Integrovan zemn stratgie 2021 2027 Integrovan zemn investcie

  • Slides: 31
Download presentation
Integrované územné stratégie 2021 – 2027 Integrované územné investície IÚS/IÚI Bešeňová, 27. 08. 2020

Integrované územné stratégie 2021 – 2027 Integrované územné investície IÚS/IÚI Bešeňová, 27. 08. 2020

Stav prípravy IÚS/IÚI/UMR Čo máme ? ČO MÁME/VIEME • Zodpovedné subjekty za zabezpečenie procesov

Stav prípravy IÚS/IÚI/UMR Čo máme ? ČO MÁME/VIEME • Zodpovedné subjekty za zabezpečenie procesov IÚS/IÚI– samosprávne kraje a väčšie/jadrové mestá (územia s počtom obyvateľov viac ako 40 000) s potenciálom pre UMR • Legislatívu – EÚ, SR (zákon o podpore reg. rozvoja) • Finančná podpora (napr. projekty z OP EVS, zdroje VUC, miest UMR • Pripravená metodika/metodický rámec na tvorbu IÚS s využitím metodiky tvorby PHRa. SR • Pripravený koordinačný/komunikačný mechanizmus – Rada partnerstva na úrovni regiónov – pripravený štatút RP (vzor)

Stav prípravy IÚS/IÚI/UMR (2) Čo máme ? ČO MÁME/VIEME • Rozvojové dokumenty na národnej,

Stav prípravy IÚS/IÚI/UMR (2) Čo máme ? ČO MÁME/VIEME • Rozvojové dokumenty na národnej, regionálnej i miestnej úrovni (PHRa. SR, územné plány, dokumenty EÚ, pripravené Vízia a stratégia Slovenska 2030, NSRR SR, sektorové stratégie, koncepcie. . . ) • Skúsenosti (dobré/nedobré) z predchádzajúceho obdobia/poučenia • Spoločný cieľ – Good Governance – dobré spravovanie rozvoja regiónov – realizácia dobre zadefinovaných rozvojových priorít pri účinnom čerpaní ponúkaných finančných zdrojov

Stav prípravy IÚS/IÚI/UMR (3) ČO MÁME/VIEME • Podpora MIRRI SR: - Zaangažovanosť TOP manažmentu

Stav prípravy IÚS/IÚI/UMR (3) ČO MÁME/VIEME • Podpora MIRRI SR: - Zaangažovanosť TOP manažmentu MIRRI - Intenzívne informovanie (VÚC, Únia miest, ZMOS, NRO. . . ) - Zriadený expertný tím (konzultácie, priama účasť na aktivitách, udalostiach, prenos dobrých príkladov, zber podnetov/návrhov z regiónov smerom k rezortu reg. rozvoja, príprava návrhov/riešení pre regionálny rozvoj)

Aká je plánovaná zmena – k stratégii (1) • Komplexná a integrovaná spoločne definovaná

Aká je plánovaná zmena – k stratégii (1) • Komplexná a integrovaná spoločne definovaná a komunikovaná stratégia na celé územie regiónu (NIE kompetenčnému prístupu, NIE sektorovému prístupu) • Jeden rozvojový dokument /jedna stratégia na reg. úrovni s využitím zákona o podpore reg. rozvoja – PHRa. SR = IÚS a jeho súčasťou budú IÚI • Umožnenie definovať menšie územné celky (UMR a SPR) • Partnerský prístup ako trvalý model od plánovania až po implementáciu

Aká je plánovaná zmena – k implementácii (2) • Jeden OP SK a rovnaké

Aká je plánovaná zmena – k implementácii (2) • Jeden OP SK a rovnaké postupy (jednoduchšie, transparentne) • Odchod od dopytovo orientovaných projektov a definovanie strategických priorít – cez rozvojové ciele a IÚI, alokácia podľa strategických priorít • Systém/režim tvorby zásobníka projektov a kriteriálny výber pripravených projektov na úrovni funkčného partnerstva • Vyššia efektívnosť a doplnkovosť využitia štrukturálnych fondov v SR • Využitie odborných kapacít SORO v novej roly v implementácii IÚS • Zámer MIRRI - zriadenie „ centier podpory“

ČO NEMÁME /BARIÉRY ? • Čas/dostatok času (31. 12. 2020 POTREBUJEME MAŤ ZADEFINOVANÉ ROZVOJOVÉ

ČO NEMÁME /BARIÉRY ? • Čas/dostatok času (31. 12. 2020 POTREBUJEME MAŤ ZADEFINOVANÉ ROZVOJOVÉ PRIORITY SLOVENSKA !!!) • Zmobilizované kapacity (VUC, odborníci, mestá, SEP) • Jasné odpovede k UMR • Schopnosť komunikácie/dohadovania bez toho, aby sme ku všetkému potrebovali §§§ • Kompetentných facilitátorov procesov plánovania a budovania partnerstiev • Patričné nadšenie

Ako na to ?

