IRi ESP i IRi ESP SGT Dostp do

  • Slides: 29
Download presentation
IRi. ESP i IRi. ESP SGT Dostęp do sieci Warszawa, 24 września 2013 r.

IRi. ESP i IRi. ESP SGT Dostęp do sieci Warszawa, 24 września 2013 r. system, który łączy 1

Dostęp do sieci – główne zmiany Nowe brzmienie IRi. ESP i IRi. ESP SGT

Dostęp do sieci – główne zmiany Nowe brzmienie IRi. ESP i IRi. ESP SGT przewiduje zmiany w zakresie: - oferowanych produktów, - sposobów przydziału przepustowości dla poszczególnych punktów. Dostosowano rodzaje oferowanych produktów oraz reguły przydziału przepustowości do zasad określonych w rozporządzeniu taryfowym oraz w projekcie kodeksu sieci CAM. 2 system, który łączy

Oferowane produkty IRi. ESP i IRi. ESP SGT: Zróżnicowanie usług ze względu na: a)

Oferowane produkty IRi. ESP i IRi. ESP SGT: Zróżnicowanie usług ze względu na: a) Rodzaj przepustowości: ü usługi przesyłu na zasadach ciągłych, w tym usługa przesyłania zwrotnego (np. produkt powiązany w punkcie Mallnow), ü usługi przesyłu na zasadach przerywanych: • likwidacja podziału na poziomy pewności realizacji od 1 -4, • projekt Taryfy nr 7: wprowadzenie maksymalnej długości pojedynczego ograniczenia (ilość dób, na jaki został zawarty PP), • usługa wirtualnego przesyłania zwrotnego. 3 system, który łączy

Oferowane produkty b) Produkty: ü roczne: od 1 roku do 4 lat, ü kwartalne:

Oferowane produkty b) Produkty: ü roczne: od 1 roku do 4 lat, ü kwartalne: 1 października (X, XII), 1 stycznia (I, III), 1 kwietnia (IV, V, VI) lub 1 lipca (VII, VIII, IX), ü miesięczne: miesiąc gazowy, ü dzienne: doba gazowa. Ani IRi. ESP, ani IRi. ESP SGT, nie przewiduje oferowania produktu półrocznego! 4 system, który łączy

Przedmiot aukcji W ramach aukcji sprzedawana będzie przepustowość na zasadach ciągłych dla: • punktów

Przedmiot aukcji W ramach aukcji sprzedawana będzie przepustowość na zasadach ciągłych dla: • punktów połączenia międzynarodowego, • Tietierowka PWP. Lwówek Mallnow Przepustowość na zasadach przerywanych w kierunku Ukrainy Produkty oferowane w ramach aukcji: • produkty roczne, • produkty kwartalne, • produkty miesięczne. Włocławek PWP Kondratki Wysokoje Lasów Cieszyn Drozdowicze Alokacja przepustowości następuje wyłącznie w drodze aukcji, niezależnie od zgłoszonego zapotrzebowania. 5 system, który łączy

IRi. ESP SGT – PWP 1. Fizyczne punkty wejścia i wyjścia do Systemu Gazociągów

IRi. ESP SGT – PWP 1. Fizyczne punkty wejścia i wyjścia do Systemu Gazociągów Tranzytowych – punkt Włocławek i punkt Lwówek, utworzą tzw. „punkt wzajemnego połączenia” („PWP”). 2. Przepustowość punktów Włocławek i Lwówek sprzedawana będzie łącznie, jako przepustowość jednego punktu - punktu wzajemnego połączenia. 3. Punkt wzajemnego połączenia będzie punktem kontraktowym. 6 system, który łączy

IRi. ESP SGT – alokacja przepustowości 1. Przepustowość PWP Mallnow sprzedawana: oraz punktu •

IRi. ESP SGT – alokacja przepustowości 1. Przepustowość PWP Mallnow sprzedawana: oraz punktu • jako produkt powiązany, • w ramach jednej aukcji. 2. PWP Zasady prowadzenia aukcji, w tym terminy aukcji, zgodne z: • IRi. ESP, • kodeksem sieci GASCADE. zgodne z kodeksem sieci CAM Alokacja przepustowości na zasadach ciągłych w powyższych punktach następuje wyłącznie w drodze aukcji, niezależnie od zgłoszonego zapotrzebowania. 7 system, który łączy

Kondratki, Drozdowicze, Tietierowka Dla punktów na granicy wschodniej, zarówno w ramach KSP, jak i

