INOVACIJSKI VAUERI ZA MSPOVE Referentni broj KK 03

  • Slides: 13
Download presentation
INOVACIJSKI VAUČERI ZA MSP-OVE Referentni broj: KK. 03. 2. 2. 03 Predstavljanje Poziva na

INOVACIJSKI VAUČERI ZA MSP-OVE Referentni broj: KK. 03. 2. 2. 03 Predstavljanje Poziva na dostavu projektnih prijedloga Karlovac, 31. kolovoza 2018.

Predmet/cilj poziva Ø Jačanje kapaciteta MSP – ova za istraživanje, razvoj i inovacije. Ø

Predmet/cilj poziva Ø Jačanje kapaciteta MSP – ova za istraživanje, razvoj i inovacije. Ø Razvoj novih, inovativnih proizvoda, usluga i procesa. Ø Poticanje suradnje sa znanstveno istraživačkim organizacijama, razvijanje dijaloga. Ø Prijenos znanja. Ø Inovacija kao pokretački faktor razvoja. Ø Konkurentnost kroz inovacije.

Povezivanja s drugim pozivima POC Inovacijski vaučeri Tržište

Povezivanja s drugim pozivima POC Inovacijski vaučeri Tržište

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su aktivnosti namijenjene inovacijama

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su aktivnosti namijenjene inovacijama koje rezultiraju novim proizvodima, uslugama ili procesima koje su novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu: Ø Ø Testiranje proizvoda, usluge ili procesa. Ispitivanje proizvoda, usluge ili procesa. Demonstracijske aktivnosti. Stručna i tehnička znanja u svrhu razvoja inovativnih proizvoda, usluga i procesa. Organizacija događaja sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija”, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Indikativni popis koji ne isključuje i druge kategorij mjerenja, dijagnostika, ispitivanja, testiranja, kalkulacije; analize

Indikativni popis koji ne isključuje i druge kategorij mjerenja, dijagnostika, ispitivanja, testiranja, kalkulacije; analize različitih kemijskih, fizikalnih, mikrobioloških, morfometrijskih i molekularnih supstrata; provjera i analiza tragova u kompleksnim uzorcima; ispitivanje fizikalno kemijskih svojstava materijala; testiranje materijala, uređaja, komponenti sustava; modeliranje, obradba i analiza podataka; simuliranje procesa, akcija, operacija; demonstracijske aktivnosti, dizajniranje novih sustava, novih strukturnih rješenja, novih vrsta uređaja, materijala i metoda; optičko i elektroničko projektiranje; osmišljavanje prototipa uključujući i specijalizirana visoka tehnička znanja za osmišljavanje prototipa; izrada prijedloga za tehnički dizajn proizvoda; optimizacija i inovacija procesa za poboljšanje učinkovitosti ili smanjenje troškova, i sl.

Korištenje Inovacijskih vaučera Ø 5 vaučera po prijavitelju za razvoj 5 inovativnih proizvoda/usluga/procesa. Ø

Korištenje Inovacijskih vaučera Ø 5 vaučera po prijavitelju za razvoj 5 inovativnih proizvoda/usluga/procesa. Ø 5 vaučera po prijavitelju za razvoj 1 inovativnog proizvoda/usluge/procesa (pripaziti). Ø 1 vaučer = 1 aktivnost! Ø Naglasak na komercijalizaciji inovacija. Ø Od temeljnog istraživanja do razvoja finalnog inovativnog proizvoda/usluge/procesa. Ø Rješavanje izazova prilikom razvoja inovativnih proizvoda/usluga/procesa

Prihvatljivi pružatelji usluga Znanstveno-istraživačke organizacije – upisane u Upisnik znanstvenih organizacija za organizacije koje

Prihvatljivi pružatelji usluga Znanstveno-istraživačke organizacije – upisane u Upisnik znanstvenih organizacija za organizacije koje su registrirane u RH, odnosno ZIO upisane u odgovarajući registar/upisnik države sjedišta pružatelja usluga.