Ako na to ?

Pre zopakovanie/uvedomenie • plánovanie rozvoja územia je systémový proces určovania priorít, cieľov, aktivít a

Pre zopakovanie/uvedomenie • plánovanie rozvoja územia je systémový proces určovania priorít, cieľov, aktivít a kombinácie zdrojov na ich realizáciu tak, aby boli v plánovanom čase uskutočniteľné • integrované plánovanie rozvoja územia znamená zjednocovanie plánovacích procesov a ich produktov – plánov, programov, koncepcií, a to na lokálnej, regionálnej, národnej i európskej úrovni 9

Logika rozvojovej stratégie Strategická pyramída Strategická flexibilita Tradičný prístup v stabilnom prostredí Interaktívny mechanizmus

Logika rozvojovej stratégie Strategická pyramída Strategická flexibilita Tradičný prístup v stabilnom prostredí Interaktívny mechanizmus pre meniace sa prostredie Strategická vízia Akčné plány r P Programy/ politiky i st to ži Pr íle Zámery a ciele my é l ob Strategická vízia • Buduje hlavne na existujúcich právomociach a disponibilných ľudských, finančných a materiálnych zdrojoch • Buduje na presadzovaní nových potrebných právomocí a doplňovaní potrebných ľudských, finančných a materiálnych zdrojov 10

DOBRÝ PLÁN + DOBRÉ ROZHODOVANIE POTREBNÁ KVALIFIKÁCIA + ÚČINNÝ IMPLEMENTAČNÝ MECHANIZMUS DYNAMICKÝ A EFEKTÍVNY

DOBRÝ PLÁN + DOBRÉ ROZHODOVANIE POTREBNÁ KVALIFIKÁCIA + ÚČINNÝ IMPLEMENTAČNÝ MECHANIZMUS DYNAMICKÝ A EFEKTÍVNY ROZVOJ ÚZEMIA 11

K čomu slúži metodický rámec? • Využíva existujúcu platnú legislatívu • Vychádza z metodiky

K čomu slúži metodický rámec? • Využíva existujúcu platnú legislatívu • Vychádza z metodiky k tvorbe PHRa. SR a spája PHRa. SR & IÚS (2021 - 2027) • Identifikuje hlavné výzvy rozvoja územia (kriteriálna prioritizácia) • Umožňuje definovať aj špecifické problémy/potreby pre špecifické územia ako časti regiónu (SPR) • Posilňuje mestský rozvoj (UMR)

K čomu slúži metodický rámec? • Prepája plánovacie úrovne (EÚ, národnú, regionálnu, miestnu, medziregionálnu/cezhraničnú)

K čomu slúži metodický rámec? • Prepája plánovacie úrovne (EÚ, národnú, regionálnu, miestnu, medziregionálnu/cezhraničnú) – vychádza z Agendy 2030 • Je osnovou pre vypracovanie komplexného rozvojového dokumentu na celé územie regiónu • Je šablónou pre definovanie strategických investícií (nie DOP) s čo najväčším pozitívnym vplyvom na územie a obyvateľov regiónu • Dáva do rúk VÚC a všetkým zainteresovaným partnerom nástroj riadenia regionálneho rozvoja

Kto ho má poznať/využívať ? • Koordinátor tvorby IÚS - tímy na VÚC a

Kto ho má poznať/využívať ? • Koordinátor tvorby IÚS - tímy na VÚC a tímy miest UMR • Odborní konzultanti tvorby dokumentu/Facilitátori procesu • Spracovatelia/zostavovatelia dokumentu