Kondratki, Drozdowicze, Tietierowka Dla punktów na granicy wschodniej, zarówno w ramach KSP, jak i SGT: - wymóg przedstawienia dokumentów potwierdzających zapewnienie dostarczania paliwa gazowego odpowiednio do SGT bądź KSP; - przedstawienie dokumentów – 21 dni przed aukcją, - wezwanie do uzupełnienia dokumentów – 5 dni od złożenia dokumentów, - uzupełnienie złożonych dokumentów – 5 dni od złożenia dokumentów, - udział w aukcji maksymalnie do ilości przepustowości potwierdzonej w przedłożonych dokumentach. 8 system, który łączy

Aukcja – wymogi formalne 1. Warunki udziału w aukcji: § Ustanowienie osoby uprawnionej do

Aukcja – wymogi formalne 1. Warunki udziału w aukcji: § Ustanowienie osoby uprawnionej do reprezentacji Użytkownika Systemu – poprzez złożenie OSP pełnomocnictwa dla osób, które będą reprezentować Użytkownika w toku aukcji, § uzyskanie loginu i hasła do platformy internetowej OSP umożliwiających udział w aukcji. 2. Wskazanie osoby lub zmiana osoby uprawnionej do reprezentacji Użytkownika Systemu w aukcji następuje poprzez złożenie nowego formularza pełnomocnictwa. 3. Aukcja prowadzona na elektronicznej platformie udostępnionej przez OSP. 4. Złożenie oferty w ramach aukcji zastępuje wniosek o przydział przepustowości. 9 system, który łączy

Aukcja – kroki cenowe Kroki cenowe (małe i duże zmiany Sos) - określają wielość

Aukcja – kroki cenowe Kroki cenowe (małe i duże zmiany Sos) - określają wielość narzutu na opłatę taryfową Duże zmiany Sos Małe zmiany Sos zł/(m 3/h)h Produkty roczne 1 Produkty roczne 0, 2 Produkty kwartalne 2, 5 Produkty kwartalne 0, 5 Produkty miesięczne 10 Produkty miesięczne 2 Duża zmiana Sos = Mała zmiana Sos x 5 10 system, który łączy

Harmonogram aukcji IRi. ESP wprowadza nowe terminy aukcji, zgodne z harmonogramem przewidzianym w kodeksie

Harmonogram aukcji IRi. ESP wprowadza nowe terminy aukcji, zgodne z harmonogramem przewidzianym w kodeksie sieci CAM. 1. Produkty roczne: aukcja w pierwszy poniedziałek marca każdego roku, obejmująca produkty na następne cztery lata gazowe. 90 % przepustowości technicznej Rok Gazowy Y-1 III Rok Gazowy Y+1 Rok Gazowy Y+2 Rok Gazowy Y+3 11 system, który łączy

Harmonogram aukcji 2. Produkty kwartalne: aukcja w pierwszy poniedziałek czerwca każdego roku, obejmująca cztery

Harmonogram aukcji 2. Produkty kwartalne: aukcja w pierwszy poniedziałek czerwca każdego roku, obejmująca cztery kwartały następnego roku gazowego. 10 % przepustowości technicznej – kwartały, miesiące, doby Rok Gazowy Y-1 Q 2 Q 3 Q 4 VI Rok Gazowy Y 12 system, który łączy

Harmonogram aukcji W okresie przejściowym, tj. do dnia 1 listopada 2015 r. , przydział

Harmonogram aukcji W okresie przejściowym, tj. do dnia 1 listopada 2015 r. , przydział przepustowości dla produktów kwartalnych następuje: a) na rok gazowy następujący po roku gazowym w którym odbywa się PP aukcja w pierwszy poniedziałek czerwca każdego roku, oraz b) na rok gazowy w którym następuje przydział przepustowości aukcja w pierwszy poniedziałek miesiąca poprzedzającego kwartał, którego dotyczy PP. Rok Gazowy Y-1 VI IX Q 1 Q 2 Rok Gazowy Y Q 3 Q 4 13 system, który łączy

Harmonogram aukcji 3. Produkty miesięczne: aukcja w każdy trzeci poniedziałek miesiąca, na okres miesiąca

Harmonogram aukcji 3. Produkty miesięczne: aukcja w każdy trzeci poniedziałek miesiąca, na okres miesiąca gazowego następującego po miesiącu, w którym następuje przydział przepustowości (mocy umownej). I II IV V VI VIII IX X XI XII 14 system, który łączy

Punkt międzysystemowy Mallnow 1. Przepustowość punktu Mallnow udostępniana jako produkt powiązany, we współpracy z

