić tlocrt 1. kata

Primjer 1: hotel projektni ured kanceljak marelić tlocrt karakterističnog kata

Primjer 1: hotel projektni ured kanceljak marelić tlocrt karakterističnog kata

Primjer 2: bolnica projektni ured kanceljak marelić situacija

Primjer 2: bolnica projektni ured kanceljak marelić situacija

Primjer 2: bolnica projektni ured kanceljak marelić tlocrt 1. nadzemne etaže

Primjer 2: bolnica projektni ured kanceljak marelić tlocrt 1. nadzemne etaže

Primjer 2: bolnica projektni ured kanceljak marelić tlocrt 3. nadzemne etaže

Primjer 2: bolnica projektni ured kanceljak marelić tlocrt 3. nadzemne etaže

Primjer 3: stambena građevina projektni ured kanceljak marelić tlocrt karakteristične etaže

Primjer 3: stambena građevina projektni ured kanceljak marelić tlocrt karakteristične etaže

Primjer 4. stambeno-poslovna građevina projektni ured kanceljak marelić ambulanta - dogradnja dizala

Primjer 4. stambeno-poslovna građevina projektni ured kanceljak marelić ambulanta - dogradnja dizala

Primjer 5. projektni ured kanceljak marelić situacija

Primjer 5. projektni ured kanceljak marelić situacija

MIŠLJENJE EX AGENCIJE • najčešće je uvjetovano posebnim uvjetima građenja iz područja zaštite od

MIŠLJENJE EX AGENCIJE • najčešće je uvjetovano posebnim uvjetima građenja iz područja zaštite od požara projektni ured kanceljak marelić

PRAVILNIK O PROVJERI TEHNIČKIH RJEŠENJA IZ ZAŠTITE OD POŽARA PREDVIĐENIH U GLAVNOM PROJEKTU (NN

PRAVILNIK O PROVJERI TEHNIČKIH RJEŠENJA IZ ZAŠTITE OD POŽARA PREDVIĐENIH U GLAVNOM PROJEKTU (NN 88/11) projektni ured kanceljak marelić

Članak 9. • „Naknada za obavljenu kontrolu obračunava se sukladno posebnom propisu koji uređuje

Članak 9. • „Naknada za obavljenu kontrolu obračunava se sukladno posebnom propisu koji uređuje kontrolu projekata u graditeljstvu. “ projektni ured kanceljak marelić

PRAVILNIK O KONTROLI PROJEKATA (NN 89/00) projektni ured kanceljak marelić

PRAVILNIK O KONTROLI PROJEKATA (NN 89/00) projektni ured kanceljak marelić

Članak 2. • Kontrola glavnog projekta, ovisno o vrsti građevine odnosno radova, mora se

Članak 2. • Kontrola glavnog projekta, ovisno o vrsti građevine odnosno radova, mora se obaviti obzirom na: 1. mehaničku otpornost i stabilnost 2. zaštitu od buke, 3. uštedu energije i toplinsku zaštitu. projektni ured kanceljak marelić

Članak 17. (1) Za obavljanje kontrole projekata investitor sklapa ugovor s revidentom kojim se,

Članak 17. (1) Za obavljanje kontrole projekata investitor sklapa ugovor s revidentom kojim se, pored ostalog, ugovara naknada za obavljenu kontrolu projekta, a prema odredbama ovog Pravilnika. (2) Naknada za obavljenu kontrolu projekta ne sadrži porez na dodanu vrijednost, a izračunava se: – 1. za kontrolu glavnog projekta u iznosu 20% od minimalne cijene izrade dijela projekta odnosno tehničkog elaborata, koji se kontrolira, izračunate prema Pravilniku o cijenama usluga Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu. projektni ured kanceljak marelić

Izvješće o reviziji PRAVILNIK O PROVJERI TEHNIČKIH RJEŠENJA IZ ZAŠTITE OD POŽARA PREDVIĐENIH U

Izvješće o reviziji PRAVILNIK O PROVJERI TEHNIČKIH RJEŠENJA IZ ZAŠTITE OD POŽARA PREDVIĐENIH U GLAVNOM PROJEKTU (NN 88/11) projektni ured kanceljak marelić

Članak 2. • Revident utvrđuje sukladnost tehničkih rješenja zaštite od požara u glavnom projektu

Članak 2. • Revident utvrđuje sukladnost tehničkih rješenja zaštite od požara u glavnom projektu s podacima iz idejnog projekta, izvješća o nostrifikaciji projektne dokumentacije izrađene u inozemstvu i elaborata zaštite od požara koji je poslužio kao podloga za njegovu izradu te provjerava jesu li ispunjeni bitni zahtjevi iz Zakona o zaštiti od požara i drugih propisa, normi, tehničkih specifikacija, tehničkih propisa i uputa u vezi sa zaštitom od požara, o čemu sastavlja pisano izvješće (u daljnjem tekstu: izvješće revidenta). • Izvješće revidenta sastoji se od općeg i stručnog dijela. projektni ured kanceljak marelić

ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) Članak

ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) Članak 180. (1) Ako u projektiranju sudjeluje više projektanata, za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekata odgovoran je glavni projektant. projektni ured kanceljak marelić

PRAVILNIK O OTPORNOSTI NA POŽAR I DRUGIM ZAHTJEVIMA KOJE GRAĐEVINE MORAJU ZADOVOLJITI U SLUČAJU

PRAVILNIK O OTPORNOSTI NA POŽAR I DRUGIM ZAHTJEVIMA KOJE GRAĐEVINE MORAJU ZADOVOLJITI U SLUČAJU POŽARA (NN 29/13) projektni ured kanceljak marelić