Čo sú IÚI ? (1) • Základný implementačný nástroj IÚS • IÚS definuje okrem

Čo sú IÚI ? (1) • Základný implementačný nástroj IÚS • IÚS definuje okrem IUI aj ostatné zdroje - zdroje VUC, obcí, štátne a súkromné • IÚS (IÚI) definujú požiadavky na investície v kompetencii orgánov štátnej správy = NIP IÚI: • kľúčové/nosné • tematicky zadefinovane/ doplnkové

Čo sú IÚI ? (2) • kľúčové/nosné strategického významu, ktoré rozhodujúcim spôsobom prispievajú k

Čo sú IÚI ? (2) • kľúčové/nosné strategického významu, ktoré rozhodujúcim spôsobom prispievajú k plneniu cieľov programu (v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu) • tematicky zadefinovane/ doplnkové komplementárne projekty ku kľúčovým projektom, ktoré budú napĺňané konkrétnymi projektmi na základe rozhodnutia Rady partnerstva z projektových zámerov, ktoré do zásobníka projektov navrhnú sociálno-ekonomickí partneri.

Čo je územie UMR ? Územie Udržateľného mestského rozvoja: - sú autonómne územia, avšak

Čo je územie UMR ? Územie Udržateľného mestského rozvoja: - sú autonómne územia, avšak nutne korešpondujúce a včlenené do IÚS regiónu - technicky sa spracujú ako PHRa. SR skupiny obcí (jadrové mesto + okolité obce)

Harmonogram IÚS • Vstupná správa IUS v zmysle metodiky (október december 2020); • Konzultácie

Harmonogram IÚS • Vstupná správa IUS v zmysle metodiky (október december 2020); • Konzultácie s MIRRI SR (júl-november december 2020); • Schválenie Vstupných správ v Rade partnerstva, Koordinačnej rade UMR resp. SPR a následne zastupiteľstvách VÚC a dotknutých obcí (december 2020 - február 2021); • Oznámenie o začatí EIA/SEA s využitím Vstupnej správy (december 2020 január 2021);

Harmonogram IÚS • Príprava zásobníka projektov pre potreby implementácie (prvá polovica roku 2021 a

Harmonogram IÚS • Príprava zásobníka projektov pre potreby implementácie (prvá polovica roku 2021 a priebežne); • Kompletizácia IÚS VÚC, IÚS UMR resp. IÚS SPR (október 2021); • Schválenie IÚS v Rade partnerstva a Koordinačných radách UMR resp. SPR a následne príslušných zastupiteľstvách (December 2021); • Schválenie zaradenia operácií do Tematických investičných balíčkov v Rade partnerstva a Koordinačných radách UMR resp. SPR (December 2021 a následne raz za rok v takte programového rozpočtovania N+2). • Negociovanie schválených IÚS s Európskou komisiou (v priebehu roka 2021);

Riadenie IÚS 1. st. - Rady partnerstva a Koordinačné rady /UMR, SPR/ (autonómne komory

Riadenie IÚS 1. st. - Rady partnerstva a Koordinačné rady /UMR, SPR/ (autonómne komory RP) 2. st. - RO OPSK 3. st. - MIRRI

Čo a načo je partnerstvo? • Partnerstvo je spojenie dvoch a viacerých subjektov za

Čo a načo je partnerstvo? • Partnerstvo je spojenie dvoch a viacerých subjektov za účelom naplnenia spolu stanoveného a dohodnutého cieľa • Partnerstvo má význam len v prípade ak sa ním dosiahne viac ako by sa dosiahlo bez neho. • Partnerstvo funguje len za predpokladu, že partneri si od začiatku uvedomujú, že „zisky“ zo „spoločného“ si vyžadujú vzdania sa časti „môjho“.

Výhody partnerstva • Väčšie rozvojové možnosti • Vyššia efektívnosť v dosahovaní cieľov jednotlivých partnerov.

Výhody partnerstva • Väčšie rozvojové možnosti • Vyššia efektívnosť v dosahovaní cieľov jednotlivých partnerov. • Efektívnejšie získavanie (vyskladanie) zdrojov (ľudských, materiálnych, finančných) • Posilňovanie a využívanie odborných kapacít

Hlavné bariéry funkčného partnerstva • Vyžadovaná dominancia jedného z partnerov, ktorá nebola dopredu dohodnutá

Hlavné bariéry funkčného partnerstva • Vyžadovaná dominancia jedného z partnerov, ktorá nebola dopredu dohodnutá • Dávanie prednosti vlastným záujmom pre záujmami partnerstva (oportunizmus) • Nízky stupeň tolerancie (empatie) jedného či viac partnerov • Nedostatočná flexibilita v rámci partnerstva, chýba systém vytváranie konsenzu v stanovení priorít • Dopredu nepripravený „krízový manažment“