Punkt międzysystemowy Mallnow 1. Przepustowość punktu Mallnow udostępniana jako produkt powiązany, we współpracy z operatorem niemieckim GASCADE Gastransport Gmb. H. 2. Aukcja przepustowości platformie PRISMA primary. na 3. Projekt pilotażowy obejmie trzeci i czwarty kwartał roku gazowego 2013/2014. 4. Po zakończeniu projektu pilotażowego planowane jest rozpoczęcie prac nad stałym oferowaniem usługi przesyłania zwrotnego. 15 system, który łączy

Przydział przepustowości wewnątrz systemu przesyłowego 16 system, który łączy

Przydział przepustowości wewnątrz systemu przesyłowego 16 system, który łączy

Przydział przepustowości wewnątrz systemu przesyłowego 1. Przydział przepustowości w procedurze udostępniania: okno czasowe na

Przydział przepustowości wewnątrz systemu przesyłowego 1. Przydział przepustowości w procedurze udostępniania: okno czasowe na składanie wniosków o PP (od 1 do 15 marca) dla: • produktów rocznych na zasadach ciągłych na okres od 1 roku do 4 lat, • produktów kwartalnych oraz produktów miesięcznych na kolejny rok gazowy. 2. Wniosek składany nie wcześniej niż 3 miesiące i nie później niż 1 miesiąc przed terminem rozpoczęcia przesyłu: • przepustowość kwartalna lub miesięczna na dany rok gazowy • przepustowość przerywana lub przerywana rewersowa dla wszystkich punktów sieci. 3. Przepustowość udostępniana po zrealizowaniu przez OSP przyłączenia: • udostępniana na okresy roczne, maksymalnie do 4 lat gazowych, • możliwość złożenia wniosku w trakcie roku gazowego. 17 system, który łączy

Przydział przepustowości dla punktów wewnątrz sieci PP w punktach wejścia i wyjścia z sieci

Przydział przepustowości dla punktów wewnątrz sieci PP w punktach wejścia i wyjścia z sieci do: • kopalni, • mieszalni, • odazotowni, W przypadku, gdy suma zamówionych przepustowości przekroczy dostępną przepustowość, podmiot eksploatujący taką instalację wskaże podmioty oraz ilości wartości przepustowości, która ma być mu przydzielona. PP w punktach wyjścia z sieci do: • Odbiorców końcowych W przypadku, gdy suma zamówionych przepustowości przekroczy dostępną przepustowość: • jeżeli wnioskodawcą jest Odbiorca końcowy przyłączony do sieci przesyłowej odbierający paliwo gazowe jedynie na potrzeby własne, przysługuje mu pierwszeństwo w przydziale przepustowości w tym punkcie, • jeśli wnioskodawcy to inne podmioty, Odbiorca lub podmiot eksploatujący taką instalację wskaże podmioty oraz ilości wartości przepustowości, która ma być mu przydzielona. 18 system, który łączy

OSM/OSD PP w punktach wejścia i wyjścia z sieci do OSM: PP w punktach

OSM/OSD PP w punktach wejścia i wyjścia z sieci do OSM: PP w punktach wejścia i wyjścia z sieci do OSD: 1) Przydział przepustowości w MFPWEOSM i w MFPWYOSM jedynie dla OSM na podstawie MUP. 1) Przydział przepustowości w MFPWEOSD i w MFPWYOSD jedynie dla OSD na podstawie MUP. 2) Oferowana przepustowość: • ciągła, • przerywana (na wniosek). O ile w ocenie OSM/OSD nie spowoduje to zagrożenia lub zakłócenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia RM w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego. 19 system, który łączy

Harmonogram przydziału przepustowości dla punktów wewnątrz sieci Okno czasowe: Produkty roczne: Rok Gazowy Y-1

Harmonogram przydziału przepustowości dla punktów wewnątrz sieci Okno czasowe: Produkty roczne: Rok Gazowy Y-1 III - V Rok Gazowy Y+1 Rok Gazowy Y+2 Rok Gazowy Y+3 20 system, który łączy

Harmonogram przydziału przepustowości dla punktów wewnątrz sieci Produkty kwartalne i miesięczne: Rok Gazowy Y-1

Harmonogram przydziału przepustowości dla punktów wewnątrz sieci Produkty kwartalne i miesięczne: Rok Gazowy Y-1 III - V Rok Gazowy Y Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 21 system, który łączy

Przepustowość na zasadach przerywanych 1. Przepustowość na zasadach przerywanych jest udostępniana do wartości istniejącej