Neprihvatljivi sektori/djelatnosti Ø Akvakultura, ribarstvo, primarna poljoprivredna proizvodnja; Ø Prerada i stavljanja na tržište

Neprihvatljivi sektori/djelatnosti Ø Akvakultura, ribarstvo, primarna poljoprivredna proizvodnja; Ø Prerada i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda (uvjetno) Ø Izvoz u treće zemlje, prednost uporabi domaće robe; Ø Trgovanja ili proizvodnje robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojitih sredstava, proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište duhana i duhanskih proizvoda, poslovanja nekretninama, djelatnosti kockanja i klađenja, financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja, pravne i računovodstvene djelatnosti.

Financijske prepreke za prijavitelja Ø Prijavitelji u teškoćama; Ø Predstečajna nagodba, stečaj ili likvidacija;

Financijske prepreke za prijavitelja Ø Prijavitelji u teškoćama; Ø Predstečajna nagodba, stečaj ili likvidacija; Ø Nisu ispunjene obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje; Ø Nisu podmirene sve obveze prema zaposlenicima.

Neprihvatljivi prijavitelji § Velikim poduzetnicima; § Prijavitelji u postupku povrata državne potpore ili potpore

Neprihvatljivi prijavitelji § Velikim poduzetnicima; § Prijavitelji u postupku povrata državne potpore ili potpore male vrijednosti; § U slučajevima u kojima je protiv prijavitelja ili osoba ovlaštenih za zastupanje izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela; § Potpora za isti opravdani trošak (uvjetno); § Prijavitelju koji u trenutku prijave na Poziv nema sjedište, odnosno poslovnu jedinicu, podružnicu ili nastan u RH; § Registrirani za prihvatljive djelatnosti u kojima se provode projektne aktivnosti u trenutku podnošenja projektnog prijedloga; § Prijavitelji koji su u sukobu interesa; § Prijaviteljima koji su prešli ili s traženom potporom prelaze pragove definirane de minimis Uredbom; § Prijavitelji koji dostave lažne informacije.

Neprihvatljivi troškovi § § § § Troškovi pripreme dokumentacije za prijavu na ovaj Poziv;

Neprihvatljivi troškovi § § § § Troškovi pripreme dokumentacije za prijavu na ovaj Poziv; PDV tj. porez na dodanu vrijednost; Operativni troškovi; Kamate na dug; Trošak povezan s ulaganjem radi postizanja smanjenja emisije stakleničkih plinova iz aktivnosti koje su navedene u Prilogu I. Direktive 2003/87/EZ; Trošak povezan s trgovačkim društvima u poteškoćama, u skladu s definicijom pravila Europske unije o državnim potporama; Kupnja korištene opreme; Kupnja zemljišta i zgrada; Kupnja vozila koja se koriste u svrhu upravljanja projektom; Plaće, otpremnine, doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja te bonusi za zaposlene; Kazne, financijske globe i troškovi sudskog spora; Gubici zbog fluktuacija valutnih tečaja i provizija na valutni tečaj; Plaćanja svih bonusa zaposlenima;

Podnošenje projektne prijave: KADA? od 02. srpnja 2018. u 11: 00 sati do iskorištenja

Podnošenje projektne prijave: KADA? od 02. srpnja 2018. u 11: 00 sati do iskorištenja raspoloživih sredstava, a najkasnije do 29. lipnja 2020. GDJE? Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja isključivo putem ispunjavanja Prijavnog obrasca kroz sustav e. Fondovi u elektroničkom obliku. KAKO? Od strane ovlaštene osobe Prijavitelja isključivo putem ispunjavanja Prijavnog obrasca kroz sustav e. Fondovi u elektroničkom obliku. PITANJA I ODGOVORI Pitanja : Isključivo pisanim putem [email protected] hr Odgovori : objava na mrežnoj stranici www. strukturnifondovi. hr i http: //efondovi. mrrfeu. hr

HVALA NA POZORNOSTI!

HVALA NA POZORNOSTI!