Rada partnerstva = kľúčový inštitucionálny mechanizmus IUS RP je flexibilná komunikačná a rozhodovacia platforma

Rada partnerstva = kľúčový inštitucionálny mechanizmus IUS RP je flexibilná komunikačná a rozhodovacia platforma pre trvalú spoluprácu socioekonomických partnerov v území regiónu • vznik RP iniciuje VUC (vzniká 8 RP) • koordinuje prípravu a implementáciu IÚS • slúži na zabezpečenie participatívneho manažmentu integrovaného územného rozvoja VÚC (príprava, schvaľovanie, riadenie realizácie, monitorovanie a hodnotenie implementácie IÚS VÚC) • tvoria ju zástupcovia sociálno-ekonomických partnerov

Radu partnerstva tvoria členovia zastupujúci: • samosprávny kraj, • miestnu územnú samosprávu - mestá,

Radu partnerstva tvoria členovia zastupujúci: • samosprávny kraj, • miestnu územnú samosprávu - mestá, obce a združenia obcí, • Socio-ekonomickí partneri (podnikateľský sektor, akademický sektor, občianska spoločnosť. . . ) • štátnu správu.

Štruktúra RP Predseda Rady partnerstva - predseda samosprávneho kraja Predsedníctvo RP - predsedovia všetkých

Štruktúra RP Predseda Rady partnerstva - predseda samosprávneho kraja Predsedníctvo RP - predsedovia všetkých komôr Rady partnerstva - predsedovia tematických komisií (majú len poradný hlas) Podpredseda RP (volia ho predsedovia komôr RP) Sekretariát RP – zabezpečuje VUC

Komory RP = organizačný rámec systému rozhodovania v Rade partnerstva • • Komora regionálnej

Komory RP = organizačný rámec systému rozhodovania v Rade partnerstva • • Komora regionálnej samosprávy, Komora miestnej územnej samosprávy (komora SPR) Komora podnikateľského, akademického sektora, občianskej spoločnosti, Komora štátnej správy, • Komora UMR Jeden sociálno-ekonomický partner môže mať maximálne jedného zástupcu v jednej komore Rady partnerstva. Komory Rady partnerstva majú rovnaký počet hlasov.

Tematická komisie RP = pracovný organizačný rámec práce RP Sú vytvárané pre každú prioritu

Tematická komisie RP = pracovný organizačný rámec práce RP Sú vytvárané pre každú prioritu IÚS, avšak minimálne pre témy (integrované rozvojové programy SK 30) : • Ochrana a rozvoj zdrojov, • Udržateľné zhodnotenie zdrojov v regionálnej ekonomike, • Kvalita života/ rozvoj komunít. Tematické komisie sú tvorené členmi Rady partnerstva a prizvanými odborníkmi.

Komora UMR = autonómna komora RP = Koordinačná rada UMR • zriaďuje sa osobitnou

Komora UMR = autonómna komora RP = Koordinačná rada UMR • zriaďuje sa osobitnou Dohodou o spolupráci sociálno-ekonomických partnerov na území UMR • pripravuje, implementuje, monitoruje a hodnotí IÚS UMR • vyberá projektové zámery zo Zásobníka projektov UMR v rámci osobitne vyčlenených prostriedkov EŠIF pre podporu UMR. • V RP je autonómna vo vzťahu k rozhodovaniu o operáciách na realizáciu IÚS UMR

Koordinačné rady SPR • Každý SPR má svoju koordinačnú radu, ktorej zástupca je členom

Koordinačné rady SPR • Každý SPR má svoju koordinačnú radu, ktorej zástupca je členom komory SPR • Koordinačné rady SPR sa zriaďujú osobitnou Dohodou o spolupráci sociálno-ekonomických partnerov na definovanom území • v komore SPR zastupujú špecifické záujmy SPR (príprava, implementácia, monitorovanie a hodnotenie IÚS VÚC a osobitne výber kľúčových/nosných operácií a projektových zámerov realizovaných na území SPR)

Ďakujeme za Vašu pozornosť. Bratislava, júl 2020

Ďakujeme za Vašu pozornosť. Bratislava, júl 2020