Przepustowość na zasadach przerywanych 1. Przepustowość na zasadach przerywanych jest udostępniana do wartości istniejącej przepustowości technicznej danego punktu. 2. Wniosek o przydział przepustowości (mocy umownej) dla: • produktów kwartalnych lub miesięcznych w trakcie roku gazowego, w którym produkty te mają być realizowane, • produktów przepustowości przerywanej lub przerywanej rewersowej, należy złożyć nie wcześniej niż trzy (3) miesiące i nie później niż jeden (1) miesiąc przed rozpoczęciem przesyłu. Rok Gazowy Y: Q 1 X XI M Q 2 XII I M II Q 3 III IV V M Q 4 VI VIII XI M 22 system, który łączy

Przydział przepustowości - podsumowanie Sposób alokacji Produkty i punkty właściwe • Aukcja Przydział na

Przydział przepustowości - podsumowanie Sposób alokacji Produkty i punkty właściwe • Aukcja Przydział na wniosek: • okno czasowe, • przepustowość po realizacji przyłączenia, • przydział w trakcie roku gazowego (3/1 msc). Procedura nominacji Przepustowość ciągła: ü produkty roczne/kwartalne/miesięczne, ü punkty międzynarodowe/PWP. • Przepustowość przerywana na połączeniu z Ukrainą. • Punkty wewnątrz sieci: ü przepustowość ciągła: ü produkty roczne/kwartalne/miesięczne, ü max. 4 lata, punktu po przyłączeniu, ü produkty kwartalne/miesięczne w trakcie roku gazowego. • Przepustowość przerywana lub przerywana rewersowa we wszystkich punktach sieci. • • • Przepustowość ciągła i przerywana, produkty dobowe, wszystkie punkty. 23 system, który łączy

IRi. ESP SGT - zmiana zasad zawierania umów 24 system, który łączy

IRi. ESP SGT - zmiana zasad zawierania umów 24 system, który łączy

Umowa ramowa 1. Następuje całkowita zmiana charakteru umów przesyłowych – poprzez wprowadzenie tzw. umów

Umowa ramowa 1. Następuje całkowita zmiana charakteru umów przesyłowych – poprzez wprowadzenie tzw. umów „ramowych” – sprowadzonych jedynie do rejestracji klienta i złożenia odpowiednich zabezpieczeń. PP/PZ UMOWA RAMOWA 2. Nastąpi połączenie wszystkich dotychczasowych umów przesyłowych w jedną dla każdego klienta, aby zapewnić spójne i jednolite zasady oraz zapewnić wspólne bilansowanie. 25 system, który łączy

Umowa ramowa 1. Umowy przesyłowe są zawierane na czas nieokreślony. 2. Przydział przepustowości i

Umowa ramowa 1. Umowy przesyłowe są zawierane na czas nieokreślony. 2. Przydział przepustowości i zdolności (PP/PZ) jest dokonywany na maksymalnie 4 lata. 3. Z chwilą zawarcia umowy przesyłowej podmiot uzyskuje status ZUP. system, który łączy

Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy 1. Wniosek o zawarcie umowy przesyłowej. 2. Dokumenty potwierdzające

Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy 1. Wniosek o zawarcie umowy przesyłowej. 2. Dokumenty potwierdzające formę prawną prowadzonej działalności np. zaświadczenie o wpisie do CEIDG lub odpis z KRS. 3. Pełnomocnictwo reprezentujących w jego imieniu. lub inny dokument podmiot do potwierdzający zaciągania prawo osób zobowiązań 4. Dokument poświadczający nadanie NIP. 5. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON. 6. Koncesję, lub oświadczenie, iż wykonywana działalność nie wymaga koncesji przewidzianej przez ustawę Prawo energetyczne. 7. Pełnomocnictwo do reprezentacji w aukcji. system, który łączy

Zmiana dotychczasowych umów przesyłowych 1. Z dniem wejścia w życie IRi. ESP SGT, dotychczasowe

Zmiana dotychczasowych umów przesyłowych 1. Z dniem wejścia w życie IRi. ESP SGT, dotychczasowe umowy o świadczenie usługi przesyłania staną się umową przesyłową w rozumieniu IRi. ESP SGT. 2. Potwierdzenie na piśmie: ü treści umowy, ü przydziału przepustowości i zdolności (PP/PZ). 3. W umowie ZUP otrzyma prawo do przepustowości w PWP na podstawie sumy mocy posiadanych w punkcie wyjścia Włocławek i Lwówek. OSGT do 1 grudnia 2013 r. przedstawi ZUP propozycję umowy przesyłowej oraz przydziału przepustowości i zdolności (PP/PZ). system, który łączy

Dziękuję za uwagę system, który łączy 29 system, który łączy

Dziękuję za uwagę system, który łączy 29 system, który łączy