Introduktion till skolans styrning ansvar och mandat Styrkedjan

  • Slides: 21
Download presentation
Introduktion till skolans styrning, ansvar och mandat

Introduktion till skolans styrning, ansvar och mandat

Styrkedjan Hela vägen till barn och elever Sida 2

Styrkedjan Hela vägen till barn och elever Sida 2

Skolans styrning ur ett historiskt perspektiv Tidsperiod Styrning Efterkrigstid - 1980 -talet Centraliserad regelstyrning

Skolans styrning ur ett historiskt perspektiv Tidsperiod Styrning Efterkrigstid - 1980 -talet Centraliserad regelstyrning 1990 -talet 2000 -talet Decentraliserad målstyrning Centraliserad resultatstyrning Sida 3

Regering och riksdag • utformar den nationella utbildningspolitiken och utarbetar riktlinjer för utbildningsverksamheten •

Regering och riksdag • utformar den nationella utbildningspolitiken och utarbetar riktlinjer för utbildningsverksamheten • formulerar målen i lagar, förordningar och andra styrdokument Sida 4

Normhierarkier Sida 5

Normhierarkier Sida 5

Den dubbla styrningen • Direkta uppdrag formulerade i skollag och skolförordningarna Regering och riksdag

Den dubbla styrningen • Direkta uppdrag formulerade i skollag och skolförordningarna Regering och riksdag • Direkta uppdrag formulerade i läroplanerna • Behörighetskrav för anställning • Ger ekonomiska förutsättningar Kommunen • Anställer rektor för skolan respektive förskolan • Delegerar beslutanderätt Sida 6

Diskussion – den dubbla styrningen • Vilka utmaningar innebär den dubbla styrningen för lärare,

Diskussion – den dubbla styrningen • Vilka utmaningar innebär den dubbla styrningen för lärare, rektorer, förvaltning och politiken? Sida 7

Hemkommun • Hemkommun enligt skollagen är den kommun där barnet eller eleven är folkbokförd.

Hemkommun • Hemkommun enligt skollagen är den kommun där barnet eller eleven är folkbokförd. • För barn och elever bosatta i landet utan att vara folkbokförda är hemkommun den kommun där hen permanent vistas eller där hen för tillfället uppehåller sig. Sida 8

Hemkommunen fattar beslut om • skolplikt • mottagande i grundsärskola • uppskjuten skolplikt •

Hemkommunen fattar beslut om • skolplikt • mottagande i grundsärskola • uppskjuten skolplikt • skolpliktens tidigare/senare upphörande • förelägga vårdnadshavare att vid vite fullgöra sina skyldigheter till skolgång • skolskjuts • mottagande i gymnasiesärskolan • mottagande till kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna • ekonomiskt stöd till elever i en gymnasieskola/gymnasiesärskola med offentlig huvudman som behöver inackordering av på grund av skolgången • bidrag till enskilda huvudmän för elever vid fristående skolenheter Sida 9

Hemkommunen ansvarar för att • elever som inte går i kommunens förskoleklass, grundskola eller

Hemkommunen ansvarar för att • elever som inte går i kommunens förskoleklass, grundskola eller grundsärskola på något annat sätt får föreskriven utbildning • hålla sig informerad om sysselsättning för ungdomar i kommunen som inte fyllt 20 år och inte fullgjort sin skolplikt, inte läser på gymnasieutbildning eller har gymnasieexamen/gymnasiesärskole bevis (aktivitetsansvar) • erbjuda studie- och yrkesvägledning inom kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna • upprätta individuell studieplan för elev inom kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Sida 10

Den dubbla rollen Kommunen har dubbla roller både som finansiär för hemkommunens samtliga barn

Den dubbla rollen Kommunen har dubbla roller både som finansiär för hemkommunens samtliga barn och elever samt som huvudman. Sida 11

Diskussionsfråga – hemkommunens ansvar • Vad innebär hemkommunens ansvar gällande elever i fristående skola?

Diskussionsfråga – hemkommunens ansvar • Vad innebär hemkommunens ansvar gällande elever i fristående skola? • Hur ser det ut i er kommun? Sida 12

Huvudman måste förhålla sig till A skollagen, förordningar inklusive läroplanerna B andra bestämmelser som

Huvudman måste förhålla sig till A skollagen, förordningar inklusive läroplanerna B andra bestämmelser som påverkar skolverksamheten: kommunallag förvaltningslag arkivlag offentlighets- och sekretesslag dataskyddsförordningen (GDPR) diskrimineringslagen arbetsmiljölagen föräldrabalken C skadeståndslagen socialtjänstlagen brottsbalken osv. Sida 13

Bedriva utbildning • Enskild huvudman • Kommun • Landsting • Staten • Utbildning på

Bedriva utbildning • Enskild huvudman • Kommun • Landsting • Staten • Utbildning på entreprenad: kommunen är fortfarande huvudman Sida 14

Huvudmannen ansvarar för att • utbildningen genomförs enligt gällande styrdokument • fördela resurser och

Huvudmannen ansvarar för att • utbildningen genomförs enligt gällande styrdokument • fördela resurser och organisera verksamheten • följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten så att de nationella målen kan uppfyllas • utbildningen ska vara likvärdig • utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Sida 15

Diskussion – huvudmannens ansvar • På vilka grunder fördelas resurserna i er kommun? •

Diskussion – huvudmannens ansvar • På vilka grunder fördelas resurserna i er kommun? • Resonera kring hur ni på bästa sätt kan säkerställa och följa upp att de fördelas utifrån barns och elevers förutsättningar och behov. • Hur säkerställer ni att resurserna fördelas på lika villkor mellan fristående och kommunala verksamheter? Sida 16

Skolchefs ansvar • Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen. • Huvudmannen

Skolchefs ansvar • Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen. • Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten. Sida 17

Rektors ansvar • Leder och samordnar det pedagogiska arbetet vid en förskole- eller skolenhet.

Rektors ansvar • Leder och samordnar det pedagogiska arbetet vid en förskole- eller skolenhet. Ska verka för att utbildningen utvecklas. • Beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. • Fattar de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i skollagen eller andra bestämmelser. • Följer upp, utvärderar och utvecklar sin enhet så att de nationella målen och kvalitetskraven uppfylls. Sida 18

Diskussion – vem beslutar? Vem i en kommun/skola fattar beslut om: • en skolas

Diskussion – vem beslutar? Vem i en kommun/skola fattar beslut om: • en skolas profil eller inriktning? • en temadag om något, exempelvis värdegrund? • en fristående skolas etablering i kommunen? • en fristående förskolas etablering i kommunen? • skolans ordningsregler? • undervisningens innehåll och form? Sida 19

Ansvar, mandat och kommunikation Sida 20

Ansvar, mandat och kommunikation Sida 20